Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Jednoduché opravovanie, upravovanie a pridávanie textu do súborov PDF. Preformátujte odseky a opravte preklepy bez potreby vrátiť sa do pôvodného zdrojového dokumentu. Pomocou nástroja Písací stroj môžete aj vypĺňať neinteraktívne formuláre PDF a podpisovať súbory PDF.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Úprava textu v súbore PDF

Nástroj Upraviť text a obrázky umožňuje nahradiť, upraviť alebo pridať text do súboru PDF. Môžete opraviť preklepy, zmeniť typ a veľkosť rezu písma, upraviť zarovnanie, pridať horný alebo dolný index a zmeniť veľkosť textu alebo odsekov.

V pravom hornom rohu okna aplikácie kliknite na Nástroje
Kliknutím na možnosť Nástroje v pravom hornom rohu okna aplikácie zobrazíte panel Úprava obsahu a nástroj Upraviť text a obrázky.

Strany v súbore PDF je možné upravovať iba po jednej. Ak potrebujete vykonať výraznejšie úpravy alebo globálne zmeny formátovania v celom dokumente, upravte pôvodný dokument. Ak pôvodný súbor nemáte k dispozícii, súbor PDF môžete uložiť ako dokument programu Microsoft Word alebo prezentáciu programu PowerPoint (len aplikácia Acrobat Pro). Potom môžete vykonať úpravy a znova vytvoriť súbor PDF.

Upravovanie súboru PDF v aplikácii Adobe Acrobat XI

Upravovanie súboru PDF v aplikácii Adobe Acrobat XI
Aron Bothman

Úprava alebo formátovanie textu v súbore PDF

Ak upravíte text, odsek v príslušnom textovom rámčeku sa prispôsobí vykonaným zmenám. Každé pole je nezávislé a vloženie textu do jedného rámčeka neposunie susedný textový rámček nadol ani ho nerozšíri na nasledujúcu stranu.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Úpravy obsahu > Upraviť text a obrázky .

  Obrysy identifikujú text a obrázky, ktoré môžete upraviť
  Obrysy identifikujú text a obrázky, ktoré môžete upraviť.

 2. Vyberte text, ktorý chcete upraviť.
 3. Upravte text jedným z týchto úkonov:
  • Zadajte nový text, ktorý nahradí vybratý text, alebo stlačením klávesu Delete text odstráňte.
  • Vyberte písmo, veľkosť písma alebo iné voľby formátovania v ponuke Formát na paneli Úpravy obsahu. Kliknutím na znak plus rozbaľte panel a zobrazte ďalšie voľby: riadkovanie, medzery medzi znakmi, vodorovná mierka, hrúbka ťahu a farba.
  Možnosti formátovania
  Možnosti formátovania na paneli Úpravy obsahu. Znamienkom plus zobrazíte ďalšie možnosti.

  Poznámka:

  Aby ste mohli upravovať text používajúci písmo, musíte mať z právnych dôvodov toto písmo zakúpené a inštalované vo svojom systéme.

  Text môžete upravovať iba v prípade, že máte vo svojom systéme nainštalované písmo použité pre tento text. Ak písmo nie je nainštalované v systéme, ale je vložené do súboru PDF, môžete zmeniť len farbu alebo veľkosť písma. Ak písmo nie je nainštalované ani vložené, text nie je možné upravovať.

 4. Kliknite mimo výberu, aby ste ho zrušili, a začnite znovu.

Pridávanie položiek do očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami

Môžete pridať položky do očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Úpravy obsahu > Upraviť text a obrázky .

 2. V očíslovanom zozname alebo zozname s odrážkami vyberte položku, do ktorej chcete vložiť nový text.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na textový rámček a vyberte voľbu Pridať položku zoznamu z menu, ktoré sa zobrazí.

  Pridajte položku zoznamu
  Pomocou nástroja Upraviť text a obrázky do číslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami vložte novú položku zoznamu.

 4. Vyberte text v novej položke zoznamu a zadajte náhradný text.
 5. Ak chcete zmeniť číslo novo pridanej položky zoznamu, vyberte číslo a zadajte nové číslo.
 6. Ak chcete zmeniť polohu položky zoznamu, umiestnite kurzor na čiaru ohraničovacieho rámčeka (vyhnite sa tiahlam výberu). Keď sa kurzor zmení na kurzor presunutia , potiahnite rámček na nové miesto. Ak chcete zachovať zarovnanie s ostatnými položkami v zozname, pri ťahaní držte stlačený kláves Shift.

Pridávanie nového textu do súboru PDF

Nový text môžete do súboru PDF pridať alebo vložiť s použitím ktoréhokoľvek písma nainštalovaného v systéme.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Úpravy obsahu > Pridať text.

  Menu Nástroje
  Menu Nástroje sa nachádza v pravom hornom rohu okna aplikácie.

 2. Potiahnutím určite šírku textového bloku, ktorý chcete pridať.
 3. Ak chcete zadať zvislý text, pravým tlačidlom myši kliknite na textové pole a vyberte voľbu Zmeniť smer textu na zvislý.

 4. Pod položkou Formát na paneli Úpravy obsahu vyberte písmo, veľkosť písma a voľby formátovania pre nový text.

 5. Zadajte text.
 6. Ak chcete zmeniť veľkosť textového rámčeka, potiahnite tiahlo výberu.
 7. Ak chcete premiestniť textový rámček, umiestnite kurzor na čiaru ohraničovacieho rámčeka (vyhnite sa tiahlam výberu). Keď sa kurzor zmení na kurzor premiestnenia , potiahnite rámček na nové miesto. Ak chcete zachovať zarovnanie s ostatnými položkami v zozname, pri ťahaní držte stlačený kláves Shift.

Vkladajte, upravujte alebo presúvajte text v neinteraktívnych formulároch alebo pri podpisovaní (nástroj Písací stroj)

Organizácie niekedy ponúkajú verzie PDF svojich papierových formulárov bez interaktívnych polí formulára (tzv. „ploché formuláre“). Pomocou nástroja Pridať text na paneli Podpísať môžete vyplniť neinteraktívne formuláre alebo pridať text do dokumentov, ktoré potrebujete podpísať. Text pridaný pomocou tohto nástroja v podstate predstavuje komentár a nezmení pôvodný súbor PDF. (Nástroj Pridať text sa často nazýva aj nástroj Písací stroj. Používa sa na písanie do formulára, nie na zmenu formulára.)

Premiestnenie, otočenie alebo zmena veľkosti textového rámčeka

Môžete premiestniť alebo otočiť textové bloky na strane. Nástroj Upraviť text a obrázky zobrazí hranice jednotlivých textových rámčekov, takže jasne vidieť, ktorý text bude ovplyvnený zmenami. Úpravy sú obmedzené na jednu stranu. Textový blok nemôžete potiahnuť na ďalšiu stranu ani presúvať či otáčať jednotlivé znaky či slová v textovom bloku. Textové bloky je však možné kopírovať a prilepiť na inú stranu.

Ak zmeníte veľkosť textového rámčeka, text sa preformátuje v rámci hraníc nového textového rámčeka. Veľkosť textu sa nezmení. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, pozrite si časť Úprava alebo formátovanie textu v súbore PDF. Rovnako ako všetky ostatné činnosti úpravy textu, aj zmena veľkosti je obmedzená na aktuálnu stranu. Text sa nerozšíri na nasledujúcu stranu.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Úpravy obsahu > Upraviť text a obrázky .

 2. Kliknite na textový rámček, ktorý chcete presunúť, otočiť alebo zmeniť jeho veľkosť.
  Ohraničovací rámček
  Keď kliknete na textový rámček, zobrazí sa ohraničovací rámček s tiahlami výberu.

 3. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  Premiestnenie

  Umiestnite kurzor na čiaru ohraničovacieho rámčeka (vyhnite sa tiahlam výberu). Keď sa kurzor zmení na kurzor premiestnenia , potiahnite rámček na požadované miesto. Podržaním klávesu Shift počas ťahania obmedzíte pohyb iba na vodorovný či zvislý smer.

  Premiestnenie

  Otočenie

  Umiestnite kurzor na vonkajšiu stranu tiahla výberu. Keď sa kurzor zmení na kurzor otočenia , potiahnite myšou smerom, ktorým chcete objekt otočiť.

  Otočenie

  Zmena veľkosti

  Umiestnite kurzor na tiahlo výberu. Keď sa kurzor zmení na kurzor zmeny veľkosti , potiahnutím tiahla zmeňte veľkosť textového bloku.

  Zmena veľkosti

Poznámka:

V aplikácii Reader 10.1.1 alebo staršej je nástroj Pridať text dostupný len vtedy, keď ho autor súboru PDF explicitne povolí. Ak chcete používateľom aplikácie Reader umožniť pridávanie textu do súboru PDF (len aplikácia Acrobat Pro), otvorte súbor PDF a vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > Rozšírený súbor PDF aplikácie Reader > Povoliť pridávanie textu do dokumentov.

Vloženie textu do neinteraktívneho (plochého formulára) PDF

 1. Výberom možností Podpísať > Potrebujem podpísať > Pridať text otvorte panel s nástrojmi Pridať text.

  Panel Podpísať
  Panel Podpísať sa nachádza v pravom hornom rohu okna aplikácie.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete pridať text.
 3. Pomocou panela s nástrojmi Pridať text vyberte farbu, písmo a veľkosť písma textu, ktorý chcete pridať.
 4. Zadajte text. Stlačením klávesu Enter pridajte ďalší riadok.

Upravenie textu v neinteraktívnom (plochom formulári) PDF

Ak chcete zmeniť vlastnosti textu, vyberte text, ktorý chcete upraviť. Použite ktorýkoľvek z nasledujúcich nástrojov na paneli s nástrojmi Pridať text:

Panel s nástrojmi Pridať text
Pomocou panela s nástrojmi Pridať text zmeňte nastavenia textu.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť textu, kliknite na tlačidlo Zmenšiť veľkosť textu alebo na tlačidlo Zväčšiť veľkosť textu. Môžete tiež vybrať veľkosť rezu písma v rozbaľovacom menu.
 • Ak chcete zmeniť riadkovanie (medzery medzi riadkami), kliknite na tlačidlo Zmenšiť riadkovanie alebo Zväčšiť riadkovanie.
 • Vyberte farbu v rozbaľovacom menu Farba textu.
 • Vyberte rez písma v rozbaľovacom menu rezu písma.

Presunutie alebo zmena veľkosti textu v neinteraktívnom (plochom formulári) PDF

Ak chcete presunúť textový blok alebo zmeniť jeho veľkosť, vyberte voľby Poznámka > Zoznam poznámok. V zozname poznámok kliknite na poznámku, v ktorej sa nachádza text, ktorý chcete presunúť alebo pre ktorý chcete zmeniť veľkosť. Keď sa zobrazí ohraničovací rámček, potiahnite textový blok alebo niektorý z jeho rohov.

Ukončenie režimu úprav

Kliknutím na nástroj výberu alebo posúvania ukončite režim úprav v aplikácii Acrobat.

exit_edit_mode

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online