Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Webové stránky a PDF

Jadrom webovej stránky je súbor napísaný v jazyku HTML (Hypertext Markup Language). Súbor HTML obyčajne obsahuje spojenie s ďalšími súbormi, ktoré sa zobrazujú na webovej stránke, alebo určujú jej vzhľad alebo chovanie.

Keď prevádzate webovú stránku do formátu PDF, súbor HTML sa do procesu prevodu zahrnie so všetkými súvisiacimi súbormi, ako sú obrázky JPEG, súbory Adobe FLA, kaskádové štýly, textové súbory, obrázkové mapy a formuláre.

Výsledný dokument PDF sa správa veľmi podobne ako pôvodná webová stránka. V dokumente PDF sa zobrazí napríklad grafika, odkazy, obrázkové mapy a väčšina multimediálnych súborov a všetky tieto súčasti si zachovávajú pôvodné funkcie. (Animované súbory GIF sa objavia ako nepohyblivé obrazy zobrazujúce posledný snímok animácie.)

Tiež prevedený PDF funguje ako každý iný súbor PDF. Môžete napríklad prechádzať súborom pomocou posuvníkov alebo záložiek, užívatelia k nemu môžu pridávať komentáre, môžete pridať zabezpečenie, polia formulára a ďalšie funkcie, ktoré ho vylepšia.

Pri príprave prevodu webových stránok do formátu PDF berte do úvahy nasledujúce faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob prístupu k prevodu:

 • Koľko toho chcete previesť?

  Ak chcete previesť len vybraté časti práve otvorenej webovej stránky, použite aplikáciu PDFMaker z prostredia aplikácie Internet Explorer. Ak chcete do dokumentu PDF previesť niekoľko úrovní alebo všetky úrovne viacstránkovej webovej lokality, pracujte v aplikácii Acrobat.

 • Chcete z webových stránok vytvoriť nový dokument PDF alebo chcete prevedené strany pridať k existujúcemu dokumentu PDF?

  Obe operácie môžete vykonať v aplikácii Acrobat alebo v aplikácii Internet Explorer, ale na vykonanie týchto akcií sa používajú iné tlačidlá alebo príkazy.

Poznámka:

Ak chcete previesť webové stránky v čínštine, japončine a kórejčine (jazyky ČJK) do PDF v systéme s latinkou v systéme Windows, musíte pri inštalácii aplikácie Acrobat nainštalovať súbory pre podporu jazykov ČJK. Tiež je vhodné vybrať príslušné kódovanie v nastaveniach prevodu HTML.

Prevod webových stránok do formátu PDF v aplikáciách Internet Explorer, Google Chrome a Firefox (systém Windows)

Aplikácia Acrobat nainštaluje do aplikácie Internet Explorer (verzia 7.0 alebo novšia), Google Chrome a Firefox (verzia 3.5 alebo novšia) panel s nástrojmi Adobe PDF. Pomocou príkazov na tomto paneli s nástrojmi môžete rôznymi spôsobmi previesť aktuálne zobrazenú webovú stránku do formátu PDF. Môžete napríklad previesť celú webovú stránku alebo jej vybraté časti. Prípadne môžete vytvoriť dokument PDF alebo pridať prevedenú webovú stránku k existujúcemu dokumentu PDF. Panel s nástrojmi obsahuje ďalšie príkazy na spustenie ďalších akcií po prevode, ako napríklad pripojenie nového dokumentu PDF k novej e-mailovej správe alebo jeho vytlačenie.

Ďalšie informácie nájdete vo videu Vytváranie súborov PDF z webového prehliadača.

PDF, panel s nástrojmi menu
Menu na paneli s nástrojmi PDF poskytuje jednoduché nástroje na prevod a tlač.

Prevod webovej stránky do formátu PDF

Ak chcete previesť webovú stránku do formátu PDF, postupujte takto:

 1. Otvorte webovú stránku.
  • V systéme Windows používajte aplikáciu Internet Explorer, Firefox alebo Chrome.

  • V systéme Mac používajte aplikáciu Firefox.

 2. Pomocou menu Previesť na paneli s nástrojmi Adobe PDF vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vytvoriť nový dokument PDF z práve otvorenej webovej stránky, vyberte položku Previesť webovú stránku do PDF. Potom vyberte umiestnenie, zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Ak chcete dokument PDF vytvorený z práve otvorenej webovej stránky pridať do iného dokumentu PDF, vyberte položku Pridať webovú stránku k existujúcemu PDF. Potom vyhľadajte a vyberte existujúci dokument PDF a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • (Len aplikácie Internet Explorer a Firefox) Ak chcete vytvoriť a vytlačiť dokument PDF z otvorenej webovej stránky, vyberte voľbu Tlačiť webovú stránku. Po dokončení prevodu a otvorení dialógového okna tlače zadajte požadované voľby a kliknite na tlačidlo OK.

  • (Len aplikácie Internet Explorer a Firefox) Ak chcete vytvoriť dokument PDF z otvorenej webovej stránky a priložiť ho ako prílohu k prázdnej e-mailovej správe, vyberte voľbu Previesť webovú stránku a odoslať e-mailom. Potom zadajte umiestnenie a názov súboru pre dokument PDF a kliknite na voľbu Uložiť. Zadajte príslušné informácie do e-mailovej správy, ktorá sa otvorí po dokončení prevodu.

  • Ak chcete po prevode otvoriť výstupný súbor PDF, vyberte príkaz Zobraziť výsledné Adobe PDF (platí pre všetky uvedené voľby).

Poznámka:

Po nainštalovaní aplikácie Acrobat sa do podporovaných webových prehliadačov pridá ikona služby Adobe Create PDF. Ak ikonu služby Adobe Create PDF nevidno, postupujte takto:

 • V aplikácii Internet Explorer vyberte voľby Zobraziť > Panely s nástrojmi > Adobe PDF.

 • V aplikácii Firefox vyberte voľby Firefox > Doplnky > Rozšírenia a potom povoľte rozšírenie Adobe Acrobat – Vytvoriť PDF.

 • V aplikácii Google Chrome vyberte menu Prispôsobiť > voľbu Nastavenia a potom na ľavej table kliknite na položku Rozšírenia. Povoľte rozšírenie Adobe Acrobat – Vytvoriť PDF.

Prevod časti webovej stránky do formátu PDF (Internet Explorer a Firefox)

 1. Ťahaním ukazovateľa zvoľte text a obrázky na webovej stránke.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý obsah a vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vytvoriť nový dokument PDF, vyberte voľbu Previesť do Adobe PDF (Internet Explorer) alebo Previesť výber do Adobe PDF (Firefox). Potom vyberte názov a umiestnenie pre dokument PDF.

  • Ak chcete pridať vybratý obsah k inému dokumentu PDF, vyberte voľbu Pridať do existujúceho súboru (Internet Explorer) alebo Pridať výber do existujúceho súboru PDF (Firefox). Potom vyhľadajte a vyberte dokument PDF, do ktorého sa má výber pridať.

Prevod vybratých oblastí webovej stránky do súboru PDF (len v aplikácii Internet Explorer)

Ak chcete vybrať na prevod určité oblasti webovej stránky, môžete použiť voľbu výberu. Túto voľbu môžete použiť na prevod zmysluplného obsahu na webovej stránke a vynechanie nechceného obsahu, ako je napríklad reklama.

 1. Na paneli s nástrojmi Adobe PDF kliknite na príkaz Vybrať .
 2. Pri presúvaní ukazovateľa po webovej stránke označuje červená bodkovaná čiara oblasti webovej stránky, ktoré je možné vybrať. Kliknite na oblasti, ktoré chcete previesť. Vybraté oblasti sa zobrazia v modrých poliach. Ak chcete zrušiť výber určitej oblasti, znova na ňu kliknite.
 3. Pokračujte v prevode zvyčajným spôsobom.
 4. Ak chcete zrušiť výber všetkých oblastí a skončiť režim úprav, znova kliknite na voľbu Vybrať.

Prevod prepojenej webovej stránky do PDF

 1. Na otvorenej webovej stránke kliknite pravým tlačidlom na prepojený text s odkazom a zvoľte jednu z nasledujúcich volieb:
  • Ak chcete pridať naviazanú webovú stránku k existujúcemu dokumentu PDF, vyberte voľbu Pridať cieľ odkazu do existujúceho PDF. Potom vyhľadajte a vyberte existujúci dokument PDF a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Ak chcete previesť prepojenú webovú stránku do nového dokumentu PDF, vyberte voľbu Previesť cieľ odkazu do Adobe PDF.

Poznámka:

Menu zobrazené po kliknutí pravým tlačidlom myši obsahuje aj voľby Pridať do existujúceho súboru PDF a Previesť do Adobe PDF. Ak vyberiete jednu z týchto volieb, prevedie sa práve otvorená webová stránka, a nie vybratý odkaz.

Prevod webových stránok do formátu PDF v aplikácii Acrobat

Hoci môžete otvorenú webovú stránku previesť do formátu PDF aj v aplikácii Internet Explorer, Google Chrome alebo Firefox, pri spustení prevodu z aplikácie Acrobat sú k dispozícii ďalšie voľby. Do dokumentu PDF môžete napríklad zahrnúť celú webovú lokalitu alebo iba niektoré jej úrovne.

Prevod webovej stránky do formátu PDF

 1. Vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > PDF z webovej stránky.
 2. Zadajte úplnú cestu na webovú stránku alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor HTML.
 3. Ak chcete zmeniť počet úrovní webovej lokality, ktoré sa majú previesť, rozbaľte položku Zachytiť viacero úrovní. Zadajte počet úrovní, ktoré chcete zahrnúť, alebo výberom možnosti Prevziať celú lokalitu zahrňte všetky úrovne príslušnej webovej lokality.

  Poznámka:

  Niektoré webové stránky môžu mať stovky alebo dokonca tisíce stránok. Prevod veľkej webovej stránky môže spôsobiť, že systém sa spomalí alebo nereaguje a môže využiť všetko dostupné miesto na disku a v pamäti a spôsobiť tak zrútenie systému. Je preto vhodné začať prevzatím len jednej úrovne stránok a potom na nej vyhľadať konkrétne odkazy, ktoré sa majú prevziať.

 4. Ak je vybratá možnosť Prevziať len N úrovní, vyberte jednu alebo obe nasledujúce voľby:

  Zostať pod rovnakou cestou

  Prevezmú sa iba webové stránky patriace pod uvedenú adresu URL.

  Zostať na tom istom serveri

  Prevezmú sa len webové stránky uložené na tom istom serveri.

 5. Kliknite na položku Nastavenie, v dialógovom okne Nastavenie prevodu webových stránok zmeňte podľa potreby vybraté voľby a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Poznámka:

  Počas preberania si môžete preberané strany dokumentu PDF prezerať, ale nemôžete ich upravovať, kým sa preberanie nedokončí.

 7. Ak ste zatvorili dialógové okno Stav preberania, výberom volieb Nástroje > Spracovanie dokumentu > Zachytenie webu > Umiestniť stavové dialógové okná do popredia znovu zobrazte toto dialógové okno.

Pred pridaním ďalších požiadaviek nemusíte čakať na dokončenie prevodu. Počas prevodu môžete previesť ďalšiu stránku do formátu PDF. Táto stránka sa pridá do frontu. Počet požiadaviek vo fronte je zobrazený v poli Čakajúce konverzie v dialógovom okne Stav preberania.

Pridanie nenaviazanej webovej stránky do existujúceho PDF

Pomocou tohto postupu môžete pridať strany k PDF, do ktorého je možné zapisovať. Ak je pôvodný súbor PDF určený iba na čítanie, výsledkom bude nový dokument PDF, a nie nové strany v už existujúcom dokumente PDF.

 1. Otvorte existujúce PDF v aplikácii Acrobat (PDF, do ktorého chcete webovú stránku pridať).
 2. Vyberte voľby Nástroje > Spracovanie dokumentu > Zachytenie webu > Pridať do PDF z webovej stránky.
 3. Zadajte adresu URL webovej stránky, ktorú chcete pridať, vyberte voľby podľa popisu vykonávania webových stránok do PDF a potom kliknite na Vytvoriť.

Pridanie naviazanej webovej stránky do existujúceho PDF

 1. V aplikácii Acrobat otvorte skôr prevedený PDF. V prípade potreby s použitím posuvníkov prejdite na stranu obsahujúcu odkazy na strany, ktoré chcete pridať.
 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na webový odkaz a vyberte voľbu Pridať k dokumentu.

  • Vyberte voľby Nástroje > Spracovanie dokumentu > Zachytenie webu > Zobraziť webové odkazy. Zobrazí sa dialógové okno so zoznamom všetkých odkazov na súčasnej stránke alebo na stránkach tagovanej záložky. Vyberte naviazané stránky, ktoré sa majú pridať. Kliknite na položku Vlastnosti, podľa potreby nastavte voľby preberania a kliknite na položku Prevziať.

  • Vyberte voľby Nástroje > Spracovanie dokumentu > Zachytenie webu > Pridať všetky odkazy na stránke.

  Poznámka:

  Po prevedení stránok sa odkazy na tieto stránky zmenia na interné odkazy a kliknutím na odkaz budete presmerovaní na stranu v dokumente PDF, nie na pôvodnú stránku HTML na webe.

Prevod naviazanej webovej stránky do nového PDF

 1. V aplikácii Acrobat otvorte skôr prevedený PDF. V prípade potreby pomocou posuvníkov prejdite na stránku obsahujúcu webový odkaz na stránku, ktorú chcete previesť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na webový odkaz a vyberte voľbu Otvoriť odkaz na web ako nový dokument.

Poznámka:

V systéme Windows môžete tiež previesť prepojenú stránku z webovej stránky zobrazenej v aplikácii Internet Explorer, Google Chrome alebo Firefox pomocou podobného príkazu kliknutím pravým tlačidlom myši.

Týmto postupom môžete skopírovať cestu webového odkazu do schránky, aby ste ho mohli použiť na iné účely.

 1. V aplikácii Acrobat otvorte skôr prevedený PDF. V prípade potreby s použitím posuvníkov prejdite na stranu obsahujúcu odkazy na strany, ktoré chcete kopírovať.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na webový odkaz a vyberte voľbu Kopírovať adresu odkazu.

Zmena volieb prevodu webových stránok

Nastavenia prevodu webových stránok do formátu PDF sa vzťahujú na proces prevodu. Zmeny nastavení nemajú vplyv na existujúce dokumenty PDF.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V aplikácii Internet Explorer, Google Chrome alebo Firefox vyberte na paneli s nástrojmi Adobe PDF voľby Previesť > Predvoľby.

  • V aplikácii Acrobat vyberte položku Súbor > Vytvoriť > PDF z webovej stránky a potom kliknite na položku Nastavenia.

 2. Na karte Všeobecné vyberte podľa potreby príslušné voľby v častiach Nastavenie prevodu a Nastavenie PDF. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia zobrazte ďalšie voľby pre vybratý typ súboru.
 3. Na karte Rozloženie strany vyberte podľa potreby voľby pre veľkosť strán, orientáciu a zmeny veľkosti.

Voľby prevodu webových stránok

Dialógové okno Nastavenie prevodu webovej stránky je dostupné z aplikácií Internet Explorer, Google Chrome, Firefox a Acrobat.

Karta Všeobecné

Nastavenie prevodu

Obsahuje nastavenia prevodu pre formát HTML a text. Ak chcete vybrať vlastnosti písma a ďalšie charakteristiky, vyberte typ súboru a kliknite na položku Nastavenie.

Vytvoriť záložky

Vytvorí tagovanú záložku pre každú prevedenú webovú stránku s použitím názvu stránky (element HTML Title) ako názvu záložky. Ak stránka nemá žiadny názov, použije sa ako názov záložky URL stránky.

Vytvoriť tagy PDF

Uloží štruktúru v dokumente PDF, ktorá zodpovedá štruktúre HTML webových stránok. Táto štruktúra vám umožňuje vytvárať tagované záložky pre odseky, elementy zoznamov a iné položky, ktoré používajú elementy HTML.

Vložiť na novú stranu hlavičku a pätu

Na každú stranu sa umiestni hlavička a päta. V hlavičkách sa zobrazuje názov webovej stránky, prípadne adresa URL alebo cesta k súboru webovej stránky, ak nie je k dispozícii žiadny názov. V pätách sa zobrazuje adresa URL alebo cesta k súboru webovej stránky a dátum a čas ich prevzatia.

Karta Rozloženie strany

Voľby Rozloženie strany určujú výber veľkostí strán a voľby pre šírku, výšku, okraje a orientáciu strán.

Voľby mierky sú nasledujúce:

Upraviť veľkosť obsahu na šírku strany

V prípade potreby zmení veľkosť obsahu strany tak, aby sa zmestil na šírku strany. Ak táto voľba nie je vybratá, v prípade potreby sa veľkosť papiera prispôsobí tak, aby sa zmestil obsah strany.

Prepnúť na šírku pri zmene na veľkosť menšiu než

Ak je veľkosť novej verzie strany menšia ako zadaná percentuálna hodnota pôvodnej veľkosti, zmení orientáciu strany na orientáciu na šírku. Táto voľba je dostupná len v prípade, že máte vybratú orientáciu na výšku.

Nastavenia prevodu HTML

Toto dialógové okno sa otvorí, keď vyberiete voľbu HTML na karte Všeobecné v dialógovom okne Nastavenie prevodu webových stránok a potom kliknete na tlačidlo Nastavenia.

Predvolené Kódovanie

Umožňuje zadať nasledujúce voľby:

Predvolené Kódovanie

Nastaví kódovanie vstupu textu súboru z menu operačných systémov a príslušných abecied.

Vždy

Akékoľvek kódovanie určené v zdrojovom súbore HTML sa bude ignorovať a použije sa výber uvedený vo voľbe Predvolené kódovanie.

Ak stránka neurčuje kódovanie

Výber uvedený vo voľbe Predvolené kódovanie sa použije len v prípade, ak v zdrojovom súbore HTML nie je určený typ kódovania.

Nastavenie písma podľa jazyka

Toto nastavenie sa používa na zmenu zápisu jazyka, rezu písma základného textu a základnej veľkosti rezu písma.

Predvolené farby

Nastavuje predvolené farby pre text, pozadie strán a webové odkazy. Kliknutím na tlačidlo farby otvorte paletu a vyberte požadovanú farbu. Ak chcete použiť tieto farby v dokumente PDF, vyberte voľbu Vnútiť tieto nastavenia pre všetky strany. Ak táto voľba nie je vybratá, predvolené farby sa použijú len pre strany, ktoré nemajú zadanú schému farieb.

Multimediálny obsah

Určuje, či sa vypne zachytenie multimédií, vkladanie multimediálnych súborov (ak je to možné) alebo viazanie na multimédiá (napríklad súbory SWF) adresou URL.

Zachovať pozadie strany

Určujú, či sa majú zobrazovať farby a dlaždicové obrázky v pozadí strán a farby v bunkách tabuliek. Ak tieto voľby vypnete, prevedené webové stránky niekedy vyzerajú inak ako vo webovom prehliadači, ale po vytlačení môžu byť čitateľnejšie.

Previesť obrázky

Zahrnie do prevodu do formátu PDF aj obrázky.

Podčiarknuť odkazy

Podčiarkne textové webové odkazy na stranách.

Rozbaliť posúvateľné bloky

Rozbalia sa posúvateľné bloky, aby obsahovali úplné informácie o prevedenom dokumente PDF.

Nastavenia textu

Kódovanie vstupu

Nastavuje kódovanie vstupu textu pre súbor.

Nastavenie písma podľa jazyka

Toto nastavenie sa používa na zmenu zápisu jazyka, rezu písma základného textu a základnej veľkosti rezu písma.

Predvolené farby

Nastavuje predvolené farby pre text a pozadie strán. Kliknutím na tlačidlo farby otvorte paletu a vyberte požadovanú farbu.

Zalamovať riadky na okraji

Vloží mäkké zalomenie riadka, keď text dosiahne okraj textovej plochy na strane.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online