Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Typy zásad zabezpečenia

Ak často aplikujete rovnaké nastavenia zabezpečenia na viac PDF, nastavenia môžete uložiť ako zásady, ktoré môžete používať opakovane. Používanie zásad zabezpečenia šetrí čas a umožňuje konzistentné zabezpečenie pracovného postupu. Vytvorenie zásad pre zabezpečenie heslom a certifikátom vám umožňuje znova použiť tie isté nastavenia zabezpečenia pre ľubovoľný počet súborov PDF. K dispozícii sú dva typy zásad zabezpečenia:

 • Zásady organizácie sú užitočné najmä vtedy, ak chcete, aby ostatní mali prístup k danému súboru PDF len na obmedzené obdobie. Zásady služby Adobe LiveCycle Rights Management ES sú uložené na serveri. Užívatelia musia mať prístup k serveru, aby mohli tieto zásady používať. Vytvorenie týchto zásad vyžaduje zadanie príjemcov dokumentu v zozname služby Adobe LiveCycle Rights Management ES. Služba Adobe LiveCycle Rights Management ES riadi prístup k dokumentom PDF a kontroluje udalosti podľa nastavení v zásadách zabezpečenia. Službu Adobe LiveCycle Rights Management ES môžete používať v prípade, ak má vaša spoločnosť licenciu na tento softvér a sprístupnila túto službu aj pre vás.

 • Užívateľské zásady sú zásady vytvorené a používané jednotlivcami. Ak priraďujete rovnaké nastavenia zabezpečenia veľkému počtu dokumentov, vytvorením užívateľských zásad môžete ušetriť čas. Užívateľské zásady potom môžete priradiť k dokumentom. Užívateľské zásady týkajúce sa hesiel a certifikátov s verejným kľúčom sa ukladajú na váš lokálny počítač. S prístupom k službe Adobe LiveCycle Rights Management ES môžete vytvoriť užívateľské zásady, ktoré sa uložia v službe Adobe LiveCycle Rights Management ES. Tieto zásady sú dostupné iba pre vás.

Overovanie zásad organizácie

Okrem možnosti opätovného použitia nastavení zabezpečenia vám zásady uložené v službe Adobe LiveCycle Rights Management ES umožňujú nastaviť uplynutie platnosti dokumentov a odvolať ich. Zaznamenávaním užívateľov, ktorí otvorili chránené dokumenty, môžete zachovať zodpovednosť.

Adobe LiveCycleRights Management
Zásady zabezpečenia

A. Zásady sú uložené na serveri. B. Zásady sa aplikujú na súbor PDF. C. Užívatelia môžu dokument otvoriť, upraviť a vytlačiť len v prípade, že to zásady povoľujú. 

Nastavenie zásad zabezpečenia na báze servera zahŕňa štyri základné fázy:

Konfigurácia služby Adobe LiveCycleRights Management ES

Službu Adobe LiveCycle Rights Management ES zvyčajne konfiguruje správca systému vo vašej spoločnosti alebo skupine, ktorý tiež spravuje účty a nastavuje zásady organizácie. Ďalšie informácie o konfigurovaní služby Adobe LiveCycle Rights Management ES získate na webovej lokalite spoločnosti Adobe.

Publikovanie dokumentu so zásadami zabezpečenia

Autor vytvorí dokument PDF a aplikuje naň zásady uložené v službe Adobe LiveCycle Rights Management ES. Server generuje licenciu a jedinečný šifrovací kľúč pre súbor PDF. Aplikácia Acrobat vloží licenciu do PDF a zašifruje ho pomocou šifrovacieho kľúča. Autor alebo správca systému môže túto licenciu použiť na sledovanie a monitorovanie PDF.

Prezeranie dokumentu s aplikovanými zásadami zabezpečenia

Keď sa užívateľ pokúsi otvoriť zabezpečený dokument PDF v aplikácii Acrobat 9 (alebo v aplikácii Reader 9), musí preukázať platnosť svojej identity. Ak je prístup užívateľa k dokumentu PDF schválený, dokument PDF sa dešifruje a otvorí sa s povoleniami určenými v zásadách.

Správa udalostí a úprava prístupu

Po prihlásení na účet na serveri Adobe LiveCycle Rights Management ES môže autor alebo správca systému sledovať udalosti a meniť prístup k súborom PDF zabezpečeným pomocou zásad. Správcovia môžu prezerať všetky PDF a systémové udalosti, modifikovať nastavenia konfigurácie a meniť prístup k súborom PDF zabezpečeným pomocou zásad.

Vytvorenie užívateľských zásad zabezpečenia

Užívateľské zásady môžu používať heslá, certifikáty alebo službu Adobe LiveCycle Rights Management ES na autentifikovanie dokumentov.

Zásady pre zabezpečenie heslom a certifikátom je možné použiť v lokálnom počítači. Zásady zabezpečenia vytvorené pomocou služby Adobe LiveCycle Rights Management ES sú uložené na serveri. Môžete zaznamenávať akcie a dynamicky meniť nastavenia zabezpečenia. Službu Adobe LiveCycle Rights Management ES môžete používať v prípade, ak má vaša spoločnosť licenciu na tento softvér a sprístupnila túto službu aj pre vás.

Vytvorenie zásad zabezpečenia heslom

 1. V aplikácii Acrobat vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Spravovať zásady zabezpečenia. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.
 2. Kliknite na Nové.
 3. Zvoľte Použiť heslá a potom kliknite na Ďalej.
 4. Uveďte názov a opis zásad, vykonajte jeden z týchto úkonov a potom kliknite na Ďalšie:
  • Ak chcete zadávať heslá a obmedzenia vždy, keď priradíte tieto zásady k určitému dokumentu, zrušte začiarknutie voľby Uložiť heslá s týmito zásadami.

  • Ak chcete spolu so zásadami uložiť aj heslá a nastavenia obmedzení, vyberte možnosť Uložiť heslá s týmito zásadami.

 5. Určite nastavenie kompatibility a voľby hesla. Ak ste vybrali možnosť Uložiť heslá s týmito zásadami, zadajte heslo a obmedzenia. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Skontrolujte podrobné informácie o zásadách, kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom kliknite na voľbu Zavrieť.

Vytvorenie zásad zabezpečenia certifikátom

 1. V aplikácii Acrobat vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Spravovať zásady zabezpečenia. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.
 2. Kliknite na Nové.
 3. Zvoľte Použiť certifikáty s verejným kľúčom a potom kliknite na Ďalej.
 4. Uveďte názov a opis zásad a určite súčasti dokumentu, ktoré chcete zašifrovať.

  Certifikáty musia byť aktuálne a musia mať použitie kľúča, ktoré povoľuje šifrovanie.

 5. Určite spôsob, ako sa majú presadzovať zásady:
  • Ak chcete vytvoriť zásady priradené jednotlivým príjemcom, nevyberajte voľbu Pri aplikovaní týchto zásad požadovať príjemcov.

  • Ak chcete vytvoriť zásady priradené jednotlivým dokumentom, vyberte možnosť Pri aplikovaní týchto zásad požadovať príjemcov.

 6. V menu vyberte šifrovací algoritmus, ktorý je kompatibilný s verziou aplikácie Acrobat príjemcu, a kliknite na voľbu Ďalšie.
 7. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak vyberiete voľbu Pri aplikovaní týchto zásad požadovať príjemcov, skontrolujte nastavenie zásad a potom kliknite na voľbu Dokončiť.

  • Ak nevyberiete voľbu Pri aplikovaní týchto zásad požadovať príjemcov, zadajte príjemcov výberom digitálnych identifikátorov (vrátane vášho digitálneho identifikátora). Potom kliknite na voľbu Ďalšie.

 8. Kliknite na Dokončiť.

Vytváranie zásad pre zabezpečené prílohy

Dokumenty môžete zabezpečiť tak, že ich vložíte do zabezpečenej obálky, ktorú odošlete ako prílohu e-mailu. Táto metóda je užitočná v prípade, ak chcete poslať zabezpečený priložený súbor bez toho, aby ste museli súbory šifrovať. Dokumenty môžete vložiť ako priložené súbory do zabezpečenej obálky, ktorú môžete zašifrovať a odoslať príjemcom. Keď príjemcovia otvoria obálku, môžu z nej extrahovať priložené súbory a uložiť ich. Uložené súbory sú identické s originálnymi priloženými súbormi a po uložení už nie sú zašifrované.

Ak napríklad odosielate dôverné dokumenty vrátane iných súborov, než sú súbory PDF, chcete, aby dokumenty prezeral iba príjemca. Tieto dokumenty môžete vložiť ako prílohy do zabezpečenej obálky, ktorú môžete zašifrovať a odoslať e-mailom. Ktokoľvek môže otvoriť obálku, zobraziť jej titulnú stranu a dokonca zobraziť zoznam jej obsahu. Vložené prílohy však môže zobraziť a extrahovať iba príjemca.

Vkladanie súborov príloh do zabezpečených obálok
Súbory príloh vkladajte do zabezpečených obálok, aby bol prenos bezpečný.

 1. Vyberte voľby Nástroje> Ochrana > Ďalšia ochrana > Vytvoriť zabezpečenú obálku. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.
 2. Kliknite na položku Pridať posielaný súbor, vyberte dokumenty, ktoré chcete priložiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Kliknite na Ďalšie.
 3. Vyberte šablónu obálky a kliknite na tlačidlo Ďalšie.
 4. Zvoľte spôsob doručenia a kliknite na Ďalšie.
 5. Ak boli vytvorené zásady pre obálku, vyberte ich alebo vyberte voľbu Nové zásady. Potom podľa pokynov vytvorte zásady.
 6. Skontrolujte informácie a kliknite na voľbu Dokončiť.
 7. V prípade niektorých zásad sa zobrazí výzva na zadanie informácií, ktoré chcete zobraziť na obálke. Zadajte dostatok informácií, ktoré umožnia príjemcom identifikovať odosielateľa obálky.
 8. Doplňte informácie o zabezpečení (heslo, certifikát alebo zásady).
 9. Keď sa zobrazí obálka, zadajte mená príjemcov. Potom kliknite na ikonu Uložiť alebo Odoslať e-mail na paneli s nástrojmi.

  Ak kliknete na ikonu pošty, spustí sa predvolený poštový program so zabezpečenou obálkou ako prílohou. Zadajte e-mailové adresy príjemcov a odošlite e-mailovú správu.

Vytvorenie užívateľských zásad zabezpečenia pomocou služby Adobe LiveCycle Rights Management ES

Ak máte prístup k službe Adobe LiveCycle Rights Management ES, môžete obmedziť prístup k dokumentom a práva jednotlivcov registrovaných na serveri. Pri vytvorení užívateľských zásad pomocou služby Adobe LiveCycle Rights Management ES ste presmerovaní na webovú stránku služby Adobe LiveCycle Rights Management ES.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V prípade samostatného súboru PDF alebo súboru PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF, otvorte súbor PDF.

  • V prípade portfólia PDF otvorte portfólio PDF a vyberte možnosti Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana.

 2. Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Spravovať. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.
 3. Kliknite na Nové.
 4. Vyberte voľbu Použiť Adobe LiveCycle Rights Management a kliknite na voľbu Ďalšie.
 5. Na webovej stránke služby Adobe LiveCycle Rights Management kliknite na voľbu Policies (Zásady) a potom kliknite na voľbu New (Nové).
 6. Uveďte názov a opis, nastavte dobu platnosti a všetky ďalšie voľby.
 7. Vyberte užívateľov alebo skupiny, nastavte pre nich práva a kliknite na tlačidlo OK.
 8. Určite súčasti dokumentu, ktoré chcete zašifrovať, a určite, či chcete použiť vodoznak.
 9. Po dokončení kliknite v hornej časti stránky na Save (Uložiť).

Aplikovanie zásad zabezpečenia na súbory PDF

Na PDF môžete aplikovať buď zásady organizácie, alebo užívateľské zásady. Ak chcete priradiť serverové zásady k dokumentu, pripojte sa k službe Adobe LiveCycle Rights Management ES. Zásady zabezpečenia služby Adobe LiveCycle Rights Management musia byť uložené na serveri, ale súbory PDF, na ktoré sa tieto zásady vzťahujú, tam uložené byť nemusia. Zásady zabezpečenia môžete na PDF aplikovať pomocou aplikácie Acrobat, dávkových sekvencií na strane servera alebo iných aplikácií, ako je Microsoft Outlook.

Zásady organizácie môže upravovať alebo odstraňovať iba správca zásad. Podrobné informácie o úprave zásad zabezpečenia získate po výbere volieb Nástroje > Ochrana > Ďalšia ochrana > Správa práv > Spravovať účet. Potom kliknite na voľbu Pomocník v pravom hornom rohu.

Aplikovanie zásad zabezpečenia na PDF

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V prípade samostatného súboru PDF alebo súboru PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF, otvorte súbor PDF.

  • V prípade portfólia PDF otvorte portfólio PDF a vyberte voľby Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana.

 2. Ak používate serverové zásady, vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Spravovať zásady zabezpečenia. Vyberte zásady. Zo zoznamu vyberte zásady služby Adobe LiveCycle Rights Management a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť.

  Obnovenie zásad zabezpečenia zabezpečuje, aby ste získali tie najaktuálnejšie serverové zásady.

 3. Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Spravovať zásady zabezpečenia. Vyberte zásady a potom kliknite na Aplikovať na dokument. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.

Aplikovanie zásad na prílohy v aplikácii Outlook

V aplikácii Microsoft Outlook môžete posielať rôzne typy súborov ako zabezpečené prílohy PDF. Táto voľba je dostupná iba v prípade, ak je v aplikácii Acrobat nastavená a dostupná služba Adobe LiveCycle Rights Management ES.

 1. V aplikácii Outlook na domovskom páse vyberte voľbu Nová poštová správa.
 2. Na páse s nástrojmi Adobe PDF kliknite na tlačidlo Priložiť ako zabezpečené Adobe PDF .
 3. Uvedením cesty k súboru alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyberte súbor, ktorý chcete priložiť.
 4. Určite, ako chcete dokument zabezpečiť, a kliknite na tlačidlo OK.

  Súbor sa prevedie do PDF a zašifruje s použitím zvolenej metódy zabezpečenia.

 5. Dokončite emailovú správu a potom kliknite na Odoslať.

Odstránenie užívateľských zásad zabezpečenia z PDF

Zásady zabezpečenia môžete zo súboru PDF odstrániť, ak máte primerané povolenia. Vlastník dokumentu vo všeobecnosti môže odstraňovať zásady zabezpečenia zo súboru PDF.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V prípade samostatného súboru PDF alebo súboru PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF, otvorte súbor PDF.

  • V prípade portfólia PDF otvorte portfólio PDF a vyberte možnosti Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana.

 2. Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Odstrániť zabezpečenie. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.

Export nastavenia zabezpečenia

 1. Vyberte voľby Predvoľby > Zabezpečenie > Exportovať.
 2. Vyberte skupiny nastavení, ktoré chcete zdieľať, a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Skontrolujte a podľa potreby upravte nastavenia zabezpečenia a potom kliknite na voľbu Exportovať.
 4. Vyberte metódu, ktorá sa má použiť na šifrovanie nastavenia zabezpečenia (ak sa to požaduje), a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Vyberte voľbu Príjemcovia a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
 6. Súbor podpíšte.

Kopírovanie, úpravy alebo odstránenie zásad

 1. Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Zašifrovať > Spravovať zásady zabezpečenia. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.
 2. V menu Zobraziť si vyberte, či chcete zobraziť všetky zásady, ku ktorým máte prístup, užívateľské zásady, ktoré ste vytvorili, alebo zásady organizácie.
 3. Vyberte zásady a potom použite požadované voľby:

  Poznámka:

  Voľby úprav alebo odstránenia zásad organizácie nie sú dostupné, ak nemáte povolenia správcu pre službu Adobe LiveCycle Rights Management ES. Tieto zásady je možné zmeniť len v službe Adobe LiveCycle Rights Management ES, ktorá sa otvorí automaticky, keď vyberiete niektorú z volieb.

  Kopírovať

  Slúži na vytvorenie zásad, ktoré vychádzajú z nastavení existujúcich zásad.

  Upraviť

  Úprava užívateľských zásad, ktoré sú uložené v lokálnom počítači, ovplyvňuje iba dokumenty, na ktoré sa tieto zásady po svojej úprave použijú. V prípade užívateľských zásad uložených na serveri môžete upraviť nastavenia práv a ďalšie voľby. Táto voľba nie je dostupná pre zásady organizácie.

  Odstrániť

  Táto voľba zvyčajne nie je dostupná pre zásady organizácie.

  Obľúbené

  Ak je táto voľba vybratá, vedľa zásad sa zobrazí hviezdička. Ak chcete zásady odstrániť zo zoznamu obľúbených, kliknite znovu na Obľúbené. Voľbu Obľúbené môžete aplikovať na viac zásad. Túto voľbu použite, ak chcete, aby bol prístup k zásadám jednoduchší.

Odvolanie platnosti PDF zabezpečeného pomocou zásad

Ak chcete obmedziť prístup k súboru PDF chránenému prostredníctvom zásad, ktorý ste sprístupnili pre skupinu užívateľov, môžete odvolať platnosť dokumentu.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V prípade samostatného súboru PDF alebo súboru PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF, otvorte súbor PDF a prihláste sa do služby Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • V prípade portfólia PDF otvorte portfólio PDF, prihláste sa do služby Adobe LiveCycle Rights Management a vyberte možnosti Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana.

 2. Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Ďalšia ochrana > Správa prístupových práv > Odvolať. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.
 3. V menu na webovej stránke vyberte voľbu s vysvetlením, prečo dokument odvolávate, alebo napíšte správu. Ak chcete odvolaný dokument nahradiť iným, uveďte URL miesta, kde je nový dokument uložený.
 4. Kliknutím na OK uložte vykonané zmeny.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online