Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Prevod dokumentov PDF do formátu PDF/X, PDF/A alebo PDF/E

Obsah súborov PDF je možné overiť podľa kritérií PDF/X, PDF/A, PDF/VT alebo PDF/E. Súbor PDF môžete uložiť aj ako kópiu vo formáte PDF/X, PDF/A alebo PDF/E, ak vyhovuje príslušným požiadavkám. Napríklad profil ICC, ktorý opisuje cieľové zariadenie, je za určitých podmienok požadovaný na kompatibilitu s PDF/X-1a, PDF/X-3 a PDF/X-4. Ak v dokumente nie je vložený výstupný profil ICC, môžete ho pred uložením vložiť.

Dokument PDF môžete do súboru PDF vyhovujúcemu štandardom previesť pomocou sprievodcu štandardmi. V priebehu procesu vám tento sprievodca vysvetlí zámery jednotlivých formátov. Ak ste oboznámení so štandardmi, môžete na prevod súboru PDF použiť vstavaný profil alebo profil vytvorený sprievodcom.

Poznámka:

Súbory spĺňajúce štandard PDF/X a PDF/A môžete vytvárať aj pomocou aplikácie Acrobat Distiller.

Prevod do formátu PDF/X, PDF/A alebo PDF/E pomocou profilu

 1. V dialógovom okne kontroly pred výstupom kliknite na položku Profiles (Profily).
 2. Rozbaľte profil súladu a vyberte požadovaný profil. Napríklad v časti PDF/A Compliance (Súlad so štandardom PDF/A) vyberte položku Convert To PDF/A-1b (sRGB) (Prevod na štandard PDF/A-1b (sRGB)).
 3. Kliknite na tlačidlo Analyze And Fix (Analyzovať a opraviť).

Prevod do formátu PDF/X, PDF/A alebo PDF/E pomocou sprievodcu

 1. V dialógovom okne kontroly pred výstupom kliknite na položku Standards (Štandardy).
 2. Vyberte položku Save As PDF/X (Uložiť ako PDF/X), Save As PDF/A (Uložiť ako PDF/A) alebo Save As PDF/E (Uložiť ako PDF/E) a potom kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
 3. Vyberte verziu a kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
 4. Vyberte profil prevodu a jednu z dostupných podmienok zobrazenia alebo tlače.
 5. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete počas prevodu použiť opravy, vyberte voľbu Apply Corrections (Použiť opravy). Kliknutím na ikonu otáznika zobrazíte zoznam opráv, ktoré sa použijú.

  • Ak chcete uložiť profil, kliknite na tlačidlo Uložiť ako profil.

  • Ak chcete súbor PDF previesť na základe vybratého profilu a nastavení, kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

Ak prevod prebehne úspešne, v dialógovom okne kontroly pred výstupom sa zobrazí zelený symbol začiarknutia. Ak prevod zlyhá, v dialógovom okne kontroly pred výstupom sa zobrazí červený symbol X.

Overenie súboru PDF podľa kritérií PDF/X, PDF/A, PDF/VT alebo PDF/E

Súbory vyhovujúce štandardom PDF/X, PDF/A, PDF/VT a PDF/E možno vytvárať rôznymi spôsobmi, napríklad pomocou aplikácie Acrobat Distiller alebo pomocou príkazu Súbor > Uložiť ako iné. Ak otvoríte súbor PDF, ktorý zodpovedá niektorému z týchto štandardov, informácie o štandardoch sa zobrazia na navigačnej table. (Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Navigačné tably a kliknite na tlačidlo panela Štandardy .) Menu a panel Štandardy sú k dispozícii len vtedy, ak súbor PDF zodpovedá štandardu. Panel Štandardy sa nachádza vo všetkých verziách (Std, Pro a dokonca aj Reader). Funkcia Overiť súlad je však k dispozícii len v aplikácii Acrobat Pro.

Informácie o zhode so štandardmi udávajú štandard použitý na vytvorenie súboru, názov ISO a informáciu o tom, či bol daný súbor overený ako súbor v súlade so štandardom PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT-, PDF/UA- alebo PDF/E. Informácie o zámere výstupu udávajú súbor nastavenia farby priradený k danému súboru. Ak chcete overiť súlad súboru so štandardmi, kliknite na položku Verify Conformance (Overiť súlad).

Odstránenie informácií PDF/X, PDF/A alebo PDF/E

Môžete odstrániť všetky informácie špecifické pre PDF/X, PDF/A alebo PDF/E, ako sú napríklad výstupné podmienky alebo kľúč verzie GTS_PDFX. Táto akcia je užitočná, ak bol súbor zmenený, ak chcete začať znova alebo ak profil ICC príliš zväčší veľkosť súboru.

 1. V dialógovom okne kontroly pred výstupom kliknite na položku Profiles (Profily).
 2. Rozbaľte profil súladu a vyberte položku Remove fixup (Odstrániť opravu). Napríklad v časti PDF/A Compliance (Súlad so štandardom PDF/A) vyberte položku Remove PDF/A Information (Odstrániť informácie PDF/A).
 3. Kliknite na tlačidlo Analyze And Fix (Analyzovať a opraviť).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online