Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Sprievodcovia akciou

Keď na svoje súbory pravidelne aplikujete jednu alebo viac rovnakých sérií príkazov, môžete ušetriť čas aj údery na klávesnici, keď použijete sprievodcu akciou – definovanú sériu príkazov so špecifickými nastaveniami a určeným poradím, ktorú aplikujete v jednom kroku. Akciu môžete aplikovať na jeden dokument, na niekoľko dokumentov alebo na celú sadu dokumentov. Dokonca môžete pred spustením akcie naskenovať dokumenty a zlúčiť niekoľko dokumentov do jedného dokumentu PDF.

Aplikácia Acrobat poskytuje preddefinovaných sprievodcov akciou. Môžete tiež vytvoriť vlastné akcie. Akcie môžete otvárať a spravovať pomocou panela Nástroje > Sprievodca akciami.

Aplikácia Adobe Acrobat XI tiež umožňuje exportovať a importovať akcie, aby ste ich mohli zdieľať s ostatnými používateľmi.

Poznámka:

Rozhranie a architektúra akcií nahrádzajú režim dávkových skriptov dostupný v starších verziách aplikácie Adobe Acrobat XI. Väčšinu vašich dávkových skriptov aplikácie Acrobat 9 môžete naimportovať ako akcie. Niektoré skripty vyžadujú menšie zmeny.

Spustenie akcie

Aplikácia Acrobat obsahuje niekoľko jednoduchých preddefinovaných akcií, ktoré môžete použiť na zvýšenie produktivity svojej práce. Tieto akcie predstavujú bežné úlohy, ktoré sa bežne vykonávajú pri príprave súborov na distribúciu. Pred spustením týchto akcií nemusíte otvárať žiadne súbory PDF.

Poznámka:

Pri spustení sekvencie na dokumentoch PDF, ktoré požadujú heslo, sa môžete vyhnúť zobrazovaniu výziev na zadanie hesla. Automatizujte zadávanie hesla alebo zadajte spôsob zabezpečenia pre tieto súbory na paneli Sprievodca akciou v dialógovom okne Predvoľby. Ak vyberiete položku Nepýtať sa na heslo, dokumenty PDF, ktoré požadujú heslo, sa nespracujú.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Sprievodca akciami > [Názov akcie].
 2. Panel Nástroje sa zmení a zobrazí všetky úlohy v rámci akcie, ako aj pokyny, ktoré poskytol autor danej akcie.
 3. Pod položkou Súbory na spracovanie kliknite na položku Pridať súbory a vyberte súbory, na ktorých chcete spustiť danú akciu. Môžete pridať súbory, priečinky, prílohy e-mailu alebo otvoriť súbory.
 4. Keď sa v zozname nachádzajú všetky súbory, ktoré chcete spracovať, kliknite na tlačidlo Spustiť.
 5. Ak vás aplikácia Acrobat vyzve, zadajte ďalšie informácie, napríklad výstupné umiestnenie a nastavenia.

Indikátor priebehu zobrazuje stav aktuálne spusteného procesu alebo úlohy. Značka začiarknutia označuje dokončené akcie alebo úlohy. Keď prebehli všetky úlohy, v spodnej časti panela sa zobrazí hlásenie „Akcia dokončená“.

Poznámka:

Na paneli môžete kliknutím na tlačidlo Stop zastaviť spracúvanie. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Ukončiť. Aplikácia Acrobat uloží všetky súbory, ktoré už boli spracované podľa definície v akcii. Kliknutím na tlačidlo Pokračovať môžete pokračovať v činnosti alebo kliknutím na tlačidlo Zatvoriť činnosť ukončiť.

Vytvorenie vlastnej akcie

Aby bolo jednoduchšie sledovať vašu akciu, môžete zoskupiť kroky do panelov, pridať oddeľovacie čiary a vložiť pokyny. Akciu môžete obmedziť na určité súbory alebo priečinok, alebo môžete umožniť užívateľovi vybrať požadovaný súbor.

 1. Ak chcete akciu použiť na špecifický súbor alebo na všetky súbory v priečinku, kliknite na položku Súbor alebo Priečinok pod položkou Súbory na spracovanie (v pravej časti). Prejdite na požadovaný súbor alebo priečinok a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 2. Na table Vyberte nástroje na pridanie rozbaľte panely a dvojitým kliknutím na úlohu danú úlohu pridajte. Môžete pridať viac úloh. Úlohy sa spúšťajú v poradí, v ktorom sú zobrazené v zozname Kroky akcií na zobrazenie v pravej časti.

 3. Ak chcete preddefinovať voľby pre úlohy, kliknite na položku Zadanie nastavení.

 4. Ak chcete, aby akcia vyzvala používateľa na výber možností, kliknite na začiarkavacie políčko Spýtať sa používateľa.

 5. Podľa potreby pridajte ďalšie úlohy.

 6. Dolaďte akciu pomocou tlačidiel vpravo. Pridajte nové zoskupenie panelov, pokyny alebo oddeľovaciu čiaru, alebo premiestnite položky v zozname alebo ich odstráňte zo zoznamu.

  Vytvorí nové zoskupenie panelov v spodnej časti aktuálnej sady úloh. Po výzve zadajte názov panela a kliknite na položku Uložiť.

  Pridá pokyny pod aktuálne vybratou úlohou. Keď sa zobrazí výzva, zadajte pokyny a kliknite na položku Uložiť.

  Pridá oddeľovaciu čiaru pod aktuálne vybratou úlohou.

  Premiestni aktuálne vybratú položku vyššie v rámci zoznamu. Môžete premiestniť úlohu, pokyny, oddeľovaciu čiaru alebo celé zoskupenie panelov.

  Premiestni aktuálne vybratú položku nižšie v rámci zoznamu. Môžete premiestniť úlohu, pokyny, oddeľovaciu čiaru alebo celé zoskupenie panelov.

  Odstráni aktuálne vybratú položku. Položky vyberajte opatrne. Môžete odstrániť celé zoskupenie panelov.

 7. Kliknite na položku Uložiť.

 8. V dialógovom okne Uložiť akciu zadajte názov a popis akcie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Správa vlastných akcií

Pomocou dialógového okna Spravovať akcie môžete upravovať, premenúvať, kopírovať, odstraňovať, importovať alebo exportovať akcie.

Úprava akcie

 1. Vyberte voľby Nástroje > Sprievodca akciami > Spravovať akcie.

 2. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a kliknite na tlačidlo Upraviť na úpravu úloh alebo nastavení. Dialógové okno Upraviť akcie môžete použiť aj na zobrazenie akcie a ukončenie bez uloženia zmien.

 3. Ak chcete pridať úlohy, rozbaľte panely a kliknite na úlohu.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

 5. V dialógovom okne Uložiť akciu podľa potreby upravte popis a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Premenovanie akcie

 1. Vyberte voľby Nástroje > Sprievodca akciami > Spravovať akcie.

 2. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a kliknite na tlačidlo Premenovať.

 3. V dialógovom okne Uložiť akciu zadajte nový názov a popis.

Kopírovanie akcie

Môžete duplikovať akciu a pred uložením jej kópie môžete upraviť úlohy v akcii.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Sprievodca akciami > Spravovať akcie.

 2. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 3. Skontrolujte voľby zdrojového a cieľového umiestnenia, úlohy a nastavenia a v prípade potreby ich upravte.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

 5. V dialógovom okne Uložiť akciu zadajte názov a popis.

Odstránenie akcie

 1. Vyberte voľby Nástroje > Sprievodca akciami > Spravovať akcie.

 2. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Exportovanie akcie

 1. Vyberte voľby Nástroje > Sprievodca akciami > Spravovať akcie.

 2. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a kliknite na tlačidlo Exportovať.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov a umiestnenie súboru na uloženie akcie. Súbory s akciami majú príponu .sequ.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

Importovanie akcie

 1. Vyberte voľby Nástroje > Sprievodca akciami > Spravovať akcie.

 2. V dialógovom okne Spravovať akcie kliknite na tlačidlo Importovať.

  Poznámka:

  Importovanie môžete spustiť aj dvojitým kliknutím na súbor .sequ.

 3. V dialógovom okne Otvoriť zadajte názov a umiestnenie súboru s akciou, ktorý chcete importovať. Súbory s akciami majú príponu .sequ. Kliknite na položku Otvoriť.

 4. Ak už existuje akcia s rovnakým názvom, zobrazí sa výstraha. Ak chcete prepísať existujúcu akciu, kliknite na tlačidlo Nahradiť.

Automatické zadávanie hesla pre akcie

Pred spustením akcií pre súbory PDF, ktoré sú zašifrované alebo chránené heslom, môžete nastaviť svoj digitálny identifikátor tak, aby sa požadované heslá zadávali automaticky.

Poznámka:

 Na paneli Sprievodca akciami v dialógovom okne Predvoľby zadajte metódu zabezpečenia pre tieto súbory. Ak vyberiete položku Nepýtať sa na heslo, dokumenty PDF, ktoré požadujú heslo, sa nespracujú.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Vyberte položku Podpisy v zozname Kategórie naľavo.
 3. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty kliknite na tlačidlo Viac.
 4. V ľavej časti otvorte položku Digitálne ID a vyberte voľbu Súbory digitálnych ID.
 5. Vyberte identifikátor zo zoznamu napravo a potom na hornej lište vyberte nasledujúce príkazy:

Prihlásiť sa

Prihlásenie pomocou určeného digitálneho identifikátora. Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Odhlásiť sa

Odhlásenie pomocou určeného digitálneho identifikátora pri dokončení vykonávania akcie.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online