Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

O miniatúrach strán

Miniatúry strán sú zmenšené náhľady strán dokumentu. Pomocou miniatúr strán môžete rýchlo prejsť na vybratú stranu alebo upraviť zobrazenie strany. Ak premiestnite, skopírujete alebo odstránite miniatúru strany, súčasne premiestnite, skopírujete alebo odstránite aj zodpovedajúcu stranu.

Poznámka:

Ak sa na navigačnej table nezobrazujú miniatúry strán, otvorte navigačnú tablu stlačením klávesu F4. Prípadne vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Miniatúry strán.

Miniatúry strán

Vytvorenie miniatúr strán

Miniatúry strán zväčšujú veľkosť súboru, a preto ich aplikácia Acrobat nevytvára automaticky.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat už nepodporuje vloženie alebo zrušenie vloženia miniatúr strán. Aplikácia Acrobat Distiller® však poskytuje alternatívnu metódu vkladania miniatúr strán.

Vytvorenie miniatúr strán

 1. Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán na ľavej strane.

  Na navigačnej table sa zobrazia miniatúry strán. Tento proces môže vyžadovať niekoľko sekúnd, hlavne vo veľkých dokumentoch. Vykresľovanie miniatúr strán sa môže prerušiť, keď počas tohto procesu s aplikáciou naďalej pracujete.

Zmena veľkosti miniatúr strán

 1. Na paneli Miniatúry strán vyberte položku Zmenšiť miniatúry strán alebo Zväčšiť miniatúry strán v menu volieb . Ak zavriete súbor PDF a znova ho otvoríte, obnoví sa predvolená veľkosť miniatúr strán.
  Zmena veľkosti miniatúr strán

Určenie poradia prechádzania tabulátorom

Na paneli Miniatúry strán môžete pre každú stranu nastaviť poradie, v ktorom bude užívateľ prechádzať poľami formulára, odkazmi a poznámkami pomocou tabulátora.

 1. Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán na ľavej strane.
 2. Vyberte miniatúru strany a vyberte položku Vlastnosti strán v menu volieb .
 3. V dialógovom okne Vlastnosti strán kliknite na položku Poradie polí a vyberte poradie prechádzania pomocou tabulátora:

  Použiť poradie po riadkoch

  Prechádza po riadkoch zľava doprava alebo sprava doľava pre strany s väzbou sprava doľava.

  Použiť poradie po stĺpcoch

  Prechádza po stĺpcoch zľava doprava a zhora dole alebo sprava doľava pre strany s väzbou sprava doľava.

  Použiť štruktúru dokumentu

  Prechádza podľa poradia určeného v pôvodnej aplikácii.

  Poznámka:

  Pri štruktúrovaných dokumentoch (dokumenty PDF, ktoré boli vytvorené v aplikácii DTP alebo ktoré obsahujú tagy) odporúčame vybrať voľbu Použiť štruktúru dokumentu, aby poradie súhlasilo so zámermi určenými v zdrojovej aplikácii.

  Ak bol dokument vytvorený v staršej verzii aplikácie Acrobat, bude poradie prechádzania štandardne nastavené na Neurčené. Pri tomto nastavení sa najskôr prechádza poľami formulára, potom odkazmi a potom poznámkami, v poradí po riadkoch.

O záložkách

Záložka je typ odkazu s reprezentatívnym textom na paneli Záložky na navigačnej table. Každá záložka odkazuje na určité zobrazenie alebo stranu v dokumente. Záložky sa generujú automaticky pri vytváraní PDF z položiek obsahu dokumentov vytvorených vo väčšine programov pre DTP. Tieto záložky sú často tagované a je možné ich použiť na vykonávanie úprav v PDF.

Na začiatku zobrazí záložka stranu, ktorá bola zobrazená pri vytvorení záložky; táto strana je cieľ záložky. V aplikácii Acrobat môžete cieľové miesta záložiek nastaviť pri vytváraní jednotlivých záložiek. Niekedy je však jednoduchšie vytvoriť skupinu záložiek a cieľ nastaviť neskôr.

V aplikácii Acrobat môžete použiť záložky na označenie miesta v dokumente PDF, na ktoré sa chcete vrátiť, alebo na prechod do určitého cieľa v dokumente PDF, v inom dokumente alebo na webovej stránke. Pomocou záložiek je tiež možné vykonávať akcie, ako je napríklad spustenie príkazu v menu alebo odosielanie formulára.

Poznámka:

Užívateľ môže pridávať záložky do dokumentu len v prípade, že to nastavenie zabezpečenia povoľuje.

Pre niektoré PDF fungujú záložky ako obsah
Pre niektoré PDF fungujú záložky ako obsah.

Vytvorenie záložky

 1. Kliknite na tlačidlo Záložky v ľavej časti, čím otvoríte panel Záložky.
 2. Otvorte stranu, na ktorú má viesť odkaz zo záložky a upravte nastavenie zobrazenia.
 3. Pomocou nástroja na výber vyberte oblasť strany, ku ktorej chcete vytvoriť záložku:
  • Ak chcete vytvoriť záložku k jednému obrázku, kliknite do obrázka alebo ťahaním okolo obrázka vytvorte obdĺžnik.

  • Ak chcete vytvoriť záložku pre časť obrázka, vytvorte okolo tejto časti obdĺžnik posúvaním myšou.

  • Ak chcete vytvoriť záložku pre text, vyberte ho ťahaním. Vybratý text sa použije ako popis novej záložky. Tento popis môžete upraviť.

 4. Vyberte záložku, pod ktorú chcete umiestniť novú záložku. Ak žiadnu záložku nevyberiete, nová záložka sa automaticky pridá na koniec zoznamu.
 5. Vyberte voľby Nástroje > Úpravy obsahu > Pridať záložku .
 6. Na paneli Záložky zadajte alebo upravte názov novej záložky.

Úpravy záložky

V aplikácii Reader môžete zmenou vzhľadu textu záložiek zlepšiť čitateľnosť záložiek.

V aplikácii Acrobat môžete atribúty záložky kedykoľvek zmeniť.

Premenovanie záložky

 1. Vyberte požadovanú záložku na paneli Záložky, v menu volieb vyberte voľbu Premenovať záložku a zadajte nový názov záložky.

Zalomenie textu dlhej záložky

 1. Kliknite na tlačidlo Záložky a vyberte položku Zalamovať dlhé záložky v menu volieb .

  Bez ohľadu na šírku navigačnej tably sa zobrazí celý text dlhých záložiek. (Táto voľba je zapnutá, keď je začiarknutá.)

Zmena vzhľadu textu záložky

Môžete zmeniť vzhľad záložky a tým na ňu užívateľa upozorniť.

 1. Na paneli Záložky vyberte jednu alebo viac záložiek.
 2. (Len v aplikácii Acrobat) Ak chcete zmeniť farbu a štýl textu, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky panela s nástrojmi > Lišta vlastností.

  Poznámka:

  Po zadefinovaní vzhľadu záložky môžete znova použiť nastavenia vzhľadu. Ak to chcete urobiť, vyberte záložku a v menu volieb vyberte voľbu Použiť súčasný vzhľad ako nové predvolené hodnoty.

 3. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, v menu volieb vyberte voľby Veľkosť textu > [veľkosť].

Zmena cieľa záložky

 1. Vyberte príslušnú záložku na paneli Záložky.
 2. Na table dokumentu prejdite na miesto, ktoré chcete určiť ako nové cieľové miesto.
 3. Podľa potreby nastavte zväčšenie zobrazenia.
 4. Vyberte položku Nastaviť cieľ záložky v menu volieb .

  Poznámka:

  Voľba Nastaviť cieľ záložky je citlivá na kontext. Zobrazí sa len vtedy, ak je vybratá existujúca záložka.

Pridanie akcie k záložke

 1. Vyberte príslušnú záložku na paneli Záložky.
 2. V menu volieb  vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. V dialógovom okne Vlastnosti záložky kliknite na Akcia.
 4. Vyberte akciu v menu Vybrať akciu a kliknite na Pridať.

Odstránenie záložky

 1. Na paneli Záložky vyberte záložku alebo rozsah záložiek a potom stlačte kláves Delete.

  Poznámka:

  Pri odstránení záložky sa odstránia všetky záložky, ktoré sú pod ňou. Pri odstránení záložky sa neodstráni žiadny text z dokumentu.

Vytvorenie hierarchie záložiek

V zozname záložiek môžete vytvoriť hierarchické usporiadanie, ktoré znázorní vzájomné vzťahy medzi témami. Vnorením sa vytvorí vzťah rodič – potomok. Hierarchický zoznam môžete podľa potreby rozbaliť alebo zbaliť.

Vnorenie jednej alebo viacerých záložiek

 1. Vyberte záložku alebo skupinu záložiek, ktoré chcete vnoriť.
 2. Pretiahnite ikonu alebo ikony priamo pod ikonu rodičovskej záložky. Ikona čiary ukazuje polohu ikony alebo ikon.

  Záložka sa vnorí do hierarchie, ale skutočné strany zostanú na svojich pôvodných miestach v dokumente.

  Vnorenie záložky (vľavo) a výsledok (vpravo)
  Vnorenie záložky (vľavo) a výsledok (vpravo)

Presunutie záložiek von z vnorenej polohy

 1. Vyberte záložku alebo skupinu záložiek, ktoré chcete presunúť.
 2. Presuňte výber jedným z týchto úkonov:
  • Pretiahnite ikonu alebo ikony a umiestnite šípku priamo pod popis rodičovskej záložky.

  • V menu volieb vyberte voľbu Vystrihnúť, vyberte rodičovskú záložku a potom v menu volieb vyberte voľbu Vložiť pod vybratú záložku.

  Presunutie záložky von z vnorenej polohy (vľavo) a výsledok (vpravo)
  Presunutie záložky von z vnorenej polohy (vľavo) a výsledok (vpravo)

Rozbalenie alebo zbalenie všetkých záložiek najvyššej úrovne

 1. V menu volieb vyberte voľbu Rozbaliť záložky najvyššej úrovne alebo voľbu Zbaliť záložky najvyššej úrovne.

Pridávanie tagovaných záložiek

Tagované záložky poskytujú väčšiu kontrolu nad obsahom strán ako bežné záložky. Pretože sa na vytvorenie tagovaných záložiek používajú informácie o vnútornej štruktúre elementov dokumentu (napríklad úrovne nadpisov, odseky, názvy tabuliek), je možné tagované záložky využiť na úpravy dokumentu, napríklad na preusporiadanie zodpovedajúcich strán v PDF alebo na odstránenie strán. Ak premiestnite alebo odstránite rodičovskú tagovanú záložku, jej dcérske tagované záložky sa presunú alebo odstránia zároveň s ňou.

Mnoho aplikácií DTP, napríklad Adobe InDesign® a Microsoft Word, vytvára štruktúrované dokumenty. Keď prevádzate tieto dokumenty do PDF, štruktúra sa prevádza na tagy, ktoré umožňujú pridávanie tagovaných záložiek. Prevedené webové stránky zvyčajne obsahujú tagované záložky.

Ak dokument neobsahuje tagy, môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii Acrobat.

 1. Na paneli Záložky vyberte položku Nové záložky zo štruktúry v menu volieb . (Ak nie je táto voľba dostupná, dokument nie je štruktúrovaný.)
 2. Vyberte elementy štruktúry, pre ktoré chcete vytvoriť tagované záložky. Ak chcete do výberu pridať položky, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na požadované položky.

  Tagované záložky budú vnorené pod novou, nepomenovanou záložkou.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online