Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Vytvorenie správy s výsledkami

Výsledky kontroly pred výstupom môžete zachytiť v rôznych typoch správ. Výsledky môžete zachytiť ako textový súbor, ako súbor XML alebo ako samostatný súbor PDF. Správa PDF môže zahŕňať iba prehľad alebo podrobné informácie, prezentované rôznymi spôsobmi.

Správa PDF zahŕňa informácie o dokumente a problémových objektoch vo vrstvách, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť na navigačnej table Vrstvy.

Poznámka:

Môžete tiež vytvoriť zoznam všetkých objektov a zdrojov použitých v PDF.

Vytvorenie správy s výsledkami kontroly pred výstupom

 1. Na paneli Výsledky v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na položku Vytvoriť správu alebo v menu Voľby vyberte položku Vytvoriť správu.
 2. Uveďte názov a umiestnenie správy. K názvu správy sa automaticky pridá prípona „_report“.
 3. Vyberte typ správy a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Typy správ

Správa PDF

Vytvorí súhrn problémov spolu s podrobnosťami, ktoré sa zobrazia pomocou priehľadných masiek, poznámok alebo vrstiev pre každý problémový objekt.

Prehľad

Zhustí výsledky kontroly pred výstupom do krátkeho dokumentu, ktorý obsahuje použité opravy, súhrn výsledkov a informácie o dokumente.

Podrobnosti

Zobrazí sa správa s ďalšími informáciami o každom problematickom objekte (napríklad o umiestnení objektu na strane). Voľba Problémy zvýraznené priehľadnými maskami umiestni cez problémové oblasti farebnú masku podobnú maske v aplikácii Photoshop, aby sa tieto problémové oblasti zvýraznili. Farbu masky môžete zmeniť pomocou predvolieb kontroly pred výstupom. Voľba Problémy zvýraznené poznámkami vloží výsledky kontroly ako poznámky. Voľba Problémy zvýraznené vrstvami zobrazí súbor rozdelený do vrstiev nezrovnalostí alebo nájdených objektov podľa kritérií použitých v samotnom profile. Ďalšia vrstva s názvom Ostatné objekty obsahuje objekty, ktoré nemajú s použitým profilom nič spoločné.

Správa XML

Vytvorí štruktúrovanú správu pre systémy pracovných postupov, ktoré umožňujú interpretáciu a spracovanie výsledkov kontroly. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa tlačových služieb.

Textová správa

Vytvorí správu vo formáte čistého textu, kde je každý riadok odsadený podľa hierarchie v dialógovom okne výsledkov kontroly pred výstupom. Túto správu si môžete otvoriť v textovom editore.

Skrytie a zobrazenie vrstiev v správe PDF

 1. Na navigačnej table pre správu PDF kliknite na tlačidlo Vrstvy  a otvorte panel Vrstvy.
 2. Na paneli Vrstva rozbaľte správu a kliknutím na štvorec naľavo od názvu vrstvy skryte alebo zobrazte túto vrstvu.

O prehľadových správach

Prehľadová správa zobrazuje zdroje použité v dokumente PDF vrátane farebných priestorov, obrázkov, vzoriek, tieňovania, metadát, písiem a glyfov v jednotlivých rodinách písiem. Súvisiace informácie sú zoskupené spolu a usporiadané na strane PDF tak, aby ste mohli požadované položky vyhľadať. Prehľadovú správu môžete vygenerovať pred kontrolou pred výstupom alebo po nej. Na rozdiel od správy s výsledkami kontroly pred výstupom, ktorá poskytuje iba informácie vyžadované kontrolami vo vybratom profile, prehľadová správa obsah dokumentu PDF nefiltruje. Správa o kontrole pred výstupom spolu s prehľadovou správou vám môžu pomôcť identifikovať a odstrániť problémy.

Informácie v prehľadovej správe môžu byť užitočné pri vykonávaní úkonov ako:

 • Skúmanie súborov, ktoré vyzerajú neobvykle, ako sú napríklad súbory vytvorené pomocou neznámej aplikácie alebo súbory, ktoré sa pomaly prekresľujú na obrazovke, prípadne nefunkčné akcie kopírovania a vkladania.

 • Skúmanie problémov spracovania, napríklad nesprávnej tlače alebo problémov pri prevode farieb, vyradení strán, umiestnení na stranu aplikácie InDesign a podobne.

 • Identifikovanie aspektov PDF, ktoré nie sú ideálne, ako je neúmyselné vloženie písma pre nespozorovaný znak medzery na vzorovej strane, orezané obrázky s nadbytočnými dátami obrázka alebo objekty iného než očakávaného typu (napríklad text alebo vektorové objekty prevedené na obrázky alebo zlúčené s obrázkami).

 • Získanie ďalších informácií o objekte okrem upozornenia na jeho prítomnosť. Napríklad vyhľadávaním priamej farby v prehľadovej správe môžete určiť, či je použitá samostatne alebo v kombinácii s inými tlačovými farbami, napríklad v duplexovom obrázku. Alebo môžete určiť, ktoré glyfy v písme sú vložené, ako vyzerajú a ktorý znak majú predstavovať. Tieto informácie vám môžu pomôcť vyriešiť chybu súvisiacu s chýbajúcim glyfom.

 • Skúmanie metadát XMP vložených do súboru, ako je meno autora, rozlíšenie, farebný priestor, informácie o autorských právach a kľúčové slová aplikované na dokument. Tieto informácie sa ukladajú štandardizovaným spôsobom s použitím štandardu XMP (Extensible Metadata Platform).

Vytvorenie zoznamu obsahu PDF

 1. Z menu Voľby v dialógovom okne Kontrola pred výstupom vyberte Vytvoriť prehľad.
 2. Vyberte typy objektov a zdrojov, ktoré chcete zahrnúť do prehľadu. Okrem písiem, farieb, obrázkov a podobne môžete zahrnúť aj nasledujúce informácie:

   

  Form XObjects (XObjekty formulára)

  Objekty, na ktoré sa v dokumente PDF odkazuje. Ak napríklad PDF obsahuje mnoho výskytov rovnakého objektu, bude tento objekt existovať ako jeden zdroj, na ktorý ukazuje mnoho odkazov.

   

  Include XMP Metadata (Zahrnúť metadáta XMP)

  Zahrnie informácie vložené v PDF, ktoré môže využiť aplikácia alebo zariadenie podporujúce XMP v pracovnom postupe. Tieto informácie môžu zahŕňať zmysluplné opisy a tituly, vyhľadávateľné kľúčové slová, meno autora a informácie o autorských právach. Ak vyberiete Include Advanced Fields (Vrátane rozšírených polí), môžete zahrnúť polia a štruktúry používané na ukladanie metadát s použitím menných priestorov a vlastností. Tieto rozšírené informácie sa zobrazujú ako textový pohľad na stromovú štruktúru všetkých dát XMP v PDF, a to pre dokument, ako aj pre tie obrázky v PDF, pre ktoré sú obsiahnuté metadáta XMP.

  Poznámka:

  Metadáta celého dokumentu PDF môžete zobraziť aj v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti, kliknite na kartu Opis a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie metadáta. Ak chcete zobraziť rozšírené polia, kliknite v zozname vľavo na Pokročilé.  

 3. (Voliteľne) Správu uložte.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online