Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

O vrstvách v PDF

Môžete zobraziť, prechádzať alebo tlačiť obsah vo vrstvách súborov PDF, ktoré boli vytvorené napríklad v aplikáciách InDesign, AutoCAD alebo Visio.

Zobrazenie vrstiev môžete riadiť pomocou nastavenia predvoleného a počiatočného stavu. Môžete napríklad nastaviť, aby sa vrstva obsahujúca upozornenie o autorských právach pri každom zobrazení dokumentu na obrazovke skryla, ale aby sa pri tlači vždy vytlačila.

V aplikácii Acrobat Pro môžete vrstvy premenovať, zlúčiť alebo zlúčiť do jednej vrstvy, alebo môžete zmeniť vlastnosti vrstiev a pridávať k vrstvám akcie. Môžete tiež zmeniť usporiadanie vrstiev, importovať vrstvy zo súborov s obrázkami alebo z iných súborov PDF a uzamknúť vrstvy, aby ste zabránili ich skrytiu.

Aplikácia Acrobat Pro neumožňuje vytvárať vrstvy, ktoré by menili svoju viditeľnosť v závislosti od úrovne zväčšenia. Ale môžete zvýrazniť časť vrstvy, ktorá je obzvlášť dôležitá, keď vytvoríte záložku, ktorá zväčší alebo skryje vrstvu pomocou akcií strany. Môžete tiež pridať odkazy, ktoré umožnia užívateľom kliknúť na viditeľný alebo neviditeľný odkaz, a tak prejsť na vrstvu alebo zväčšiť zobrazenie vrstvy.

Ak chcete pri prevode dokumentov aplikácie InDesign CS do formátu PDF v aplikácii Acrobat Pro zachovať vrstvy, uistite sa, že kompatibilita je nastavená na verziu Acrobat 6.0 (PDF 1.5) alebo vyššiu. Ďalej sa uistite, že v dialógovom okne Exportovanie súboru Adobe PDF je vybratá voľba Vytvoriť vrstvy aplikácie Acrobat.

Zobrazenie a skrytie vrstiev

Informácie môžu byť uložené v rôznych vrstvách PDF. Vrstvy obsiahnuté v PDF sú založené na vrstvách vytvorených v pôvodnej aplikácii. Pomocou panela Vrstvy môžete skontrolovať vrstvy a zobraziť alebo skryť obsah priradený ku každej vrstve. Položky na zamknutých vrstvách nemožno skryť.

Niektoré vrstvy môžu byť usporiadané do vnorených skupín v rámci rodičovskej vrstvy. Iné vrstvy sa môžu nachádzať v skupinách, ktoré nemajú rodičovskú vrstvu.

Poznámka:

Ikona zámku na paneli Vrstvy označuje, že príslušná vrstva slúži len na informačné účely. Zamknuté vrstvy možno vytvoriť zo súborov aplikácií AutoCAD a Visio. V aplikácii Acrobat Standard nemožno zmeniť viditeľnosť zamknutej vrstvy. V aplikácii Acrobat Pro na zmenu viditeľnosti zamknutej vrstvy použite dialógové okno Vlastnosti vrstvy.

Panel Vrstvy
Panel Vrstvy

A. Ikona oka označuje zobrazenú vrstvu B. Zamknutá vrstva C. Skrytá vrstva 
 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Vrstvy.
 2. Aby ste vrstvu skryli, kliknite na ikonu oka. Aby ste zobrazili skrytú vrstvu, kliknite do prázdneho rámčeka. (Vrstva je viditeľná, keď je zobrazená ikona oka a skrytá, keď ikona oka chýba. Toto nastavenie dočasne zmení nastavenie v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy.)

  Poznámka:

  Ak je skrytá rodičovská vrstva vo vnorenej skupine vrstiev, automaticky sa skryjú aj vnorené vrstvy. Ak je rodičovská vrstva viditeľná, vnorené vrstvy je možné nastaviť ako skryté alebo viditeľné.

 3. V menu volieb  vyberte jednu z nasledujúcich položiek:

  Zoznam vrstiev pre všetky strany

  Zobrazí všetky vrstvy vo všetkých stranách dokumentu.

  Zoznam vrstiev pre viditeľné strany

  Zobrazí vrstvy iba pre aktuálne viditeľné strany.

  Obnoviť na pôvodnú viditeľnosť

  Obnoví vrstvy do ich predvoleného stavu.

  Aplikovať nastavenie pre tlač

  Zobrazí vrstvy podľa nastavení tlače v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy (Tlačí sa, keď je viditeľná, Nikdy sa netlačí, Vždy sa tlačí).

  Aplikovať lokálne nastavenie exportu

  Zobrazí vrstvy podľa nastavení exportu v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy (Exportuje sa, keď je viditeľná, Nikdy sa neexportuje, Vždy sa exportuje).

  Aplikovať lokálne nastavenie vrstvy

  Zobrazí všetky vrstvy Táto voľba ovplyvní všetok voliteľný obsah v PDF, dokonca aj vrstvy, ktoré nie sú uvedené na paneli Vrstvy. Všetky vrstvy sú viditeľné, bez ohľadu na nastavenie v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy. Viditeľnosť vrstiev môžete zmeniť pomocou ikony oka až po zrušení výberu príkazu. Ak upravíte vlastnosti vrstvy v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy, zmeny sa prejavia až po výbere voľby Obnoviť na pôvodnú viditeľnosť v menu volieb. (Výnimkou sú zmeny názvu vrstvy, ktoré sa prejavia okamžite.)

  Poznámka:

  Zobrazenie PDF s vrstvami nastavené zobrazením a skrytím vrstiev pomocou ikon oka na paneli Vrstvy nemožno uložiť. Keď súbor uložíte, vráti sa viditeľnosť vrstiev automaticky do počiatočného stavu.

  Ak chcete v aplikácii Acrobat Pro uložiť iné zobrazenie dokumentu PDF s vrstvami, musíte zmeniť predvolený stav vrstiev v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy.

Úprava vlastností vrstvy (Acrobat Pro)

Môžete skombinovať nastavenia predvoleného stavu, nastavenia viditeľnosti a nastavenia tlače, aby ste určili, či je vrstva viditeľná a či sa tlačí. Ak napríklad vrstva obsahuje vodoznak, môžete chcieť, aby sa vrstva nezobrazovala na obrazovke, ale aby sa vždy tlačila a exportovala do iných aplikácií. V tomto prípade môžete nastaviť predvolený stav na zap., počiatočnú viditeľnosť na Vždy neviditeľná (obraz sa nezobrazí na obrazovke) a počiatočné stavy tlače a exportu na Vždy tlačiť a Vždy exportovať. Vrstva nemusí byť uvedená na paneli Vrstvy, pretože sa všetky zmeny stavov spracovávajú automaticky.

Poznámka:

Nastavenia v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy sa uplatnia len v prípade, že je vybratá voľba Povoliť nastavenie stavu vrstvy podľa informácií užívateľa v predvoľbách Dokumenty. Ak táto voľba nie je vybratá, ignorujú sa nastavenia v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy, s výnimkou volieb Názov vrstvy a Predvolený stav.

 1. Kliknite na tlačidlo Vrstvy na navigačnej table.
 2. Vyberte vrstvu a vyberte voľbu Vlastnosti vrstvy v menu volieb .
 3. V dialógovom okne Vlastnosti vrstvy upravte názov vrstvy alebo ľubovoľné z nasledujúcich vlastností a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Zámer

  Vyberte Zobrazenie, aby ste povolili zapnutie alebo vypnutie vrstvy, alebo vyberte Referencia, aby bola vrstva stále zapnutá a aby ste povolili úpravy vlastností. Keď je vo voľbe Zámer vybratá voľba Referencia, názov vrstvy sa zobrazí kurzívou.

  Predvolený stav

  Určuje počiatočnú viditeľnosť vrstvy, keď sa dokument prvýkrát otvorí alebo keď sa obnoví počiatočná viditeľnosť. Ikony oka pre vrstvy sú na počiatku zobrazené alebo skryté podľa nastavení tejto hodnoty. Ak je napríklad táto hodnota nastavená ako vypnutá, bude ikona okna pre vrstvu skrytá, keď dokument otvoríte prvýkrát alebo keď zvolíte položku Obnoviť na pôvodnú viditeľnosť v menu volieb.

  Viditeľnosť

  Určuje viditeľnosť vrstvy PDF na obrazovke. Vrstvu môžete po otvorení dokumentu zobraziť alebo skryť, alebo môžete zobrazenie alebo skrytie vrstvy po otvorení dokumentu určiť podľa predvoleného stavu.

  Tlač

  Určuje, či sa vrstva bude tlačiť.

  Exportovať

  Určuje, či sa vrstva objaví vo výslednom dokumente, keď sa súbor PDF exportuje do aplikácie alebo formátu súboru, ktorý podporuje vrstvy.

  Akékoľvek ďalšie vlastnosti, ktoré autor dokumentu PDF s vrstvami priradil k určitej vrstve, sa zobrazia v rámčeku dole v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy.

Preusporiadanie vrstiev

Poradie jednotlivých vrstiev môžete zmeniť na table Vrstvy. Táto akcia je užitočná, ak chcete zmeniť poradie vrstiev v zozname alebo presunúť vrstvu z jednej skupiny vrstiev do druhej.

Poznámka:

Nemôžete meniť poradie zamknutých vrstiev a nemôžete meniť poradie vo vnorenej skupine vrstiev.

 1. Vyberte vrstvu na navigačnom paneli Vrstvy.
 2. Umiestnite kurzor naľavo od názvu vrstvy, potom podržte kláves Alt a pritom presúvajte myšou danú vrstvu na novú pozíciu.

Pridanie navigácie vo vrstvách

K vrstvám môžete pridať odkazy a cieľové miesta, umožňujúce zmeniť zobrazenie dokumentu, keď užívateľ klikne na záložku alebo odkaz.

Poznámka:

Všeobecne sa zmeny viditeľnosti vrstvy vykonané pomocou ikony oka na paneli Vrstvy nezaznamenajú na paneli s nástrojmi Navigácia.

Priradenie viditeľnosti vrstvy k záložke

 1. Na table dokumentu nastavte požadované vlastnosti vrstvy, viditeľnosť a úroveň zväčšenia pre cieľovú vrstvu PDF.
 2. Kliknite na tlačidlo Záložky a vyberte položku Nová záložka v menu volieb .
 3. Vyberte novú záložku a vyberte položku Vlastnosti v menu volieb .
 4. V dialógovom okne Vlastnosti záložky kliknite na kartu Akcia.
 5. Vo voľbe Vybrať akciu vyberte položku Nastaviť viditeľnosť vrstvy, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Vyberte popis záložky na paneli Záložky a záložku pomenujte.
 1. Na table dokumentu nastavte požadované vlastnosti vrstvy pre cieľové miesto.
 2. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Cieľové miesta.

  Tabla Cieľové miesta sa zobrazí na plávajúcom paneli. Môžete ho pridať k ostatným panelom potiahnutím do navigačnej tably. Ak je panel zbalený, rozbaľte ho kliknutím na tlačidlo Cieľové miesta.

 3. V menu volieb vyberte voľbu Nové cieľové miesto a zadajte názov pre toto miesto.
 4. Vyberte nástroj Odkaz  a ťahaním na table dokumentu vytvorte odkaz. (Pretože sa obsah pridáva k všetkým vrstvám, nevadí, že to vyzerá, ako by ste vytvárali odkaz na cieľovej vrstve. Odkaz funguje z akejkoľvek vrstvy.)
 5. V dialógovom okne Vytvoriť odkaz vyberte položku Vlastný odkaz a kliknite na tlačidlo Nasledujúce.
 6. Kliknite na kartu Vzhľad v dialógovom okne Vlastnosti odkazu a nastavte vzhľad odkazu.
 7. Kliknite na kartu Akcia v dialógovom okne Vlastnosti odkazu, vyberte položku Nastaviť viditeľnosť vrstvy a kliknite na tlačidlo Pridať.
 8. Zatvorte dialógové okná.

  Odkaz môžete otestovať tak, že zmeníte nastavenie vrstvy, vyberiete nástroj ruka a kliknete na odkaz.

Import vrstiev (Acrobat Pro)

Do cieľového dokumentu PDF môžete importovať vrstvy z dokumentu PDF alebo súboru s obrázkom. Podporované sú nasledujúce formáty súborov s obrázkami: BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG a TIFF.

 1. Kliknite na tlačidlo Vrstvy na navigačnej table.
 2. V menu volieb  vyberte možnosť Importovať ako vrstvu.
 3. V dialógovom okne Importovať ako vrstvu kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať. Ak je zdrojovým súborom dokument s viacerými stranami, do poľa Číslo strany zadajte číslo strany, ktorú chcete importovať. Ak je cieľovým súborom dokument s viacerými stranami, zadajte v sekcii Náhľad dialógového okna hodnotu do poľa Číslo cieľovej strany.
 4. Vyberte jednu z nasledujúcich volieb importu:

  Vytvoriť novú vrstvu

  Vytvorí sa jedna samostatná vrstva zo zdrojového dokumentu. Zadajte názov pre novú vrstvu.

  Pridať do skupiny

  Určuje existujúcu skupinu vrstiev, do ktorej sa má vložiť importovaná vrstva. Táto voľba je dostupná len vtedy, ak cieľový dokument PDF obsahuje jednu alebo viacero existujúcich skupín vrstiev, a ak je vybratá voľba Vytvoriť novú vrstvu.

  Pridať do existujúcej vrstvy

  Pridá obsah zo zdrojového dokumentu do existujúcej vrstvy v cieľovom dokumente. Vyberte vrstvu z cieľového dokumentu. Importovaný obsah bude mať rovnaké vlastnosti vrstvy ako existujúca vrstva v cieľovom dokumente. Táto voľba je dostupná len vtedy, ak cieľový dokument obsahuje vrstvy.

  Skopírovať vrstvy zo zdroja

  Importuje vrstvy zo zdrojového dokumentu. Táto voľba je dostupná len vtedy, ak zdrojový dokument obsahuje vrstvy.

 5. Podľa potreby upravte nastavenia Poloha a Vzhľad a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zlúčenie vrstiev alebo zlúčenie všetkých vrstiev do jednej (Acrobat Pro)

Zlúčené vrstvy budú mať rovnaké vlastnosti ako vrstva, do ktorej sa zlúčia (cieľová vrstva). Pri zlúčení všetkých vrstiev PDF do jednej sa skryje všetok obsah, ktorý nie je viditeľný v okamihu zlúčenia vrstiev a zlúčia sa všetky vrstvy.

Poznámka:

Operácie zlúčenia vrstiev ani zlúčenia do jednej vrstvy nemožno odvolať.

Zlúčenie vrstiev

 1. Kliknite na tlačidlo Vrstvy a vyberte položku Zlúčiť vrstvy v menu volieb .
 2. Na table Zlúčiť tieto vrstvy vyberte jednu alebo viacero vrstiev, ktoré sa majú zlúčiť, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
 3. Ak chcete odstrániť vrstvu z prostredného panela, vyberte jednu alebo viacero vrstiev a potom kliknite na príkaz Odstrániť.
 4. Na table Cieľová vrstva zlúčenia vyberte vrstvu, do ktorej chcete zlúčiť vybraté vrstvy.

Zlúčenie všetkých vrstiev do jednej

 1. Kliknite na tlačidlo Vrstvy a v menu volieb vyberte položku Do jednej vrstvy .

Úpravy obsahu vo vrstvách

V dokumente PDF s vrstvami môžete vyberať alebo kopírovať obsah pomocou nástroja na výber alebo nástroja snímka. (V aplikácii Reader musí dokument PDF zahŕňať práva na používanie.) V aplikácii Acrobat môžete obsah upravovať pomocou nástroja Upraviť text a obrázky. Tieto nástroje rozpoznajú a vyberú akýkoľvek obsah, ktorý je viditeľný, bez ohľadu na to, či je vo vybratej vrstve.

Ak je v aplikácii Acrobat upravovaný alebo odstraňovaný obsah zviazaný s jednou vrstvou, príslušná zmena sa prejaví v obsahu tejto vrstvy. Ak je obsah, ktorý upravíte alebo odstránite, zviazaný s viac ako jednou vrstvou, prejaví sa zmena v obsahu všetkých týchto vrstiev. Ak chcete napríklad zmeniť nadpis a podtitulok s menom autora, ktoré sú na jednom riadku na prvej strane dokumentu a nadpis a podtitulok sú na rôznych viditeľných vrstvách, potom sa úpravou obsahu na jednej vrstve zmení obsah na oboch vrstvách.

Do dokumentov s vrstvami môžete pridať obsah, napríklad poznámky, recenzie, pečiatky alebo pole formulára, rovnakým spôsobom, ako do akéhokoľvek iného dokumentu PDF. Obsah sa ale nepridá do určitej vrstvy ani v prípade, že je táto vrstva pri pridávaní obsahu vybratá. Namiesto toho sa obsah pridá k celému dokumentu.

V aplikácii Acrobat môžete na kombinovanie dokumentov PDF, ktoré obsahujú vrstvy, použiť voľbu Skombinovať súbory do jedného súboru PDF. Vrstvy z každého dokumentu sa na paneli Vrstvy na navigačnej table zoskupia pod samostatným nadpisom. Skupinu môžete rozbaliť alebo zbaliť kliknutím na ikonu v riadku s názvom skupiny.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online