Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Zobrazenie vlastností dokumentu

Keď si prehliadate PDF, môžete o ňom získať určité informácie, ako je jeho názov, použité písma a nastavenia zabezpečenia. Niektoré z týchto informácií nastavuje osoba vytvárajúca dokument a niektoré sa generujú automaticky.

Ak príslušný súbor nebol uložený s nastavením zabezpečenia, ktoré zabraňuje zmenám, môžete v aplikácii Acrobat zmeniť všetky informácie, ktoré môže nastaviť tvorca dokumentu.

 1. Vyberte Súbor > Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu.

Vlastnosti dokumentu

Popis

Zobrazuje základné informácie o dokumente. 
 Názov, predmet, autora a kľúčové slová mohla nastaviť osoba, ktorá vytvorila dokument v zdrojovej aplikácii, ako je Word alebo InDesign, alebo osoba, ktorá vytvorila PDF. Ak chcete vyhľadať určité dokumenty, môžete tak spraviť vyhľadaním týchto popisných položiek. Pre presné vyhľadávanie môže byť užitočná hlavne sekcia Kľúčové slová.

Uvedomte si, že mnoho vyhľadávačov používa v prehľade výsledkov vyhľadávania názov dokumentu. Ak PDF nemá názov, objaví sa v prehľade výsledkov namiesto neho názov súboru. Názov dokumentu nemusí byť nutne rovnaký ako názov súboru.

V oblasti Ďalšie voľby sa zobrazuje verzia PDF, veľkosť strany, počet strán, či je dokument tagovaný a či je optimalizovaný pre rýchle zobrazovanie z webu. (Pre dokumenty PDF alebo portfóliá PDF, ktoré obsahujú strany rôznych veľkostí, sa zobrazí veľkosť prvej strany.) Tieto informácie sa generujú automaticky a nemožno ich zmeniť.

Zabezpečenie

Popisuje, aké zmeny a funkcie sú v dokumente PDF povolené. Ak sa v dokumente PDF použilo zabezpečenie heslom, certifikátom alebo zásadami zabezpečenia, zobrazí sa tu príslušný spôsob zabezpečenia.

Písma

Zobrazuje zoznam písiem a typov písiem použitých v pôvodnom dokumente a písma, typy písiem a kódovanie použité na zobrazenie pôvodných písiem.

Ak sú použité náhradné písma a nie ste spokojní s ich vzhľadom, môžete na svoj počítač nainštalovať pôvodné písma alebo požiadať autora dokumentu, aby dokument vytvoril znova s vložením pôvodných písiem.

Počiatočné zobrazenie (len aplikácia Acrobat)

Popisuje, ako sa zobrazí PDF po otvorení. Tieto voľby zahŕňajú počiatočnú veľkosť okna, počiatočné číslo strany a úroveň zväčšenia a či sa zobrazia záložky, miniatúry, panel s nástrojmi a menu. Akékoľvek z týchto nastavení môžete zmeniť a tým určiť, ako má dokument vyzerať, keď sa nabudúce otvorí. Tiež môžete vytvárať JavaScripty, ktoré sa spustia pri zobrazení strany alebo pri otvorení dokumentu atď.

Vlastné (len v aplikácii Acrobat)

Umožňuje pridať do dokumentu užívateľské vlastnosti dokumentu.

Ďalšie voľby

Zobrazuje zoznam nastavení PDF, prednastavení tlačového dialógu a voľby čítania dokumentu.

V nastaveniach dokumentu PDF pre aplikáciu Acrobat môžete nastaviť základnú adresu URL (Uniform Resource Locator) pre webové odkazy v dokumente. Určenie základnej adresy URL uľahčuje správu webových odkazov na iné webové stránky. Ak sa zmení URL webového servera, stačí len upraviť základné URL a nemusíte upravovať každý z jednotlivých webových odkazov, ktoré na tento server odkazujú. Základné URL sa nepoužije, ak odkaz obsahuje kompletnú adresu URL.

K súboru PDF môžete tiež priradiť súbor indexu katalógu (PDX). Pri prehľadávaní dokumentu PDF pomocou okna Prehľadať PDF sa zároveň prehľadávajú aj všetky ďalšie súbory PDF, ktoré sú indexované v určenom súbore PDX.

Do dokumentu môžete vložiť Informácie pre predtlačovú prípravu (prepress), napríklad pre vytváranie presahov (trapping). Pre dokument môžete definovať prednastavenia tlače, ktoré vopred vyplnia tlačové dialógové okno hodnotami špecifickými pre dokument. Môžete tiež nastaviť voľby čítania, ktoré určia, ako budú PDF čítať programy na čítanie z obrazovky alebo iné asistenčné zariadenia.

Pridanie popisu do Vlastností dokumentu

Do vlastností dokumentu PDF môžete pridať kľúčové slová, ktoré potom môžu ostatní použiť vo vyhľadávacích nástrojoch na nájdenie tohoto PDF.

 1. Vyberte Súbor > Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Opis a zadajte meno autora, predmet a kľúčové slová.
 3. (Voliteľné) Kliknite na tlačidlo Ďalšie metadáta, ak chcete pridať ďalšie popisné informácie, napríklad informácie o ochrane autorských práv (copyright).

Vytvorenie vlastností dokumentu

Do PDF môžete pridať aj užívateľské vlastnosti dokumentu, ktoré sa použijú k uloženiu určitých typov metadát, napríklad čísla verzie alebo názvu spoločnosti. Vlastnosti, ktoré vytvoríte, sa objavia v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu. Vytvorené vlastnosti musia mať jedinečné názvy, ktoré sa neopakujú na žiadnej inej karte dialógového okna Vlastnosti dokumentu.

 1. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti a potom vyberte položku Vlastné.
 2. Ak chcete pridať novú vlastnosť, zadajte jej názov a hodnotu a potom kliknite na Pridať.
 3. Ak chcete zmeniť vlastnosti, vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov a potom kliknite na tlačidlo OK:
  • Ak chcete vlastnosť upraviť, vyberte ju, zmeňte jej Hodnotu a potom kliknite na Zmeniť.

  • Ak chcete vlastnosť odstrániť, vyberte ju a kliknite na Odstrániť.

  Ak chcete zmeniť názov užívateľskej vlastnosti, odstráňte túto vlastnosť a vytvorte novú užívateľskú vlastnosť s požadovaným názvom.

Úpravy metadát dokumentu

Dokumenty PDF vytvorené v aplikácii Acrobat 5.0 alebo novšej obsahujú metadáta dokumentu vo formáte XML. Metadáta zahŕňajú informácie o dokumente a jeho obsahu, ako je meno autora, kľúčové slová a informácie o ochrane autorských práv (copyright), ktoré môžu využívať vyhľadávacie programy. Metadáta dokumentu obsahujú (okrem iných údajov) tiež informácie uvedené na karte Opis v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu. Metadáta dokumentu možno rozširovať a upravovať pomocou produktov iných firiem.

Platforma XMP (Extensible Metadata Platform) poskytuje aplikáciám Adobe spoločný rámec XML, ktorý štandardizuje vytváranie, spracovanie a vzájomnú výmenu metadát dokumentov v rámci pracovných postupov publikovania. Zdrojový kód XML metadát dokumentu môžete ukladať a importovať vo formáte XMP, čo uľahčuje zdieľanie metadát medzi rôznymi dokumentmi. Môžete tiež uložiť metadáta dokumentu do šablóny metadát, ktorú potom môžete znovu použiť v aplikácii Acrobat.

Zobrazenie metadát dokumentu

 1. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti a kliknite na tlačidlo Ďalšie metadáta na karte Opis.
 2. Kliknite na položku Ďalšie voľby, aby ste zobrazili všetky metadáta vložené v dokumente. (Metadáta sa zobrazia schematicky – to znamená v preddefinovaných skupinách spolu súvisiacich informácií.) Zobrazte alebo skryte informácie v schémach podľa názvu schémy. Ak typ metadát nemá známy názov, uvedie sa ako Neznáme. Priestor názvov XML je obsiahnutý v zátvorkách za názvom typu.

Úpravy alebo pridávanie metadát dokumentu

 1. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti, kliknite na kartu Opis a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie metadáta.
 2. Zo zoznamu v ľavej časti vyberte Ďalšie voľby.
 3. Ak chcete metadáta upraviť, vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • Ak chcete pridať skôr uložené informácie, kliknite na Pridať, vyberte súbor XMP alebo FFO a kliknite na Otvoriť.

  • Ak chcete pridať nové informácie a nahradiť aktuálne metadáta informáciami uloženými v súbore XMP, kliknite na Nahradiť, vyberte uložený súbor XMP alebo FFO a kliknite na Otvoriť. Pridajú sa nové vlastnosti, aktuálne vlastnosti, ktoré sú určené aj v novom súbore, sa nahradia novými hodnotami a aktuálne vlastnosti, ktoré v novom súbore nie sú, v metadátach dokumentu zostanú.

  • Ak chcete odstrániť typ metadát XML, vyberte ho a kliknite na Odstrániť.

  • Ak chcete k aktuálnym metadátam pridať metadáta z predlohy, podržte stlačený kláves Ctrl (Windows) alebo Command (Mac OS) a vyberte názov predlohy v menu v pravom hornom rohu dialógového okna.

  Poznámka:

  Predlohu metadát musíte najskôr uložiť, aby ste z nej mohli metadáta importovať.

  Ak chcete nahradiť aktuálne metadáta predlohou metadát, vyberte súbor predlohy (XMP) v menu v pravom hornom rohu dialógového okna.

Uloženie metadát ako predlohy alebo súboru

 1. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti, kliknite na kartu Opis a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie metadáta.
 2. Zo zoznamu v ľavej časti vyberte Ďalšie voľby.
 3. Uložte metadáta dokumentu a potom kliknite na tlačidlo OK:
  • Ak chcete uložiť metadáta do externého súboru, kliknite na Uložiť a pomenujte súbor. Metadáta sa uložia do súboru vo formáte XMP. (Ak chcete uložené metadáta použiť v inom PDF, otvorte dokument a postupujte podľa týchto pokynov pre nahradenie alebo pridanie metadát do dokumentu.)

  • Ak chcete uložiť metadáta ako predlohu, vyberte položku Uložiť predlohu metadát v menu v pravom hornom rohu dialógového okna a súbor pomenujte.

Zobrazenie dát a metadát objektu

Môžete si prezerať informácie metadát určitých objektov, tagov a obrázkov v PDF. Môžete upraviť a exportovať metadáta len pre objekty z programu Visio.

nástroj Dáta objektu
Nástroj pre dáta objektu sa používa na prehliadanie zoskupení objektov a dát objektov.

Zobrazenie metadát objektu (Acrobat Pro)

 1. Vyberte voľby Nástroje > Úpravy obsahu > Upraviť text a obrázky.
 2. Vyberte objekt, kliknite pravým tlačidlom myši na výber a vyberte voľbu Zobraziť metadáta. (Ak je príkaz Zobraziť metadáta nedostupný, nie sú k obrázku priradené žiadne metadáta.)

Zobrazenie a úpravy metadát objektu Visio

 1. Vyberte voľby Nástroje > Analyzovať > Nástroj Dáta objektu.
 2. Kliknite na objekt na strane, aby ste zobrazili jeho metadáta.

  Otvorí sa okno Strom modelu a zobrazí sa hierarchický zoznam všetkých štrukturálnych elementov. Metadáta vybratého objektu sa zobrazia ako upraviteľné vlastnosti a hodnoty dole v okne Strom modelu.

  Poznámka:

  Vybratý objekt je na strane zvýraznený. Ak chcete zvoliť inú farbu zvýraznenia, použite menu Farba zvýraznenia v hornej časti okna Strom modelu.

 3. Ak chcete upraviť metadáta, píšte do polí v spodnej časti okna Strom modelu.
 4. Ak chcete exportovať metadáta objektu, vyberte v menu volieb voľby Exportovať ako XML > Celý strom, aby ste vyexportovali všetky objekty v Strome modelu, alebo vyberte voľby Exportovať ako XML > Platný uzol, aby ste vyexportovali len vybratý objekt a jeho potomkov. Súbor pomenujte a uložte.

Export metadát objektu Visio

 1. Vyberte voľby Nástroje > Analyzovať > Nástroj Dáta objektu.
 2. Kliknite na objekt na strane, aby ste zobrazili jeho metadáta.
 3. V menu volieb  vyberte jednu z nasledujúcich položiek:
  • Ak chcete exportovať všetky objekty, vyberte voľby Exportovať ako XML > Celý strom.

  • Ak chcete exportovať len vybratý objekt a jeho potomkov, vyberte voľby Exportovať ako XML > Platný uzol.

 4. Súbor pomenujte a uložte.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online