Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Acrobat Distiller – prehľad

V aplikácii Acrobat Distiller môžete vybrať nastavenie prevodu dokumentov do formátu PDF, voľby zabezpečenia a informácie o písme. Okno aplikácie Acrobat Distiller sa tiež používa na sledovanie úloh pripravených v rade na prevod do formátu PDF.

Hlavné okno aplikácie Acrobat Distiller (Windows)
Hlavné okno aplikácie Acrobat Distiller (Windows)

A. Menu B. Súbory nastavenia Adobe PDF C. Súbory v rade úloh D. Neúspešná úloha E. Rozbaľovacie menu F. Stavové okno 

Poznámka:

Ak chcete v aplikácii Acrobat Pro prevádzať PostScriptové súbory automaticky, nastavte v aplikácii Distiller sledovaný priečinok.

Ak chcete spustiť aplikáciu Acrobat Distiller z aplikácie Acrobat Pro, vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Acrobat Distiller.

Ak chcete spustiť aplikáciu Acrobat Distiller z aplikácie Acrobat Standard, v menu Štart vyberte voľbu Adobe Acrobat Distiller.

Správa radu prevodov

V aplikácii Distiller môžete PostScriptové súbory, ktoré ste vytvorili v zdrojových aplikáciách, zaradiť do radu a potom sledovať priebeh ich prevodu do PDF.

Zaradenie PostScriptového súboru do radu

 1. V aplikácii Distiller vyberte súbor nastavení Adobe PDF z rozbaľovacieho menu Predvolené nastavenie.
 2. (Voliteľné) Vyberte voľby Nastavenie > Zabezpečenie a vyberte úroveň šifrovania.
 3. Jedným z nasledujúcich spôsobov otvorte PostScriptový súbor a spustite proces prevodu:
  • Vyberte voľby Súbor > Otvoriť, vyberte PostScriptový súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  • Pretiahnite jeden alebo viac PostScriptových súborov z pracovnej plochy do okna aplikácie Acrobat Distiller.

Poznámka:

Kliknite na Pauza pred vykonaním kroku 3, ak chcete skontrolovať rad skôr ako aplikácia Distiller spustí prevod súborov.

Zmena radu počas spracovania

Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

 • Ak chcete dočasne zastaviť spracovanie aktuálnej úlohy, kliknite na položku Pauza.
 • Ak chcete obnoviť spracovanie aktuálnej úlohy, kliknite na položku Pokračovať.
 • Ak chcete súbory z radu odstrániť, kliknite na položku Zrušiť úlohu. Tlačidlo Zrušiť úlohu odstráni z radu všetky súbory, ktoré ešte neboli úspešne dokončené. Alebo (len v systéme Windows) vyberte jednotlivé súbory v rade úloh, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a kliknutím na príkaz Zrušiť úlohy odstráňte len tieto súbory.
 • (Len v systéme Windows) Ak chcete otvoriť priečinok, v ktorom sa nachádzajú vybraté súbory, kliknite pravým tlačidlom na rad úloh a vyberte položku Prechádzať.
 • (Len v systéme Windows) Ak chcete otvoriť vybratý súbor PDF v aplikácii Acrobat, v prehliadači alebo v aplikácii Reader, kliknite pravým tlačidlom myši na rad úloh a vyberte položku Zobraziť. Alebo kliknite dvakrát na súbor PDF, aby sa otvoril v aplikácii Acrobat.

Uloženie histórie radu úloh (Windows)

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na rad úloh a vyberte položku Uložiť zoznam.

Distiller uloží a otvorí históriu ako PDF.

Odstránenie radu

Odstráňte všetky pozastavené a úspešne vykonané súbory zo zoznamu:

 • (Windows) Kliknite pravým tlačidlom myši na rad úloh a vyberte položku Odstrániť históriu.
 • (Mac OS) Kliknite na tlačidlo Odstrániť zoznam nad radom.

Predvoľby aplikácie Distiller

Predvoľby aplikácie Distiller riadia globálne nastavenia aplikácie Distiller. Ak chcete nastaviť predvoľby aplikácie Distiller, vyberte voľby Súbor > Predvoľby (Windows) alebo Distiller > Predvoľby (Mac OS).

Upozorniť, keď sú sledované priečinky nedostupné (Acrobat Pro)

Zobrazí správu, ak sledovaný priečinok prestane byť dostupný alebo ak priečinok nie je možné nájsť.

(Windows) Upozorniť, keď je Priečinok TEMP systému Windows takmer plný

Zobrazí výstrahu, keď je na pevnom disku menej ako 1 MB voľného miesta. Požadované miesto na disku je často dvojnásobkom veľkosti spracovávaného PostScriptového súboru.

Opýtať sa na umiestnenie súboru PDF

Umožňuje určiť názov a umiestnenie súborov, ak použijete metódu pretiahnutia alebo príkaz Tlačiť.

Opýtať sa pred prepísaním existujúceho súboru PDF

Zobrazí výstrahu, ak sa chystáte prepísať existujúci súbor PDF.

Zobraziť PDF pri použití aplikácie Distiller

Automaticky otvorí prevedený súbor PDF.

Odstrániť denníky pre úspešné úlohy

Vytvorí denník (s názvom messages.log) iba v prípade, že existujú správy z interpretácie PostScriptového súboru alebo sa vyskytne PostScriptová chyba. (Denníky pre neúspešné úlohy sa vytvoria vždy.)

Pravidlá vytvárania PostScriptových súborov

Ak chcete doladiť vytváranie PDF pomocou parametrov aplikácie Distiller alebo operátorov pdfmark, vytvorte najskôr PostScriptový súbor a potom tento súbor preveďte do PDF. Ďalšie informácie o súprave Adobe Acrobat XI SDK nájdete v centre Acrobat Developer Center na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_en (len v angličtine).

V aplikáciách na vytváranie dokumentov, napríklad v aplikácii Adobe InDesign, použite na prevod súboru do PostScriptu príkaz Tlačiť s tlačiarňou Adobe PDF. Dialógové okno na spustenie tlače môže v rôznych aplikáciách vyzerať rôzne. Pokyny na vytvorenie súboru PostScript z vašej aplikácie nájdete v dokumentácii k príslušnej aplikácii.

Pri vytváraní súborov PostScript majte na zreteli nasledujúce pokyny:

 • Ak je to možné, použite jazyk PostScript úrovne 3, aby ste mohli využiť výhody najpokročilejších funkcií PostScriptu.

 • Ako PostScriptovú tlačiareň použite tlačiareň Adobe PDF.

 • (Windows) Posielajte písma použité v dokumente.

 • Pomenujte PostScriptový súbor rovnako ako pôvodný dokument, ale s príponou .ps. (Niektoré aplikácie namiesto tejto prípony používajú príponu .prn.)

 • Použite farby a vlastný formát strany, ktoré sú k dispozícii v súbore PPD pre aplikáciu Acrobat Distiller. Použitie iných súborov PPD môže mať za následok nesprávne farby, písma alebo formáty strán v PDF.

 • Ak na presúvanie PostScriptových súborov medzi počítačmi používate protokol FTP, odošlite PostScriptové súbory ako 8-bitové binárne dáta, a to najmä v prípade, ak ide o rozdielne platformy počítačov. Táto akcia zabraňuje prevodu znakov koncov riadka na znaky posunu na začiatok ďalšieho riadka a naopak.

O sledovaných priečinkoch (Acrobat Pro)

Distiller je možné nakonfigurovať tak, aby hľadal PostScriptové súbory v určitých priečinkoch, ktoré sa nazývajú sledované priečinky. Distiller môže monitorovať až 100 sledovaných priečinkov. Ak aplikácia Distiller nájde PostScriptový súbor v priečinku In v sledovanom priečinku, prevedie súbor do PDF a potom PDF presunie (a obyčajne presunie aj PostScriptový súbor a prípadný denník) do priečinka Out. K sledovanému priečinku môže patriť vlastné nastavenie Adobe PDF a nastavenie zabezpečenia, ktoré sa aplikuje na všetky súbory spracované z tohto priečinka. Nastavenie zabezpečenia pre sledovaný priečinok má prednosť pred nastavením zabezpečenia pre aplikáciu Distiller. Distiller napríklad neprevedie PostScriptový súbor zo sledovaného priečinka, ak je súbor označený ako iba na čítanie.

(Windows) Nastavenie a predvoľby sú jedinečné pre jednotlivých užívateľov. Súbory vlastných nastavení uložené v tomto priečinku nastavení sú v systémoch súborov iných ako NTFS dostupné na čítanie aj zápis pre všetkých užívateľov systému. V systéme NTFS sú pre každého užívateľa dostupné na čítanie i zápis iba súbory, ktoré užívateľ sám vytvoril. Súbory nastavení, ktoré vytvorili ostatní užívatelia, sú len na čítanie. (Súbory s predvoleným nastavením nainštalované aplikáciou Adobe Acrobat Distiller sú určené iba na čítanie a sú skryté.)

(Mac OS) K nastaveniam a predvoľbám jednotlivých užívateľov pre aplikáciu Distiller normálne nemá prístup žiadny iný užívateľ. Na zdieľanie sledovaného priečinka s ostatnými užívateľmi je nutné, aby tvorca priečinka nastavil príslušné povolenia pre priečinky In a Out. Zdieľanie umožní ostatným užívateľom kopírovať súbory do priečinka In a získavať súbory z priečinka Out. Tvorca musí byť prihlásený do systému a musí mať spustenú aplikáciu Distiller. Ak chcú mať ostatní užívatelia prístup k sledovanému priečinku, a ak sa majú ich súbory spracovať, musia sa vzdialene prihlásiť.

Poznámka:

Nesmiete vytvoriť sledované priečinky ako sieťovú službu pre iných užívateľov. Každý užívateľ, ktorý vytvára dokumenty PDF, musí mať licenciu na aplikáciu Acrobat Pro.

Nastavenie sledovaných priečinkov (Acrobat Pro)

 1. V aplikácii Acrobat Distiller vyberte voľby Nastavenie > Sledované priečinky.
 2. Kliknite na položku Pridať priečinok a vyberte cieľový priečinok. Distiller do cieľového priečinka automaticky umiestni priečinky In a Out. Priečinky In a Out môžete umiestniť do ľubovoľnej úrovne na disku.
 3. Ak chcete pre priečinok určiť voľby zabezpečenia, vyberte priečinok a kliknite na položku Upraviť zabezpečenie. Kliknutím na OK sa vrátite do dialógového okna Sledované priečinky.

  Poznámka:

  K názvu každého priečinka, pre ktorý je nastavené zabezpečenie, sa pripojí ikona zabezpečenia. Ak chcete vrátiť priečinok na pôvodné voľby vybraté v okne aplikácie Distiller, vyberte priečinok a kliknite na Odstrániť zabezpečenie.

 4. Určite nastavenie prevodu Adobe PDF pre priečinky:
  • Ak chcete upraviť nastavenie Adobe PDF, ktoré sa pre priečinok použije, vyberte priečinok, kliknite na položku Upraviť nastavenie a upravte nastavenie Adobe PDF. Kliknite na tlačidlo OK, aby ste ho uložili do sledovaného priečinka ako súbor folder.joboptions.

  • Ak chcete použiť inú sadu nastavení Adobe PDF, vyberte priečinok a kliknite na položku Načítať nastavenie. Použite ľubovoľné nastavenie, ktoré ste definovali, pomenovali a uložili a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Nastavte Voľby riadenia spracovania súborov:
  • Zadajte počet sekúnd, ktorý určuje, ako často sa má priečinok kontrolovať. Môžete zadať až 9999. (Napríklad hodnota 120 zodpovedá 2 minútam a hodnota 9999 predstavuje približne 2 a 3/4 hodiny.)

  • Vyberte, čo sa má vykonať s PostScriptovým súborom po jeho spracovaní. Súbor sa môže presunúť do priečinka Out spolu so súborom PDF alebo sa môže odstrániť. Prípadný denník sa tiež automaticky skopíruje do priečinka Out.

  • Ak chcete odstrániť súbory PDF po určitom časovom období, zadajte počet dní (max. Táto voľba odstráni aj PostScriptové súbory a denníky, ak ste zvolili ich odstraňovanie.

 6. Ak chcete priečinok odstrániť, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť priečinok. Pred odstránením priečinka skontrolujte, či aplikácia Distiller dokončila spracovanie všetkých súborov v tomto priečinku.

  Poznámka:

  Pri odstránení sledovaného priečinka neodstráni aplikácia Distiller priečinky In, Out, obsah týchto priečinkov ani súbor folder.joboptions. Tieto priečinky a súbory môžete odstrániť ručne, pokiaľ je to potrebné.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online