Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Pracovné priestory farieb

Pracovný priestor je pomocný farebný priestor, ktorý sa používa na definovanie a úpravu farieb v aplikáciách Adobe. Ku každému farebnému modelu je priradený profil pracovného priestoru. Profily pracovných priestorov môžete vybrať v dialógovom okne Color Settings (Nastavenia farieb).

Ak je v objekte vložený profil farieb nezodpovedajúci profilu pracovného priestoru, aplikácia pomocou zásad správy farieb určí, ako má pracovať s dátami farieb. Vo väčšine prípadov predvolené zásady prikazujú zachovať vložený profil.

Voľby pracovného priestoru

V dialógovom okne Predvoľby vyberte kategóriu Správa farieb.

Poznámka:

Ak chcete zobraziť popis profilu, vyberte daný profil a potom umiestnite ukazovateľ nad názov profilu. V dolnej časti dialógového okna sa zobrazí popis.

RGB

Určuje farebný priestor RGB aplikácie. Vo všeobecnosti je najlepšie vybrať voľbu Adobe RGB alebo sRGB namiesto profilu pre konkrétne zariadenie (napríklad profil monitora).

Voľba sRGB sa odporúča pri príprave obrázkov pre web alebo mobilné zariadenia, pretože definuje farebný priestor štandardného monitora používaného na zobrazenie obrázkov na webe. sRGB je tiež vhodná voľba pri práci s obrázkami z bežných digitálnych fotoaparátov, pretože väčšina z týchto fotoaparátov používa farebný priestor sRGB ako predvolený farebný priestor.

Voľba Adobe RGB sa odporúča pri príprave dokumentov na tlač, pretože gamut farebného priestoru Adobe RGB zahŕňa niektoré farby, ktoré možno vytlačiť (najmä azúrové a modré), ale nemožno ich definovať pomocou farebného priestoru sRGB. Adobe RGB je tiež vhodná voľba pri práci s obrázkami z profesionálnych digitálnych fotoaparátov, pretože väčšina z týchto fotoaparátov používa farebný priestor Adobe RGB ako predvolený farebný priestor.

CMYK

Určuje farebný priestor CMYK aplikácie. Všetky pracovné priestory CMYK sú závislé od zariadenia, čo znamená, že sú založené na konkrétnych kombináciách tlačových farieb a papiera. Pracovné priestory CMYK, ktoré dodáva spoločnosť Adobe, sú založené na štandardných podmienkach komerčnej tlače.

Odtiene sivej

Určuje farebný priestor odtieňov sivej farby aplikácie.

Poznámka:

Na zobrazenie a tlač môžete použiť farebný priestor vo vloženom výstupnom farebnom priestore. Ďalšie informácie o výstupných zámeroch nájdete v časti Prevod farieb a správa tlačových farieb (Acrobat Pro).

Aplikácie Adobe sa dodávajú so štandardnou množinou profilov pracovných priestorov, ktoré odporúča a otestovala spoločnosť Adobe Systems pre väčšinu pracovných postupov správy farieb. V menu pracovného priestoru sa štandardne zobrazia iba tieto profily.

Chýbajúce a nevhodné profily farieb

Ak nie je určené inak, dokument používa pri vytváraní a úprave farieb profil pracovného priestoru priradený k jeho farebnému modelu. Niektoré existujúce dokumenty však nemusia používať profil pracovného priestoru, ktorý ste špecifikovali, alebo nemusia používať správu farieb. Bežne sa vyskytujú nasledujúce výnimky z pracovného postupu so správou farieb:

  • Môžete otvoriť dokument alebo importovať dáta farieb (napríklad skopírovaním a vložením alebo presunutím myšou) z dokumentu, ktorý nie je otagovaný profilom. Často sa to stáva pri otvorení dokumentu vytvoreného v aplikácii, ktorá nepodporuje správu farieb alebo má správu farieb vypnutú.

  • Môžete otvoriť dokument alebo importovať dáta farieb z dokumentu, ktorý je otagovaný profilom odlišným od aktuálneho pracovného priestoru. Môže sa to stať pri otvorení dokumentu vytvoreného pomocou iných nastavení správy farieb alebo naskenovaného a otagovaného profilom skenera.

V každom prípade aplikácia pomocou zásad správy farieb rozhodne, ako bude pracovať s dátami farieb v dokumente.

Voľby prevodu farieb

Voľby prevodu farieb umožňujú riadiť spôsob, akým aplikácia pracuje s farbami v dokumente pri prechode z jedného farebného priestoru do druhého. Zmena týchto volieb sa odporúča iba vtedy, ak ste oboznámení so správou farieb a ste presvedčení o správnosti vykonávaných zmien. Ak chcete zobraziť voľby prevodu, v dialógovom okne Predvoľby vyberte kategóriu Správa farieb.

Engine (Modul)

Určuje modul CMM (Color Management Module), ktorý sa používa na priradenie gamutu jedného farebného priestoru ku gamutu iného farebného priestoru. Pri väčšine užívateľov postačuje pre všetky potreby týkajúce sa prevodov predvolený modul Adobe (ACE).

Poznámka:

Ak chcete zobraziť popis voľby modulu alebo zámeru, vyberte danú voľbu a potom umiestnite ukazovateľ nad názov voľby. V dolnej časti dialógového okna sa zobrazí popis.

Use Black Point Compensation (Použiť kompenzáciu čierneho bodu)

Zabezpečí zachovanie detailov tieňov na obrázku simuláciou plného dynamického rozsahu výstupného zariadenia. Túto voľbu vyberte, ak pri tlači chcete používať kompenzáciu čierneho bodu (ktorá sa vo väčšine situácií odporúča).

Čo sú zámery reprodukcie

Zámer reprodukcie určuje, ako systém správy farieb vykonáva prevod farieb z jedného farebného priestoru do druhého. Rôzne zámery reprodukcie používajú rôzne pravidlá na určenie spôsobu úpravy zdrojových farieb. Napríklad farby, ktoré sa nachádzajú v cieľovom gamute, môžu ostať nezmenené alebo sa môžu upraviť, aby sa pri prevode do menšieho cieľového gamutu zachoval pôvodný rozsah vizuálnych väzieb. Výsledok výberu zámeru reprodukcie závisí od grafického obsahu dokumentov a od profilov použitých na určenie farebných priestorov. Niektoré profily produkujú identické výsledky pre rôzne zámery reprodukcie.

Poznámka:

Vo všeobecnosti je najlepšie používať predvolený zámer reprodukcie pre vybraté nastavenie farieb, ktorý spoločnosť Adobe Systems otestovala, či spĺňa priemyselné štandardy. Ak napríklad vyberiete nastavenie farieb pre Severnú Ameriku alebo Európu, predvolený zámer reprodukcie je Relative Colorimetric (Relatívny kolorimetrický). Ak vyberiete nastavenie farieb pre Japonsko, predvolený zámer reprodukcie je Perceptual (Perceptuálny).

Zámer reprodukcie môžete vybrať pri nastavovaní volieb prevodu farieb pre systém správy farieb, zobrazení kontrolného náhľadu farieb a tlači kresby:

Perceptual (Perceptuálny)

Cieľom je zachovať vizuálne väzby medzi farbami, aby ich ľudské oko vnímalo ako prirodzené, hoci samotné hodnoty farieb sa môžu zmeniť. Tento zámer je vhodný pre fotografie s množstvom farieb mimo gamutu. Toto je štandardný zámer reprodukcie pre japonský tlačiarenský priemysel.

Saturation (Saturácia)

Na obrázku sa snaží vytvoriť živé farby na úkor presnosti farieb. Tento zámer reprodukcie je vhodný pre obchodnú grafiku, napríklad grafy alebo tabuľky, keď sú jasné saturované farby dôležitejšie ako presné väzby medzi farbami.

Relative Colorimetric (Relatívny kolorimetrický)

Porovná najsvetlejšie farby zdrojového farebného priestoru s najsvetlejšími farbami cieľového farebného priestoru a podľa toho posunie všetky farby. Farby mimo gamutu sa posunú na najbližšie farby v cieľovom farebnom priestore, ktoré možno reprodukovať. Zámer Relative Colorimetric (Relatívny kolorimetrický) zachová na obrázku viac pôvodných farieb ako zámer Perceptual (Perceptuálny). Toto je štandardný zámer reprodukcie pre tlač v Severnej Amerike a Európe.

Absolute Colorimetric (Absolútny kolorimetrický)

Farby v rámci cieľového gamutu ostanú nezmenené. Farby mimo gamutu sa orežú. Nevykoná sa žiadne prispôsobenie farieb pre cieľový biely bod. Cieľom tohto zámeru je zachovať presnosť farieb na úkor zachovania väzieb medzi farbami a je vhodný pre kontrolný náhľad simulujúci výstup z konkrétneho zariadenia. Tento zámer je vhodný najmä na zobrazenie náhľadu vplyvu farby papiera na vytlačené farby.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online