Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Predvoľby overenia nastavte vopred. Tým zabezpečíte platnosť digitálnych podpisov pri otvorení dokumentu PDF a zobrazenie podrobností overenia pri podpise. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie predvolieb overenia podpisu.

Ak sú digitálne podpisy overené, na lište správ dokumentu sa zobrazuje ikona, ktorá informuje o stave podpisu. Ďalšie podrobnosti o stave podpisu sa zobrazia na paneli Podpisy a v dialógovom okne Vlastnosti podpisu.

Nastavenie overovania digitálnych podpisov

Keď dostanete podpísaný dokument, môžete chcieť overiť jeho podpis (podpisy) na overenie autora podpisu a podpísaného obsahu. Podľa toho, ako ste nakonfigurovali aplikáciu, sa môže overenie vykonať automaticky. Platnosť podpisu sa určí skontrolovaním autenticity stavu certifikátu digitálneho identifikátora autora podpisu a integrity dokumentu:

 • Overením autenticity sa potvrdí, že certifikát alebo nadradené certifikáty autora podpisu existujú v zozname dôveryhodných identít overovateľa. Tiež sa potvrdí platnosť podpisového certifikátu podľa používateľskej konfigurácie aplikácie Acrobat alebo Reader.

 • Overením integrity dokumentu sa potvrdí, či sa podpísaný obsah po jeho podpísaní nezmenil. V prípade zmeny obsahu potvrdí overenie integrity dokumentu, či bol obsah zmenený spôsobom povoleným autorom podpisu.

Nastavenie predvolieb overenia podpisu

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. Ak chcete spustiť Overovanie, kliknite na tlačidlo Viac.

 4. Ak chcete, aby sa pri otvorení dokumentu automaticky overili všetky podpisy v dokumente PDF, vyberte voľbu Overiť podpisy pri otvorení dokumentu. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená.

 5. Nastavte voľby overovania a kliknite na tlačidlo OK.

  Chovanie overovania

  Pri overovaní

  Tieto voľby nastavujú metódy, ktoré určujú, ktorý zásuvný modul sa použije na overenie podpisu. Vhodný zásuvný modul sa často vyberie automaticky. O požiadavkách jednotlivých zásuvných modulov na overovanie podpisov sa poraďte so správcom systému.

  Požadovať, aby pri overovaní podpisov bola kontrola odvolania certifikátu úspešná, kedykoľvek je to možné...

  Pri overovaní certifikátu sa kontroluje zoznam vyradených certifikátov. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená. Ak zrušíte výber tejto voľby, bude sa ignorovať stav odvolania pri schvaľovacích podpisoch. Pri certifikačných podpisoch sa stav odvolania kontroluje vždy.

  Čas overenia

  Overovať podpisy pomocou

  Vyberte voľbu na určenie, ako sa má kontrolovať platnosť digitálneho podpisu. Pri predvolenom nastavení môžete skontrolovať čas podľa času vytvorenia podpisu. Prípadne ho môžete skontrolovať podľa aktuálneho času alebo času nastaveného serverom časových pečiatok pri podpísaní dokumentu.

  Použitie časových pečiatok s ukončenou platnosťou

  Použije bezpečný čas, ktorý poskytla časová pečiatka alebo ktorý je vložený v podpise, a to aj v prípade, že platnosť certifikátu podpisu skončila. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená. Ak zrušíte výber tejto voľby, zahodíte časové pečiatky, ktorých platnosť skončila.

  Overovacie informácie

  Určuje, či sa majú informácie o overovaní vložiť do podpísaného dokumentu PDF. Predvolené je upozornenie používateľa v prípade, že sú informácie o overovaní príliš veľké.

  Integrácia s Windows

  Určuje, či sa pri overovaní podpisov a certifikovaných dokumentov má dôverovať všetkým koreňovým certifikátom funkcie pre certifikáty systému Windows. Výber týchto volieb môže oslabiť zabezpečenie.

  Poznámka:

  Neodporúča sa dôverovať všetkým koreňovým certifikátom v rámci funkcie certifikátov systému Windows. Mnohé certifikáty distribuované so systémom Windows sú určené na iné účely než vytvorenie dôveryhodných identít.

Nastavenie úrovne dôveryhodnosti certifikátu

V aplikáciách Acrobat a Reader sa podpis certifikovaného alebo podpísaného dokumentu považuje za platný, ak medzi vami a autorom podpisu existuje vzájomná dôveryhodnosť. Úroveň dôveryhodnosti certifikátu určuje akcie, pri ktorých dôverujete autorovi podpisu.

Zmenou nastavenia dôveryhodnosti certifikátov môžete povoliť konkrétne akcie. Nastavenia napríklad môžete zmeniť tak, aby bol povolený dynamický obsah a JavaScript vložený do certifikovaného dokumentu.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty kliknite na tlačidlo Viac.
 4. V ľavej časti vyberte položku Dôveryhodné certifikáty.
 5. Vyberte zo zoznamu certifikát a kliknite na položku Upraviť dôveryhodnosť.
 6. Na karte Dôveryhodnosť vyberte ľubovoľné z nasledujúcich položiek, pri ktorých chcete nastaviť dôveryhodnosť tohto certifikátu:

  Použiť tento certifikát ako dôveryhodný koreňový certifikát

  Koreňový certifikát je pôvodná autorita v reťazci certifikačných autorít, ktoré vystavili certifikát. Tým, že dôverujete koreňovému certifikátu, dôverujete aj všetkým certifikátom vydaným touto certifikačnou autoritou.

  Podpísané dokumenty alebo údaje

  Potvrdzuje identitu autora podpisu.

  Certifikované dokumenty

  Dokumenty, v ktorých autor certifikuje dokument svojím podpisom, sa budú považovať za dôveryhodné. Autor podpisu sa považuje za dôveryhodného z hľadiska certifikovania dokumentov a všetky akcie, ktoré certifikovaný dokument vykoná, sú akceptované.

  Ak je táto voľba vybratá, k dispozícii sú nasledujúce voľby:

  Dynamický obsah

  Povoľuje prehrávanie filmov, zvukov a ďalších dynamických prvkov v certifikovanom dokumente.

  Vložený JavaScript s vysokou prioritou

  Povoľuje spúšťanie privilegovaného skriptu JavaScript, ktorý je vložený v súbore PDF. Súbory skriptu JavaScript sa môžu použiť aj na zlomyseľné účely. Túto voľbu je rozumné vybrať iba v prípade potreby a pre certifikáty, ktorým dôverujete.

  Privilegované systémové operácie

  Pri certifikovaných dokumentoch povoľuje operácie pripojenia na internet, medzidoménového skriptovania, tichej tlače, odkazov na externé objekty a metodológie importu/exportu.

  Poznámka:

  Voľby Vložený JavaScript s vysokou prioritou a Privilegované systémové operácie povoľte iba pre zdroje, ktoré považujete za dôveryhodné a s ktorými úzko spolupracujete. Tieto voľby použite napríklad pre svojho zamestnávateľa alebo poskytovateľa služieb.

 7. Kliknite na tlačidlo OK, zatvorte dialógové okno Nastavenia digitálnych identifikátorov a dôveryhodných certifikátov a v dialógovom okne Predvoľby kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Digital Signature Guide (Používateľská príručka pre digitálne podpisy) na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig.

Panel Podpisy pre digitálne podpisy

Na paneli Podpisy sa zobrazujú informácie o každom digitálnom podpise v aktuálnom dokumente a história zmien dokumentu, ktoré sa vykonali od prvého digitálneho podpísania. Každý digitálny podpis má ikonu označujúcu stav jeho overenia. Podrobnosti o overení sú uvedené pod jednotlivými podpismi a môžu sa zobraziť po rozbalení podpisu. Panel Podpisy poskytuje aj informácie o čase podpísania dokumentu a podrobnosti o dôveryhodnosti a podpísanej osobe.

Overte podpisy na paneli Podpisy
Overte podpisy na paneli Podpisy

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Podpisy alebo kliknite na tlačidlo Panel podpisu na lište správ dokumentu.

Poznámka:

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na pole podpisu na paneli Podpisy môžete vykonávať väčšinu operácií týkajúcich sa podpisov vrátane pridávania, odstraňovania a overovania podpisov. V niektorých prípadoch sa môže pole podpisu po podpísaní zamknúť.

Podpisovanie v režime náhľadu dokumentu

Ak je integrita dokumentov kritická pre váš pracovný postup týkajúci sa podpisovania, na podpisovanie dokumentov používajte funkciu Náhľad dokumentu. Táto funkcia analyzuje, či sa v dokumente nenachádza obsah, ktorý môže zmeniť vzhľad dokumentu. Tento obsah potom potlačí, aby vám umožnila zobraziť a podpísať dokument v statickom a zabezpečenom stave.

Funkcia Náhľad dokumentu vám pomôže zistiť, či dokument obsahuje dynamický obsah alebo externé závislosti. Pomôže vám zistiť aj to, či dokument obsahuje súčasti ako polia formulára, multimédiá alebo JavaScript, ktoré môžu ovplyvniť jeho vzhľad. Po revízii správy môžete kontaktovať autora dokumentu v súvislosti s problémami v správe.

Režim Náhľad dokumentu môžete použiť aj mimo pracovného postupu podpisovania na skontrolovanie celistvosti dokumentu.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.

 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.

 3. Ak chcete použiť voľbu Vytvorenie a vzhľad, kliknite na tlačidlo Viac.

 4. Voľba Pri podpisovaní sa zobrazí, keď vyberiete voľbu Zobraziť dokumenty v režime Náhľad a kliknete na tlačidlo OK.

 5. V dokumente PDF kliknite na pole podpisu a vyberte voľbu Podpísať dokument.

  Na lište správ dokumentu sa zobrazí stav súladu so špecifikáciami a príslušné voľby.

 6. (Voliteľné) Na lište správ dokumentu kliknite na tlačidlo Zobraziť správu (ak je dostupné) a výberom jednotlivých položiek v zozname zobrazte podrobnosti. Keď skončíte, zavrite dialógové okno Správa o podpise PDF.

 7. Ak vám vyhovuje stav dokumentu, na paneli s nástrojmi dokumentu kliknite na položku Podpísať dokument a pridajte digitálny podpis.

 8. Dokument PDF uložte s iným názvom ako pôvodný súbor a potom dokument zatvorte bez vykonávania ďalších zmien.

Certifikovanie dokumentu PDF

Certifikovaním PDF dávate najavo svoj súhlas s jeho obsahom. Tiež určíte typy povolených zmien, po vykonaní ktorých zostane dokument certifikovaný. Predpokladajme napríklad, že nejaký štátny úrad vytvorí formulár obsahujúci pole podpisu. Keď je formulár hotový, úrad dokument certifikuje a pritom povolí, že užívatelia môžu meniť iba pole formulára a môžu dokument podpísať. Užívatelia môžu vyplniť formulár a podpísať dokument. Ak však odstránia strany alebo pridajú poznámky, dokument si nezachová svoj certifikovaný stav.

Certifikačný podpis je možné použiť len v prípade, ak dokument PDF neobsahuje žiadne iné podpisy. Certifikačné podpisy môžu byť viditeľné alebo neviditeľné. Ikona modrej stuhy na paneli Podpisy označuje platný certifikačný podpis. Na pridávanie certifikačných digitálnych podpisov je potrebný digitálny identifikátor.

 1. Odstráňte obsah, ktorý by mohol narušiť bezpečnosť dokumentu, ako sú prvky JavaScript, akcie či vložené médiá.

 2. Vyberte voľby Podpísať > Pracovať s certifikátmi, čím otvoríte príslušný panel.

 3. Kliknite na jednu z týchto volieb:

  Certifikovať (viditeľné)

  Umiestni certifikovaný podpis buď do existujúceho poľa na digitálny podpis (ak je k dispozícii), alebo na vami určené miesto.

  Certifikovať (neviditeľné)

  Certifikuje dokument, ale podpis sa zobrazuje iba na paneli Podpisy.

 4. Podľa pokynov na obrazovke podpis umiestnite (ak sa vzťahuje), zadajte digitálny identifikátor a vyberte voľbu pre nastavenie Povolené akcie po certifikácii.

  Poznámka:

  Ak ste v predvoľbách podpisu zapli voľbu Pri podpisovaní: Zobraziť dokument v režime Náhľad, kliknite na voľbu Podpísať dokument na lište správ dokumentu.

 5. Dokument PDF uložte s iným názvom, než je názov pôvodného súboru, a potom dokument zavrite bez vykonania ďalších zmien. Je vhodné, ak sa dokument uloží ako odlišný súbor, aby sa zachoval aj pôvodný nepodpísaný dokument.

Vloženie časovej pečiatky do dokumentu

Aplikácia Acrobat umožňuje používateľom pridať časovú pečiatku k dokumentu PDF bez vyžadovania podpisu založeného na identite. Na vloženie časovej pečiatky do dokumentu PDF je potrebný server časových pečiatok. (Pozrite si časť Konfigurácia servera časových pečiatok.) Časová pečiatka zaručuje autenticitu a existenciu dokumentu v konkrétnom čase. Tieto časové pečiatky sú v súlade s funkciami časových pečiatok a odvolania popísaných v časti 4 štandardu ETSI 102 778 o rozšírených elektronických podpisoch v dokumentoch PDF (PAdES). Do dokumentu môžu vložiť časovú pečiatku aj užívatelia aplikácie Reader X (alebo novšej), ak dokument obsahuje príslušné funkcie povolené pre aplikáciu Reader.

Ďalšie informácie o štandarde PAdES nájdete na adrese blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html

 1. Otvorte dokument, do ktorého chcete pridať časovú pečiatku.

 2. Vyberte voľby Podpísať > Pracovať s certifikátmi > Označiť dokument časovou pečiatkou.

 3. V dialógovom okne Vybrať predvolený server časových pečiatok vyberte zo zoznamu predvolený server časových pečiatok alebo pridajte nový predvolený server časových pečiatok.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie a potom uložte dokument s časovou pečiatkou.

Overenie digitálneho podpisu

Ak je stav podpisu neznámy alebo neoverený, zistite príčinu problému a možné riešenie manuálnym overením podpisu. Ak je stav podpisu neplatný, obráťte sa s týmto problémom na autora podpisu.

Ďalšie informácie o upozorneniach podpisov a o platných a neplatných podpisoch nájdete v príručke Digital Signature Guide (Používateľská príručka pre digitálne podpisy) na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig.

Platnosť digitálneho podpisu a časovej pečiatky overíte kontrolou vlastností podpisu.

 1. Nastavte predvoľby overenia podpisu. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie predvolieb overenia podpisu.

 2. Otvorte dokument PDF, v ktorom sa nachádza podpis, a kliknite na podpis. Dialógové okno Stav overenia podpisu popisuje platnosť podpisu.

 3. Ďalšie informácie o podpise a časovej známke sa zobrazia po kliknutí na voľbu Vlastnosti podpisu.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti podpisu si prezrite časť Prehľad platnosti. V prehľade sa môže zobraziť niektoré z nasledujúcich hlásení:

  Dátum a čas podpisu sú z hodín na počítači autora podpisu.

  Čas je odvodený od miestneho času v počítači autora podpisu.

  Podpis je označený časovou pečiatkou.

  Autor podpisu použil server časových pečiatok a vaše nastavenie naznačuje, že dôverujete tomuto serveru časových pečiatok.

  Podpis je označený časovou pečiatkou, ale časovú pečiatku nebolo možné overiť.

  Overovanie časových pečiatok vyžaduje získanie certifikátu servera časových pečiatok do vášho zoznamu dôveryhodných identít. Overte to u správcu systému.

  Podpis je označený časovou pečiatkou, ale platnosť časovej pečiatky uplynula

  Aplikácie Acrobat a Reader overia časovú pečiatku podľa aktuálneho času. Táto správa sa zobrazí, ak platnosť certifikátu autora podpisu časovej pečiatky uplynula pred aktuálnym časom. Ak chcete, aby aplikácia Acrobat alebo Reader akceptovala časové pečiatky po uplynutí platnosti, v dialógovom okne Predvoľby overovania podpisov vyberte voľbu Použiť časové pečiatky so skončenou platnosťou (Predvoľby > Podpisy > Overenie: Viac). Aplikácie Acrobat a Reader zobrazia pri overovaní podpisov s časovou pečiatkou po uplynutí platnosti výstražnú správu.

 5. Ak chcete zobraziť podrobnosti o certifikáte autora podpisu, ako sú napríklad nastavenia dôveryhodnosti alebo právne obmedzenia podpisu, kliknite na voľbu Zobraziť certifikát autora podpisu v dialógovom okne Vlastnosti podpisu.

  Ak sa dokument po podpísaní zmenil, skontrolujte podpísanú verziu dokumentu a porovnajte ju s aktuálnou verziou.

Odstránenie digitálneho podpisu

Digitálny podpis nemôžete odstrániť, ak ste ho nepridali vy a ak nemáte nainštalovaný digitálny identifikátor na jeho podpísanie.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete digitálny podpis odstrániť, kliknite na pole podpisu pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vymazať podpis.
  • Ak chcete z dokumentu PDF odstrániť všetky digitálne podpisy, vyberte z menu volieb na paneli Podpisy voľbu Vymazať všetky polia podpisu. (Ak chcete otvoriť panel Podpisy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Podpisy.)

Zobrazenie predchádzajúcich verzií digitálne podpísaného dokumentu

Pri každom podpísaní dokumentu pomocou certifikátu sa s dokumentom PDF uloží aj jeho verzia podpísaná v danom čase. Každá verzia je uložená v prírastkovej forme a originál nie je možné zmeniť. Ku všetkým digitálnym podpisom a ich zodpovedajúcim verziám je možné získať prístup z panelu Podpisy.

 1. Na paneli Podpisy vyberte a rozbaľte podpis a vyberte položku Zobraziť podpísanú verziu v menu Voľby .

  Predchádzajúce verzie sa otvoria v novom PDF a v lište s názvom budú informácie o verzii a mene autora podpisu.

 2. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému dokumentu, vyberte názov dokumentu v menu Okná.

Porovnanie rôznych verzií podpísaného dokumentu

Po podpísaní dokumentu je možné zobraziť zoznam zmien vykonaných v dokumente od poslednej verzie.

 1. Vyberte podpis na paneli Podpisy.

 2. V menu Voľby vyberte voľbu Porovnať podpísanú verziu s aktuálnou verziou.

 3. Keď skončíte, zatvorte dočasný dokument.

Považovanie certifikátu autora podpisu za dôveryhodný

Považovanie certifikátu za dôveryhodný zahŕňa pridanie certifikátu do zoznamu dôveryhodných identít v Správcovi dôveryhodných identít a ručné nastavenie úrovne jeho dôveryhodnosti. Koncoví používatelia si pri používaní zabezpečenia certifikátmi často podľa potreby vymieňajú certifikáty. Prípadne pridajú certifikáty priamo z podpisov v podpísaných dokumentoch a potom nastavia úrovne dôveryhodnosti. Podniky však často vyžadujú, aby ich zamestnanci overovali podpisy od iných osôb bez vykonania akýchkoľvek ručných úloh. Aplikácia Acrobat dôveruje všetkým certifikátom na podpisovanie a certifikovanie, ktoré tvoria reťazec k dôveryhodnej entite. Správcovia by preto mali vopred nakonfigurovať klientske inštalácie alebo umožniť koncovým používateľom pridať dôveryhodné entity. Ďalšie informácie o dôveryhodných certifikátoch nájdete na stránke O certifikovaných podpisoch.

Portfóliá PDF a digitálne podpisy

Môžete podpísať čiastkové dokumenty PDF v rámci portfólia PDF alebo môžete podpísať portfólio PDF ako celok. Pri podpísaní čiastkového dokumentu PDF sa zamknú úpravy tohto dokumentu a zabezpečí sa jeho obsah. Po podpísaní všetkých čiastkových dokumentov PDF môžete portfólio PDF jeho podpísaním finalizovať. Prípadne môžete portfólio PDF podpísať ako celok a naraz tým zamknúť obsah všetkých čiastkových dokumentov PDF.

 • Ak chcete podpísať čiastkový dokument PDF, pozrite si časť Podpisovanie dokumentov PDF. Podpísaný dokument PDF sa automaticky uloží do portfólia PDF.

 • Ak chcete podpísať portfólio PDF ako celok, podpíšte jeho titulnú stranu (Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana). Po podpísaní portfólia PDF ako celku nemôžete pridávať podpisy do čiastkových dokumentov. Môžete však pridať ďalšie podpisy na titulnú stranu.

Digitálne podpisy príloh čiastkových dokumentov PDF

Pred podpísaním titulnej strany môžete pridať podpisy k prílohám. Ak chcete aplikovať podpisy na priložené dokumenty PDF, otvorte dokument PDF v samostatnom okne. Kliknite pravým tlačidlom myši na prílohu a potom v kontextovom menu vyberte voľbu Otvoriť súbor. Ak chcete zobraziť podpisy v portfóliu PDF, prejdite na titulnú stranu, aby sa zobrazili lišta správ dokumentu a tabla podpisov.

Podpísané a certifikované portfóliá PDF

Správne podpísané a certifikované portfólio PDF obsahuje jeden alebo viac podpisov, ktoré portfólio PDF schvaľujú alebo certifikujú. Najvýznamnejší podpis sa zobrazuje na štítku s podpisom na paneli s nástrojmi. Podrobnosti všetkých podpisov sa zobrazia na titulnej strane.

Štítok s podpisom
Štítok s podpisom umožňuje rýchlo overiť schválenie alebo certifikáciu portfólia PDF.

 • Ak si chcete pozrieť názov organizácie alebo meno osoby, ktorá portfólio PDF podpísala, podržte kurzor nad štítkom s podpisom.

 • Ak si chcete pozrieť podrobnosti podpisu zobrazeného na štítku s podpisom, kliknite na štítok s podpisom. Otvorí sa titulná strana a na ľavej strane tabla Podpisy s podrobnosťami.

Ak je schválenie alebo certifikácia portfólia PDF neplatná alebo je s ňou problém, na štítku s podpisom sa zobrazí ikona upozornenia. Ak chcete zobraziť vysvetlenie problému, podržte ukazovateľ na štítku s podpisom s ikonou upozornenia. V rôznych situáciách sa zobrazia rôzne ikony upozornenia.

Zoznam a vysvetlenia jednotlivých upozornení nájdete v dokumente DigSig Admin Guide (Príručka na správu digitálnych podpisov) na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig.

Podpisy dát XML

Aplikácie Acrobat a Reader podporujú podpisy dát XML používané na podpisovanie dát vo formulároch XFA (XML Forms Architecture). Autor formulára poskytne pokyny k podpisovaniu, overovaniu alebo vymazávaniu dát XML pre udalosti formulára, napríklad kliknutie na tlačidlo, uloženie súboru alebo odoslanie.

Podpisy dát XML sú v súlade so štandardom W3C XML-Signature. Tak ako digitálne podpisy PDF, digitálne podpisy XML zabezpečujú v dokumentoch integritu, autentifikáciu a zrušenie zamietnutia.

Podpisy PDF však majú viac stavov overenia dát. Niektoré stavy vzniknú, keď používateľ zmení obsah podpísaný podpisom PDF. Na rozdiel od toho majú podpisy XML iba dva stavy overenia dát – platný a neplatný. Neplatný stav vznikne, keď používateľ zmení obsah podpísaný podpisom XML.

Vytvorenie dlhodobého overenia podpisu

Dlhodobé overenie podpisu vám umožňuje skontrolovať platnosť podpisu aj oveľa neskôr, ako bol dokument podpísaný. Ak chcete použiť dlhodobé overenie, v podpísanom súbore PDF musia byť vložené všetky požadované elementy overenia podpisu. Tieto elementy je možné vložiť pri podpísaní dokumentu alebo po vytvorení podpisu.

Ak do súboru PDF nepridáte určité informácie, podpis bude možné overiť len na určitý čas. Toto obmedzenie sa uplatňuje preto, že certifikáty vzťahujúce sa na podpis sú neskôr odvolané alebo sa skončí ich platnosť. Po skončení platnosti certifikátu vydávajúca autorita už nie je zodpovedná za zabezpečenie stavu odvolania certifikátu. Podpis nie je možné overiť bez zodpovedajúceho stavu odvolania.

Požadované elementy pre vytvorenie platnosti podpisu zahŕňajú reťaz certifikátov podpisu, stav odvolania podpisu a prípadne časovú pečiatku. Ak sú požadované elementy k dispozícii a vložené pri podpísaní, podpis možno overiť s požiadavkou na externé zdroje na overenie. V prípade, že sú elementy k dispozícii, aplikácie Acrobat a Reader môžu vložiť požadované elementy. Autor dokumentu PDF musí povoliť práva na používanie pre používateľov aplikácie Reader (Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader).

Poznámka:

Vloženie informácií časovej pečiatky vyžaduje správne nakonfigurovaný server časových pečiatok. Okrem toho je potrebné nastaviť čas overenia podpisu na hodnotu Čas zabezpečenia (Predvoľby > Zabezpečenie > Ďalšie predvoľby > karta Overenie). Certifikáty CDS môžu do dokumentu pridať overovacie informácie, napríklad odvolanie a časovú pečiatku, bez vyžadovania akejkoľvek konfigurácie od autora podpisu. Autor podpisu však musí byť online, aby mohol načítať príslušné informácie.

Pridanie informácií o overení pri podpisovaní

 1. Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť k príslušným sieťovým zdrojom informácií.

 2. Dbajte na to, aby bola predvoľba Zahrnúť stav odvolania podpisu neustále vybratá (Predvoľby > Podpisy > Vytvorenie a vzhľad: Viac). Táto predvoľba je v predvolenom nastavení zvolená.

 3. Podpíšte dokument PDF.

Ak sú k dispozícii všetky elementy reťaze certifikátov, informácie sa pridajú do PDF automaticky. Ak je server časových pečiatok nakonfigurovaný, pridá sa tiež časová pečiatka.

Pridanie informácií o overení po podpísaní

V prípade niektorých pracovných postupov informácie o overení podpisu nie sú k dispozícii pri podpisovaní, ale je možné získať ich neskôr. Zástupca spoločnosti môže napríklad podpísať zmluvu počas letu prostredníctvom prenosného počítača. Počítač nemôže komunikovať s Internetom a získať informácie o časovej pečiatke a odvolaní na pridanie podpisu. Neskôr, keď je prístup na Internet opäť k dispozícii, každý používateľ, ktorý overí podpis, môže pridať tieto informácie do dokumentu PDF. Všetky nasledujúce overenia podpisu môžu tiež použiť tieto informácie.

 1. Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť k príslušným sieťovým zdrojom, a potom kliknite pravým tlačidlom myši na podpis v dokumente PDF.

 2. Vyberte položku Pridať informácie o overení.

Informácie a metódy používané na vkladanie týchto informácií dlhodobého overenia (LTV) do dokumentov PDF sú v súlade s časťou 4 štandardu ETSI 102 778 o rozšírených elektronických podpisoch v dokumentoch PDF (PAdES). Ďalšie informácie nájdete na adrese blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Ak je podpis neplatný alebo podpísaný certifikátom s vlastným podpisom, tento príkaz nie je k dispozícii. Tento príkaz nie je k dispozícii ani vtedy, ak je čas overenia zhodný s aktuálnym časom.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online