Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Dokument PDF možno otvoriť mnohými spôsobmi: z aplikácie Acrobat , z e-mailovej aplikácie, zo systému súborov alebo na sieti z webového prehliadača.

Poznámka:

Organizátor a príkazy s ním súvisiace nie sú dostupné v aplikácii Acrobat X ani v novších verziách.

Otvorenie PDF v aplikácii

 1. Spustite aplikáciu Acrobat a vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Otvorte súbor z okna Začíname. Môžete otvoriť naposledy otvorený súbor alebo kliknúť na tlačidlo Otvoriť  a vyhľadať súbor.

  • Vyberte voľby Súbor > Otvoriť alebo kliknite na tlačidlo Otvoriť súbor na paneli s nástrojmi. V dialógovom okne Otvoriť vyberte jeden alebo viac názvov súborov a kliknite na Otvoriť. Dokumenty PDF majú obvykle príponu .pdf.

  Poznámka:

  Ak máte viac otvorených dokumentov, môžete medzi nimi prepínať výberom názvu dokumentu v menu Okná.

Otvorenie PDF z plochy počítača alebo z inej aplikácie

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete otvoriť dokument PDF priložený k e-mailovej správe, otvorte správu a dvakrát kliknite na ikonu PDF.

  • Ak chcete otvoriť PDF pripojené k otvorenej webovej stránke, kliknite na odkaz na daný súbor PDF. PDF sa obvykle otvorí vo webovom prehliadači.

  • Dvakrát kliknite na ikonu súboru PDF v systéme súborov.

  Poznámka:

  V systéme Mac OS niekedy nemožno otvoriť dokument PDF vytvorený v systéme Windows dvojitým kliknutím na ikonu. Namiesto toho vyberte Súbor > Otvoriť pomocou > Acrobat.

Otvorenie dokumentu PDF vo webovom prehliadači

Keď sa dokumenty PDF otvárajú na webovej stránke, otvoria sa v režime čítania. V režime čítania sa dokument PDF zobrazuje bez menu, tabiel či panelov s nástrojmi. V spodnej časti okna sa zobrazí plávajúci panel s nástrojmi so základnými funkciami na prehliadanie dokumentu.

 • Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi, presuňte kurzor do spodnej časti okna.
 • Na prechádzanie stranami dokumentu PDF použite navigačné tlačidlá na paneli s nástrojmi.
 • Ak chcete zatvoriť režim čítania a zobraziť pracovnú plochu, kliknite na ikonu aplikácie Acrobat na paneli s nástrojmi.
 • Ak chcete v prehľadávači zakázať režim čítania, otvorte dialógové okno Predvoľby aplikácie Acrobat alebo Reader (v systéme Windows vyberte voľby Úpravy > Predvoľby, v systéme Mac OS vyberte voľby Acrobat/Reader > Predvoľby). Na ľavej table vyberte voľbu Internet. Zrušte výber voľby Štandardne zobraziť v režime čítania.

Poznámka:

Ak máte v počítači viac aplikácií Adobe PDF, môžete určiť, ktorá aplikácia sa má používať na otváranie dokumentov PDF. Pozrite si voľbu Vybrať predvolenú aplikáciu PDF v časti Všeobecné predvoľby.

Zobrazenie dokumentov PDF vo webovom prehliadači

Voľby vo webovom prehliadači upravujú spôsob zobrazenia dokumentu PDF, a to buď v prehliadači, alebo priamo v aplikácii Acrobat či Reader. Ak chcete zmeniť aktuálny spôsob zobrazovania, skontrolujte dokumentáciu prehliadača zameranú na správu doplnkov alebo zásuvných modulov. Ak dokumenty PDF otvoríte v aplikácii Acrobat mimo prehliadača, v prehliadači nie je možné použiť predvoľbu Zapnúť rýchle zobrazovanie z webu.

Keďže klávesové príkazy môžu byť presmerované do webového prehliadača, niektoré skratky aplikácie Acrobat nemusia byť k dispozícii. Obdobne budete možno musieť namiesto panela s nástrojmi alebo menu prehliadača použiť nástroje a príkazy na paneli s nástrojmi aplikácie Acrobat. Ak chcete napríklad dokument PDF vytlačiť, musíte namiesto príkazu na tlač v prehliadači použiť tlačidlo Tlač na paneli s nástrojmi aplikácie Acrobat. (V aplikácii Microsoft Internet Explorer môžete vybrať voľby Súbor > Tlačiť, Úpravy > Kopírovať a Úpravy > Hľadať na tejto stránke na paneli s nástrojmi aplikácie Internet Explorer.)

Poznámka:

Neodporúča sa mať v jednom počítači súčasne nainštalovaných viacero verzií aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader. Zmiešané verzie môžu v systéme zabrániť zobrazovaniu dokumentov PDF vo webovom prehliadači. Príkladom je aplikácia Acrobat XI s aplikáciou Adobe Reader X alebo aplikácia Acrobat 9 s aplikáciou Reader XI a tak ďalej. Ďalšie informácie o paralelných inštaláciách nájdete v tejto Technickej poznámke.

Predvoľby pre Internet

Štandardne zobraziť v režime čítania

Túto voľbu vyberte, ak chcete dokumenty PDF zobraziť v prehliadači bez menu, tabiel či panelov s nástrojmi.

Povoliť rýchle zobrazovanie z webu

Túto voľbu vyberte, ak chcete povoliť preberanie dokumentov PDF, ktoré boli uložené s povoleným rýchlym zobrazovaním z webu, po jednej strane. Pri zapnutom rýchlom zobrazovaní z webu môže webový server poslať namiesto celého dokumentu PDF iba požadovanú stranu.

Povoliť špekulatívne sťahovanie v pozadí

Túto voľbu vyberte, ak chcete povoliť, že prehliadač môže pokračovať v preberaní strán dokumentu PDF z webu aj po zobrazení prvej strany.

Rýchlosť pripojenia

Vyberte rýchlosť pripojenia z menu. Rýchlosť pripojenia pomáha aplikácii Acrobat alebo iným médiám plynulo zobrazovať obsah pri jeho načítavaní z Internetu.

Nastavenie Internetu [alebo Sieťové nastavenia]

Kliknutím otvoríte dialógové okno alebo panel Internetu alebo sieťového pripojenia vášho počítača. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi k vášmu operačnému systému alebo vám ich dá váš poskytovateľ služieb internetu alebo správca miestnej siete.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online