Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

O čiarových kódoch

Polia s čiarovými kódmi prevádzajú užívateľove údaje vo formulári do vizuálnej vzorky, ktorú je možné naskenovať, interpretovať a zahrnúť do databázy. Čiarové kódy sú užitočné v prípade, že užívatelia odosielajú formulár na papieri alebo faxom.

Výhody používania čiarových kódov spočívajú v úspore času, eliminácii manuálneho čítania a zaznamenávania odpovedí a v predchádzaní prípadným chybám pri zadávaní dát.

Obvyklý pracovný postup s čiarovými kódmi zahŕňa nasledujúce fázy:

 • Autor formulára skontroluje, či je v predvoľbách pre formuláre vybratá voľba Automaticky počítať hodnoty polí, a potom vytvorí v aplikácii Acrobat formulár so všetkými ostatnými poľami nastavenými ako zvyčajne.

 • Autor formulára pridá do formulára pole čiarového kódu a nastaví čiarový kód tak, že zachytí požadované dáta.

 • Autor formulára povolí vyplňovanie formulára pre užívateľov aplikácie Reader (ak chce autor umožniť užívateľom aplikácie Reader ukladať ich vlastné vyplnené kópie formulára alebo ak formulár obsahuje niektoré typy polí čiarových kódov).

 • Autor formulára rozošle formulár ostatným užívateľom.

 • Užívatelia formulár vyplnia vo svojich počítačoch a odošlú ho elektronicky alebo vytlačia kópiu a doručia ju distribútorovi formulára.

 • Prijaté dáta čiarového kódu sú interpretované jedným z nasledujúcich spôsobov a potom ich môže príjemca formulára skontrolovať, usporiadať a použiť:

  Formuláre odoslané faxom na faxový server

  Príjemca formulára môže pomocou aplikácie Adobe Acrobat Capture® zhromažďovať obrázky TIFF z faxového servera a umiestniť ich do sledovaného priečinka aplikácie Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder, ak vlastní tieto produkty.

  Formuláre doručené na papieri

  Príjemca formulára môže naskenovať papierové formuláre a potom pomocou aplikácie, ako je napríklad LiveCycle Designer Barcoded Forms Decoder, dekódovať čiarové kódy v týchto formulároch.

Poznámka:

Acrobat Capture a LiveCycle Barcoded Forms Decoder sú samostatné produkty vhodné pre firemné pracovné postupy a predávajú sa nezávisle od aplikácie Acrobat.

Tipy pre návrh obsahujúci čiarové kódy

Návrh a umiestnenie čiarových kódov ovplyvňuje najmä použiteľnosť a zabraté miesto. Napríklad veľkosť čiarového kódu môže obmedzovať množstvo dát, ktoré v ňom môžu byť zakódované. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, dodržujte tieto pravidlá.

 • Umiestnite čiarový kód tak, aby bolo nepravdepodobné, že sa ohne pri vložení do obálky, a dostatočne ďaleko od okrajov strany, aby sa neorezal pri tlači alebo odosielaní faxom.

 • Umiestnite ho tak, aby bol dobre viditeľný a skenovateľný. Ak sa bude používať ručný skener, vyhnite sa čiarovým kódom, ktoré sú širšie ako 10,3 cm (4 palce). V tomto prípade obvykle fungujú najlepšie vysoké a úzke čiarové kódy. Tiež sa pri používaní ručného skenera vyhnite kompresii obsahu čiarového kódu.

 • Skontrolujte, či má veľkosť čiarového kódu kapacitu pre množstvo dát, ktoré chcete zakódovať. Ak je oblasť čiarového kódu príliš malá, zmení farbu na sýto sivú. Pred distribúciou otestujte vyplnený formulár, aby ste sa presvedčili, či má oblasť čiarového kódu dostatočnú veľkosť.

Vytváranie, testovanie a úpravy polí s čiarovými kódmi

Jeden zo spôsobov, ktorým môžete vylepšiť čiarový kód formulára PDF je vytváranie užívateľských skriptov. Písanie takých skriptov vyžaduje základné znalosti jazyka JavaScript a skúsenosť s jazykom JavaScript špecifickým pre aplikáciu Acrobat. Ďalšie informácie nájdete v príručke Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ na stránke www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_sk (PDF, len v angličtine). Ďalšie informácie o základnom JavaScripte nájdete v niektorom z mnohých dostupných zdrojov o tejto téme.

Poznámka:

Po vložení čiarového kódu maximálnej veľkosti môže zmena veľkosti bunky alebo podmienok dekódovania spôsobiť, že čiarový kód presiahne cez okraje strany. Tomu môžete predísť výberom primeranej veľkosti bunky a podmienok dekódovania čiarového kódu.

Pridanie poľa s čiarovým kódom

 1. Otvorte formulár v aplikácii Acrobat, otvorte dialógové okno Predvoľby a na ľavej strane vyberte položku Formuláre. Potom vyberte Automaticky počítať hodnoty polí.
 2. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Upraviť.
 3. Kliknite na nástroj Čiarový kód  na lište rýchleho prístupu alebo vyberte voľby Formuláre > Úlohy > Pridať nové pole > Čiarový kód.
 4. Posúvaním obdĺžnika výberu myšou definujte oblasť čiarového kódu a potom dvojitým kliknutím na pole čiarového kódu otvorte dialógové okno Vlastnosti.
 5. Na karte Hodnota vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte položku Kódovať pomocou a potom vyberte formát (XML alebo Oddeľovaný tabulátormi). Kliknite na tlačidlo Vybrať a vyberte polia, ktoré chcete zakódovať do poľa čiarového kódu. Ak nechcete do dát čiarového kódu zahrnúť názvy polí, zrušte začiarknutie voľby Zahrnúť názvy polí.

  • Vyberte položku Vlastný skript výpočtu, kliknite na položku Upraviť a potom zadajte svoj vlastný kód JavaScriptu v dialógovom okne Editor JavaScriptu.

 6. Na karte Voľby vykonajte nasledujúce akcie:
  • Vyberte voľbu Symbológia: PDF417, QR kód alebo Matice dát.

  • Ak chcete použiť kompresiu, vyberte položku Komprimovať dáta pred zakódovaním do čiarového kódu. Túto voľbu nevyberajte, ak sa na zachytenie dát z vrátených formulárov používa ručný skener.

  • V menu Podmienky dekódovania vyberte typ hardvéru na spracovanie vrátených formulárov: Ručný skener čiarového kódu, Faxový server, Dokumentový skener alebo Vlastné.

  • Ak je to nutné, kliknite na voľbu Vlastné a zadajte hodnoty pre parametre Rozmer X, Pomer Y/X a Úroveň opráv chýb.

 7. Vykonajte ďalšie požadované zmeny na kartách Všeobecné a Akcie. Potom zatvorte dialógové okno Vlastnosti poľa čiarového kódu.

  Automaticky sa vygeneruje kód JavaScript na zakódovanie vybratých polí vo formáte XML alebo vo formáte položiek oddelených tabulátormi. Dialógové okno Vlastnosti poľa čiarového kódu sa zatvorí a čiarový kód, pre ktorý ste zadali hodnoty, sa zobrazí vo formulári.

  Poznámka:

  Ak pridáte nové pole do formulára po vytvorení čiarového kódu, nezahrnie sa automaticky do dát pre existujúce čiarové kódy. Ale ďalšie dátové polia môžete do čiarového kódu pridať ručne.

Testovanie poľa s čiarovým kódom

 1. Vyberte voľby Formuláre > Úlohy > Zavrieť úpravu formulára alebo kliknite na tlačidlo Náhľad na paneli s nástrojmi Formuláre.
 2. Vyplňte formulár. Použite vzorové dáta, ktoré predstavujú maximálne množstvo informácií pre jednotlivé polia, alebo dáta, ktoré podľa vás zadajú užívatelia.
 3. Ak je pole čiarového kódu neaktívne, použite postup na zmenu veľkosti poľa čiarového kódu alebo postup na úpravu dát obsahu. (Pozrite si nasledujúce úlohy.)
 4. Skontrolujte, či je oblasť poľa čiarového kódu dostatočne veľká na to, aby mohla obsiahnuť všetky prichádzajúce dáta. Výberom volieb Formuláre > Vymazať formulár odstráňte vzorové údaje.
 5. Vyberte voľby Súbor > Uložiť.

Pole formulára s čiarovým kódom je teraz pripravené na distribúciu.

Zahrnutie ďalších dátových polí do čiarového kódu

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Upraviť.
 2. Dvakrát kliknite na pole čiarového kódu.
 3. Na karte Hodnota vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak je vybratá voľba Kódovať pomocou, kliknite na položku Vybrať a vyberte ďalšie polia formulára, ktoré chcete zakódovať.

  • Ak je vybratá voľba Vlastný skript výpočtu, kliknite na položku Upraviť a zadajte ďalší JavaScript, ktorý zahrnie ďalšie polia.

Po zahrnutí nových dátových polí do čiarového kódu sa nezabudnite pomocou testovania so vzorovými dátami presvedčiť, či je oblasť čiarového kódu dostatočne veľká. Ak je oblasť čiarového kódu neaktívna, upravte veľkosť čiarového kódu alebo vlastnosti textového poľa tak, aby sa dátový obsah zmestil do oblasti čiarového kódu.

Nastavenie dátového obsahu, aby sa zmestil do poľa s čiarovým kódom

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Upraviť.
 2. Ak chcete upraviť vlastnosti čiarového kódu tak, aby obsiahol viac dát, dvakrát kliknite na pole čiarového kódu a vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:
  • Na karte Voľby kliknite na tlačidlo Vlastné a zadajte nižšie hodnoty pre položky Úroveň opráv chýb a Pomer Y/X.

  • Na karte Voľby vyberte položku Komprimovať dáta pred zakódovaním do čiarového kódu, ale len v prípade, ak používate dekodér softvéru Adobe (ktorý je dostupný samostatne).

  • Na karte Hodnota vyberte pre kódovanie dát hodnotu Oddelené tabulátormi namiesto hodnoty XML. Formát XML vyžaduje väčšiu oblasť na kódovanie informácií než formát položiek oddelených tabulátormi.

  • Na karte Voľby vyberte inú hodnotu pre voľbu Symbológia.

  • Na karte Hodnota kliknite na tlačidlo Vybrať a zrušte výber všetkých polí, ktoré nie je potrebné kódovať. Nezahŕňajte napríklad polia s nadbytočnými informáciami.

  • Na karte Hodnota zadajte vlastný skript, ktorý počas procesu kódovania prevádza užívateľom zadaný text na samé malé alebo samé veľké písmená.

  Poznámka:

  Pravidlá NACTP (National Association of Computerized Tax Processors), ktoré používajú aj úrady pre daňové príjmy v USA, odporúčajú pre dáta 2D čiarového kódu používať veľké písmená.

 3. Ak chcete minimalizovať veľkosť oblasti čiarového kódu, v ktorej sa majú nachádzať dáta, dvakrát kliknite na pole čiarového kódu a na karte Hodnota zadajte vlastný skript, ktorý obmedzí údaje na alfanumerické znaky a iba malé resp. iba veľké písmená. (Text, ktorý je celý buď veľkými, alebo malými písmenami, vyžaduje menšiu oblasť čiarového kódu ako rovnaký text napísaný striedavo veľkými a malými písmenami.)

Poznámka:

Zvážte vytvorenie ďalších polí čiarového kódu vo formulári a mapovanie rôznych dát do jednotlivých polí čiarového kódu.

Nastavenie navigácie medzi poľami formulára

Ak pre dokument PDF nie je zadané poradie prechádzania položkami pomocou tabulátora a užívateľ nezrušil výber voľby Poradie polí v predvoľbách uľahčenia prístupu, toto poradie vychádza zo štruktúry dokumentu.

Po vytvorení polí môžete poradie prechádzania položkami zmeniť. Ak sa nachádzate v režime úpravy formulára, môžete prechádzanie položkami usporiadať podľa štruktúry dokumentu (predvolené), riadka alebo stĺpca. Poradie môžete usporiadať aj manuálne presúvaním polí na paneli Polia myšou. Ak nie ste v režime úprav, môžete poradie prechádzania podľa riadka alebo stĺpca usporiadať zmenou vlastností strany. Poradie prechádzania však nemôžete prispôsobiť manuálne.

Nastavenie poradia prechádzania v režime úprav

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Upraviť. Otvorí sa pracovná tabla Formuláre.
 2. Skontrolujte, či je na paneli Polia na pravej strane vybratá voľba Usporiadať podľa > Poradie polí.
 3. (Voliteľné) Ak chcete zobraziť poradie prechádzania pre polia, vyberte voľby Formuláre > Úlohy > Upraviť polia > Zobraziť čísla prvkov.
 4. Vyberte voľbu Poradie polí:

  Zoradiť polia podľa štruktúry

  Prechádza položkami na základe štruktúry dokumentu a riadi sa poradím nastaveným v tagovaní.

  Zoradiť polia po riadkoch

  Pomocou tabulátora prechádza poľami od ľavého horného poľa najskôr zľava doprava a potom dole, riadok po riadku.

  Zoradiť polia po stĺpcoch

  Pomocou tabulátora prechádza poľami od ľavého horného poľa najskôr zhora nadol a potom naprieč, stĺpec po stĺpci.

  Zoradiť poradie polí manuálne

  Umožňuje myšou presunúť pole na požadované miesto v rámci panela Polia. Nie je možné presunúť pole na inú stranu, prepínacie tlačidlo do inej skupiny ani pole do prepínacieho tlačidla.

  Poradie polí neurčené

  Nie je určené žiadne poradie polí. Poradie polí je určené nastaveniami vo vlastnostiach strán.

Nastavenie poradia prechádzania poľami v okne Vlastnosti strán

 1. Ak ste v režime úpravy formulára, ukončite tento režim kliknutím na položku Zavrieť úpravu formulára.
 2. Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán  alebo vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Miniatúry strán, čím otvoríte panel Miniatúry strán.
 3. Vyberte jednu alebo viac ikon strán a vyberte voľbu Vlastnosti strán z menu volieb na paneli Miniatúry strán.
 4. Vyberte voľbu Poradie polí:

  Použiť poradie po riadkoch

  Pomocou tabulátora prechádza poľami od ľavého horného poľa najskôr zľava doprava a potom dole, riadok po riadku.

  Použiť poradie po stĺpcoch

  Pomocou tabulátora prechádza poľami od ľavého horného poľa najskôr zhora nadol a potom naprieč, stĺpec po stĺpci.

  Použiť štruktúru dokumentu

  Pre formuláre s tagovanými poľami sa použije poradie nastavené v tagovaní.

  Neurčené

  Použije existujúce poradie.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online