Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Vytváranie portfólií PDF (Acrobat Pro)

Vytvorenie portfólia PDF, výber rozloženia a pridanie súborov je jednoduché. V rámci portfólia PDF môžete vytvárať priečinky, odstraňovať čiastkové súbory a priečinky, upravovať názvy čiastkových súborov a pridávať a upravovať popisy čiastkových súborov.

Ďalšie zdroje

Videá a kurzy o vytváraní portfólií PDF nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Vytvorenie portfólia PDF

Vytvorte základné portfólio PDF v niekoľkých rýchlych krokoch.

 1. Spustite aplikáciu Acrobat a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Na uvítacej obrazovke kliknite na možnosť Vytvoriť portfólio PDF.

  • Kliknite na tlačidlo Vytvoriť v ľavom hornom rohu panela s nástrojmi a v menu vyberte položku Portfólio PDF.

  • Vyberte príkaz Súbor > Vytvoriť > Portfólio PDF.

 2. Na ľavej strane sprievodcu vyberte rozloženie.

  Zoznam rozložení obsahuje predvolené rozloženia dodávané s aplikáciou Acrobat a až dve vlastné rozloženia, ktoré ste importovali. Ak ste naimportovali viac ako dve vlastné rozloženia, zobrazia sa iba dve naposledy naimportované vlastné rozloženia.

  Poznámka:

  Ak chcete pridať vlastné rozloženie, ktoré ste načítali do počítača, kliknite na položku Importovať vlastné rozloženie a otvorte súbor. Rozloženia majú príponu názvu súboru .nav.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať súbory a vyberte obsah, ktorý chcete pridať do portfólia PDF. Môžete vybrať jeden alebo viac súborov.

 4. Kliknite na tlačidlo Dokončiť, aby sa pridali súbory a uložilo sa portfólio PDF.

Poznámka:

V systéme Windows dokáže vytvárať portfóliá PDF modul Acrobat PDFMaker v aplikácii Outlook a Lotus Notes, keď prevádzate e-mailové správy.

Pridanie súborov a priečinkov do portfólia PDF

Do existujúceho portfólia PDF môžete pridať obsah.

 1. Z otvoreného portfólia PDF prejdite do režimu Úprava a vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:

  • Kliknite na panel Pridať obsah a potom kliknutím na tlačidlo Pridať súbory alebo Pridať priečinok pridajte jednotlivé súbory alebo priečinok so súbormi.

  • Ak chcete vytvoriť priečinok, kliknite na panel Pridať obsah a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť priečinok.

  • Ak chcete pridať súbory z počítača, myšou presuňte súbory alebo priečinky na pracovnú plochu Portfólio PDF alebo na priečinok.

  • Ak chcete súbory premiestniť do iného priečinka, presuňte ich myšou.

  Poznámka:

  Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, čiastkových súborov by nemalo byť viac ako 15 a ich celková veľkosť by mala byť menšia ako 50 MB.

Pridanie webového obsahu do portfólia PDF

Môžete pridať odkazy na webové lokality alebo vložiť tagy videa. Pridanie odkazu na webový obsah je užitočné vtedy, keď chcete zmenšiť veľkosť súboru s portfóliom PDF.

 1. Kliknite na panel Pridať obsah na table Rozloženie a vyberte voľbu pridania obsahu.

 2. Vyberte voľbu Pridať webový obsah.

 3. Zadajte názov súboru a popis webového obsahu, ktorý sa pridá do portfólia PDF. Tento webový súbor obsahuje odkaz na vami špecifikovaný webový obsah.

 4. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete pridať odkaz na webovú lokalitu, vyberte voľbu Pridať webový odkaz a potom pridajte adresu URL.

  • Ak chcete vložiť tag videa, vyberte voľbu Pridať tag vloženia a potom vložte kód na vloženie videa. Webové lokality na zdieľanie videí zvyčajne umožňujú skopírovať kód na vloženie videa. Webová lokalita môže napríklad obsahovať pole na vloženie obsahujúce kód a iné možnosti vloženia.

Prevod multimediálnych súborov v portfóliu PDF (Acrobat Pro)

V rámci portfólia PDF môžete previesť do formátu PDF nasledujúce čiastkové multimediálne súbory: FLV, SWF, F4V a mp3. Do formátu PDF môžete previesť aj tieto súbory, ak sú zakódované vo formáte H.264 (so zvukom AAC): MOV, M4V, MP4, 3GP a 3G2. (H.264 a AAC sú možnosti kódovania a kompresie pre filmy.)

Poznámka:

Ak chcete previesť súbory AVI alebo WMV do formátu PDF alebo iné typy multimediálnych súborov do formátu FLV, použite aplikáciu Adobe Media Encoder. Táto aplikácia je dostupná v balíku Acrobat X Suite alebo Creative Suite.

 1. V režime Úprava kliknite pravým tlačidlom myši alebo so stlačeným klávesom Control na jeden alebo viac multimediálnych súborov v portfóliu PDF a vyberte položku Previesť do PDF.
 2. Ak sa zobrazí dialógové okno, určite podľa potreby voľby a kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie súborov a priečinkov z portfólia PDF

Ak odstránite priečinok, všetky súbory v ňom obsiahnuté sa odstránia z portfólia PDF.

 1. V režime Úprava vyberte jeden alebo viacero súborov alebo priečinkov v portfóliu PDF a stlačte kláves Delete. Prípadne kliknite na ikonu Odstrániť súbor na karte, ak je k dispozícii.

Prispôsobenie portfólia PDF (Acrobat Pro)

V režime Úprava môžete prispôsobiť rozloženie, motív a schému farieb. Môžete tiež prispôsobiť zobrazenie Podrobnosti prostredníctvom stĺpcov, ktoré vyberiete alebo sami vytvoríte.

Zmena rozloženia portfólia PDF

Voľby rozloženia portfólia PDF umožňujú prezentovať obsah v rozložení, ktoré najviac zodpovedá vašim potrebám. Napríklad rozloženie Prechod kliknutím umožňuje čitateľom prechádzať jednotlivými súbormi v portfóliu PDF. Vo všetkých rozloženiach sa každý súbor zobrazí na karte s obrázkom (ak je dostupný) a informáciami o dokumente, napríklad názvom súboru.

Môžete tiež vytvoriť vlastné rozloženia, ktoré môžu vyžadovať určité vývojárske schopnosti.

 1. V režime Úprava vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:

  • Ak chcete vybrať rozloženie, na table Rozloženie kliknite na položku Rozloženia portfólia a vyberte rozloženie zo zoznamu.

  • Ak chcete použiť vlastné rozloženie, kliknite na položku Importovať vlastné rozloženie. V počítači prejdite na vlastné rozloženie a otvorte ho. Súbory s rozloženiami majú príponu .nav. Rozloženie sa zobrazí v zozname Rozloženia portfólia, v ktorom ho môžete vybrať. Importované rozloženia sa natrvalo pridajú do časti Vlastné rozloženia na paneli Rozloženia portfólia.

  • Ak chcete odstrániť vlastné rozloženie, kliknite na tlačidlo X pri názve rozloženia.

Zmena vizuálneho vzhľadu

Motívy, farby a obrázky pozadia zvyšujú vizuálnu zaujímavosť a súdržnosť portfólia PDF. Na zmenu vizuálnych elementov použite režim Úprava.

 • Ak chcete vybrať motív, na table Rozloženie kliknite na položku Vizuálne motívy a vyberte motív zo zoznamu.

 • Ak chcete použiť vlastný motív, kliknite na položku Importovať vlastný motív. V počítači prejdite na vlastný motív a otvorte ho. Motív sa okamžite aplikuje na portfólio PDF a zobrazí sa v zozname Vizuálne motívy ako „Vlastný“. Na rozdiel od vlastných rozložení sa vlastné motívy aplikujú iba na aktuálne portfólio PDF a natrvalo sa nepridajú na panel Vizuálne motívy. Motívy sa vytvárajú v aplikácii Adobe Flash Professional alebo Adobe Flash Builder a majú príponu .swf.

 • Ak chcete zmeniť farby vo vizuálnom motíve, na table Rozloženie kliknite na položku Palety farieb a vyberte inú paletu.

 • Ak chcete vytvoriť vlastnú paletu farieb, na paneli Palety farieb kliknite na položku Vytvoriť z existujúcej a zadajte farby.

 • Ak chcete zmeniť vlastnosti farby pozadia, najprv vyberte paletu farieb a potom kliknite na položku Pozadie. Zadajte požadované vlastnosti farby pozadia.

 • Ak chcete pridať obrázok ako pozadie, na table Rozloženie kliknite na položku Pozadie. V oblasti Obrázok pozadia vyberte obrázok zo zoznamu alebo kliknite na položku Vybrať nový, ak chcete pridať obrázok z počítača. Zadajte požadované vlastnosti obrázka.

Pridanie hlavičky

Navrchu zobrazenia sa zobrazí hlavička, ktorá môže obsahovať dôležité informácie ako je logo, názov spoločnosti a kontaktné informácie. Hlavička môže obsahovať text, obrázky alebo oboje a môže byť usporiadaná rôznymi spôsobmi.

 1. V režime Úprava kliknite na prázdny pruh v hornej časti okna úprav. V dolnej časti tably Rozloženie sa zobrazí panel Vlastnosti hlavičky.

  Vlastnosti hlavičky
  Prázdna oblasť hlavičky v portfóliu PDF

 2. Vyberte šablónu zo zoznamu na paneli Vlastnosti hlavičky.

 3. V oblasti hlavičky pridajte obsah kliknutím do polí. Ak chcete pridať text, dvojitým kliknutím zobrazte pozíciu kurzora.

 4. Na paneloch Text a Vlastnosti obrázka zadajte veľkosť, farbu pozadia, písmo a iné vlastnosti.

Ďalšie zdroje

Videá o prispôsobení portfólia PDF nájdete v nasledujúcich zdrojoch informácií:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online