Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Pridaním zabezpečenia do dokumentov môžete obmedziť zobrazovanie, úpravu, tlač a ďalšie voľby len na zadaných užívateľov.

Výber používaného typu zabezpečenia

Funkcie zabezpečenia siahajú od relatívne jednoduchých opatrení až po sofistikované systémy, ktoré si osvojili korporácie a agentúry. Funkcia, ktorú si vyberiete, závisí od toho, čo chcete dosiahnuť. Tu sú niektoré príklady:

  • Chcete, aby mohli dokument PDF zobraziť len určití ľudia. Najjednoduchším riešením je pridať do dokumentu PDF heslo a odoslať ho určeným príjemcom. (Pozrite si časť Pridanie zabezpečenia heslom.)

  • Nechcete, aby dokument PDF ktokoľvek vytlačil alebo upravil. Tlač a úpravy môžete zablokovať v tom istom dialógovom okne, ktoré slúži na pridanie hesla. (Pozrite si časť Pridanie zabezpečenia heslom.)

  • Chcete príjemcov uistiť, že dokument PDF skutočne pochádza od vás. Najlepším spôsobom je zakúpiť digitálny identifikátor od certifikačnej autority. Prípadne môžete vytvoriť digitálny identifikátor s vlastným podpisom, ak komunikujete so skupinou, ktorej dôverujete. (Pozrite si časti O digitálnych identifikátoroch a Zabezpečovanie dokumentov certifikátmi.)

  • Chcete získať riešenie zabezpečenia dokumentov PDF použiteľné v celej organizácii. Môžete navrhnúť riešenie špecifické pre spoločnosť pracujúcu s citlivými dátami. Niektoré organizácie používajú službu Adobe LiveCycle Rights Management ES na priraďovanie zásad k dokumentom. Zásady obsahujú zoznam príjemcov a ich príslušných množín povolení. Jednotlivci môžu použiť zásady na priradenie rovnakých nastavení zabezpečenia veľkému počtu dokumentov. (Pozrite si časť Zabezpečovanie dokumentov so službou Adobe LiveCycle Rights Management ES.)

Zásady zabezpečenia

Zásady zabezpečenia uplatňujú systematické obmedzenia na tok a výmenu informácií v rámci organizácie. Službu Adobe LiveCycle Rights Management ES môžete použiť na priraďovanie zásad k dokumentom aj bez digitálnych podpisov a certifikátov. Ak na PDF často aplikujete rovnaké nastavenia zabezpečenia, môžete si vytvoriť zásady zabezpečenia, ktoré zjednodušia váš pracovný postup. Na rôzne požiadavky je vhodné uplatňovať rôzne zásady.

Zásady pre obálky

Ak máte viacero dokumentov, môžete ich zabezpečiť tak, že ich vložíte do obálky PDF. Obálky môžete zašifrovať, aby ste zabránili neoprávneným používateľom v získaní prístupu k obsahu, a certifikovať, aby poskytovali potvrdenie o svojom pôvode. Oprávnení užívatelia môžu otvoriť obálku a extrahovať súbory, aby ich mohli prezerať.

Zásady služby LiveCycle Rights Management ES

Zásady služby Adobe LiveCycle Rights Management ES sú uložené na serveri a užívatelia musia mať prístup na tento server, aby ich mohli používať. Vytvorenie týchto zásad vyžaduje zadanie príjemcov dokumentu v zozname služby Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Zásady pre heslá a certifikáty

Svoje nastavenia pre heslá alebo certifikáty môžete uložiť a znova použiť na zašifrovanie súborov PDF bez nastavovania hesla alebo certifikátu pre každú inštanciu.

Poznámka:

Ak v aplikácii Acrobat Pro aplikujete nastavenia zabezpečenia na portfólio PDF vrátane čiastkových dokumentov, potrebné kroky môžete zautomatizovať pomocou Sprievodcu akciami (vyberte voľby Súbor > Sprievodca akciami).

Požadovaná ochrana:

Akcia:

Požadovať heslo na otvorenie PDF alebo na skopírovanie alebo vytlačenie jeho obsahu

Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Zašifrovať heslom. V prípade portfólia PDF vyberte voľby Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana. Potom vyberte voľbyNástroje > Ochrana > Zašifrovať > Zašifrovať heslom. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.

Ak je vaša spoločnosť prihlásená, na zabezpečenie dokumentov môžete použiť službu Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Keď pomocou Sprievodcu akciami aplikujete v aplikácii Acrobat Pro zabezpečenie na portfóliá PDF, podriadené dokumenty budú zabezpečené, ale titulná strana nie.

Naznačiť schválenie obsahu PDF

PDF podpíšte a certifikujte. Ak chcete pridávať digitálne podpisy, musíte získať digitálny identifikátor. Kúpte si digitálny identifikátor (pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Adobe pre partnerov ponúkajúcich zabezpečenie) alebo vytvorte digitálny identifikátor s vlastným podpisom. Pozrite si časť Vytvorenie digitálneho identifikátora s vlastným podpisom.

V prípade ázijských jazykov môžete pridať svoju schvaľovaciu pečiatku.

Zabrániť zmenám formulárov

Pomocou aplikácie LiveCycle Designer zabezpečte formuláre a vytvorte polia podpisov, ktoré zamknú ostatné polia. Pozrite si pomocníka k aplikácii Adobe LiveCycle Designer.

Odoslať zabezpečené súbory v prílohe e-mailu

Použite zabezpečené obálky. (Nástroje > Ochrana > Ďalšia ochrana > Vytvoriť zabezpečenú obálku.

Povoliť prezeranie dokumentu PDF iba osobám, ktoré určíte

Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Zašifrovať certifikátom alebo aplikujte zabezpečenie prostredníctvom služby Adobe LiveCycle Rights Management ES. Musíte mať certifikáty pre užívateľov, ktorí budú môcť dokumenty prezerať. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o používaní funkcií zabezpečenia nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Výber metód zabezpečenia v rámci režimu FIPS (Windows)

V aplikáciách Acrobat a Reader je k dispozícii režim FIPS na obmedzenie ochrany údajov na štandard FIPS (Federal Information Processing Standard). Režim FIPS využíva schválené algoritmy FIPS 140-2, v ktorých sa používa kryptografický modul RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

V režime FIPS nie sú k dispozícii nasledujúce voľby zabezpečenia:

  • Priraďovanie zásad zabezpečenia na báze hesiel k dokumentom. Na zabezpečenie dokumentu môžete použiť certifikáty s verejným kľúčom alebo službu Adobe LiveCycle Rights Management ES. Na zabezpečenie dokumentu však nemôžete použiť šifrovanie hesla.

  • Vytváranie certifikátov s vlastným podpisom. Ak chcete vytvoriť digitálny identifikátor s vlastným podpisom, musí byť uložený do úložiska certifikátov Windows. Nemôžete vytvoriť digitálny identifikátor s vlastným podpisom, ktorý je uložený v súbore.

  • Šifrovanie RC4. Súbor PDF je v režime FIPS možné šifrovať iba pomocou algoritmu šifrovania AES.

  • Metódy súhrnu MD5 alebo RIPEMD160. V režime FIPS je pri vytváraní digitálneho podpisu možné použiť iba algoritmy súhrnu zo skupiny SHA-1 alebo SHA-2.

V režime FIPS môžete otvárať a zobrazovať dokumenty chránené algoritmami, ktoré nie sú kompatibilné s režimom FIPS. Do dokumentu, ktorý je zabezpečený heslom, však nemôžete uložiť žiadne zmeny. Ak chcete použiť zásady zabezpečenia pre dokument, použite certifikáty s verejným kľúčom alebo službu Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Režim FIPS konfiguruje správca systému v databáze Registry systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Digital Signatures Guide (Užívateľská príručka pre digitálne podpisy) (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_security_sk.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online