Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Pri exporte dokumentu PDF do iných formátov súborov pomocou príkazu Uložiť ako je pre každý formát súboru jedinečné nastavenie prevodu.

Poznámka:

Ak chcete použiť rovnaké nastavenia pri každom prevode dokumentov PDF do určitého formátu, zadajte tieto nastavenia v dialógovom okne Predvoľby. Na paneli Previesť z PDF vyberte formát súboru v zozname a kliknite na položku Upraviť nastavenie. (Kliknutím na tlačidlo Predvolené sa môžete kedykoľvek vrátiť k predvoleným nastaveniam.)

Voľby Adobe PDF (Acrobat Pro)

Dokument PDF môžete znova uložiť ako optimalizovaný dokument PDF s použitím nastavenia v dialógovom okne Optimalizácia PDF. Optimalizácia PDF umožňuje zmenu kompatibility dokumentov PDF tak, aby ste ich mohli zobraziť v starších verziách aplikácie Acrobat alebo Reader. Po zmene nastavení kompatibility môžu byť niektoré nové prvky PDF nedostupné. Vysvetlenie významu jednotlivých nastavení kompatibility nájdete v časti Úrovne kompatibility PDF.

Nastavenia prevodu obrázkov

Voľby JPEG a JPEG2000

Poznámka:

Ak dokument PDF obsahuje viac obrázkov, môžete ich exportovať jednotlivo do súborov JPEG, PNG alebo TIFF výberom volieb Nástroje > Spracovanie dokumentu > Exportovať všetky obrázky.

Dostupnosť volieb závisí od toho, či exportujete dokument do formátu JPEG alebo JPEG2000.

Odtiene sivej/farby

Určuje nastavenie kompresie na vyváženie veľkosti súboru a kvality obrázka. Čím menší bude súbor, tým menšia bude tiež kvalita obrázka.

Veľkosť dlaždice

Rozdelí obrázok, ktorý sa komprimuje, na dlaždice zadanej veľkosti. (Ak výška alebo šírka obrázka nie je presným násobkom veľkosti dlaždice, použijú sa na okrajoch neúplné dlaždice.) Obrazové dáta pre každú dlaždicu sa komprimujú samostatne a môžu sa aj samostatne rozbaliť. Odporúčaná je predvolená hodnota 256. Táto voľba je dostupná len pre formát JPEG2000.

Formát

Určuje spôsob zobrazenia súboru. Dostupné iba pre formát JPEG.

Základné (štandardné)

Zobrazí obrázok až po dokončení preberania. Tento formát JPEG rozpoznáva väčšina webových prehliadačov.

Základné (optimalizované)

Optimalizuje kvalitu zobrazenia farieb a vytvára menšie súbory, ale nepodporujú ho všetky webové prehliadače.

Progresívne (3 – 5 prechodov)

Prevezme obrázok najskôr ako obrázok s nízkym rozlíšením s postupným zlepšovaním kvality počas preberania.

RGB/CMYK/odtiene sivej

Určuje typ správy farieb pre výstupný súbor a to, či sa do súboru vloží profil ICC.

Poznámka:

Ak použijete príkaz Uložiť ako alebo Exportovať všetky obrázky pre dokument PDF, ktorý obsahuje obrázky JPEG a JPEG 2000, a exportujete obsah do formátu JPEG alebo JPEG 2000, výsledný obrázok môže po otvorení v aplikácii Acrobat vyzerať inak. Môže sa to stať v prípade, že obrázky majú profil farieb zahrnutý na úrovni strany, ale nie vnútri obrazových dát. V takom prípade nemôže aplikácia Acrobat dostať profil farieb na úrovni strany do výsledného uloženého obrázka.

Farebný priestor/Rozlíšenie

Určuje farebný priestor a rozlíšenie výstupného súboru. Acrobat môže tieto nastavenia určiť automaticky. Ak chcete previesť farebné obrázky v súbore na odtiene sivej, vyberte Odtiene sivej.

Poznámka:

Vyššie rozlíšenie, napríklad 2400 ppi, je vhodné len pre malé veľkosti strán (do 6,826 palca alebo 173,380 mm).

Voľby PNG

Formát PNG je vhodný pre obrázky, ktoré sa použijú na webe.

Prekladanie

Určuje, či je obrázok prekladaný. Možnosť Žiadne vytvorí obrázok, ktorý sa vo webovom prehliadači zobrazí až po dokončení preberania. Možnosť Adam7 vytvorí obrázok, pre ktorý sa zobrazuje v prehliadači počas preberania celého obrázka verzia s nízkym rozlíšením. Voľba Adam7 môže dobu prenosu zdanlivo skrátiť a uisťuje užívateľa, že prenos prebieha; zvýši sa tým ale veľkosť súboru.

Filter

Umožňuje vybrať algoritmus filtrovania.

Žiadny

Komprimuje obrázok bez filtra. Odporúča sa pre obrázky v režime indexovaná farba a bitová mapa.

Odčítať

Optimalizuje kompresiu pre obrázky s pravidelnými vodorovnými vzorkami alebo prechodmi.

Hore

Optimalizuje kompresiu pre obrázky s pravidelnými zvislými vzorkami.

Priemer

Optimalizuje kompresiu nízko-úrovňového šumu priemerovaním farebných hodnôt susedných obrazových bodov.

Paeth

Optimalizuje kompresiu nízko-úrovňového šumu zmenou priradení susedných farebných hodnôt.

Adaptívny

Použije algoritmus filtra Dole, Hore, Priemer alebo Paeth, ktorý najlepšie vyhovuje obrázku. Vyberte Adaptívny, ak si nie ste istí, ktorý filter použiť.

RGB/odtiene sivej

Určuje typ správy farieb pre výstupný súbor a to, či sa do súboru vloží profil ICC.

Farebný priestor/Rozlíšenie

Určuje farebný priestor a rozlíšenie výstupného súboru. Acrobat môže tieto nastavenia určiť automaticky. Ak chcete previesť farebné obrázky v súbore na odtiene sivej, vyberte Odtiene sivej.

Poznámka:

Vyššie rozlíšenie, napríklad 2400 ppi, je vhodné len pre malé veľkosti strán (do 6,826 palca alebo 173,380 mm).

Voľby TIFF

TIFF je univerzálny bitmapový obrazový formát, ktorý podporujú prakticky všetky aplikácie na maľovanie, úpravy obrázkov a sadzbu strán. Rozlíšenie sa určuje automaticky.

Monochromatický

Určuje formát kompresie. CCITT G4 je predvolené a obvykle dáva najmenšiu veľkosť súboru. Kompresia ZIP dáva tiež malé súbory.

Poznámka:

Niektoré aplikácie nevedia otvoriť súbory TIFF uložené s kompresiou JPEG alebo ZIP. V týchto prípadoch sa odporúča kompresia LZW.  

RGB/CMYK/Odtiene sivej/Iné

Určuje typ správy farieb pre výstupný súbor.

Farebný priestor/Rozlíšenie

Určuje farebný priestor a rozlíšenie výstupného súboru. Acrobat môže tieto nastavenia určiť automaticky. Ak chcete previesť farebné obrázky v súbore na odtiene sivej, vyberte Odtiene sivej.

Poznámka:

Vyššie rozlíšenie, napríklad 2400 ppi, je vhodné len pre malé veľkosti strán (do 6,826 palca alebo 173,380 mm).

Voľby pre Microsoft Word a RTF

Dokument PDF môžete exportovať do formátu aplikácie Word (DOCX alebo DOC) alebo do formátu RTF (Rich Text Format). K dispozícii sú nasledujúce voľby.

Zachovať tok textu

Musí sa zachovať tok textu.

Zachovať rozloženie strany

Musí sa zachovať rozloženie strany.

Zahrnúť poznámky

Exportuje poznámky do výstupného súboru.

Vložiť obrázky

Exportuje obrázky do výstupného súboru.

V prípade potreby spustiť OCR

Rozpozná text, ak dokument PDF obsahuje obrázky, ktoré obsahujú text.

Nastaviť jazyk

Určuje nastavenie jazyka pre modul OCR.

Možnosti formátu HTML

Jedna stránka HTML

Určuje, že pri exporte do formátu HTML sa vytvorí iba jeden súbor HTML. Ak chcete pridať navigačnú tablu, zapnite tieto voľby:

  • Pridať navigačný rámec založený na nadpisoch

  • Pridať navigačný rámec založený na záložkách

Viac stránok HTML

Určuje, že pri exporte do formátu HTML sa vytvorí viac súborov HTML. Vyberte niektoré z kritérií na rozdelenie dokumentu na viac súborov HTML.

  • Rozdeliť podľa nadpisov dokumentu

  • Rozdeliť podľa záložiek dokumentu

Vložiť obrázky

Určuje, či sa pri exporte dokumentu PDF do formátu HTML exportujú obrázky.

Zistiť a odstrániť hlavičky a päty

Určuje, či sa má zo súborov HTML odstrániť obsah hlavičky a päty v dokumente PDF.

V prípade potreby spustiť OCR

Rozpozná text, ak dokument PDF obsahuje obrázky, ktoré obsahujú text.

Nastaviť jazyk

Určuje nastavenie jazyka pre modul OCR.

Voľby tabuliek

Nastavenia čísel

Určuje oddeľovač desatinných miest a oddeľovač tisícov pre číselné dáta. Vyberte jednu z týchto volieb:

  • Zistiť oddeľovač desatinných miest a oddeľovač tisícov pomocou miestnych nastavení

  • Považovať nasledujúce za oddeľovač desatinných miest a oddeľovač tisícov. V príslušných poliach zadajte alebo vyberte požadované oddeľovače.

V prípade potreby spustiť OCR

Rozpozná text, ak dokument PDF obsahuje obrázky, ktoré obsahujú text.

Nastaviť jazyk

Určuje nastavenie jazyka pre modul OCR.

Voľby PostScriptu alebo EPS (Encapsulated PostScript)

PDF môžete exportovať do formátu PostScript® na použitie v tlačovej alebo prepress aplikácii. PostScriptový súbor obsahuje úplné komentáre DSC (Document Structuring Conventions) a ďalšie informácie zachované aplikáciou Adobe Acrobat Distiller®. Z ľubovoľného PDF môžete tiež vytvoriť súbor EPS určený na umiestnenie alebo otvorenie v inej aplikácii. Dostupnosť volieb závisí od toho, či prevádzate dokument do PostScriptu alebo do EPS.

Poznámka:

Ak vytvárate súbory EPS pre separácie v aplikácii Acrobat Pro, farebné priestory všetkých obrázkov by mali byť CMYK.

Súbor opisu tlačiarne

Popis PostScriptovej tlačiarne (PPD) obsahuje potrebné informácie pre správne formátovanie PostScriptového súboru pre dané výstupné zariadenie. Voľba Nezávislé od zariadenia vytvorí len zložený PostScriptový súbor alebo súbor EPS (s neseparovanými farbami). Voľba Predvolené aplikácie Acrobat predstavuje štartovací bod a referenciu pre vytváranie všetkých typov PostScriptu a obnoví predvolené nastavenie prevodu. Nastavenie Adobe PDF 7.0 je kompatibilné s väčšinou zariadení. Táto voľba je dostupná len pre PostScriptový formát.

ASCII alebo Binárny

Určuje výstupný formát obrazových dát. Binárny výstup vytvára menšie súbory, ale nemožno ho použiť pre všetky pracovné postupy.

PostScript

Určuje úroveň kompatibility PostScriptu. Úroveň jazyka 3 použite iba v prípade, že ju cieľové výstupné zariadenie podporuje. Úroveň jazyka 2 je vhodná pre súbory EPS, ktoré chcete umiestniť do iného dokumentu a vytvoriť z nich separácie ako súčasti daného dokumentu. Úroveň jazyka 2 použite pre súbory EPS, ktoré chcete importovať do aplikácií spoločnosti Microsoft.

Vloženie písiem

Určuje písma, ktoré sa majú zahrnúť do súboru PostScript. Vložené písma pochádzajú z dokumentu PDF a použité písma pochádzajú z počítača, ktorý sa používa.

Zahrnúť poznámky

Vo výslednom súbore PostScript sa zachová vzhľad poznámok.

Previesť písma TrueType na Type 1

Vo výslednom súbore PostScript sa písma TrueType prevedú na písma Type 1.

Zahrnúť náhľad

Určuje, či sa vo výslednom súbore EPS vytvorí náhľad vo formáte TIFF. Táto možnosť nie je k dispozícii pri ukladaní vo formáte PostScript.

Rozsah strán

Určuje strany, ktoré chcete exportovať. Pri exporte súborov do formátu EPS sa každá strana v rozsahu uloží do samostatného súboru EPS.

Voľby textu a formátu XML

Kódovanie

Určuje binárne hodnoty (založené na medzinárodných štandardoch) používané na reprezentáciu textových znakov. UTF-8 je Unicode reprezentácia znakov používajúcich jednu alebo viac 8 bitových hodnôt na znak; UTF-16 reprezentuje znaky pomocou 16 bitových hodnôt. ISO-Latin-1 je 8-bitová reprezentácia znakov, ktorá je nadmnožinou ASCII. UCS-4 je univerzálna znaková sada kódovaná v 4 oktetoch. HTML/ASCII je 7-bitová reprezentácia znakov vyvinutá organizáciou ANSI.

Voľba Použiť predvolenú mapovaciu tabuľku použije predvolené kódovanie znakov definované v mapovacích tabuľkách, ktoré sú v priečinku Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Tieto mapovacie tabuľky určujú mnoho vlastností výstupu dát, vrátane nasledujúcich predvolených kódovaní znakov: UTF-8 (Uložiť ako XML alebo HTML 4.0.1) a HTML/ASCII (Uložiť ako HTML 3.2).

Generovať záložky

Generuje záložky s odkazmi na obsah pre dokumenty HTML alebo XML. Odkazy sa umiestnia na začiatok výsledného dokumentu HTML alebo XML.

Generovať tagy pre netagované súbory

Generuje tagy pre súbory, ktoré ešte nie sú tagované, napríklad pre PDF vytvorené pomocou aplikácie Acrobat 4.0 alebo starších. Ak táto voľba nie je vybratá, netagované súbory sa neprevedú.

Poznámka:

Tagy sa aplikujú len ako súčasť procesu prevodu a po dokončení prevodu sa vypustia. Toto nie je metóda, ako vytvoriť tagované PDF zo starších súborov

Generovať obrázky

Určuje spôsob prevodu obrázkov. V dokumentoch XML a HTML budú odkazy na prevedené súbory s obrázkami.

Použiť podpriečinok

Určuje priečinok, do ktorého sa uložia generované obrázky. Predvolený názov je Images.

Použiť prefix

Určuje prefix, ktorý sa pridá k názvom obrázkových súborov v prípade, že máte niekoľko verzií rovnakého obrázkového súboru. Názvy súborov, ktoré sa priradia obrázkom, majú formát názovsúboru_img_číslo.

Výstupný formát

Určuje finálny formát obrázkov. Predvolený formát je JPG.

Prevzorkovať na

Prevzorkuje súbory s obrázkami na nižšie zadané rozlíšenie. Ak túto voľbu nevyberiete, budú mať súbory s obrázkami rovnaké rozlíšenie ako v zdrojovom súbore. Súbory s obrázkami sa nikdy neprevzorkujú na vyššie rozlíšenie.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online