Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Je formulár vyplniteľný?

Nie všetky formuláre sú vyplniteľné. Niekedy tvorcovia formulárov neprevedú svoje súbory PDF na interaktívne vyplniteľné formuláre. Alebo zámerne navrhnú formulár, ktorý možno vyplniť len ručne alebo pomocou nástroja Pridať text. Tieto neinteraktívne formuláre sa nazývajú ploché formuláre.

Vyplniteľné formuláre v aplikácii Reader XI
Vyplniteľné formuláre v aplikácii Reader XI

A. V interaktívnych formulároch sa zvýraznia miesta určené na písanie B. Vo formulároch s nástrojom Pridať textovú poznámku môžete vložiť text kamkoľvek 

Vypĺňanie interaktívnych formulárov

Interaktívny formulár obsahuje polia, ktoré možno vybrať alebo vyplniť.

Interaktívny vyplniteľný formulár
Interaktívny vyplniteľný formulár

A. Fialová lišta správ indikuje prítomnosť vyplniteľných polí. B. Po kliknutí zobrazí, kde sa nachádzajú vyplniteľné polia. 
 1. V prípade potreby kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a z kontextového menu vyberte nástroj Ruka alebo nástroj Vybrať.

  Kurzor sa pri posune ponad pole zmení na inú ikonu. Nástroj Ruka sa napríklad zmení na kurzor zadávania textu , ak môžete zadať text do poľa formulára. Niektoré textové polia sú dynamické, to znamená, že automaticky menia veľkosť, aby sa prispôsobili veľkosti zadávaných dát, a môžu sa rozšíriť cez hranice strany.

 2. (Voliteľné) V záujme jednoduchšej identifikácie polí formulára kliknite na lište správ dokumentu na tlačidlo Zvýrazniť polia . Vo všetkých poliach formulára sa zobrazí farebné pozadie (v predvolenom nastavení svetlo modrá farba) a všetky vyžadované polia formulára majú rámček v inej farbe (v predvolenom nastavení červená farba).

 3. Kliknutím vyberte voľby, napríklad prepínacie tlačidlá. Kliknutím do vnútra textového poľa môžete začať písať.
 4. Stlačením klávesu Tab prejdete dopredu, stlačením kombinácie klávesov Shift+Tab prejdete dozadu.
 5. Keď dokončíte činnosť, kliknutím na tlačidlo odoslania odošlete údaje na server alebo vytvoríte e-mail na odoslanie údajov. Tlačidlo na odoslanie sa môže zobraziť vo fialovej lište správ v hornej časti formulára alebo v obsahu formulára.

Tipy na riešenie problémov s vyplňovaním formulárov nájdete v článku Riešenie problémov s formulármi.

Vypĺňanie plochých formulárov pomocou nástroja Pridať text

Plochý formulár neobsahuje interaktívne polia. Na zadávanie informácií do prázdnych polí formulára však môžete použiť nástroj Pridať text. Aplikácie Acrobat a Reader XI obsahujú nástroj Pridať text. V aplikácii Reader X alebo staršej verzii môžete pridávať text iba vtedy, ak autor formulára povolil funkciu Pridať text (alebo nástroj Písací stroj).

Poznámka:

Text pridaný pomocou nástroja Pridať text predstavuje typ poznámky a zobrazí sa v Zozname poznámok (Poznámky > Zoznam poznámok).

Ploché vyplniteľné formuláre (tri možnosti) s nástrojom Pridať text
Ploché vyplniteľné formuláre (tri možnosti). Nástroj Pridať text umožňuje písať do plochých formulárov.

A. Nástroj Pridať text v plávajúcom paneli s nástrojmi v prehliadači. B. Nástroj Pridať text na fialovej lište správ. C. Nástroj Pridať text vybratý na paneli Podpísať, ktorý následne zobrazí plávajúci panel s nástrojmi. 
 1. V závislosti od toho, akým spôsobom sa formulár zobrazuje vo vašom okne, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Na fialovej lište správ alebo na plávajúcom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Pridať text.

  • V aplikácii Acrobat (nie v prehliadači) vyberte voľby Podpísať > Pridať text.

  Vyberte možnosť Pridať text a píšte do formulára
  Vyberte možnosť Pridať text a píšte do formulára.

  Ak sa formulár zobrazí v okne prehliadača, prejdite kurzorom k spodnej časti formulára a kliknite na ikonu Uložiť  na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi. Otvorte formulár PDF v aplikácii Acrobat a vyberte voľby Podpísať > Pridať text.

  Otvorte aplikáciu Acrobat a vyberte voľby Podpísať > Pridať text.
  Panel s nástrojmi Pridať text sa nezobrazuje. Formulár uložte, otvorte aplikáciu Acrobat a vyberte voľby Podpísať > Pridať text.

 2. Kliknite na prázdne pole formulára a začnite písať.

 3. (Voliteľné) Upravením volieb na fialovej lište správ alebo na plávajúcom paneli s nástrojmi zmeňte veľkosť, polohu alebo písmo textu. Ďalšie informácie o nástroji a paneli s nástrojmi Pridať text nájdete v časti Vkladanie textu pomocou nástroja Pridať text.

 4. Po dokončení činnosti vytlačte kópiu vyplneného formulára.

  Poznámka:

  Ak na vyplnenie formulára použijete nástroj Pridať text, formulár nemožno elektronicky odoslať. Vyplnený formulár musíte vytlačiť. Nezabudnite vybrať položku Dokument a označenia v dialógovom okne Tlačiť.

Vypĺňanie plochých formulárov v prehliadači

Bežný spôsob zobrazenia formulára PDF je pomocou webového prehľadávača, napríklad prostredníctvom kliknutia na odkaz na webovej lokalite. Ak formulár neobsahuje interaktívne polia, na vyplnenie formulára môžete použiť nástroj Pridať text. V prípade niektorých formulárov sa panel s nástrojmi Pridať text zobrazí už pri otvorení. Pri niektorých však musíte najskôr uložiť formulár a potom ho otvoriť priamo v aplikácii Acrobat. Aplikácia Reader XI obsahuje nástroj Pridať text. V starších verziách aplikácie Reader je k dispozícii iba vtedy, ak to autor formulára povolil.

Ak sa zobrazuje panel s nástrojmi Pridať text, kliknite na voľbu Pridať text. Potom kliknite na stránku a začnite písať. Ďalšie informácie nájdete v časti Vypĺňanie plochých formulárov pomocou nástroja Pridať text.

Nástroj Pridať text je dostupný na plávajúcom paneli s nástrojmi
Nástroj Pridať text je dostupný na plávajúcom paneli s nástrojmi

Ak sa nezobrazuje panel s nástrojmi Pridať text a nemôžete vybrať polia ani do nich písať, uložte dokument PDF do počítača. (Prejdite kurzorom k spodnej časti formulára a kliknite na ikonu Uložiť  na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi.) Otvorte formulár PDF v aplikácii Acrobat a vyberte voľby Podpísať > Pridať text. Potom kliknite na stránku a začnite písať.

Formulár uložte, otvorte aplikáciu Acrobat a vyberte voľby Podpísať > Pridať text.
Panel s nástrojmi Pridať text sa nezobrazuje. Formulár uložte, otvorte aplikáciu Acrobat a vyberte voľby Podpísať > Pridať text.

Poznámka:

Ak panel s nástrojmi Pridať text zavriete, prejdite kurzorom k spodnej časti formulára a kliknite na ikonu Acrobat  na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi. Panel s nástrojmi Pridať text sa znova zobrazí. Ak znova zavriete panel s nástrojmi Pridať text, prejdite nižšie na plávajúci panel s nástrojmi a kliknite na tlačidlo Režim čítania . Potom znova kliknite na ikonu Acrobat.

Voľby pre prácu vo formulároch

Kláves

Výsledok

Tab alebo Shift+Tab

Potvrdí zadaný text a prejde na nasledujúce pole

Šípka hore/doľava

Vyberie predchádzajúce prepínacie tlačidlo v skupine

Šípka dole/doprava

Vyberie nasledujúce prepínacie tlačidlo

Esc

Zamietne a zruší výber poľa formulára.

Esc (stlačte dvakrát)

Zruší režim Na celú obrazovku

Enter alebo Return (textové pole s jedným riadkom)

Potvrdí zadaný text a zruší výber poľa

Enter alebo Return (textové pole s viacerými riadkami)

Vytvorí koniec odseku v danom poli formulára

Enter alebo Return (začiarkavacie políčko)

Začiarkne políčko alebo zruší jeho začiarknutie

Enter (numerická klávesnica)

Potvrdí zadaný text a zruší výber aktuálneho poľa formulára

(Windows) Ctrl+tabulátor Vloží zarážku do textového poľa
(Mac) Alt+tabulátor Vloží zarážku do textového poľa

Automatické dopĺňanie formulárov (len interaktívne formuláre)

Funkcia automatického dopĺňania ukladá položky, ktoré zadáte do polí interaktívneho formulára. Funkcia automatického dopĺňania potom navrhne alebo dokonca automaticky zadá odpovede, ktoré zodpovedajú vášmu zadaniu v iných poliach formulára. Návrhy sa zobrazia v rozbaľovacom menu, z ktorého môžete vybrať zodpovedajúcu položku. V predvolenom nastavení je funkcia automatického dopĺňania vypnutá, takže ak ju chcete používať, musíte ju zapnúť v predvoľbách Formuláre.

Ak chcete odstrániť položku z pamäte automatického dopĺňania, napríklad položku s preklepom, ktorý ste neskôr našli a opravili, upravte zoznam v predvoľbách.

Ako zapnúť voľbu automatického dopĺňania v aplikácii Acrobat | lynda.com (video 2:43)

Poznámka:

Predvoľby formulárov sa týkajú spôsobu, akým aplikácia pri práci manipuluje s otvorenými formulármi. Tieto predvoľby sa neukladajú so samotnými formulármi PDF.

Zapnutie voľby automatického dopĺňania

 1. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat/Adobe Reader > Predvoľby (Mac OS).

 2. Na ľavej strane vyberte voľbu Formuláre.

 3. V časti Automaticky doplňovať vyberte z menu voľbu Základné alebo Rozšírené.

 4. Ak chcete, aby sa do pamäte automatického doplňovania ukladali aj čísla, ktoré zadáte do formulárov, vyberte voľbu Pamätať si číselné dáta.

Poznámka:

Keď vyberiete voľbu v menu Automaticky doplňovať, v textovej oblasti pod ňou sa zobrazí popis vplyvu tejto voľby na správanie funkcie Automaticky doplňovať.

Odstránenie položky z pamäte automatického doplňovania

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.

 2. Na ľavej strane vyberte voľbu Formuláre.

 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť zoznam položiek.

 4. V dialógovom okne Zoznam položiek automatického doplňovania vykonajte jeden z týchto úkonov a potom v potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Áno:

  • Ak chcete odstrániť všetky položky, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetko.
  • Ak chcete odstrániť niektoré položky, vyberte ich a kliknite na tlačidlo Odstrániť. (Ak chcete vybrať viac susediacich položiek, podržte stlačený kláves Shift a postupne kliknite na príslušné položky. Ak chcete vybrať viac nesusediacich položiek, podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na príslušné položky.)

Zmena plochých formulárov na vyplniteľné (Acrobat Pro)

Plochý formulár môžete zmeniť na vyplniteľný pomocou sprievodcu formulármi alebo povolením nástroja Pridať text. Používatelia aplikácií Acrobat a Reader XI môžu ploché formuláre vypĺňať pomocou nástroja Pridať text.  Staršie verzie aplikácie Reader však nástroj Pridať text (alebo nástroj Písací stroj) neponúkajú, ak ho v dokumente PDF výslovne nepovolíte.

Interaktívny formulár

Ak chcete vytvoriť interaktívny formulár, použite sprievodcu formulármi. Pozrite si časť Vytváranie formulárov pomocou aplikácie Acrobat.

Plochý formulár

Ak chcete povoliť nástroj Pridať text, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader > Povoliť pridávanie textu do dokumentov (ktoré nie sú vyplniteľné formuláre). Ak vyberiete túto voľbu, panel s nástrojmi Pridať text sa zobrazí na fialovej lište správ, keď užívateľ otvorí formulár v aplikácii Acrobat alebo Reader. Ak užívateľ formulár otvorí v prehliadači, zobrazí sa panel s nástrojmi Pridať text.

Nástroj Pridať text je povolený len pre aktuálny formulár. Keď vytvárate iný formulár, znova vykonajte túto činnosť, aby ste užívateľom aplikácie Reader povolili používať nástroj Pridať text.

Ukladanie formulárov

 • Ak chcete uložiť vyplnený formulár, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako a premenujte súbor.

 • Ak chcete odstrániť rozšírené funkcie pre aplikáciu Reader, vyberte voľby Súbor > Uložiť kópiu.

 • Ak chcete používateľom aplikácie Reader umožniť ukladanie zadaných údajov, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader > Povoliť viac nástrojov (vrátane vypĺňania a ukladania formulárov).

 1. Kliknite na tlačidlo Tlačiť alebo vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Vyberte tlačiareň z menu v hornej časti dialógového okna Tlačiť.

 3. V menu Poznámky a formuláre v pravej hornej časti dialógového okna Tlačiť vyberte niektorú z nasledujúcich položiek a kliknite na tlačidlo OK:

  • (Interaktívny alebo plochý formulár) Ak chcete vytlačiť formulár a zadané položky, vyberte voľbu Dokument. Ak vyberiete túto voľbu, vytlačí sa text zadaný pomocou nástroja Pridať text.

  • (Interaktívny alebo plochý formulár) Ak chcete vytlačiť formulár, zadané položky a všetky poznámky vo formulári, vyberte voľbu Dokument a označenia. Ak vyberiete túto voľbu, vytlačí sa text zadaný pomocou nástroja Pridať text.

  • (Len interaktívny formulár) Ak chcete vytlačiť len zadané položky bez samotného formulára, vyberte voľbu Iba polia formulára.

Vymazanie formulárov

Vymazanie formulára v prehľadávači

 1. Vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • Ak je k dispozícii, stlačte tlačidlo na obnovenie formulára. Túto akciu nemožno vziať späť.
  • Ukončite prehľadávač a znova ho spustite.

  Poznámka:

  Keď vo webovom prehliadači kliknete na tlačidlo Načítať znovu alebo Obnoviť, na tlačidlo Späť alebo Prejsť späť, alebo použijete odkaz na prechod na inú stranu, formulár sa nemusí úplne vymazať.

Vymazanie neuložených položiek formulára

 1. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Viac volieb formulára > Vymazať formulár.

Vzorové formuláre

Patti Sokol zo spoločnosti Sokol Consulting vytvorila dva vzorové formuláre na ukázanie rozdielov medzi plochým a interaktívnym formulárom. Kliknite sem na zobrazenie plochého formulára. Všimnite si, že do polí plochého formulára nemôžete zadávať údaje. Kliknite sem na zobrazenie interaktívneho formulára. Môžete zvýrazňovať polia a zadávať do nich údaje.

Prečítajte si informácie zobrazené v hornom textovom poli každého vzorového formulára. Potom presuňte kurzor nad polia, aby sa zobrazili dostupné akcie. Formuláre tiež môžete vytlačiť a uložiť do počítača.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online