Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Skenovanie papierového dokumentu do súboru PDF

Pomocou aplikácie Acrobat a skenera môžete súbor PDF vytvoriť priamo z papierového dokumentu. V systéme Windows podporuje aplikácia Acrobat ovládače skenera TWAIN a ovládače WIA (Windows Image Acquisition). V systéme Mac OS podporuje aplikácia Acrobat ovládače TWAIN a Image Capture (ICA).

V systéme Windows môžete buď použiť Režim automatickej detekcie farieb a nechať aplikáciu Acrobat, aby určila typ obsahu papierového dokumentu, alebo môžete podľa svojho úsudku použiť iné prednastavenia (Čiernobiely dokument, Dokument v odtieňoch sivej, Farebný obrázok a Farebný dokument). Môžete nastaviť prednastavenia skenovania alebo použiť voľbu Vlastné skenovanie na skenovanie s vybratými nastaveniami.

Poznámka:

Prednastavené skenovanie je k dispozícii len pre ovládače skenera, ktoré podporujú režim Skryť natívne rozhranie skenera. Prednastavenia skenovania nie sú k dispozícii v systéme Mac OS.

Ak je v systéme Windows nainštalovaný ovládač WIA pre skener, na vytvorenie súboru PDF môžete použiť tlačidlo Skenovať, ktoré sa nachádza na skeneri. Stlačte tlačidlo Skenovať a potom v zozname registrovaných aplikácií v systéme Windows vyberte aplikáciu Adobe Acrobat. V dialógovom okne Skenovanie aplikácie Acrobat potom vyberte skener a prednastavenie dokumentu alebo položku Vlastné skenovanie.

Skenovanie papierového dokumentu do dokumentu PDF pomocou režimu automatickej detekcie farieb (Windows)

 1. Vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > PDF zo skenera > Režim automatickej detekcie farieb.

 2. Ak sa zobrazí výzva na skenovanie ďalších strán, vyberte voľbu Skenovať ďalšie strany, Skenovať obrátené strany alebo Skenovanie je dokončené a kliknite na tlačidlo OK.

Skenovanie papierového dokumentu do súboru PDF s použitím prednastavenia (Windows)

 1. Vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > PDF zo skenera > [prednastavenie dokumentu].

 2. Ak sa zobrazí výzva na skenovanie ďalších strán, vyberte voľbu Skenovať ďalšie strany, Skenovať obrátené strany alebo Skenovanie je dokončené a kliknite na tlačidlo OK.

Skenovanie papierového dokumentu do súboru PDF bez prednastavení

 1. V aplikácii Acrobat vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • (Systém Windows) Vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > PDF zo skenera > Vlastné skenovanie.
  • (Systém Mac OS) Vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > PDF zo skenera.
 2. V dialógovom okne skenovania vyberte požadované voľby skenovania a potom kliknite na tlačidlo Skenovať.

  Poznámka:

  Ak zadáte, že chcete namiesto užívateľského rozhrania aplikácie Acrobat použiť natívne rozhranie skenera, zobrazia sa iné okná alebo dialógové okná. Ďalšie informácie o dostupných voľbách nájdete v dokumentácii k skeneru. V systéme Mac OS sa užívateľské rozhranie skenera zobrazuje vždy.

 3. Ak sa zobrazí výzva na skenovanie ďalších strán, vyberte voľbu Skenovať ďalšie strany, Skenovať obrátené strany alebo Skenovanie je dokončené a kliknite na tlačidlo OK.

Skenované PDF je možné optimalizovať

 1. Otvorte PDF vytvorené zo skenovaného dokumentu.
 2. Vyberte voľby Nástroje > Spracovanie dokumentu > Optimalizovať skenované PDF.

 3. Vyberte voľby v dialógovom okne Optimalizovať skenované PDF a kliknite na tlačidlo OK.

Konfigurácia prednastavení skenovania (systém Windows)

 1. Vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > PDF zo skenera > Konfigurovať prednastavenia.

 2. V dialógovom okne Konfigurovať prednastavenia vyberte prednastavenie: Režim automatickej detekcie farieb, Čiernobiely dokument, Dokument v odtieňoch sivej, Farebný dokument alebo Farebný obrázok.

 3. Upravte nastavenia podľa potreby.
 4. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte prednastavenie a potom kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Voľby skenovania

Skener

Vyberte nainštalovaný skener. V počítači musí byť nainštalovaný skenovací softvér od výrobcu skenera. Ak chcete zadať voľby skenera, kliknite na tlačidlo Voľby. Tento krok môžete vykonať iba v systéme Windows.

Prednastavenia

Vyberte Prednastavenie, ktoré chcete upraviť.

Strany

Zadajte jednostranné alebo obojstranné skenovanie. Ak vyberiete nastavenie Obe strany a skener je nastavený len na jednostranné skenovanie, nastavenie skenera má prednosť pred nastavením aplikácie Acrobat.

Poznámka:

Obidve strany listov môžete skenovať aj na skeneroch, ktoré automatické obojstranné skenovanie nepodporujú. Pri zvolení voľby Obe strany sa po naskenovaní prvých strán otvorí dialógové okno. Potom môžete otočiť pôvodné papierové dokumenty v zásobníku a vybrať voľbu Skenovať obrátené strany (vložiť opačné strany listov) v tomto dialógovom okne. Vznikne tak súbor PDF, ktorý bude mať všetky strany v správnom poradí.

Režim farby (len v systéme Windows)

Vyberte základný farebný režim (automatická detekcia, farebný, čiernobiely alebo odtiene sivej), ktorý skener podporuje. Táto voľba je prístupná, ak sú voľby skenera nastavené na použitie volieb zadaných v dialógovom okne na skenovanie v aplikácii Acrobat namiesto volieb zadaných v skenovacej aplikácii.

Rozlíšenie (len v systéme Windows)

Vyberte rozlíšenie, ktoré daný skener podporuje. Táto voľba je prístupná, ak sú voľby skenera nastavené na použitie volieb zadaných v dialógovom okne na skenovanie v aplikácii Acrobat namiesto volieb zadaných v skenovacej aplikácii.

Poznámka:

Ak vyberiete voľbu farebného režimu alebo rozlíšenia, ktoré skener nepodporuje, zobrazí sa hlásenie a otvorí sa okno aplikácie skenera. V okne aplikácie skenera vyberte iné voľby.

Veľkosť papiera (len v systéme Windows)

Vyberte veľkosť papiera alebo zadajte vlastnú Šírku a Výšku.

Vyzvať na skenovanie ďalších strán

Ak je vybratá táto voľba, po každom skenovaní sa zobrazí dialógové okno s výzvou na skenovanie ďalších strán.

Nový dokument PDF

Vytvorí dokument PDF. Táto voľba nie je k dispozícii v dialógovom okne Konfigurovať prednastavenia.

Viac súborov

Vytvorí viacero súborov z viacerých papierových dokumentov. Kliknite na položku Viac volieb a zadajte, či chcete vytvoriť portfólio PDF súborov, počet strán pre každý súbor a predponu názvu súboru. Tieto voľby nie sú k dispozícii v dialógovom okne Konfigurovať prednastavenia.

Pripojiť k existujúcemu súboru alebo portfóliu

Pridá prevedený naskenovaný dokument do existujúceho súboru PDF alebo portfólia PDF. Táto voľba nie je k dispozícii v dialógovom okne Konfigurovať prednastavenia.

Optimalizovať skenované PDF

Túto voľbu vyberte, ak chcete spustiť proces optimalizácie dokumentu PDF. Táto voľba sa používa na skomprimovanie a filtrovanie obrázkov v skenovanom dokumente PDF.

Malá veľkosť/Vysoká kvalita

Potiahnutím jazdca nastavte požadované vyváženie medzi veľkosťou súboru a jeho kvalitou. Ak chcete prispôsobiť optimalizáciu príslušnými nastaveniami pre filtrovanie a kompresiu súboru, kliknite na položku Voľby.

Zmeniť na prehľadávateľný (Spustiť OCR)

Túto voľbu vyberte v prípade, že chcete previesť obrázky s textom v súbore PDF na text, ktorý bude možné prehľadávať a vyberať. Táto voľba aplikuje na obrázky s textom optické rozpoznávanie znakov (OCR) a rozpoznávanie písiem a strán. Na zadanie nastavení v dialógovom okne Rozpoznanie textu – nastavenie kliknite na položku Voľby. Pozrite si článok Rozpoznanie textu v skenovaných dokumentoch

Zmeniť na kompatibilné s PDF/A

Túto voľbu vyberte, ak chcete, aby dokument PDF vyhovoval štandardom ISO pre formát PDF/A-1b. Keď je táto voľba vybratá, v dialógovom okne Rozpoznanie textu – nastavenie bude pre voľbu Štýl výstupu PDF dostupná iba voľba Obraz s možnosťou vyhľadávania.

Pridať metadáta

Ak je vybratá táto voľba, po skenovaní sa zobrazí dialógové okno Vlastnosti dokumentu. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu môžete do súboru PDF pridať metadáta alebo informácie o naskenovanom dokumente. Ak vytvárate viacero súborov, môžete zadať spoločné metadáta pre všetky súbory.

Dialógové okno Voľby skenera

Metóda prenosu dát

Natívny režim prenáša v predvolenom režime skenera. Pamäťový režim sa automaticky vyberie pri skenovaní v rozlíšeniach nad 600 dpi (bodov na palec).

Užívateľské rozhranie

Voľba Skryť natívne rozhrania skenera vynechá okná a dialógové okná ponúkané výrobcom skenera. Skenovanie sa namiesto toho spustí priamo s nastaveniami Vlastné skenovanie.

Invertovať čiernobiele obrázky

Táto voľba napríklad z čiernobielych negatívov vytvorí pozitívy.

Dialógové okno Optimalizovať skenované PDF

Dialógové okno Optimalizovať skenované PDF určuje nastavenia filtrovania a komprimovania obrázkov naskenovaných pre dokument PDF. Predvolené nastavenia sú vhodné pre široký rozsah strán dokumentov, ale ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu obrázkov, menšiu veľkosť súborov, prípadne kvôli problémom pri skenovaní môžete tieto nastavenia prispôsobiť.

Aplikovať adaptívnu kompresiu

Rozdelí každú stranu na čiernobiele oblasti, oblasti v odtieňoch sivej a farebné oblasti a vyberie zobrazenie, ktoré zachová vzhľad a pritom podstatne skomprimuje každý typ obsahu. Odporúčané rozlíšenie pre skenovanie je 300 dpi pre vstup v odtieňoch sivej a RGB alebo 600 dpi pre čiernobiely vstup.

Nastavenie Farba/Odtiene sivej

Pri skenovaní farebných strán alebo strán v odtieňoch sivej vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

JPEG2000

Na farebné obrázky sa aplikuje kompresia JPEG2000. (Toto nastavenie sa neodporúča pri vytváraní súborov PDF/A. Namiesto neho použite formát JPEG.)

ZIP

Na farebné obrázky sa aplikuje kompresia ZIP.

JPEG

Na farebné obrázky sa aplikuje kompresia JPEG.

Poznámka:

Skener použije buď vybratú voľbu Farba/Odtiene sivej, alebo vybratú voľbu Monochromatický. To, ktoré z týchto nastavení sa skutočne použije, závisí od nastavení, ktoré vyberiete v dialógovom okne Skenovanie v aplikácii Acrobat alebo v rozhraní TWAIN skenera, ktoré sa môže otvoriť po kliknutí na tlačidlo Skenovať v dialógovom okne Skenovanie v aplikácii Acrobat. (Štandardne sa dialógové okno skenovacej aplikácie neotvára.)

Monochromatický

Pri skenovaní čiernobielych alebo jednofarebných obrázkov vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

JBIG2 (bezstratový) a JBIG2 (stratový)

Na čiernobiele vstupné strany sa aplikuje spôsob kompresie JBIG2. Pri najvyšších úrovniach kvality sa používa bezstratový spôsob a pri nižších úrovniach sa text výrazne skomprimuje. Textové strany komprimované spôsobom JBIG2 sú typicky o 60 % menšie než strany komprimované spôsobom CCITT Group 4, ale ich spracovanie je pomalé. Kompatibilné s aplikáciou Acrobat 5.0 (PDF 1.4) a novšími verziami.

Poznámka:

V záujme dosiahnutia kompatibility s aplikáciou Acrobat 4.0 použite iný spôsob kompresie než JBIG2.

CCITT Group 4

Aplikuje kompresiu CCITT Group 4 na obrázky čiernobielych vstupných strán. Tento rýchly a bezstratový spôsob kompresie je kompatibilný s verziou Acrobat 3.0 (PDF 1.2) a novšími verziami.

Malá veľkosť/Vysoká kvalita

Nastavuje vyváženie medzi veľkosťou súboru a jeho kvalitou.

Odstrániť naklonenie

Pootočí každú stranu, ktorá nie je položená rovnobežne s okrajmi sklenenej plochy skenera, a tým stranu súboru PDF zvislo vyrovná. Vyberte voľbu Zapnuté alebo Vypnuté.

Odstránenie pozadia

Pri skenovaní v odtieňoch sivej alebo vo farbách (nie pre čiernobiely vstup) prevedie takmer biele plochy na čisto bielu.

Poznámka:

Aby ste dostali dobré výsledky, skalibrujte nastavenie jasu a kontrastu skenera tak, aby naskenovaná normálna čiernobiela strana mala tmavo sivý alebo čierny text a biele pozadie. Potom by ste mali pomocou volieb Vypnuté alebo Nízke dosiahnuť dobré výsledky. Pri skenovaní zažltnutého papiera alebo novín použite voľbu Stredné alebo Vysoké, ktorá pozadie strany „vyčistí“.

Odstrániť raster

Odstráni štruktúru poltónových bodov, ktorá môže znížiť kompresiu JPEG, spôsobiť vznik moaré a zhoršiť čitateľnosť textu. Vhodné pre vstupy v odtieňoch sivej a RGB s rozlíšením 200 – 400 dpi alebo v prípade adaptívnej kompresie pre čiernobiely vstup s rozlíšením 400 – 600 dpi. Pri nastavení Zapnuté (odporúča sa) sa použije filter pre vstup v odtieňoch sivej alebo RGB s rozlíšením 300 dpi alebo vyšším. Voľbu Vypnuté vyberte, ak skenujete stranu, ktorá neobsahuje žiadne obrázky ani plné plochy, alebo ak skenujete s rozlíšením, ktoré prekračuje vyšší než efektívny rozsah.

Zaostrenie textu

V naskenovanom súbore PDF sa zaostrí text. Predvolená nízka hodnota je vhodná pre väčšinu dokumentov. Zvýšte ju, ak je kvalita vytlačeného dokumentu nízka a text je nejasný.

Tipy na skenovanie

 • Skenovanie v aplikácii Acrobat akceptuje obrázky s rozlíšením 10 až 3000 dpi. Ak vyberiete voľbu Obraz s možnosťou vyhľadávania alebo ClearScan ako nastavenie položky Štýl výstupu PDF, vyžaduje sa vstupné rozlíšenie 72 dpi alebo vyššie. Vstupné rozlíšenie vyššie než 600 dpi sa prevzorkuje dole na 600 dpi alebo nižšie.

 • Ak chcete na naskenovaný obrázok aplikovať bezstratovú kompresiu, pod položkou Voľby optimalizácie v dialógovom okne Optimalizovať skenované PDF vyberte jednu z týchto volieb: CCITT Group 4 pre monochromatické obrázky alebo Bezstratová pre farebné obrázky alebo obrázky v odtieňoch sivej. Ak je tento obrázok súčasťou dokumentu PDF a súbor uložíte pomocou voľby Uložiť, naskenovaný obrázok zostáva nekomprimovaný. Ak dokument PDF uložíte pomocou voľby Uložiť ako, môže dôjsť ku kompresii obrázka.

 • Pri väčšine strán vznikne čiernobielym skenovaním s rozlíšením 300 dpi text, ktorý je najvhodnejší na prevod. Pri rozlíšení 150 dpi je presnosť OCR trochu nižšia a vyskytuje sa viac chýb pri rozpoznávaní písiem. Pri rozlíšení 400 dpi a vyššom sa spracovanie spomalí a skomprimované strany sú väčšie. Ak je na strane príliš mnoho nerozpoznaných slov alebo malý text (9 bodov alebo menší), skúste skenovať s vyšším rozlíšením. Vždy, keď je to možné, skenujte čiernobielo.

 • Keď je voľba Rozpoznať text s použitím OCR vypnutá, môže sa použiť úplný rozsah rozlíšenia od 10 do 3000 dpi, ale odporúčané rozlíšenie je 72 dpi a vyššie. Pri nastavení adaptívnej kompresie je odporúčané rozlíšenie 300 dpi pre vstup v odtieňoch sivej alebo RGB a 600 dpi pre čiernobiely vstup.

 • Skenovaním strán v 24-bitovej farbe, pri rozlíšení 300 dpi a s rozmermi 8,5 x 11 palcov (21,59 x 27,94 cm) vzniknú pred kompresiou veľké obrázky (25 MB). Váš systém môže pre skenovanie obrázka požadovať 50 MB alebo viac virtuálnej pamäte. Pri rozlíšení 600 dpi je skenovanie a spracovanie zvyčajne približne štyrikrát pomalšie ako pri rozlíšení 300 dpi.

 • Nepoužívajte rozklad farieb (dithering) ani poltónové nastavenia skenera. Tieto nastavenia môžu zlepšiť vzhľad fotografií, ale sťažujú rozpoznanie textu.

 • Pri texte vytlačenom na farebnom papieri skúste zvýšiť jas a kontrast asi o 10 %. Ak má váš skener možnosť filtrovať farby, zvážte možnosť použiť filter alebo lampu na potlačenie farby pozadia. Ak text nie je jasný a sú v ňom vynechané miesta, skúste skenovaný výstup sprehľadniť úpravou kontrastu a jasu na skeneri.

 • Ak má váš skener ručné ovládanie jasu, nastavte ho tak, aby jednotlivé znaky boli zreteľne a dobre vykreslené. Ak sa znaky navzájom dotýkajú, použite vyššie (jasnejšie) nastavenie. Ak sú znaky oddelené, použite nižšie (tmavšie) nastavenie.

Rozpoznanie textu v skenovaných dokumentoch

Pomocou aplikácie Acrobat môžete rozpoznať text v skôr naskenovaných dokumentoch, ktoré už boli prevedené do formátu PDF. Softvér pre OCR (Optical Character Recognition) umožňuje v naskenovanom PDF vyhľadávať, opravovať a kopírovať text. Ak chcete v súbore PDF použiť funkciu OCR, pôvodné rozlíšenie skenera musí byť nastavené na hodnotu 72 dpi alebo vyššiu.

Poznámka:

Skenovaním pri rozlíšení 300 dpi vznikne text, ktorý je najvhodnejší na prevod. Pri rozlíšení 150 dpi je presnosť funkcie OCR o niečo nižšia.

Rozpoznávanie textu v jednom dokumente

 1. Otvorte naskenované PDF.
 2. Vyberte voľby Nástroje > Rozpoznávanie textu > V tomto súbore.

 3. V dialógovom okne Rozpoznať text vyberte voľbu v sekcii Strany.

 4. Môžete tiež kliknúť na položku Upraviť, čím otvoríte dialógové okno Rozpoznanie textu – všeobecné nastavenie. V tomto okne potom môžete zadať požadované voľby.

Rozpoznanie textu vo viacerých dokumentoch

 1. V aplikácii Acrobat vyberte voľby Nástroje > Rozpoznávanie textu > Vo viacerých súboroch.

 2. V dialógovom okne Rozpoznať text kliknite na tlačidlo Pridať súbory a vyberte voľbu Pridať súbory, Pridať priečinky alebo Pridať otvorené súbory. Potom vyberte súbory alebo priečinok.
 3. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby cieľového priečinka pre výstupné súbory a názvu súboru.
 4. V dialógovom okne Rozpoznanie textu – všeobecné nastavenie zadajte príslušné voľby a potom kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Rozpoznanie textu – všeobecné nastavenie

Primárny jazyk pre OCR

Určuje jazyk pre modul OCR, ktorý sa použije pri identifikovaní znakov.

Štýl výstupu PDF

Určuje typ výsledného súboru PDF. Všetky voľby požadujú vstupné rozlíšenie 72 dpi alebo vyššie (odporúčané). Vo všetkých formátoch sa použije OCR a rozpoznávanie písma a strán pre obrázky textu, ktoré sa prevedú na normálny text.

Obraz s možnosťou vyhľadávania

Zabezpečí, že text možno prehľadávať a vyberať. Táto voľba zachová pôvodný obraz, podľa potreby odstráni jeho naklonenie a umiestni cez text neviditeľnú vrstvu textu. Výber pre voľbu Prevzorkovať obrázky v tomto dialógovom okne určuje, či sa obrázok prevzorkuje na nižšiu hodnotu a do akej miery.

Obraz s možnosťou vyhľadávania (presný)

Zabezpečí, že text možno prehľadávať a vyberať. Táto voľba zachová pôvodný obrázok a umiestni cez obrázok neviditeľnú vrstvu textu. Odporúča sa pre prípady, keď požadujete maximálnu vernosť pôvodnému obrázka.

ClearScan

Syntetizuje nové písmo Type 3, ktoré sa približuje k pôvodnému písmu, a zachováva pozadie strany prostredníctvom kópie s nízkym rozlíšením.

Prevzorkovať na

Po dokončení rozpoznávania OCR zmenší počet obrazových bodov vo farebných, sivotónových a monochromatických obrázkoch. Vyberte stupeň prevzorkovania, ktorý sa má použiť. Vyššie hodnoty znamenajú menej prevzorkovania, takže vznikne PDF s vyšším rozlíšením.

Opravy textu z OCR v PDF

Keď spustíte optické rozpoznávanie znakov (OCR) na naskenovaný výstup, aplikácia Acrobat zanalyzuje bitové mapy textu a tieto oblasti bitových máp nahradí slovami a znakmi. Ak je ideálne nahradenie neisté, aplikácia Acrobat označí text ako podozrivý. Podozrivý text sa v dokumente PDF zobrazí ako pôvodná bitová mapa slova, ale za bitovou mapou slova sa nachádza text v neviditeľnej vrstve. Pri tomto spôsobe možno dané slovo vyhľadať, hoci je zobrazené ako bitová mapa.

Poznámka: Ak sa v naskenovanom súbore PDF pokúsite vybrať text, na ktorý nebolo aplikované optické rozpoznávanie znakov (OCR), alebo sa pokúsite vykonať operáciu Čítať nahlas pri obrázkovom súbore, aplikácia Acrobat sa vás opýta, či chcete spustiť optické rozpoznávanie znakov (OCR). Ak kliknete na tlačidlo OK, otvorí sa dialógové okno Rozpoznávanie textu, v ktorom môžete vybrať voľby podrobne popísané v predchádzajúcej téme.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Vyberte voľby Nástroje > Rozpoznávanie textu > Hľadať všetky podozrivé slová. Všetky podozrivé slová na strane budú ohraničené rámčekmi. Kliknutím na ktorékoľvek podozrivé slovo zobrazte podozrivý text v dialógovom okne Hľadať element.
  • Vyberte voľby Nástroje > Rozpoznávanie textu > Hľadať prvé podozrivé slovo.

  Poznámka: Ak zatvoríte okno Hľadať element skôr, ako opravíte všetky podozrivé slová, proces môžete obnoviť výberom volieb Nástroje > Rozpoznávanie textu > Hľadať prvé podozrivé slovo alebo kliknutím na ktorékoľvek podozrivé slovo pomocou nástroja na úpravu textu dokumentu.

 2. V položke Hľadať vyberte voľbu Podozrivé slová z OCR.

 3. Porovnajte slovo v textovom rámčeku Podozrivé slovo so skutočným slovom v naskenovanom dokumente. Ak chcete opraviť podozrivé slovo z OCR, kliknite na zvýraznený objekt v dokumente a zadajte nový text. Ak bol podozrivý objekt nesprávne identifikovaný ako text, kliknite na tlačidlo Nie text.

 4. Skontrolujte a opravte zostávajúce podozrivé slová a potom zatvorte dialógové okno Hľadať element.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online