Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Dokument môžete podpísať na potvrdenie jeho obsahu alebo na jeho schválenie. Podľa zámeru môžete použiť rôzne typy podpisov.

Podpísanie dokumentu PDF vlastným podpisom

Ak chcete podpísať dokument PDF, môžete napísať, nakresliť alebo vložiť obrázok s ručným podpisom alebo iniciálami. Zároveň k nemu môžete pridať text, ako napríklad svoje meno, spoločnosť, titul alebo dátum. Keď dokument dokončíte, tento podpis a text sa stanú súčasťou dokumentu PDF.

Ďalšie informácie o vytvorení digitálneho identifikátora na certifikované podpisy nájdete v časti Digitálne identifikátory.

Poznámka:

Skôr než dokument podpíšete, dokončite jeho úpravy. Zmeny vykonané v dokumente po jeho podpísaní môžu zrušiť platnosť podpisu.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Kliknite na položku Vyplniť a podpísať.

  Panel Vyplniť a podpísať

  Poznámka:

  Ak sa na paneli s nástrojmi nezobrazuje položka Vyplniť a podpísať, aktualizujte si aplikáciu Acrobat XI. Kliknite na ponuku Pomocník v aplikácii Acrobat a následne vyberte položku Skontrolovať aktualizácie. Podľa zobrazených pokynov si prevezmite a nainštalujte všetky dostupné aktualizácie.

 3. Na paneli nástrojov Vyplniť a podpísať kliknutím na položku Pridať text   vložte text, ako napríklad svoje meno, spoločnosť, titul alebo dátum. Kliknite v dokumente na miesto, kam chcete text vložiť, a začnite písať.

 4. Na paneli nástrojov Vyplniť a podpísať kliknite na položku Umiestniť podpis.

  Pri prvom podpisovaní voľba Umiestniť podpis otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vytvoriť alebo importovať svoj podpis.

  Poznámka:

  Poznámka: Ak už máte podpis, môžete jednoducho kliknúť na položku Umiestniť podpis a prejsť na krok 6. Ak chcete zmeniť alebo odstrániť existujúci podpis, kliknite na tlačidlo so šípkou vedľa položky Umiestniť podpis a následne vyberte položku Zmeniť uložený podpis alebo Vymazať uložený podpis. 

 5. (Prvé podpisovanie) V dialógovom okne Umiestniť podpis vyberte typ podpisu, ktorý chcete umiestniť:

  Vyberte požadovanú voľbu položky Podpis
  Môžete zadať podpis z klávesnice, použiť webovú kameru, nakresliť ho, importovať podpis alebo sa podpísať pomocou certifikátu. Aplikácia Acrobat bude tento podpis využívať pri podpisovaní dokumentov PDF v budúcnosti.

  Zadať podpis

  Do poľa Zadajte svoje meno zadajte svoje meno. Môžete si vybrať z malej ponuky štýlov podpisu; kliknutím na položku Zmeniť štýl podpisu zobrazíte iný štýl. Keď ste s podpisom spokojní, kliknite na tlačidlo Prijať.

  Použiť webovú kameru

  Voľba Použiť webovú kameru otvorí okno videa, ktoré vám pomôže nasnímať obraz podpisu pomocou webovej kamery vášho systému. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie podpisu na podpisovanie dokumentov PDF.

  Nakresliť podpis

  Do poľa Nakreslite svoj podpis nakreslite svoj podpis. Keď ste s podpisom spokojní, kliknite na tlačidlo Prijať.

  Použiť obrázok

  Vložte obrázok s vaším podpisom. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie podpisu na podpisovanie dokumentov PDF.

  Použiť certifikát

  Kliknite na tlačidlo Ďalšie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, ktoré vám pomôžu podpis umiestniť, nastaviť jeho vzhľad a uložiť podpísaný dokument PDF. (Kroky 6 a 7 uvedené nižšie sa nevzťahujú na podpisy využívajúce certifikát.)

 6. Kliknite v dokumente PDF na miesto, kam chcete umiestniť podpis.
 7. Ak chcete podpis presunúť, zmeniť jeho veľkosť alebo ho otočiť, vykonajte jeden z týchto krokov.
  Presuňte, zmeňte veľkosť alebo otočte podpis
  A. Presuňte ukazovateľ B. Zmeňte veľkosť ukazovateľa C. Otočte ukazovateľ 

  Premiestnenie

  Umiestnite kurzor nad podpis a potiahnite ho na požadované miesto.

  Zmena veľkosti

  Veľkosť zmeníte potiahnutím rohového tiahla.

  Rotácia

  Umiestnite kurzor nad tiahlo otočenia (tiahlo v strede vrchnej časti), kde sa kurzor premení na kruhovú šípku. Potiahnutím podpis otočíte.

Ďalšie informácie o možnostiach digitálneho podpisu nájdete v časti Overenie digitálnych podpisov.

Vytvorenie podpisu na podpisovanie dokumentov PDF

Podpis na podpísanie dokumentu PDF môžete vytvoriť pomocou webovej kamery alebo nakreslením.

Použiť webovú kameru

 1. Na paneli nástrojov Vyplniť a podpísať kliknite na položku Umiestniť podpis.

 2. Vyberte položku Použiť webovú kameru

  Vyberte položku Použiť webovú kameru
  Okno s videom zobrazí priamy video prenos z kamery vášho systému.

 3. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa podpíšte čiernym perom na čistý, prázdny list bieleho papiera a podržte ho pred webovou kamerou. Kliknutím na položku Spustiť webovú kameru spustíte zaznamenanie obrázka s podpisom.

  Poznámka:

  Dbajte na to, aby bol váš podpis správne umiestnený na modrej čiare v okne s videom.

  Nasnímajte obrázok podpisu pomocou webovej kamery
  Zaznamenanie a zobrazenie podpisu.

  Ostrosť podpisu môžete upraviť pohybovaním držaného papiera dopredu alebo dozadu. Pri správnom umiestnení podpisu na modrú čiaru sa podpis automaticky zaznamená.

 4. Pozrite si náhľad nasnímaného podpisu. Keď ste s podpisom spokojní, kliknite na tlačidlo Prijať.

Použiť obrázok

 1. Podpíšte sa čiernou farbou na čistý, prázdny list bieleho papiera. Podpis umiestnite do stredu, aby ste neodfotografovali alebo nenaskenovali okraje papiera.

 2. Podpis odfotografujte alebo naskenujte. Ak podpis fotografujete, dbajte, aby bola strana dobre osvetlené a na podpis nedopadali žiadne tiene.

 3. Fotografiu alebo naskenovaný súbor preneste do počítača. Aplikácia Acrobat akceptuje súbory typu JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF a PDF. Zaznamenajte si umiestnenie súboru, aby ste ho pri podpisovaní dokumentov PDF našli.

  Obrázok nie je nutné orezať. Ak je fotografia alebo naskenovaný obrázok dostatočne jasný, aplikácia Acrobat importuje iba podpis.

 4. Na paneli nástrojov Vyplniť a podpísať v aplikácii Acrobat vyberte položku Umiestniť podpis.

 5. Vyberte voľbu Použiť obrázok. Vyhľadajte a vyberte súbor s podpisom a kliknite na položku Prijať.

  Vyberte súbor s vašim podpisom
  Použite súbor s obrázkom podpisu, ktorý ste vytvorili.

Odoslanie podpísaného dokumentu PDF faxom alebo e-mailom

Podpísané dokumenty môžete odosielať prostredníctvom faxu alebo e-mailu pomocou služby Adobe Sign. Služba Adobe Sign uchová kópiu súboru vo vašom účte online, aby ste ho mohli neskôr otvoriť. Do služby Adobe Sign sa môžete prihlásiť pomocou identifikátora Adobe ID alebo si vytvoriť účet.

 1. Keď je dokument dokončený, kliknite na položku Odosielajte alebo zbierajte podpisy na paneli Vyplniť a podpísať.

 2. Kliknite na položku Odoslať prostredníctvom e-mailu alebo faxu.

 3. Keď sa zobrazí hlásenie „Váš podpísaný dokument sa odovzdá do služby Adobe Sign…“, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

 4. Keď sa v prehliadači otvorí webová lokalita služby Adobe Sign, vyplňte požadované polia a kliknite na tlačidlo Doručiť.

 5. Podľa pokynov na obrazovke sa zaregistrujte a dokončite odoslanie daného dokumentu.

Po podpísaní uzamknúť dokument

Ak na podpísanie alebo certifikovanie dokumentu PDF použijete digitálny identifikátor, zobrazuje sa možnosť uzamknúť dokument po podpísaní.

Poznámka: Možnosť Umiestniť podpis vám pomáha vytvoriť obyčajný podpis, nie digitálny identifikátor.

Informácie o tom, ako certifikovať alebo podpísať dokument PDF pomocou digitálneho identifikátora, nájdete v nasledujúcej časti uvedenej nižšie.

Podpísanie dokumentu PDF pomocou digitálneho identifikátora

Ak dostanete dokument PDF obsahujúci pole na podpis, kliknite na toto pole a aplikácia Acrobat alebo Reader zobrazí váš predvolený digitálny identifikátor, ak už je zadaný. V opačnom prípade sa zobrazí možnosť vytvoriť nový digitálny identifikátor. Ak nemáte k dispozícii vložené pole na podpis, môžete dokument PDF podpísať pomocou nástroja Podpísať pomocou certifikátu. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Certifikácia alebo podpísanie dokumentu PDF pomocou digitálneho identifikátora:

 1. Kliknite na položku Vyplniť a podpísať a následne kliknutím na položku Pracovať s certifikátmi tento panel rozbaľte.

  Pracovať s certifikátmi
 2. Kliknite na položku Podpísať pomocou certifikátu. Zobrazí sa výzva na nakreslenie obdĺžnika. Kliknite na položku Nakresliť obdĺžnik nového podpisu.

  Nakreslenie obdĺžnika nového podpisu
 3. Prejdite na miesto v dokumente PDF, kam chcete umiestniť digitálny identifikátor alebo podpis, a potiahnutím myši nakreslite obdĺžnik na umiestnenie podpisu.

  Zobrazí sa dialógové okno Podpísať dokument. V rozbaľovacej ponuke Podpísať ako je označený predvolený identifikátor alebo podpis. Ak chcete vybrať iný identifikátor, kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte ho.

  Podpísanie dokumentu pomocou predvoleného digitálneho identifikátora

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť nový digitálny identifikátor, vyberte v rozbaľovacej ponuke položku Nový identifikátor a postupujte podľa krokov uvedených v časti Vytvorenie digitálneho identifikátora s vlastným podpisom.

 4. Do poľa Heslo zadajte heslo nového digitálneho identifikátora.

 5. Ak chcete dokument po podpísaní uzamknúť, začiarknite políčko Uzamknúť dokument po podpísaní.

  Výstraha:

  Dokument bude uzamknutý a nebude ho možné ďalej upravovať. Táto funkcia je praktickou pomôckou, keď ste poslednou alebo jednou osobou, ktorá dokument podpisuje. Ak si nie ste istí, pred výberom tejto možnosti a podpísaním uložte kópiu tohto dokumentu PDF.

 6. Kliknite na položku Podpísať. Môže sa zobraziť výzva na uloženie kópie dokumentu. Ak chcete uchovať kópiu dokumentu, zadajte odlišný názov a následne kliknite na položku Uložiť. Podpis sa umiestni do dokumentu.

  Podpísaný dokument

Obnovenie alebo resetovanie hesla digitálneho identifikátora

Ľutujeme, ale heslo nie je možné obnoviť ani resetovať, ak ho zabudnete. Ak ste si identifikátor vytvorili sami, môžete si vytvoriť nový s rovnakými informáciami, aké ste použili pre daný identifikátor. Ak ste identifikátor dostali od certifikačnej autority, požiadajte danú autoritu o pomoc.

Ďalšie informácie nájdete v časti Digitálne identifikátory.

Takisto môžete získať podpis dokumentov PDF od ostatných používateľov pomocou služby Adobe Sign

Dokumenty PDF môžete nechať podpísať ostatnými používateľmi pomocou služby Adobe Sign. Adobe Sign je online služba, ktorá používateľom umožňuje rýchlo podpisovať dokumenty vo webovom prehliadači bez použitia digitálneho identifikátora. Táto služba zaznamenáva celý proces podpisovania.

Služba Adobe Sign podpisujúcim osobám odošle e-mail s informáciou o tom, že chcete, aby podpísali dokument. Dokument môžu prezrieť a podpísať na zabezpečenej webovej lokalite služby Adobe Sign. Po podpísaní vy aj podpisujúce osoby dostanete podpísaný dokument PDF e-mailom. Služba Adobe Sign podpísaný dokument uchová v rámci vášho účtu, kde ho môžete v budúcnosti otvoriť. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://acrobat.adobe.com/us/sk/sign.html.

 1. Otvorte dokument PDF, ktorý chcete nechať podpísať.

 2. Otvorte tablu Vyplniť a podpísať (kliknite na voľbu Vyplniť a podpísať na pravej strane panela s nástrojmi).

 3. Kliknutím na položku Odoslať a zbierať podpisy otvorte panel.

 4. Kliknite na položku Zabezpečiť podpísanie ostatnými.

 5. Keď sa zobrazí hlásenie „Dokument bol odoslaný do služby Adobe Sign“, pokračujte kliknutím na voľbu Pokračovať.

  Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

 6. Keď sa vo webovom prehliadači otvorí webová lokalita služby Adobe Sign, odošlite dokument PDF podľa zobrazených pokynov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online