Pri rozosielaní formulára aplikácia Acrobat automaticky vytvorí portfólio PDF na zhromažďovanie dát odoslaných používateľmi. Na základe predvoleného nastavenia je tento súbor uložený v rovnakom priečinku ako pôvodný formulár a má názov názov súboru_responses. Tento súbor môžete použiť na zostavovanie vrátených formulárov.

Adobe recommends

Adobe recommends
href="https://tv.adobe.com/watch/acrobat-x/managing-form-data/">Videokurz: Správa údajov formulárov</a>
Timothy Plumer, Jr.

Zhromažďovanie dát používateľov

 1. Keď vám používateľ odošle formulár, otvorte ho.
 2. V dialógovom okne Pridať vyplnený formulár do súboru odpovedí vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

  Pridať do existujúceho súboru odpovedí

  Zostavuje dáta do súboru odpovedí, ktorý bol vytvorený pri použití sprievodcu rozoslaním formulára na odoslanie formulára. (V prípade potreby kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor odpovede.)

  Vytvoriť nový súbor odpovedí

  Vytvorí nový súbor odpovedí s použitím vami zadaného názvu a umiestnenia.

Súbor odpovedí sa otvorí potom, ako kliknete na tlačidlo OK. Každý vrátený formulár pridaný do súboru odpovedí sa zobrazí ako čiastkový súbor portfólia PDF.

Zber dát z formulára

 1. V aplikácii Acrobat vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Viac volieb formulára > Zostaviť vrátené formuláre.
 2. V dialógovom okne Zostaviť dáta vyberte súbor odpovedí PDF niektorou z týchto akcií:
  • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom vyhľadajte a vyberte súbor odpovedí.

  • Zadajte cestu k súboru odpovedí.

 3. Kliknite na voľbu Pridať súbor a prejdite na vrátený formulár.
 4. Opakovaním predchádzajúceho kroku podľa potreby pridajte ďalšie vrátené formuláre.

Po kliknutí na tlačidlo OK sa dáta z vybratých formulárov pridajú do súboru odpovedí. Každý vrátený formulár sa zobrazí ako čiastkový súbor portfólia PDF.

Pridanie dát používateľov do existujúceho súboru odpovedí

 1. V aplikácii Acrobat otvorte súbor odpovedí.
 2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na voľbu Pridať.
 3. V dialógovom okne Pridať vrátené formuláre kliknite na voľbu Pridať súbor. Nájdite a vyberte vrátené formuláre a kliknite na voľbu Otvoriť.
 4. Opakovaním predchádzajúceho kroku pridajte vrátené formuláre v ďalších priečinkoch. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Keď skončíte, každý pridaný formulár PDF sa zobrazí ako čiastkový súbor v portfóliu PDF.

Export dát používateľov zo súboru odpovedí

Ak chcete uložiť všetky položky súboru odpovedí v portfóliu PDF do tabuľky alebo do súboru XML, použite tento postup.

 1. V aplikácii Acrobat otvorte súbor odpovedí a vyberte dáta na export.
 2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na voľbu Exportovať.
 3. V dialógovom okne Vyberte priečinok pre uloženie súboru zadajte názov, umiestnenie a formát súboru (CSV alebo XML) pre dáta formulára a kliknite na voľbu Uložiť.

Správa súborov dát formulára

Odpovede vo formulári PDF môžete prevádzať do iných alebo z iných formátov súborov, ktoré na zachovanie všetkých dát potrebujú oveľa menej miesta ako úplný dokument PDF.

Import dát do formulára

V niektorých pracovných postupoch odosielajú niektorí používatelia vyplnené formuláre ako súbory obsahujúce iba dáta a nie ako úplné súbory PDF. Tieto súbory nie sú vo formáte PDF, ale používajú iný formát, napríklad FDF alebo XML. Ak chcete zobraziť dáta odoslané jednotlivými príjemcami v kontexte súboru PDF, otvorte pôvodný súbor a importujte informácie v dátovom súbore.

 1. V aplikácii Acrobat otvorte formulár PDF, do ktorého chcete importovať dáta.
 2. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Vymazať formulár.

  Poznámka:

  Pri importe dát z iného súboru do formulára PDF importované dáta nahradia všetky informácie, ktoré sa predtým zobrazovali v jednotlivých poliach formulára. Ak však importované dátové súbory obsahujú prázdne polia formulára, pôvodné dáta sa importom neodstránia.

 3. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Viac volieb formulára > Spravovať dáta formulára > Importovať dáta.
 4. V dialógovom okne Vyberte súbor obsahujúci dáta formulára vyberte v časti Typ súboru formát zodpovedajúci dátovému súboru, ktorý chcete importovať. Potom vyhľadajte a vyberte tento súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka:

  Niektoré formáty sú k dispozícii len pre určité typy formulárov PDF, čo závisí od aplikácie použitej na vytvorenie formulára, ako je napríklad aplikácia Acrobat alebo Designer ES2. Dáta, ktoré importujete z textového súboru (.txt), musia byť naformátované do riadkov položiek oddelených tabulátormi, ktoré predstavujú stĺpce.

Export dát súboru

Informácie v dokončenom formulári PDF môžete uložiť ako dátový súbor v inom formáte súboru. Tieto dáta môžete neskôr opäť použiť na vyplnenie tohto alebo iného formulára, ktorý má rovnaké polia a názvy polí.

 1. V aplikácii Acrobat otvorte súbor dokončeného formulára.
 2. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Viac volieb formulára > Spravovať dáta formulára > Exportovať dáta.
 3. V dialógovom okne Exportovať dáta formulára ako vyberte formát, v ktorom chcete uložiť dáta formulára (FDF, XFDF, XML alebo TXT). Potom vyberte umiestnenie a názov súboru a kliknite na voľbu Uložiť.

  Poznámka:

  V závislosti od spôsobu vytvorenia formulára sú niektoré formáty súborov k dispozícii len pre určité typy formulárov PDF.

Zlučovanie exportovaných dátových súborov do tabuľky

Ak chcete zostaviť dáta z formulárov, ktoré sa v množine dát nenachádzajú, použite nasledujúci postup.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Viac volieb formulára > Spravovať dáta formulára > Zlúčiť dátové súbory do tabuľky.
 2. V dialógovom okne Exportovať dáta z viacerých formulárov kliknite na voľbu Pridať súbory.
 3. V dialógovom okne Vyberte súbor obsahujúci dáta formulára vyberte v časti Súbory typu príslušný formát súboru (Dátové súbory formulárov aplikácie Acrobat alebo Všetky súbory). Potom vyhľadajte súbory formulárov, ktoré chcete zlúčiť do tabuľky, vyberte ich a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 4. Predchádzajúci krok podľa potreby opakujte, aby ste pridali aj dátové súbory formulára, ktoré sa nachádzajú na iných miestach.
 5. Kliknite na Exportovať. Potom vyberte priečinok a názov súboru pre tabuľku a kliknite na voľbu Uložiť.
 6. V dialógovom okne Postup exportu kliknite na voľbu Zobraziť súbor a otvorte súbor tabuľky alebo sa kliknutím na voľbu Zatvoriť dialógové okno vráťte do aplikácie Acrobat.

Poznámka:

Ak sú vrátené formuláre v súbore odpovedí, najefektívnejší spôsob na export informácií do tabuľky je použiť tlačidlo Exportovať dáta, ktoré sa nachádza na ľavom navigačnom paneli pre súbor odpovedí portfólia PDF.

Informácie o sledovaní formulárov

Okno Sledovanie slúži na spravovanie rozoslaných alebo prijatých formulárov. Sledovanie vám umožňuje zobraziť a upraviť umiestnenie súboru odpovedí, sledovať príjemcov, ktorí zareagovali, pridať ďalších príjemcov, odoslať e-mail všetkým príjemcom a zobraziť odpovede na formulár.

Sledovanie formulárov

 1. V aplikácii Acrobat vyberte položky Upraviť > Možnosti formulára > Sledovať alebo Zobraziť > Sledovanie.

 2. Na ľavom navigačnom paneli rozbaľte položku Formuláre.

 3. Vyberte formulár a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete zobraziť všetky odpovede pre daný formulár, kliknite na príkaz Zobraziť odpovede.

  • Ak chcete upraviť umiestnenie súboru odpovedí, v zozname Umiestnenie súboru odpovedí kliknite na položku Upraviť umiestnenie súboru.

  • Ak chcete zobraziť pôvodný formulár, kliknite na príkaz Otvoriť pôvodný formulár.

  • Ak chcete odoslať formulár ďalším príjemcom, kliknite na príkaz Pridať príjemcov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online