Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

V rámci portfólia PDF môžete čiastkové súbory usporiadať a zobraziť ich náhľad, a môžete ich tiež otvoriť, upraviť a uložiť v ich natívnej aplikácii. Niektoré typy súborov vyžadujú, aby ste mali v počítači nainštalovanú ich natívnu aplikáciu.

Zobrazenie súborov v zozname

V režime Náhľad kliknite na tlačidlo Súbory na paneli s nástrojmi Portfólio PDF. Ak chcete podrobnosti súborov usporiadať vzostupne alebo zostupne, kliknite na názov stĺpca. Ak chcete zmeniť poradie na opačné, znova kliknite na stĺpec.

Úprava podrobností súboru v zozname (Acrobat Pro)

 1. V režime Úprava kliknite na tablu Podrobnosti.
 2. V časti Stĺpce na zobrazenie vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:
  • Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpec v zozname, kliknite na začiarkavacie políčko.

  • Ak chcete pridať stĺpec, zadajte názov do poľa Pridať stĺpec, vyberte typ dát z menu a kliknite na tlačidlo Pridať .

  • Ak chcete odstrániť voliteľné stĺpce, podržte ukazovateľ nad názvom stĺpca, kým sa nezobrazí tlačidlo Odstrániť , a potom kliknite na toto tlačidlo. Nemôžete odstrániť povinné stĺpce, napríklad Názov, Popis, Veľkosť a iné.

  • Ak chcete zmeniť poradie stĺpca, vyberte ho a kliknite na šípku nahor alebo nadol. V zozname súborov na ľavej strane tiež môžete myšou presunúť stĺpec.

  • Ak chcete zmeniť poradie súborov, pozrite si časť Usporiadanie, filtrovanie a zmena poradia súborov alebo priečinkov.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť informácie v stĺpci, zobrazte daný stĺpec a zadajte informácie v zobrazení súborov na ľavej strane. Ak napríklad chcete pridať popisné informácie o súbore, zobrazte stĺpec Popis a potom zadajte informácie do poľa.


  Poznámka:

  Ak stĺpec, ktorý chcete upraviť, nie je viditeľný na ľavej strane, zmeňte jeho poradie. Vyberte stĺpec na pravej strane a kliknite na šípku nahor.

Pridanie súborov a priečinkov do portfólia PDF (Acrobat Standard)

Súbory a priečinky môžete pridať do existujúceho portfólia PDF v režime Rozloženie (Náhľad) alebo v režime Súbory.

 1. V okne Portfólio PDF kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Upraviť portfólio.

 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete pridať priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vytvoriť priečinok.

  • Ak chcete pridať súbory z počítača, myšou presuňte súbory alebo priečinky na pracovnú plochu Portfólio PDF alebo na priečinok.

  • Ak chcete súbory premiestniť do iného priečinka, presuňte ich myšou.

Poznámka:

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, čiastkových súborov by nemalo byť viac ako 15 a ich celková veľkosť by mala byť menšia ako 50 MB.

Odstránenie súborov a priečinkov z portfólia PDF (Acrobat Standard)

Ak odstránite priečinok, všetky súbory v ňom obsiahnuté sa odstránia z portfólia PDF.

 1. V režime Úprava vyberte jeden alebo viacero súborov alebo priečinkov v portfóliu PDF a stlačte kláves Delete. Prípadne kliknite na ikonu Odstrániť súbor na karte, ak je k dispozícii.

Usporiadanie, filtrovanie a zmena poradia súborov alebo priečinkov (Acrobat Pro)

Čiastkové súbory sú pri predvolenom nastavení usporiadané abecedne podľa názvu súboru. Súbory sa budú zobrazovať a tlačiť v tomto poradí.

Môžete zmeniť alebo prispôsobiť poradie, v akom sa zobrazia súbory. Súbory sa však vždy tlačia v abecednom poradí.

Poznámka:

Pri usporiadaní súborov v režime Náhľad sa zmení poradie len pre aktuálnu reláciu. Pri ďalšom otvorení sa portfólio PDF zobrazí podľa pôvodne určeného poradia usporiadania.

 1. V režime Úprava vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:
  • Ak chcete usporiadať požadované stĺpce vzostupne alebo zostupne, kliknite na nadpis stĺpca. Ak chcete usporiadať voliteľné stĺpce vzostupne alebo zostupne, kliknite mimo textového rámčeka v nadpise stĺpca. Ak chcete zmeniť poradie na opačné, znova kliknite na stĺpec. (Informácie o voliteľných stĺpcoch nájdete v časti Úprava podrobností súboru v zozname.)

  • Ak chcete zoznam usporiadať podľa hodnôt v konkrétnom stĺpci, vyberte daný stĺpec v menu Počiatočné usporiadanie na paneli Podrobnosti na pravej strane.

  • Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov v zozname na ľavej strane, presuňte pomocou myši názov stĺpca na iné miesto. Na table Podrobnosti na pravej strane tiež môžete v časti Stĺpce na zobrazenie presunúť myšou názov stĺpca na iné miesto. Prípadne použite šípku nahor alebo šípku nadol.

  • Ak chcete určiť poradie zobrazenia súborov pri prvom otvorení portfólia PDF, vyberte názov stĺpca z menu Počiatočné usporiadanie na pravej strane. Ak napríklad chcete zobraziť súbory podľa dátumu ich úpravy, v časti Stĺpce na zobrazenie vyberte položku Upravené. Potom vyberte voľbu Upravené z menu Počiatočné usporiadanie. Počiatočné usporiadanie má vplyv na zobrazenie Rozloženie a zobrazenie Podrobnosti.

  • Ak chcete zmeniť poradie súborov na vlastné, presuňte súbory myšou v zozname na ľavej strane. Pri zmene poradia súborov sa v menu Počiatočné usporiadanie vytvorí stĺpec Poradie, ktorý sa automaticky vyberie ako počiatočné usporiadanie.

  Poznámka:

  V mini navigátorovi alebo rozložení Mriežka kliknite na tablu Rozloženie a potom nastavte požadované poradie súborov a priečinkov ich presúvaním myšou. Mini navigátor sa zobrazí pri rozloženiach Prechádzanie klikaním, Lineárne a Vlna.

 2. Uložte portfólio PDF.

  Ak portfólio PDF obsahuje súbory odpovedí formulára alebo správy aplikácie Outlook, môžete obsah filtrovať podľa rôznych kritérií. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si tieto videá:

Otvorenie, úprava a uloženie čiastkových súborov

Čiastkový súbor môžete otvoriť, upraviť a uložiť v jeho natívnej aplikácii, pokiaľ je daná aplikácia nainštalovaná v počítači. Zmeny čiastkových súborov neovplyvnia pôvodné súbory mimo portfólia PDF.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V režime Náhľad kliknite pravým tlačidlom myši alebo so stlačeným klávesom Control na súbor a vyberte možnosť Otvoriť súbor v natívnej aplikácii (pri iných súboroch ako PDF) alebo Otvoriť súbor (pri súboroch PDF).

  • V režime Úprava dvakrát kliknite na súbor.

  Poznámka:

  Čiastkový súbor sa otvorí v samostatnom okne. Ak je portfólio PDF zobrazené v prehľadávači, súbor sa otvorí v samostatnom produkte Acrobat mimo prehľadávača.

 2. Ak sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno, vyberte voľbu Otvoriť tento súbor alebo Vždy povoliť otváranie súborov tohto typu, ak formátu dôverujete, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Podľa potreby upravte súbor a potom ho uložte.

Úprava názvov a popisov čiastkových súborov v portfóliu PDF

 1. V režime Úprava vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:
  • Ak chcete upraviť zobrazený názov čiastkového súboru, vyberte daný súbor. Potom kliknite do textového poľa Zobrazovaný názov, aby sa zobrazila pozícia kurzora. Tiež môžete kliknúť na ikonu Zobraziť informácie  na karte a upraviť Zobrazovaný názov na zadnej strane karty. (V zobrazení Podrobnosti je Zobrazovaný názov stĺpec.)

  • Ak chcete upraviť popis čiastkového súboru, kliknite na ikonu Zobraziť informácie. Potom kliknite do textového poľa Popis, aby sa zobrazila pozícia kurzora. (V zobrazení Podrobnosti je Popis stĺpec.)

  • (Acrobat Pro) Ak chcete zmeniť alebo vložiť písmo použité pre text, použite na to panel Vlastnosti portfólia v dolnej časti tably Rozloženie. V celom portfóliu PDF sa použijú nové vlastnosti písma pre text.

Extrakcia čiastkových súborov z portfólia PDF

Súbory môžete extrahovať alebo presunúť z okna portfólia PDF do počítača. Extrahovaný súbor sa neodstráni z portfólia PDF.

 1. Vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • V režime Rozloženie kliknite na ikonu Extrahovať súbor  na čiastkovom súbore.

  • Vyberte jeden alebo viac súborov a myšou ich presuňte do počítača.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online