Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Vytvorenie formulára z existujúceho dokumentu

Môžete buď previesť existujúci elektronický dokument (napríklad dokument aplikácie Word či Excel alebo dokument PDF), alebo naskenovať papierový dokument do formulára PDF. Aplikácia do formulára automaticky vloží interaktívne polia formulára. Formulár môžete následne upraviť a vložiť špeciálne polia formulára, ako sú napríklad rozbaľovací zoznam, pole zoznamu či tlačidlá.

Typy polí formulára, ktoré je do dokumentu PDF možné vložiť
Typy polí formulára, ktoré je do dokumentu PDF možné vložiť

A. Pole certifikovaného podpisu B. Pole s rozbaľovacím zoznamom C. Textové polia D. Lišta automatických správ E. Začiarkavacie políčko F. Prepínacie tlačidlá G. Pole zoznamu H. Tlačidlá 
 1. V menu Vytvoriť na paneli s nástrojmi vyberte voľbu Vytvoriť formulár.

 2. Vyberte voľbu Existujúci dokument a kliknite na tlačidlo Ďalšie.

 3. Vyberte jednu z týchto volieb:

  Aktuálny dokument

  Prevedie aktuálne otvorený dokument PDF na interaktívny formulár.

  Vyberte iný súbor

  Prevedie existujúce elektronické dokumenty (napríklad súbory aplikácii Word, Excel či dokumenty PDF) na interaktívny formulár PDF. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor.

  Skenovať papierový formulár

  Naskenuje papierový formulár a prevedie ho na interaktívny formulár PDF.

 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Aplikácia Acrobat vytvorí formulár a otvorí ho v režime úpravy formulára. Na pracovnej table Formuláre sa zobrazia voľby na úpravu formulára. Tento panel s nástrojmi obsahuje nástroje polí formulára umožňujúce pridávanie ďalších polí.

 5. Skontrolujte polia formulára, ktoré vytvorila aplikácia Acrobat. Pomocou nástrojov polí formulára na paneli s úlohami pridajte polia. Odstráňte, zmeňte veľkosť alebo usporiadajte polia podľa potreby. Môžete vložiť nasledujúce typy polí formulára:

  Čiarové kódy

  Zakódujú zadané údaje z vybratých polí a zobrazia ich ako vizuálnu vzorku, ktorá môže byť interpretovaná dekódovacím softvérom alebo hardvérom (dostupným samostatne).

  Tlačidlá

  Spustí nejakú zmenu na počítači používateľa, ako je otvorenie súboru, prehranie zvuku alebo odoslanie dát na webový server. Tieto tlačidlá je možné prispôsobiť použitím obrazov, textu a vizuálnych zmien, ktoré sa spustia akciami myši.

  Začiarkavacie políčko

  Poskytujú pre jednotlivé položky voľbu medzi Áno a Nie. Ak formulár obsahuje viac začiarkavacích polí, používateľ z nich obyčajne môže zvoliť ľubovoľný požadovaný počet.

  Pole digitálneho podpisu

  Umožňujú používateľovi elektronicky podpísať dokument PDF digitálnym podpisom.

  Rozbaľovací zoznam

  Umožňuje používateľom vybrať položku z rozbaľovacieho menu alebo zadať hodnotu. Môžete nastaviť vlastnosť poľa formulára, ktorá umožní, aby používateľ mohol zadať vlastnú hodnotu.

  Pole zoznamu

  Zobrazuje zoznam volieb, ktoré môže používateľ vybrať. Môžete nastaviť vlastnosť poľa formulára, ktorá umožní, aby používateľ mohol súčasne vybrať viacero položiek v zozname, ak podrží stlačený kláves Shift.

  Prepínacie tlačidlá

  Predstavujú skupinu volieb, z ktorej môže používateľ vybrať iba jednu položku. Všetky prepínacie tlačidlá s rovnakým názvom spolu pracujú ako skupina.

  Textové polia

  Umožňujú používateľovi zapísať text, napríklad meno, adresu alebo telefónne číslo.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Základy práce s poľami formulára.

 6. Keď ste s formulárom spokojní, kliknite na tlačidlo Zavrieť úpravu formulára.

Video kurz o vytváraní formulárov nájdete v časti Ako vytvárať formuláre PDF z existujúcich dokumentov: http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-new-pdf-forms-from-existing-documents/

Vytváranie formulárov pre aplikáciu Adobe Sign

Môžete previesť existujúci formulár na formulár služby Adobe Sign alebo jednoducho potiahnutím myšou vložiť polia služby Adobe Sign do dokumentu PDF. Tento formulár môžete pomocou služby Adobe Sign rozoslať na vyplnenie a podpísanie. Nie všetky polia sa prevádzajú na polia služby Adobe Sign, napríklad pole zoznamu, rozbaľovacie pole či polia tlačidiel. Pomocou panela s nástrojmi môžete vložiť ďalšie polia služby Adobe Sign.

 1. Otvorte dokument PDF, ktorý chcete previesť na formulár služby Adobe Sign.

 2. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Upraviť

 3. V prípade zobrazenia otázky, či chcete, aby aplikácia Acrobat vyhľadala polia za vás, kliknite na voľbu Áno.

 4. Pri upozornení, že vstupujete do režimu úpravy formulára, kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na table Formuláre, ktorá sa otvorí, vyberte voľby Úlohy > Previesť na formulár Adobe Sign.

 6. Pri upozornení na to, že aplikácia Acrobat odstráni všetky polia formulára, ktoré služba Adobe Sign nepodporuje, kliknite na voľbu Ďalšie a v nasledujúcom upozornení na tlačidlo OK.

 7. Ak chcete do formulára vložiť pole, na paneli s úlohami vyberte jeho príslušnú ikonu. Umiestnite kurzor na miesto, kam ho chcete vložiť, a vložte ho kliknutím.

 8. Pole pomenujte a nastavte, kto ho má vyplniť či podpísať. Ak chcete nastaviť jeho vlastnosti, ako je farba ohraničenia, výplň, písmo či veľkosť rezu písma, na pole dvakrát kliknite.

  Vlastnosti polí formulára
  Pri prvom vložení poľa služby Adobe Sign môžete zadať jeho názov a stanoviť, kto ho má podpísať či vyplniť.

 9. Keď je formulár dokončený, kliknite na voľbu Zavrieť úpravu formulára na paneli s úlohami.

 10. Ak chcete formulár odoslať do služby Adobe Sign, vyberte voľby Podpísať> Zabezpečiť podpísanie ostatnými > Odoslať na podpísanie.

 11. Keď sa zobrazí hlásenie „Dokument bol odoslaný do služby Adobe Sign“, pokračujte kliknutím na voľbu Pokračovať na službu Adobe Sign. Keď sa otvorí webová lokalita služby Adobe Sign, postupujte podľa zobrazených pokynov.

Pridávanie špeciálnych polí služby Adobe Sign

Môžete vytvárať špeciálne polia služby Adobe Sign, ako sú rozbaľovacie zoznamy či polia, ktoré overujú či obmedzujú údaje na konkrétne hodnoty. Názov poľa sa zadáva pomocou špeciálneho textového tagu. Syntax tohto tagu obsahuje všetky informácie potrebné na vytvorenie poľa. Vlastnosti tohto poľa sa v aplikácii Acrobat nezobrazujú. Služba Adobe Sign tento textový tag využíva na vytvorenie poľa po odoslaní formulára na webovú lokalitu služby Adobe Sign.

Tento textový tag zadávate do poľa Názov pri prvom vložení poľa. Názov poľa môžete prípadne upraviť na karte Všeobecné dialógového okna Vlastnosti (vlastnosti poľa otvoríte dvojitým kliknutím na pole). Zoznam textových tagov služby Adobe Sign nájdete v časti Vytváranie formulárov služby Adobe Sign pomocou textových tagov. Pri vkladaní textového tagu v aplikácii Acrobat vynechajte zátvorky, v ktorých je tag uvedený: {{tag}}.

Povolenie ukladania dát formulárov pre používateľov aplikácie Reader

Používatelia aplikácie Reader X a starších verzií zvyčajne nemôžu ukladať kópie formulárov, ktoré vyplnia. Práva dokumentu PDF je však možné rozšíriť tak, aby týmto používateľom umožnil ukladať dáta formulárov. Ak máte aplikáciu Acrobat Pro, môžete používateľom aplikácie Reader sprístupniť ďalšie možnosti, ako napríklad možnosť vkladať text do neinteraktívnych formulárov.

Poznámka:

Na rozdiel od predchádzajúcich verzií aplikácie Reader ponúka aplikácia Reader XI aj nástroj Pridať text, ako aj možnosť ukladať dáta formulárov. Používatelia aplikácie Acrobat môžu písať do nevyplniteľných formulárov, pridávať poznámky a digitálne podpisovať dokumenty PDF bez rozšírenia špeciálnych práv.

 1. Otvorte jeden dokument PDF alebo zobrazte náhľad dokumentu PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF.

 2. Ak upravujete formulár, kliknite na tlačidlo Zavrieť úpravu formulára na pracovnej table Formuláre.

 3. Vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader a vyberte jednu z týchto možností:

  Povoliť pridávanie textu do dokumentov PDF (ktoré nie sú formuláre PDF)

  (Acrobat Pro) Umožňuje používateľom pridávať text do dokumentov PDF alebo plochých nevyplniteľných formulárov (pre staršie verzie aplikácie Reader).

  Pridávanie poznámok a meranie

  (Acrobat Pro) Umožňuje používateľom pridávať poznámky alebo využívať nástroje Dáta objektu, Meranie a Geopriestorové nástroje.

  Povoliť viac nástrojov (vrátane vypĺňania a ukladania formulárov)

  Umožňuje používateľom ukladať údaje, ktoré zadali do interaktívnych alebo vyplniteľných formulárov.

Obmedzenia pri lokálnom ukladaní vyplnených formulárov

Aplikácie Acrobat Standard a Acrobat Pro povoľujú používateľom aplikácie Adobe Reader 8 alebo novších verzií lokálne vypĺňať a ukladať formuláre PDF. Používanie možnosti Reader Extensions slúžiacej na lokálne ukladanie formulárov PDF (nazývaných rozšírené dokumenty) je obmedzené dvoma spôsobmi:

Počet nasadených rozšírených dokumentov

Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat Standard alebo Acrobat Pro môže odoslať rozšírený dokument na vyplnenie neobmedzenému počtu príjemcov. Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat napríklad môže na webovej stránke zverejniť prázdnu šablónu formulára, ktorá používateľom umožní lokálne vypĺňať a ukladať formuláre PDF. K šablóne môže mať prístup neobmedzený počet ľudí. Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat však môže zozbierať iba 500 odpovedí vo forme vyplneného formulára. Toto obmedzenie zahŕňa fyzické kópie (odovzdané papierové formuláre) aj elektronickú podobu vyplneného formulára.

Počet príjemcov rozšíreného dokumentu

Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat Standard alebo Acrobat Pro nemôže odoslať rozšírený dokument viac ako 500 jedinečným príjemcom. Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat napríklad patrí do organizácie s 500 alebo menej ľuďmi. Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat môže týmto 500 príjemcom odoslať neobmedzený počet kópií rozšíreného dokumentu a zozbierať neobmedzený počet odpovedí vo forme vyplneného formulára.

Obe obmedzenia platia pre jednu právnickú osobu respektíve spoločnosť a viacerí používatelia v rámci jednej právnickej osoby nesmú túto funkciu zneužívať. Získaním ďalších licencií na používanie aplikácie Acrobat sa vyššie uvedené obmedzenia nezvýšia. Napríklad piati používatelia aplikácie Acrobat Standard 9 v spoločnosti nesmú odoslať ten istý rozšírený dokument určený na príjem a výber údajov spolu viac ako 500-krát.

Aplikácie Acrobat Standard a Acrobat Pro obsahujú technológiu umožňujúcu vytvárať dokumenty PDF s určitými funkciami pri použití digitálneho poverenia. Toto poverenie sa nachádza v softvéri („Kľúč“). Súhlasíte s tým, že sa zo žiadneho dôvodu nebudete pokúšať získať prístup k tomuto Kľúču a tiež sa nebudete pokúšať ho ovládať, vypnúť, odstrániť ani rozoslať.

Pridanie JavaScriptu do formulárov

Jazyk JavaScript umožňuje vytváranie interaktívnych webových stránok. Spoločnosť Adobe JavaScript zdokonalila, aby ste mohli ľahko začleniť interaktívne funkcie aj do svojich formulárov PDF. Najbežnejšie spôsoby využitia aplikácie JavaScript v aplikácii Acrobat je formátovanie dát, výpočty dát, overovanie dát a priraďovanie akcií. V systéme Windows môžete tiež nakonfigurovať formuláre Adobe PDF tak, aby sa pripájali priamo do databáz pomocou ODBC (Open Database Connection).

Poznámka:

Ak vytvárate dynamické formuláre, myslite na to, že aplikácia Reader nepodporuje niektoré používateľské skripty JavaScript. Formuláre nemusia pri zobrazení v aplikácii Reader pracovať správne, ak nie sú do dokumentu PDF pridané špeciálne práva používania.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o JavaScripte aplikácie Acrobat nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Rozoslanie (odoslanie) formulára príjemcom

Rozosielanie dokumentov PDF a webových formulárov

Po vytvorení formulára vyberiete spôsob jeho odoslania príjemcom.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Rozoslať.

 2. Môže sa zobraziť séria hlásení, čo závisí od podmienok, ktoré aplikácia Acrobat zistí vo formulári. Podľa potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a uložte formulár.
 3. Vyberte spôsob rozoslania a zhromažďovania:

  E-mail

  Zhromažďujte odpovede vo svojej doručenej pošte.

  Interný server

  Rozosielajte a zbierajte odpovede pomocou interného servera, ako sú napríklad služba SharePoint alebo sieťový priečinok. Ďalšie informácie nájdete v časti Zadanie servera.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Výber spôsobu rozoslania recenzií a formulárov.

 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať a postupujte podľa pokynov na rozoslanie formulára na obrazovke.

 5. Ak chcete zhromažďovať odpovede vo svojej doručenej pošte, vykonajte jeden z týchto úkonov:

Poznámka:

Ak nepoznáte e-mailové adresy príjemcov, zadajte svoju vlastnú e-mailovú adresu. Bude vám odoslaný odkaz na formulár, ktorý podľa potreby môžete odoslať príjemcom prostredníctvom e-mailu.

Rozosielanie formulárov služby Adobe Sign

Po vytvorení formulára služby Adobe Sign ho môžete pomocou služby Adobe Sign odoslať príjemcom na vyplnenie a podpísanie.

 1. Ak je formulár v režime úpravy formulára, kliknite na voľbu Zavrieť úpravu formulára na paneli s úlohami.

 2. Ak ste formulár ešte neuložili, uložte ho.

 3. Ak chcete formulár odoslať do služby Adobe Sign, vyberte voľby Podpísať> Zabezpečiť podpísanie ostatnými > Odoslať na podpísanie.

 4. Keď sa zobrazí hlásenie „Dokument bol odoslaný do služby Adobe Sign“, pokračujte kliknutím na voľbu Pokračovať na službu Adobe Sign.

 5. Keď sa otvorí webová lokalita služby Adobe Sign, postupujte podľa zobrazených pokynov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online