Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

S dokumentom PDF vytvoreným z webových stránok môžete pracovať rovnako ako s akýmkoľvek iným PDF. V závislosti od nastavenej konfigurácie aplikácie Acrobat sa pri kliknutí na odkaz na prevedenej webovej stránke pridá strana zodpovedajúca tomuto odkazu na koniec PDF, ak v ňom ešte nie je obsiahnutá.

Poznámka:

Nezabudnite, že sa môže jedna webová stránka previesť na viac strán PDF. Webová stránka je jedna téma (alebo URL) z webového servera a často je to jedna súvislá stránka HTML. Keď prevediete webovú stránku do PDF, môže sa rozdeliť na viac strán PDF štandardnej veľkosti.

Keď z webových stránok prvýkrát vytvoríte dokument PDF, vygenerujú sa tagované záložky, ak bola v dialógovom okne Nastavenia prevodu webovej stránky vybratá voľba Vytvoriť záložky. Hore na karte Záložky sa zobrazí štandardná (netagovaná) záložka predstavujúca webový server. Pod touto záložkou je tagovaná záložka pre každú prevzatú webovú stránku; názov tagovanej záložky je odvodený od názvu stránky HTML alebo od jej adresy URL, ak stránka nemá názov. Tagované webové záložky sú spočiatku všetky na rovnakej úrovni, ale môžete ich usporiadať a združovať do príbuzných skupín, ktoré vám pomôžu zobraziť hierarchiu materiálov na webových stránkach.

Ak je pri vytváraní dokumentu PDF z webových stránok vybratá voľba Vytvárať tagy PDF, do dokumentu PDF sa uložia informácie o štruktúre, ktoré zodpovedajú štruktúre HTML pôvodných stránok. Tieto informácie môžete použiť na to, aby ste do súboru pridali tagované záložky pre odseky a ďalšie položky, ktoré majú elementy HTML.

Získanie informácií o prevedených webových stránkach

Môžete zobraziť dialógové okno s adresou URL aktuálnej stránky, jej názvom, dátumom a časom prevzatia a ďalšími informáciami.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Spracovanie dokumentu > Zachytenie webu > Informácie o strane.

Porovnanie prevedených stránok so súčasnými webovými stránkami

 1. Ak chcete otvoriť stránku alebo webový odkaz, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete otvoriť aktuálnu stránku vo webovom prehliadači, vyberte voľby Nástroje > Spracovanie dokumentu > Zachytenie webu > Otvoriť stránku vo webovom prehliadači.

  • Ak chcete otvoriť stránku so záložkou, kliknite pravým tlačidlom myši na tagovanú záložku a vyberte voľbu Otvoriť stránku vo webovom prehliadači.

  • Ak chcete otvoriť stránku zodpovedajúcu odkazu, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz vo verzii webovej stránky vo formáte PDF a vyberte voľbu Otvoriť webový odkaz v prehliadači.

   Prehliadač sa otvorí v novom okne so zobrazenou určenou stránkou.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online