Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

O profiloch kontroly pred výstupom

Úspešnosť kontroly pred výstupom závisí od toho, ako dobre určíte kritériá tejto kontroly. Kritériá kontroly sú zabalené v súbore, ktorý sa nazýva profil kontroly pred výstupom. Profil kontroly pred výstupom zahŕňa jednu alebo viac kontrol, opráv alebo kontrol aj opráv. Každá kontrola zahŕňa jeden alebo viac výrokov o vlastnostiach, ktoré overujú platnosť obsahu dokumentu PDF. Kontrola pred výstupom zobrazí chybu, iba ak sú chybné všetky výroky o vlastnostiach v kontrole. V dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) môžete určiť, ktoré hodnoty sa použijú, a ako sa bude s nájdenými problémami zaobchádzať. Môžete napríklad zvoliť profil, ktorý jednoducho oznamuje problémy alebo iný, ktorý automaticky opraví problém podľa určených parametrov. Vedľa profilu s opravou je ikona sivého kľúča.

Aplikácia Adobe Acrobat obsahuje niekoľko preddefinovaných profilov kontroly pred výstupom, ktoré sú usporiadané do skupín, napríklad Digital Printing (Digitálna tlač), PDF Analysis (Analýza PDF), Prepress (Predtlačová príprava) a PDF/A, PDF/E, or PDF/X Compliance (Kompatibilita s PDF/A, PDF/E alebo PDF/X). Preddefinované profily môžete použiť tak, ako sú, alebo ich môžete upraviť a vytvoriť z nich vlastné profily. Kontroly, ktoré tvoria profily (v predchádzajúcich verziách aplikácie Acrobat nazvané pravidlá ), sú organizované v kategóriách, napríklad Document (Dokument), Pages (Stránky), Images (Obrázky) atď. Každá kontrola v kategórii sa vzťahuje k určitej vlastnosti dokumentu.

Ak chcete zistiť, ktoré vlastnosti dokumentu daný profil kontroly pred výstupom analyzuje, môžete skontrolovať informácie každej vybratej kontroly v dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil). Tieto informácie opisujú, aké kritéria kontrola používa na analýzu a možnú opravu vlastností dokumentu.

Prezeranie profilov

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak nie je dialógové okno Preflight (Kontrola pred výstupom) zobrazené, vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom.

  • Ak je v dialógovom okne kontroly pred výstupom zobrazený iný panel, kliknite na kartu Profily.

 2. Rozbaľte skupiny profilov podľa potreby.

  Zoznam obsahuje všetky preddefinované profily a všetky vlastné profily, ktoré ste vytvorili.

Nastavenie obľúbených profilov

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak nie je dialógové okno Preflight (Kontrola pred výstupom) zobrazené, vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom.

  • Ak je v dialógovom okne kontroly pred výstupom zobrazený iný panel, kliknite na kartu Profily.

 2. Rozbaľte skupiny podľa potreby.
 3. Vyberte profil, kliknite na príznak vedľa názvu a potom vyberte položku Favorite (Obľúbené).

Prehľad dialógového okna Preflight Edit Profile (Kontroly pred výstupom: Upraviť profil)

Dialógové okno Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) obsahuje zoznam všetkých dostupných profilov a ukazuje, ktoré vlastnosti dokumentu sa analyzujú. Z tohto dialógového okna môžete profil odomknúť a zamknúť, vytvoriť novú skupinu na usporiadanie profilov a určiť kritéria kontroly. Po rozbalení profilu získate prístup k ďalším voľbám a informáciám.

Ak chcete otvoriť dialógové okno Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil), rozbaľte skupinu profilov v dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom), vyberte profil a kliknite na položku Edit (Upraviť), alebo v menu Options (Voľby) vyberte voľbu Edit Preflight Profiles (Upraviť profily kontroly pred výstupom).

Upraviť profily kontroly pred výstupom
Dialógové okno Upraviť profily kontroly pred výstupom

A. Profil B. Preddefinovaná sada kontrol C. Viac volieb D. Skupiny profilov 

Pridávanie a odstraňovanie profilov

Môžete si vytvoriť vlastné profily kontroly pred výstupom. Skôr ako začnete vytvárať úplne nový profil, prezrite si existujúce profily, či medzi nimi nie sú také, ktoré poskytujú podobné výsledky. Ak je to možné, duplikujte existujúci profil a upravte len jeho príslušnú časť.

Profil kontroly pred výstupom musí obsahovať najmenej jednu kontrolu alebo opravu a jednu vlastnosť, ktorá overuje platnosť obsahu PDF. Keď vytvárate úplne novú kontrolu, môžete použiť existujúce vlastnosti alebo môžete postupne vytvárať nové vlastnosti. Aby ste pri vytváraní a úpravách profilov dosiahli čo najlepšie výsledky, pridajte iba toľko kontrol, koľko je potrebné na overenie platnosti obsahu PDF, a snažte sa, aby kontroly a vlastnosti boli jednoduché a jasné. Napríklad môžete použiť profil PDF/X na kontrolu určitých kritérií a potom pridať kontroly na ďalšie kritériá, ktoré nie sú obsiahnuté v PDF/X, napríklad na rozlíšenie obrázka.

Vytvorenie profilu

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať profily.
 2. Vyberte položky Options (Voľby) > Create New Preflight Profile (Vytvoriť nový profil kontroly pred výstupom).
 3. Zadajte názov a účel nového profilu a ostatné požadované voľby.

  Novovytvorené profily sa štandardne zobrazujú v skupine Custom Profiles (Vlastné profily), ak ich nepriradíte do inej skupiny.

 4. Rozbaľte profil v stĺpci v ľavej časti.
 5. Upravte kontroly (dodané).
 6. Pridajte ďalšie kontroly a opravy.

Duplikovanie profilu

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať profily.
 2. Vyberte existujúci profil a potom vyberte položku Options (Voľby) > Duplicate Preflight Profile (Duplikovať profil kontroly pred výstupom).

  Duplikovaný profil sa pridá do rovnakej skupiny ako pôvodný profil.

Vytvorenie skupiny profilov

 1. V dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) vyberte voľbu New Group (Nová skupina) v menu Group (Skupina).
 2. Zadajte názov skupiny a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:

  Ak vyberiete skupinu profilov, všetky profily sa presunú do novej skupiny.

Odstránenie profilu

 1. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil vyberte požadovaný profil a kliknite na položku Odstrániť .

Import alebo export profilov kontroly pred výstupom

Profily kontroly pred výstupom môžete zdieľať s inými užívateľmi. Napríklad poskytovatelia tlačových služieb ich môžu poskytovať svojim zákazníkom, aby zaistili, že ich zákazky prešli pred odovzdaním kontrolou definovanou týmito profilmi. Užívatelia si v rámci pracovnej skupiny môžu vytvoriť vlastné profily na kontrolu dokumentu pred jeho umiestnením na Web alebo pred vytlačením na špeciálnej tlačiarni, prípadne na účely internej kontroly produkcie.

Ak si chcete s niekým profily vymieňať, musíte ich zabaliť na import a export. Zabalený profil obsahuje všetky kontroly a vlastnosti vybratého profilu.

Import profilu kontroly pred výstupom

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V menu Options (Voľby) v dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom) vyberte Import Preflight Profile (Importovať profil kontroly pred výstupom).

  • V dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) kliknite na ikonu Import .

 2. Nájdite súbor so zbaleným profilom (s príponou .kfp) a kliknite na Open (Otvoriť). Profil sa zobrazí v zozname Profiles (Profily) v skupine Imported Profiles (Importované profily).
 3. (Voliteľné) Ak je profil zamknutý, v rozbaľovacom menu v dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) vyberte voľbu Unlocked (Odomknutý). Profil je možné upraviť po jeho odomknutí.
 4. (Voliteľné) Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte heslo.

Poznámka:

Profil kontroly pred výstupom môžete importovať aj potiahnutím súboru do okna alebo na ikonu aplikácie Acrobat.

Export profilu kontroly pred výstupom

 1. Ak je to potrebné, pred spustením procesu exportu premenujte profil (v dialógovom okne Edit Profile (Upraviť profil)).
 2. Ak chcete profil pred exportom zamknúť, v rozbaľovacom menu v dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) vyberte hodnotu Locked (Zamknutý). Môžete tiež vybrať položku Password Protected (Chránený heslom) a zadať heslo.
 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V menu Options (Voľby) v dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom) vyberte Export Preflight Profile (Exportovať profil kontroly pred výstupom).

  • V dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil kliknite na ikonu Export .

 4. Zadajte umiestnenie balíka a kliknite na tlačidlo Uložiť. Názov súboru nemeňte.

Zamknutie, odomknutie a ochrana profilov heslom

Aby ste zabránili neoprávneným zmenám profilov kontroly pred výstupom, môžete profily zamknúť a pridať k nim heslo. To môže byť užitočné, keď profily zdieľa viac používateľov. Profily môžete zamknúť alebo chrániť heslom, keď ich prvýkrát vytvoríte alebo kedykoľvek ich ukladáte. Štandardne sú všetky preddefinované profily kontroly pred výstupom zamknuté.

Odomknutie zamknutého profilu kontroly pred výstupom
Odomknutie zamknutého profilu kontroly pred výstupom

Zamknutie profilu

 1. Vyberte profil v dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil.
 2. Vyberte Locked (Zamknutý) z rozbaľovacieho menu v ľavej hornej časti dialógového okna.

  Voľby sa zmenia na nedostupné.

Ochrana profilu heslom

 1. Vyberte profil v dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil.
 2. Z rozbaľovacieho menu v ľavom hornom rohu dialógového okna vyberte položku Password Protected (Chránený heslom).
 3. Uveďte heslo, potvrďte ho a kliknite na tlačidlo OK. Môžete používať veľké a malé písmená, číslice alebo interpunkčné znamienka.

  Voľby sa zmenia na nedostupné.

Odomknutie profilu alebo zrušenie jeho ochrany heslom

 1. Vyberte profil v dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil).
 2. Vyberte voľbu Unlocked (Odomknutý) v rozbaľovacom menu v ľavej hornej časti dialógového okna.
 3. Ak systém zobrazí správu, zadajte správne heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Zmena nastavení profilu

Môžete zmeniť nastavenie jedného profilu.

Zmena všeobecných nastavení profilu

 1. Otvorte dialógové okno Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil).
 2. Rozbaľte skupinu profilov a vyberte profil.
 3. Ak je profil zamknutý, z rozbaľovacieho menu vyberte Unlocked (Odomknutý).
 4. Zmeňte ľubovoľné z nasledujúcich nastavení:
  • Zadajte nový názov pre profil a popíšte ho v rámčeku Purpose (Účel).

  • Ak chcete v profile použiť ochranu heslom, vyberte z rozbaľovacieho menu položku Password Protected (Chránený heslom). Keď sa zobrazí výzva, uveďte heslo, potvrďte ho a kliknite na tlačidlo OK. Inak vyberte Unlocked (Nezamknutý).

  • Zadajte svoje meno a e-mailovú adresu.

  • Priraďte profil ku skupine. Vyberte existujúcu skupinu z menu alebo vyberte položku New Group (Nová skupina), zadajte názov a kliknite na tlačidlo OK. Skupiny sú zoradené abecedne.

 5. Po dokončení úprav profilu chráneného heslom vyberte z rozbaľovacieho menu Locked (Zamknutý). Profil môžete tiež znovu zabezpečiť heslom.
 6. Kliknite na tlačidlo OK alebo kliknite na tlačidlo Save (Uložiť), ak chcete uložiť zmeny bez zatvorenia dialógového okna.

Úpravy existujúcich nastavení kontroly a výstrah

 1. Otvorte dialógové okno Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil).
 2. Rozbaľte skupinu profilov a vyberte profil.
 3. Ak je profil zamknutý, z rozbaľovacieho menu vyberte Unlocked (Odomknutý).
 4. Rozbaľte profil a zobrazia sa skupiny vlastností dostupných k profilu.
 5. Vyberte skupinu vlastností.
 6. Nastavte voľby, určujúce kritéria kontroly. Voľby sa líšia v závislosti od vybratej kategórie vlastností v profile. Môžete vybrať alebo zrušiť výber kritérií, upraviť hodnoty alebo aktivovať vlastnosť.
 7. Z rozbaľovacieho menu vyberte voľbu výstrahy a určite, ako sa majú spracovať problémy nájdené počas kontroly.
 8. Kliknite na tlačidlo OK alebo kliknite na tlačidlo Save (Uložiť), ak chcete uložiť zmeny bez zatvorenia dialógového okna.

Možnosti výstrah kontroly pred výstupom

Pri každej kontrole v profile môžete určiť, ako sa majú spracovať problémy nájdené počas kontroly. Môžete vybrať z menu vedľa každej ikony výstrahy. Ikona výstrahy sa zobrazuje vedľa kontroly v dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom).

Chyba 

Vytvorí chybovú správu k tejto kontrole (alebo pre všetky kontroly v tejto kategórii). Túto voľbu vyberte v prípade problémov, ktoré sa musia opraviť pred pokračovaním do ďalšieho kroku pracovného postupu.

Upozornenie 

Vytvorí varovnú správu k tejto kontrole (alebo pre všetky kontroly v tejto kategórii). Túto voľbu vyberte pre problémy, o ktorých chcete vedieť a ktoré bude pravdepodobne potrebné opraviť pred finálnym výstupom.

Informácie 

Vytvorí jednoduchú poznámku k danej kontrole (alebo pre všetky kontroly v tejto kategórii). Túto voľbu vyberte pre problémy, o ktorých chcete vedieť, ale ktoré nebude potrebné opraviť pred finálnym výstupom.

Inactive (Neaktívne)

Nikdy nevytvorí žiadnu správu k danej kontrole (alebo pre všetky kontroly v tejto kategórii). Túto voľbu vyberte v prípade problémov, ktoré neovplyvnia výstupnú kvalitu dokumentu PDF. Aby boli textové polia dostupné, musíte zmeniť stav z voľby Inactive (Neaktívne) na akýkoľvek iný stav.

Zobrazenie súhrnu profilu

Ak chcete zobraziť opis jednotlivých kontrol a kritérií kontroly k danému profilu, vytvorte prehľad profilu.

 1. V dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom) vyberte profil a z menu Options (Voľby) vyberte Create Profile Summary (Vytvoriť prehľad profilu).
  Odomknutie zamknutého profilu kontroly pred výstupom
  Prehľad profilu je súbor PDF.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online