Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Poznámky pridané k 3D objektu sú spojené s určitými pohľadmi, ktoré sa definujú pri pridaní poznámok. Ak sa tento pohľad zmení — napríklad keď sa 3D objekt natočí alebo posunie — poznámky už nebudú viditeľné.

K dispozícii máte tri spôsoby pridávania poznámok do 3D objektu:

 • pridávanie poznámok do konkrétnych častí 3D modelu pomocou nástroja 3D poznámok na paneli s nástrojmi 3D,

 • pridávanie rôznych typov poznámok do 3D zobrazenia pomocou panela Anotácie na table Poznámka,

 • prevod 3D meraní na poznámky.

Poznámka:

Ak chcete pridávať poznámky do zobrazení 3D modelu, potrebujete aplikáciu Acrobat alebo aplikáciu Reader, verziu 7.0.7 alebo novšiu.

Pridávanie poznámok do zobrazení 3D modelu
Keď sa zmení zobrazenie 3D objektu, všetky poznámky priradené k tomuto objektu zmiznú (vpravo).

Poznámka:

Ak nechcete, aby bola poznámka priradená k určitému 3D zobrazeniu, pridajte poznámku mimo plochy 3D objektu.

Pridanie 3D poznámky do objektu

Poznámky vytvorené pomocou nástroja 3D poznámok sú ako merania, pretože sú priradené ku konkrétnej časti 3D geometrie. Pri pridaní 3D poznámok do predvoleného zobrazenia modelu sa vytvorí nové zobrazenie s názvom 3DZobrazeniePoznámky. 3D poznámky pridané do iných zobrazení sú uvedené ako súčasti tohto zobrazenia v strome modelu. 3D poznámky môžete upravovať a odstraňovať rovnako, ako upravujete a odstraňujete merania.

 1. Kliknite na nástroj Pridať 3D poznámku na paneli s nástrojmi 3D.
 2. Vyberte súčasť modelu, do ktorého chcete pridať 3D poznámku.
 3. V dialógovom okne Zadať text poznámky zadajte svoju poznámku.

Pridávanie poznámok z pracovnej tably Poznámka

Pri pridávaní poznámok pomocou nástrojov na pracovnej table Poznámka sa v strome modelu vytvorí nové zobrazenie s názvom KomentárovýPohľad.

Poznámka:

Užívatelia aplikácie Adobe Reader môžu pridávať poznámky do dokumentu, ak autor dokumentu umožní pridávanie poznámok do tohto dokumentu PDF.

 1. Zobrazte panel Anotácie z pracovnej tably Poznámka.
 2. Vyberte nástroj na pridávanie poznámok a potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.
 3. Ak chcete vytvoriť poznámku, kliknite dovnútra plochy 3D objektu. V strome modelu sa vytvorí aj nová definícia zobrazenia s predvoleným názvom, napríklad „KomentárovýPohľad1“.
 4. Ak chcete pridať viac poznámok, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vytvoriť ďalšiu poznámku v zobrazení, skontrolujte, či je v strome modelu vybraté zobrazenie, do ktorého chcete pridávať poznámky. Potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.

  • Ak chcete vytvoriť ďalšiu poznámku v novom zobrazení na pridávanie poznámok, zabezpečte, aby v strome modelu nebolo vybraté žiadne zobrazenie na pridávanie poznámok. Potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.

Poznámka:

Keď odstránite niektorý z týchto automaticky vygenerovaných pohľadov s poznámkami, zostanú príslušné poznámky dostupné. Môžete ich prezerať a vyberať na paneli Poznámky alebo v strome modelu, kde sa zobrazuje ich zoznam pod pohľadmi. Keď vyberiete poznámku, prepnite 3D model do rovnakej konfigurácie zobrazenia, v akej bol pri pridaní poznámky.

Prevod 3D meraní na poznámky

Jednotlivé merania je možné previesť na poznámky tak, aby ich bolo možné revidovať a komentovať ako iné typy poznámok.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na znamienko plus vedľa zobrazenia merania na table Zobraziť v strome modelu zobrazte zoznam jednotlivých meraní.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov merania a potom kliknite na voľbu Previesť na poznámku.

Zobrazenie poznámok pre 3D objekt

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V strome modelu vyberte pohľad, ktorý obsahuje poznámky.

  • Kliknite na voľby Poznámka > Zoznam poznámok.

  • Na table Zobraziť v strome modelu kliknite na položku Voľby a vyberte položku Zoznam poznámok.

 2. Ak chcete otvoriť okno určitej poznámky, dvakrát kliknite na príslušnú poznámku.
 3. Opakujte kroky 1 a 2, aby ste si prezreli ostatné poznámky priradené k iným zobrazeniam.

Pri výbere určitej poznámky sa 3D model zobrazí v rovnakom zobrazení, v ktorom sa zobrazoval pri pridaní poznámky.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online