Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

V aplikácii Adobe Acrobat XI je k dispozícii veľký počet ovládacích prvkov a mnoho možností, ako vykonávať efektívne a rýchle hľadanie. Hľadanie môže byť rozšírené alebo zúžené a môže zahŕňať mnoho rôznych typov dát a viacero súborov Adobe PDF.

Ak pracujete s veľkým množstvom navzájom súvisiacich súborov PDF, môžete ich v aplikácii Acrobat Pro definovať ako katalóg, pre ktorý sa vygeneruje index PDF pre súbory PDF. Prehľadávanie indexu PDF – namiesto prehľadávania samotných súborov PDF – podstatne urýchli hľadanie. Pozrite si časť Vytváranie indexov PDF.

Prehľad funkcií vyhľadávania a nahradenia

Pomocou vyhľadávania hľadáte v dokumentoch PDF určité položky. Môžete spustiť jednoduché hľadanie a hľadať výrazy v jednom súbore alebo spustiť zložitejšie prehľadávanie a hľadať rôzne typy dát v jednom alebo viacerých dokumentoch PDF. Môžete selektívne nahradiť text.

Hľadanie možno spustiť pomocou okna Prehľadať alebo panela s nástrojmi Hľadať. V každom prípade aplikácia Acrobat prehľadá hlavný text PDF, vrstvy, polia formulárov a digitálne podpisy. Do hľadania môžete zahrnúť tiež záložky a poznámky. Možnosť Nahradiť s obsahuje len panel s nástrojmi Hľadať.

Panel s nástrojmi Hľadať s možnosťami Hľadať a Nahradiť
Panel s nástrojmi Hľadať s možnosťami Hľadať a Nahradiť

Okno Prehľadať ponúka viac možností a viac typov hľadania ako panel s nástrojmi Hľadať. Keď použijete okno Prehľadať, budú sa prehľadávať i dáta objektov a obrazové metadáta XIF (extended image file format). Pri hľadaní vo viacerých PDF aplikácia Acrobat tiež prehľadáva vlastnosti dokumentu a metadáta XMP a pri hľadaní v indexe PDF sa prehľadávajú tiež indexované tagy štruktúry. Ak sú k prehľadávaným súborom PDF priložené iné súbory PDF, môžete ich tiež zahrnúť do hľadania.

Poznámka:

PDF môžu mať viac vrstiev. Ak sa vo výsledku nachádza výskyt zo skrytej vrstvy, potom, keď tento výskyt vyberiete, zobrazí sa výstražná správa s otázkou, či chcete túto vrstvu zmeniť na viditeľnú.

Prístup k funkciám vyhľadávania

Spôsob začatia hľadania závisí od typu hľadania, ktoré chcete spustiť. Pomocou panela s nástrojmi Hľadať môžete rýchlo vyhľadať text v aktuálnom dokumente PDF a nahradiť ho. Ak chcete hľadať slová alebo vlastnosti dokumentu vo viacerých PDF, používať rozšírené voľby prehľadávania a prehľadávať indexy PDF, použite okno Prehľadať.

Zobrazenie panela s nástrojmi Hľadať

 1. Otvorte ho výberom volieb Úpravy > Hľadať (Ctrl/Command+F).
Dialógové okno Hľadať
Hľadať

A. Pole hľadania B. Hľadať predchádzajúce C. Hľadať ďalšie D. Možnosť Nahradiť s sa zväčší a zobrazí sa textové pole 

Otvorenie okna Prehľadať

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte voľby Úpravy > Rozšírené prehľadávanie (Shift+Ctrl/Command+F).

  • Na paneli s nástrojmi Hľadať kliknite na šípku  a vyberte voľbu Otvoriť plné prehľadávanie aplikácie Acrobat.

  Okno Prehľadať sa zobrazí ako samostatné okno, ktoré môžete presunúť, zväčšiť alebo zmenšiť, minimalizovať alebo umiestniť čiastočne alebo úplne za okno PDF.

Usporiadanie okna dokumentu PDF a okna Prehľadať

 1. V okne Prehľadať kliknite na položku Usporiadať okná .

  Aplikácia Acrobat zmení veľkosť okien a usporiada ich vedľa sebe tak, aby takmer zaplňovali celú obrazovku.

  Poznámka: Ďalšie kliknutie na tlačidlo Usporiadať okná zmení veľkosť okna dokumentu, ale nechá okno Prehľadať bez zmeny. Ak chcete okno Prehľadať zväčšiť alebo zmenšiť, potiahnite jeho okraj alebo roh, ako pri ktoromkoľvek inom okne v operačnom systéme.

   

Vyhľadanie a nahradenie textu v dokumentoch PDF

Vyhľadanie a nahradenie textu v dokumente PDF

Panel s nástrojmi Hľadať prehľadáva práve otvorený dokument PDF. Môžete selektívne nahradiť vyhľadávaný výraz alternatívnym textom. Text sa nahrádza po jednotlivých výskytoch. Nemôžete vykonať globálnu zmenu v celom dokumente PDF ani vo viacerých dokumentoch PDF.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Hľadať (Ctrl/Command+F).
 2. Do textového poľa panela s nástrojmi Hľadať zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
 3. Ak chcete nahradiť text, kliknite na položku Nahradiť s, čím zväčšíte panel s nástrojmi, a zadajte text určený na nahradenie do textového poľa Nahradiť s.
 4. (Voliteľné) Kliknite na šípku  vedľa textového poľa a vyberte jednu alebo viac z nasledujúcich volieb:

  Len celé slová

  Hľadá iba výskyty celého slova, ktoré zadáte do textového poľa. Keď napríklad hľadáte slovo rum, nenájdu sa slová um ani brum.

  Rozlišovať malé a VEĽKÉ

  Hľadá iba také výskyty slov, ktoré zodpovedajú zadaniu veľkých a malých písmen. Ak napríklad hľadáte slovo Web, nenájdu sa slová web ani WEB.

  Zahrnúť záložky

  Prehľadá tiež text na paneli Záložky.

  Zahrnúť poznámky

  Prehľadá tiež text všetkých poznámok.

 5. Kliknite na Ďalšie.

  Aplikácia Acrobat prejde na prvý výskyt hľadaného výrazu, ktorý sa zvýrazní.

 6. Kliknutím na položku Nahradiť zmeníte zvýraznený text. Kliknutím na položku Nasledujúce prejdete na nasledujúci výskyt vyhľadávaného pojmu. Tiež môžete pomocou položky Predchádzajúce prejsť na predchádzajúci výskyt vyhľadávaného pojmu.

Hľadanie textu vo viacerých dokumentoch PDF

Okno Prehľadať umožňuje hľadanie výrazov vo viacerých dokumentoch PDF. Môžete napríklad hľadať vo všetkých dokumentoch PDF v zadanom umiestnení alebo vo všetkých súboroch v otvorenom portfóliu PDF. Možnosť Nahradiť s nie je k dispozícii v okne Prehľadať.

Poznámka:

Ak sú dokumenty zašifrované (majú nastavené zabezpečenie), nemôžete ich prehľadávať v rámci prehľadávania viacerých dokumentov. Najprv otvorte tieto dokumenty a potom ich prehľadajte každý zvlášť. Dokumenty zašifrované vo formáte aplikácie Adobe Digital Editions sú však výnimkou, pretože ich je možné prehľadávať pri prehľadávaní viacerých dokumentov.

 1. Spusťte Acrobat ako samostatnú aplikáciu (nie v rámci webového prehliadača).
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov.
  • Na paneli s nástrojmi Hľadať zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a potom v rozbaľovacom menu vyberte príkaz Otvoriť plné prehľadávanie aplikácie Acrobat.

  • V okne Prehľadať zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.

 3. V okne Prehľadať vyberte Všetky dokumenty PDF v. Z rozbaľovacieho menu priamo pod touto voľbou vyberte Vyhľadať umiestnenie.
 4. Vyberte miesto vo svojom počítači alebo v sieti a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak chcete zadať ďalšie kritériá vyhľadávania, kliknite na položku Zobraziť rozšírené voľby a zadajte voľby.
 6. Kliknite na Hľadať.

  Poznámka:

  Počas hľadania môžete kliknúť na výsledok alebo použiť klávesové skratky na prechádzanie výsledkami, bez nutnosti prerušiť prehľadávanie. Kliknutie na tlačidlo Stop na lište postupu Hľadanie zruší ďalšie prehľadávanie a obmedzí výsledky hľadania na doteraz nájdené výskyty. Okno Prehľadať sa nezatvorí ani sa nezmaže zoznam výsledkov. Ak chcete zobraziť viac výsledkov, spustite nové hľadanie.

Prehliadanie a uloženie výsledkov hľadania v dokumente PDF

Prehliadanie výsledkov hľadania

Po spustení vyhľadávania z okna Prehľadať sa výsledky zobrazia podľa poradia strán, zoskupené pod názvami jednotlivých prehľadávaných dokumentov. Každá položka v zozname obsahuje niekoľko slov v okolí (ak je to možné) a ikonu, ktorá označuje typ výskytu.

Prechod na určitý výskyt vo výsledkoch hľadania (len jednotlivé súbory PDF)

 1. V prípade potreby rozbaľte výsledky hľadania. Potom vo výsledkoch vyberte požadovaný výskyt, aby ste ho zobrazili v dokumente PDF.
 2. Ak chcete zobraziť ďalšie výskyty, kliknite na ďalší výskyt vo výsledkoch.

Usporiadanie výskytov vo výsledkoch hľadania

 1. Vyberte voľbu v menu Usporiadať podľa v spodnej časti okna Prehľadať. Výsledky môžu byť usporiadané podľa Relevancie, Dátumu zmeny, Názvu súboru a Umiestnenia.

Ikony zobrazené pri výsledkoch hľadania

Ikona vedľa výskytu vo výsledkoch hľadanie označuje prehľadávanú oblasť, v ktorej sa výskyt zobrazuje. Výber ikony spôsobí toto:

Ikona dokumentu 

Aktivuje dokument v okne dokumentu. Ak chcete zobraziť jednotlivé výsledky hľadania v rámci tohto dokumentu, rozbaľte zoznam.

(Všeobecné) Ikona výsledku hľadania 

V dokumentoch PDF prejde na daný výskyt hľadaného výrazu, obyčajne v základnom texte dokumentu PDF. Výskyt hľadaného výrazu sa v dokumente zvýrazní.

Ikona výsledku vyhľadávania v inom súbore než PDF alebo metadát []

V iných súboroch než PDF otvorí súbor. Ak je otvorenie daného typu súboru zakázané, otvorí dialógové okno s hlásením.

Ikona záložky 

Otvorí panel Záložky a zvýrazní v ňom výskyty hľadaných výrazov.

Ikona poznámok 

Otvorí panel Poznámky a zvýrazni v ňom výskyty hľadaných výrazov.

Ikona vrstvy 

Môže otvoriť správu s oznámením, že je vrstva skrytá, a zobraziť otázku, či chcete vrstvu zmeniť na viditeľnú.

Ikona prílohy 

Otvorí súbor , ktorý je priložený k pôvodnému prehľadávanému PDF, a zobrazí v ňom zvýraznené výskyty hľadaných výrazov.

Uloženie výsledkov hľadania

Výsledky hľadania môžete uložiť ako súbor PDF alebo CSV. Pozrite si video Uloženie výsledkov hľadania v aplikácii Acrobat.

 1. Kliknite na ikonu a vyberte voľbu Uložiť výsledky do súboru PDF alebo Uložiť výsledky do súboru CSV.

Rozšírené voľby prehľadávania

Štandardne sa v okne Prehľadať zobrazujú základné voľby prehľadávania. Ak chcete zobraziť ďalšie voľby, kliknite na voľbu Zobraziť viac volieb v spodnej časti okna. Ak chcete obnoviť základné voľby, kliknite na voľbu Zobraziť menej volieb v spodnej časti okna.

Poznámka:

Môžete nastaviť predvoľby tak, aby sa v okne Prehľadať vždy zobrazili ďalšie voľby prehľadávania. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Hľadať.

Hľadať v

Obmedzí hľadanie na aktuálny dokument PDF, celé aktuálne otvorené portfólio PDF (ak je to možné), index alebo umiestnenie v počítači. Ak zvolíte prehľadávanie indexu, určitého umiestnenia alebo portfólia PDF, v časti Použiť tieto ďalšie kritériá sa zobrazia ďalšie voľby.

Aké slovo alebo slovné spojenie chcete vyhľadať

Zadajte text alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať.

Vrátiť výsledky obsahujúce

Obmedzí výsledky hľadania podľa vybratej voľby:

Hľadať presné slovo alebo frázu

Hľadá celý reťazec znakov (vrátane medzier) v rovnakom poradí, v akom sú zadané v textovom poli.

Hľadať ľubovoľné zo slov

Hľadá všetky výskyty, ktoré obsahujú aspoň jedno zo zadaných slov. Ak napríklad hľadáte výraz každý člen, výsledky budú zahŕňať všetky výskyty, v ktorých sa nachádza jedno alebo obe slová: každý, člen, každý člen alebo člen každý.

Hľadať všetky slová

Hľadá výskyty, ktoré obsahujú všetky hľadané slová, ktoré ale nemusia byť v rovnakom poradí, v akom ste ich zadali. Dostupné iba na prehľadávanie viacero PDF alebo indexov.

Logický reťazec vyhľadávania

Použije logické operátory, ktoré zadáte s hľadanými výrazmi do poľa Aké slovo alebo slovné spojenie chcete vyhľadať. Dostupné iba na prehľadávanie viacerých PDF alebo indexov PDF.

Poznámka: Nemôžete vykonávať prehľadávanie so zástupnými znakmi s použitím hviezdičiek (*) a otáznikov (?) pri prehľadávaní indexov PDF.

Použiť tieto ďalšie kritériá (textové voľby)

Zahŕňa základné voľby hľadania plus štyri ďalšie voľby:

Blízkosť

Hľadá dve alebo viac slov, medzi ktorými nie je viac ako určený počet slov, podľa nastavenia v predvoľbách Prehľadať. Táto voľba je dostupná iba pri hľadaní vo viacerých dokumentoch alebo v súboroch indexu a ak je vybratá voľba Hľadať všetky slová.

Odvodzovanie slov

Hľadá slová, ktoré obsahujú časť (slovný základ) určeného hľadaného slova. Ak budete napríklad hľadať slovo otvorenie, nájdu sa výskyty slov otvoriť, otvoril, otvoríotvorené. Táto voľba platí pre jednotlivé slová a frázy pri prehľadávaní aktuálneho PDF, priečinka alebo indexu vytvoreného aplikáciou Acrobat verzie 6.0 a novšej. Zástupné znaky (*, ?) nie sú pri hľadaní odvodených slov povolené. Odvodzovanie slov nie je dostupné, pokiaľ je vybratá voľba Len celé slová alebo Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená.

Zahrnúť záložky

Prehľadá tiež text všetkých záložiek, ktoré sa zobrazujú na paneli Záložky.

Zahrnúť poznámky

Prehľadá text vo všetkých poznámkach pridaných do PDF, ktoré sa zobrazujú na paneli Poznámky.

Zahrnúť prílohy

Prehľadá súbory, ktoré sú priložené k aktuálnemu súboru PDF alebo k ostatným priloženým súborom PDF (do dvoch úrovní vnorenia).

Použiť tieto ďalšie kritériá (vlastnosti dokumentu)

Zobrazí sa iba pri prehľadávaní viacerých PDF alebo indexov PDF. Môžete vybrať viacero kombinácií vlastnosť-modifikátor-hodnota a použiť ich na prehľadávanie. Toto nastavenie sa neaplikuje na súbory v rámci portfólia PDF, ktoré nie sú vo formáte PDF.

Poznámka: Ak použijete voľby vlastností dokumentu v kombinácii s vyhľadávaním špecifického textu, môžete spustiť prehľadávanie len podľa vlastností dokumentu.

Začiarkavacie políčko

Použije na hľadanie sadu kritérií v troch k nemu pripojených voľbách. (Začiarkavacie políčko sa vyberie automaticky, keď zadáte informácie do niektorej z troch volieb v tejto sade. Po zadaní volieb sa zrušením začiarknutia začiarkavacieho políčka položky zadanie nevymaže, iba sa nepoužije pre hľadanie.)

Prvé menu (vlastnosť)

Označuje vlastnosť dokumentu, ktorú chcete hľadať. Dostupné voľby sú Dátum vytvorenia, Dátum zmeny, Autor, Názov, Predmet, Názov súboru, Kľúčové slová, Záložky, Poznámky, Obrázky JPEG, Metadáta XMP a Dáta objektu.

Druhé menu (modifikátor)

Určuje úroveň zhody. Ak ste v prvom menu vybrali dátum, dostupné voľby v druhom menu sú Je presne, Je pred, Je zaNie je. V ostatných prípadoch sú dostupné voľby Obsahuje a Neobsahuje.

Tretie pole (hodnota alebo text)

Označuje vyhľadávanú informáciu, ktorú zadáte. Ak ste v prvom menu vybrali dátum, môžete kliknutím na šípku otvoriť kalendár, v ktorom môžete vyhľadať a vybrať požadovaný dátum.

Logické operátory

Bežne používané logické operátory sú nasledujúce:

AND

Použite medzi dvomi slovami, ak chcete nájsť dokumenty, ktoré obsahujú obidva výrazy v ľubovoľnom poradí. Zadajte napríklad Paríž AND Francúzsko, ak chcete vyhľadať dokumenty, ktoré obsahujú slová Paríž aj Francúzsko. Vyhľadávaním s operátorom AND bez ďalších logických operátorov získate rovnaké výsledky ako s voľbou Hľadať všetky slová.

NOT

Použite pred hľadaným výrazom, ak chcete vylúčiť všetky dokumenty, ktoré obsahujú tento výraz. Zadajte napríklad NOT voda, ak chcete nájsť všetky dokumenty, ktoré neobsahujú slovo voda. Alebo zadajte Paríž NOT voda, ak chcete nájsť všetky dokumenty, ktoré obsahujú slovo Paríž, ale neobsahujú slovo voda.

OR

Použite, ak chcete nájsť všetky výskyty obidvoch výrazov. Zadajte napríklad email OR e-mail, ak chcete nájsť dokumenty obsahujúce jeden alebo druhý spôsob zápisu. Pri vyhľadávaní s operátorom OR bez ďalších logických operátorov získate rovnaké výsledky ako s voľbou Hľadať ľubovoľné zo slov.

^ (exkluzívne alebo)

Použite, ak chcete nájsť všetky výskyty, ktoré obsahujú jeden alebo druhý termín, ale nie obidva termíny súčasne. Zadajte napríklad mačka ^ pes, ak chcete nájsť dokumenty, ktoré obsahujú slovo mačka alebo pes, ale nie obidve slová mačkapes zároveň.

( )

Použite zátvorky, ak chcete určiť poradie vyhodnocovania výrazov. Napríklad keď zadáte biela AND (veľryba OR achab), nájdu sa všetky dokumenty, ktoré obsahujú slová bielaveľryba alebo bielaachab. (Pri spracovaní sa vykoná požiadavka OR so slovami veľrybaachab a potom sa vykoná požiadavka AND s výsledkami a slovom biela.

Ak sa chcete dozvedieť viac o logických požiadavkách, syntaxu a ďalších logických operátoroch, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní, odporúčame štandardné tlačené, webové alebo iné zdroje, ktoré obsahujú kompletné informácie o logických výrazoch.

Prehľadávanie súborov indexov katalogizovaných dokumentov PDF

Ak pomocou aplikácie Acrobat definujete katalóg súborov PDF, vytvorí sa fulltextový index. Požadované slová tak môžete vyhľadávať v tomto indexe a nemusíte spúšťať celotextové prehľadávanie každého jedného dokumentu PDF v katalógu. Výsledkom prehľadania indexu je zoznam výsledkov s odkazmi v indexovaných dokumentoch.

Poznámka:

Ak chcete prehľadávať index PDF, musíte aplikáciu Acrobat spustiť ako samostatnú aplikáciu a nie vnútri webového prehliadača.

V systéme Mac OS nie sú indexy vytvorené v niektorých starších verziách aplikácie Acrobat kompatibilné s funkciou vyhľadávania aplikácie Acrobat X. Ak ste aplikáciu nedávno aktualizovali, pred použitím aplikácie Acrobat X na vyhľadávanie aktualizujte index.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Rozšírené hľadanie.
 2. Zadajte hľadaný text a potom kliknite na položku Zobraziť viac volieb v spodnej časti okna Prehľadať.
 3. Vo voľbe Hľadať v vyberte Vybrať index.
 4. Vyberte index v zozname alebo kliknite na položku Pridať a pridajte požadovaný index. Podľa potreby tento postup opakujte.

  Poznámka:

  Ak chcete čítať dáta o vybratom indexe, kliknite na položku Informácie. Ak chcete index vylúčiť z prehľadávania, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Výber indexu a potom vyberte voľbu Teraz vybraté indexy v menu Hľadať v.
 6. Pokračujte v prehľadávaní zvyčajným spôsobom.

  Poznámka:

  Zapnutie voľby Len celé slová pri prehľadávaní indexov podstatneznižuječas potrebný na nájdenie výsledkov. Pozrite si časť Vytváranie indexov PDF.

Predvoľby funkcií vyhľadávania

V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Hľadať.

Ignorovať šírky ázijských znakov

Pri hľadaní nerozlišuje znaky ázijských jazykov polovičnej šírky a plnej šírky.

Ignorovať diakritiku a akcenty

Hľadá zadané výrazy so všetkými variantmi písmen abecedy. Keď napríklad ako hľadaný text zadáte cafe, nájde sa cafe aj café. Podobne keď zadáte café, nájdu sa tiež obidve verzie. Ak táto voľba nie je vybratá a zadáte cafe, café sa nenájde.

Vždy zobraziť ďalšie voľby pri rozšírenom hľadaní

V okne Prehľadať sa okrem základných volieb zobrazia ďalšie dostupné voľby.

Zobraziť názov dokumentu vo výsledkoch vyhľadávania

Zobrazí názvy dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania. Ak dokument nemá názov, zobrazí názov súboru. Ak nie je vybraté, zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania názvy súborov.

Maximálny počet dokumentov vo výsledkoch

Obmedzí počet nájdených výsledkov v okne Prehľadať PDF na zadaný počet dokumentov. Predvolená hodnota je 500, ale môžete zadať akékoľvek číslo od 1 do 10 000.

Rozsah slov pre hľadanie blízkych slov

Obmedzí výsledky hľadania na tie, v ktorých počet slov medzi hľadanými slovami nie je väčší ako určené číslo. Je možné zadať hodnotu od 1 do 10 000.

Zapnúť rýchle hľadanie

Generuje vyrovnávaciu pamäť s informáciami z každého PDF, ktoré ste prehľadali. Táto vyrovnávacia pamäť potom skráti časy ďalších hľadaní v týchto PDF.

Maximálna veľkosť vyrovnávacej pamäte

Obmedzí dočasnú vyrovnávaciu pamäť informácií pre voľbu Rýchleho hľadania na určenú veľkosť v megabajtoch (medzi 5 a 100 000). Predvolené nastavenie je 100.

Vyprázdniť obsah vyrovnávacej pamäte

Vymaže celú dočasnú vyrovnávaciu pamäť s informáciami pre voľbu Rýchleho hľadania.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online