Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Viditeľnú časť strany môžete upraviť pomocou nástroja Orezať a dialógového okna Nastaviť prechody strán. Orezanie strán môže pomôcť dosiahnuť jednotný vzhľad dokumentu PDF tvoreného stranami rozdielnych veľkostí.

Orezanie nezmenší veľkosť súboru, pretože sa nevypustia žiadne informácie, iba sa skryjú.

Poznámka:

Ak chcete orezať stranu pomocou nástroja orezania v aplikácii Acrobat DC, pozrite si časť: Orezanie strán dokumentu PDF

Orezanie strany nástrojom orezania

 1. Vyberte položku Nástroje > Strany > Orezať.

 2. Ťahaním vytvorte obdĺžnik na strane, ktorú chcete orezať. V prípade potreby pretiahnite rohové tiahla rámčeka orezania, aby mala strana požadovanú veľkosť.
 3. Kliknite dvakrát vo vnútri rámčeka orezania.

  Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strán, v ktorom sú uvedené rozmery okrajov rámčekov orezania, a strany, ktoré sa majú orezať. Nastavenú oblasť orezania môžete zmeniť tak, že v dialógovom okne nastavíte nový výber a potom kliknete na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete tieto nastavenia použiť na ďalšie strany, nastavte rozsah alebo v časti Rozsah strán kliknite na možnosť Všetky.
 5. Kliknutím na tlačidlo OK stranu alebo strany orežete.

Voľby Nastavenie okrajov v dialógovom okne Nastaviť prechody strán

Dialógové okno Nastaviť prechody strán ponúka tieto možnosti orezania strán. Voľby Nastavenie okrajov sú nasledujúce:

Zobraziť všetky rámčeky (Acrobat Pro)

Zobrazí čierny, červený, zelený a modrý obdĺžnik znázorňujúci v náhľade rámček orezania, rámček obrázka, orezávací rámček a rámček spadávky. Ak sa dva (alebo viaceré) okraje nachádzajú na rovnakom mieste, zobrazí sa iba farebná čiara.

Orezový rámček

Definuje hranice pre obsah strany, keď sa strana zobrazuje alebo tlačí.

Rámček obrázka (Acrobat Pro)

Určuje zmysluplný obsah strany vrátane prázdneho priestoru.

Rámček orezania (Acrobat Pro)

Určuje výsledné rozmery strany po jej orezaní.

Rámček spadávky (Acrobat Pro)

Určuje orezovú cestu, keď sa strana profesionálne tlačí, s prihliadnutím na orez a zloženie papiera. Tlačové značky môžu zasahovať mimo oblasť spadávky.

Zachovať proporcie

Zamkne proporcie orezania tak, že všetky okraje majú rovnakú vzdialenosť.

Odstrániť prázdne okraje

Strana sa oreže až po hranicu kresby. Táto voľba je užitočná na orezanie okrajov prezentačných diapozitívov uložených ako súbory PDF.

Nastaviť na nulu

Vráti hodnoty okrajov orezania na nulu.

Obnoviť na výber

Obnoví okraj orezania vybratý nástrojom orezania.

Odstránenie prázdnych okrajov

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Nastaviť prechody strán.
 2. V sekcii Nastavenie okrajov vyberte možnosťOdstrániť prázdne okraje.
 3. Ak chcete prázdne okraje odstrániť z ďalších strán, nastavte rozsah alebo v časti Rozsah strán kliknite na možnosť Všetky.

Zrušenie orezania

Orezanie PDF nezmenší veľkosť súboru, pretože sa nevypustia žiadne informácie, iba sa skryjú. Obnovením veľkosti strany môžete obnoviť pôvodný stav strany a jej obsahu.

 1. Otvorte dialógové okno Nastaviť prechody strán výberom voľby Orezať strany v menu volieb  na paneli Miniatúry strán na navigačnej table.
 2. Kliknutím na tlačidlo Nastaviť na nulu obnovíte okraje na pôvodné rozmery strany.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online