Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

O opravách kontroly pred výstupom

Pomocou nástroja Kontrola pred výstupom môžete v dokumente opraviť mnoho chýb. To sa vykonáva tak, že sa do profilu vložia takzvané opravy pre opravu chýb. Oprava problém automaticky opraví, ak je to možné, alebo poskytne informácie na to, aby ste mohli problém opraviť v zdrojovom súbore. Vedľa profilu s opravou je ikona sivého kľúča. Obrys kľúča znamená, že v profile nie sú priradené žiadne opravy.

Kontrola pred výstupom obsahuje niekoľko preddefinovaných opráv, ktoré môžete pridať do profilu. Tie pokrývajú širokú škálu chýb týkajúcich sa farieb, písiem, obrázkov, produkcie tlače, súladu s medzinárodnými štandardmi, ako je PDF/X a PDF/A, a ďalších oblastí. Kontrola pred výstupom obsahuje aj sadu nástrojov na vytváranie vlastných samostatných opráv.

Poznámka:

Oprava dokument trvalo zmení.

Opravy môžu pri odstraňovaní problémov vykonávať napríklad tieto akcie:

 • Previesť farebné priestory, rovnako ako to robí funkcia Previesť farby.

 • Opraviť dokumenty a odstrániť nepotrebný obsah, aby sa zmenšila veľkosť súboru, rovnako ako to robí funkcia Optimalizácia PDF.

 • Previesť PDF do inej verzie.

 • Rozšíriť vlasové čiary.

 • Zlúčiť priehľadnosť.

 • Odstrániť objekty mimo orezávacích rámčekov a rámčekov spadávky.

 • Pripraviť PDF na prevod do PDF/X, PDF/E alebo PDF/A.

 • Nastaviť informácie o dokumente.

Pridávanie opráv do profilu

Nástroj Kontrola pred výstupom obsahuje sadu opráv, ktoré môžete pridať do profilu. Všetky tieto opravy sú dostupné v sekcii Opravy v každom profile.

 1. Otvorte dialógové okno Preflight (Kontrola pred výstupom) a kliknite na odkaz Edit (Upraviť) vedľa názvu profilu.
 2. Rozbaľte kategóriu s požadovaným profilom a potom rozbaľte profil.
  Kontrola pred výstupom: Upraviť profil
 3. V prípade potreby profil odomknite, aby ste ho mohli zmeniť. Z rozbaľovacieho menu v hornej časti vyberte Unlocked (Odomknutý).
 4. Z položiek pod profilom vyberte Fixups (Opravy).
  Opravy sú dostupné v sekcii Opravy v jednotlivých profiloch
  Opravy sú dostupné v sekcii Opravy v jednotlivých profiloch.

 5. Z pravého stĺpca vyberte opravu a kliknutím na ľavú šípku presuňte vybratú opravu do ľavého stĺpca.

  Môžete pridať ľubovoľný počet opráv.

  Poznámka:

  Ak chcete opravu z profilu odstrániť, vyberte ju v zozname vľavo a kliknite na pravú šípku.

Prehľad dialógového okna Upraviť opravu

V dialógovom okne Edit Fixup (Upraviť opravu) je zoznam typov preddefinovaných opráv, ktoré môžete pridať do profilu, a hodnôt priradených ku každej oprave. Pomocou dialógového okna Edit Fixup (Upraviť opravu) môžete zmeniť hodnoty priradené k oprave alebo môžete vytvoriť vlastnú opravu založenú na existujúcej oprave. Podobne ako kontroly v kategóriách sú usporiadané i opravy.

Dialógové okno Edit Fixup (Upraviť opravu)
Dialógové okno Edit Fixup

A. Názov opravy B. Kategórie opráv C. Kritériá opravy D. Tlačidlo na zobrazenia, ktoré profily používajú opravu E. Hľadanie F. Oblasti v oprave, ktoré je možné zmeniť 

Vytvorenie alebo úpravy opráv

Môžete si vytvoriť vlastnú opravu pre určité úlohy alebo výstupné zariadenia. Nastavenia, ktoré stanovíte, určujú napríklad to, aký výstupný zámer sa použije, aké prevody farieb sa vykonajú, ako sa obrázky skomprimujú a prevzorkujú a akú úroveň kompatibility PDF musí PDF podporovať. Aj keď môžete upraviť ktorúkoľvek z preddefinovaných opráv, ak ju odomknete, je lepšie existujúcu opravu duplikovať a potom zmeniť jej hodnoty. Táto technika je užitočná, ak oprava patrí do niekoľkých zamknutých profilov a vám sa nechce všetky tieto profily vyhľadať a odomknúť. Duplikovaná oprava je štandardne odomknutá, pretože ešte nepatrí do žiadneho profilu. Môžete tiež vytvoriť samostatnú opravu, ktorú je možné rýchlo spustiť bez toho, aby bola súčasťou profilu.

Vytvorenie opravy pre profil

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať profily.
 2. Vyberte profil a kliknite na tlačidlo Edit (Upraviť) vedľa názvu profilu.
 3. Na ľavej strane dialógového okna vyberte pod profilom položku Fixups (Opravy).
 4. V prípade potreby vyberte z rozbaľovacieho menu položku Unlocked (Odomknutý).
 5. V časti Opravy v tomto profile kliknite na ikonu Nová .
 6. Pomenujte opravu a zadajte jej kritériá.

Vytvorenie opravy na základe existujúcej opravy

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 pre vytvorenie opravy pre profil.
 2. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil vyberte opravu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo Duplikovať  napravo.
 3. V dialógovom okne Duplicate Fixup (Duplikovať opravu) podľa potreby upravte informácie alebo vytvorte nový stĺpec.
 4. Ak chcete zistiť, ktoré profily v súčasnosti túto opravu používajú, kliknite na Usage (Použitie). Predtým než budete môcť opravu zmeniť, možno budete musieť odomknúť ďalšie profily.
 5. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich úkonov a potom kliknite na tlačidlo OK:
  • Ak chcete opravu premenovať, do poľa Názov v hornej časti uveďte nový názov.

  • Ak chcete zmeniť spôsob spracovania chyby, určite voľby alebo hodnoty pre každú vybratú voľbu opravy.

Vytvorenie samostatnej opravy

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé opravy .
 2. Vyberte položky Options (Voľby) > Create New Preflight Fixup (Vytvoriť novú opravu kontroly pred výstupom).
 3. Pomenujte opravu a zadajte jej kritériá.

  Nová oprava sa zobrazí v skupine, ktorá zodpovedá jej kategórii a typu.

Duplikovanie samostatnej opravy

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé opravy .
 2. Vyberte existujúcu opravu a potom vyberte položku Options (Voľby) > Duplicate Preflight Fixup (Duplikovať opravu kontroly pred výstupom).

Nastavenie obľúbených samostatných opráv

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé opravy .
 2. Rozbaľte skupiny podľa potreby.
 3. Vyberte samostatnú opravu, kliknite na príznak vedľa názvu a potom vyberte položku Favorite (Obľúbené).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online