Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

O dropletoch a akciách

Ak na kontrolovanie dokumentov bežne používate rovnaký profil kontroly pred výstupom, na spracovanie súborov môžete použiť droplet alebo akciu kontroly pred výstupom.

Droplet v kontrole pred výstupom je malá aplikácia, ktorá vykoná kontrolu pred výstupom jedného alebo viacerých PDF, ktoré pretiahnete na ikonu dropletu . Droplet môžete uložiť na pracovnú plochu alebo na iné miesto v počítači.

Podobne ako droplety môže i akcia kontroly pred výstupom skontrolovať viacero súborov naraz, oddeliť úspešné súbory od problémových súborov a vytvoriť správy v určených umiestneniach. Navyše sledované priečinky môžu previesť viac typov súborov (JPEG, HTML, RTF a podobne) do PDF alebo do PDF/X s použitím určeného nastavenia prevodu; skontrolovať súbory s použitím určených profilov kontroly; poslať ich do výstupu v akomkoľvek formáte, ktorý aplikácia Acrobat podporuje vrátane PDF a PostScript.

Poznámka:

Ak iba kontrolujete súbory, nebudete pravdepodobne ukladať zmeny ani kópie súborov do výstupných priečinkov.

Vytvorenie a úprava dropletu na spustenie kontroly pred výstupom

Keď kontrolujete súbory pomocou dropletu, môžete oddeliť súbory, ktoré sú v poriadku, od problémových súborov a prezrieť si výsledky vo voliteľnej správe.

Vytvorenie dropletu

  1. V dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom) vyberte z menu Options (Voľby) možnosť Create Preflight Droplet (Vytvoriť droplet kontroly pred výstupom).
  2. Z rozbaľovacieho menu vyberte profil kontroly pred výstupom. Ak nie je požadovaný profil v zozname, vytvorte nový profil.
  3. Určite nastavenia na spracovanie PDF po kontrole pre výstupom a potom droplet uložte.

Úpravy nastavení dropletu

  1. Kliknite dvakrát na ikonu Droplet  alebo v dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom) z menu Options (Voľby) vyberte Edit Preflight Droplet (Upraviť droplet kontroly pred výstupom).
  2. Zmeňte nastavenia, ktoré chcete upraviť, a potom uložte droplet.

Nastavenie dropletu

Pomocou volieb dropletu určite, akým spôsobom bude nástroj kontroly pred výstupom spracovávať PDF po pretiahnutí na ikonu dropletu.

Poznámka:

Tieto voľby sa nastavujú aj pri spustení kontroly pred výstupom pomocou funkcie Akcie. (Pozrite si časť Sprievodca akciou.)

Zachovať profil [profil]

(Úpravy nastavení dropletu) Použije aktuálne vybratý profil kontroly pred výstupom.

Zachytiť

(Úpravy nastavení dropletu) Vloží profil použitý v droplete do zoznamu profilov v kategórii Importované profily.

Zmeniť profil

(Úpravy nastavení dropletu) Zobrazí menu všetkých dostupných profilov. Môžete vybrať iný profil kontroly pred výstupom.

Spustiť profil kontroly pred výstupom bez aplikovania opráv

Vykoná kontrolu a nahlási problémy, ale neopraví ich. Táto voľba je dostupná, len ak vyberiete profil, ktorý zahŕňa opravu na vyriešenie problémov.

Kopírovať súbor PDF

Umiestni kópiu súboru PDF do priečinka na úspechy alebo na chyby.

Presunúť súbor PDF

Presunie skontrolovaný súbor PDF do priečinka na úspechy alebo na chyby.

Uložiť zástupcu súboru PDF

Umiestni do priečinka úspechov alebo do priečinka chýb odkaz na PDF, ale pôvodný súbor sa nepremiestni.

Vytvoriť správu a uložiť ju do priečinka úspechov/chýb

Umožňuje určiť typ správy a množstvo podrobností. Táto správa ukazuje výsledky kontroly pred výstupom.

Nastavenia

Umožňuje zmeniť voľby správy.

Priečinok úspechov/chýb

Umožňuje určiť priečinok a umiestnenie na súbory a voliteľné správy.

Zobraziť PDF s prehľadom

Vytvorí správu o súboroch, v ktorých sa pri kontrole zobrazili problémy. Správa ukazuje umiestnenie každého súboru; cesta k súboru je aktívna väzba.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online