Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Počiatočné zobrazenie PDF závisí od toho, ako tvorca dokumentu nastavil jeho vlastnosti. Dokument sa môže napríklad otvoriť na určitej strane alebo s určitým zväčšením.

Zobrazenie dokumentov PDF v režime čítania

Pri čítaní dokumentu môžete skryť všetky panely s nástrojmi a pracovné tably, aby ste maximalizovali oblasť zobrazenia na obrazovke.

Základné ovládacie prvky čítania, napríklad navigácia na strane a zväčšovanie, sa zobrazia na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi v spodnej časti okna.

 • Ak chcete otvoriť režim čítania, zvoľte Zobrazenie > Režim čítania alebo kliknite na tlačidlo Režim čítania  v pravom hornom rohu panela s nástrojmi.

 • Ak chcete obnoviť predchádzajúce zobrazenie pracovnej plochy, znova zvoľte Zobrazenie > Režim čítania. Tiež môžete kliknúť na tlačidlo zatvorenia na plávajúcom paneli s nástrojmi.

Poznámka:

Režim čítania je predvolený režim zobrazenia pri otvorení dokumentu PDF vo webovom prehliadači.

Režim čítania s polopriehľadným plávajúcim panelom s nástrojmi
Režim čítania s polopriehľadným plávajúcim panelom s nástrojmi

Prezeranie PDF v režime Na celú obrazovku

V režime Na celú obrazovku sa zobrazí iba dokument. Lišta menu, panely s nástrojmi, pracovné tably a ovládacie prvky okna sa skryjú. Autor dokumentu PDF môže nastaviť, aby sa dokument PDF otváral v režime Na celú obrazovku, alebo môžete toto zobrazenie nastaviť sami. Režim Na celú obrazovku sa často používa pre prezentácie, niekedy aj s automatickým prechodom stranami a prechodmi.

V režime Na celú obrazovku zostáva ukazovateľ aktívny, takže môžete klikať na prepojenia a otvárať poznámky. Existujú dva spôsoby prechádzania dokumentom PDF v režime Na celú obrazovku: môžete použiť klávesové skratky príkazov na navigáciu a zväčšenie alebo môžete nastaviť predvoľby režimu Na celú obrazovku tak, aby sa zobrazili navigačné tlačidlá režimu Na celú obrazovku, a potom môžete kliknutím na tieto tlačidlá meniť strany alebo ukončiť režim Na celú obrazovku.

Nastavenie predvolieb navigačnej lišty pre režim Na celú obrazovku

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Na celú obrazovku.
 2. Vyberte položku Zobraziť navigačnú lištu a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zvoľte Zobrazenie > Režim na celú obrazovku.

Navigačná lišta Na celú obrazovku obsahuje tlačidlá Predchádzajúca strana , Nasledujúca strana Ukončiť režim na celú obrazovku . Tieto tlačidlá sa zobrazujú v ľavom dolnom rohu pracovnej plochy.

Čítanie dokumentu v režime Na celú obrazovku

Ak sa nezobrazí navigačná lišta pre režim Na celú obrazovku, dokumentom PDF môžete prechádzať pomocou klávesových skratiek.

Poznámka:

Ak máte nainštalované dva monitory, režim Na celú obrazovku sa môže niekedy zobraziť len na jednom z nich. Ak chcete prechádzať stranami dokumentu, kliknite na obrazovku, na ktorej je zobrazená strana v režime Na celú obrazovku.

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Režim na celú obrazovku.
 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete prejsť na nasledujúcu stranu, stlačte kláves Enter, Page Down alebo kláves so šípkou doprava.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stranu, stlačte Shift+Enter, Page Up alebo kláves so šípkou doľava.

 3. Ak chcete zavrieť režim Na celú obrazovku, použite klávesovú skratku Ctrl+L alebo kláves Esc. (V predvoľbách režimu Na celú obrazovku musí byť vybratá voľba Ukončiť klávesom Escape.)

Poznámka:

Ak chcete zobraziť nástroj Na celú obrazovku   na paneli s nástrojmi Bežné nástroje, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi a vyberte voľby Zobrazenie strany > Režim na celú obrazovku. Potom kliknutím na nástroj Na celú obrazovku prepnite zobrazenie do režimu Na celú obrazovku.

Dotykový režim pre tablety a mobilné zariadenia

Vďaka dotykovému režimu sa aplikácie Acrobat a Reader ľahšie ovládajú na dotykových zariadeniach. Tlačidlá na paneli s nástrojmi, panely aj menu sa posunú o kúsok ďalej od seba, aby vám tak uľahčili ovládanie pomocou prstov. Režim dotykového čítania optimalizuje zobrazovanie a podporuje väčšinu najbežnejších gest. Aplikácie Acrobat a Reader sa na zariadeniach ovládaných dotykom automaticky prepnú do dotykového režimu. Môžete pridať tlačidlo prepínania dotykového režimu na panel s nástrojmi alebo zmeniť predvolené nastavenie predvoľby pre dotykový režim.

Zobrazenie tlačidla dotykového režimu na paneli s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi sa môže zobrazovať tlačidlo na zapnutie a vypnutie dotykového režimu.

 1. Zvoľte Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky panela s nástrojmi > Dotykový režim.

Nastavenie predvoľby pre dotykový režim

Môžete nastaviť, či a ako prejde aplikácia Acrobat do dotykového režimu v prípade zariadení podporujúcich dotykové ovládanie.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat/Adobe Reader > Predvoľby (Mac OS).

 2. V časti Kategórie vyberte položku Všeobecné.

 3. V časti Základné nástroje vyberte požadované predvolené nastavenie v menu Dotykový režim.

Zmena režimu zobrazenia PDF/A

PDF/A je štandard ISO pre dlhodobú archiváciu a uchovávanie elektronických dokumentov. Dokumenty naskenované do PDF vyhovujú PDF/A. Môžete zadať, či chcete dokumenty zobraziť v tomto režime zobrazenia.

Ak otvoríte dokument kompatibilný so štandardom PDF/A v režime zobrazenia PDF/A, dokument sa otvorí v režime čítania, aby sa zabránilo jeho zmene. Na lište správ dokumentu sa zobrazí správa. Nebudete môcť vykonávať zmeny ani pridávať do dokumentu anotácie. Ak režim PDF/A vypnete, dokument môžete upravovať.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Dokumenty.
 2. Vyberte voľbu v časti Zobrazovať dokumenty v režime PDF/A: Nikdy alebo Iba pre dokumenty PDF/A.

  Režim zobrazenia PDF/A môžete zapínať alebo vypínať zmenou tohto nastavenia predvoľby.

Video o práci so súbormi PDF/A nájdete na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_sk.

Zobrazenie PDF v režime hrúbky čiar

V zobrazení hrúbky čiar sa zobrazujú čiary s hrúbkami definovanými v dokumente PDF. Ak je zobrazenie hrúbky čiar vypnuté, na čiary sa aplikuje konštantná hrúbka ťahu (1 pixel) bez ohľadu na zväčšenie. Pri tlači dokumentu sa ťah vytlačí v skutočnej hrúbke.

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Hrúbky čiar. Ak chcete zobrazenie hrúbok čiar vypnúť, znova vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Hrúbky čiar.

Poznámka:

Pri prezeraní dokumentov PDF vo webovom prehliadači nemôžete vypnúť zobrazenie hrúbky čiar.

Porovnanie revidovaného dokumentu PDF s predchádzajúcou verziou (Acrobat Pro)

Na zobrazenie rozdielov medzi dvoma verziami dokumentu PDF môžete použiť funkciu Porovnať dokumenty. Môžete prispôsobiť veľký počet volieb na zobrazenie výsledkov porovnania. Video o porovnávaní dokumentov PDF nájdete na adrese www.adobe.com/go/lrvid_011_acrx_sk. (Video sa vzťahuje na aplikácie Acrobat X a Acrobat XI.)

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Porovnať dokumenty.
 2. Zadajte dva dokumenty, ktoré sa majú porovnať. Ak sa jeden alebo oba dokumenty nachádzajú v portfóliu PDF, vyberte portfólio PDF. Pod položkou Položka balíka vyberte čiastkový súbor PDF.
 3. Podľa potreby zadajte do polí Prvá strana a Posledná strana rozsah strán v dokumente, ktoré sa majú porovnať.
 4. Vyberte voľbu Popis dokumentu, ktorá najvýstižnejšie popisuje porovnávané dokumenty, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Po analýze dvoch dokumentov sa zobrazí dokument s výsledkami s otvoreným panelom Porovnať. V novom dokumente sa zobrazia anotácie indikujúce zmeny. Na prvej strane sa nachádza súhrn výsledkov porovnávania.

 5. Na paneli Porovnať vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • Ak chcete skryť anotácie zobrazujúce zmeny, kliknite na voľbu Skryť výsledky.

  • Ak chcete zadať voľby zobrazenia pre výsledky porovnania, kliknite na položku Zobraziť voľby. Môžete zadať typ zmien, ktoré sa majú zobraziť, a farebnú schému a nepriehľadnosť anotácií. Ak sa chcete vrátiť k miniatúram strán, kliknite na položku Skryť voľby.

  • Ak chcete každý z dokumentov zobraziť v samostatnom okne, v menu volieb  vyberte voľby Zobraziť dokumenty ako dlaždice alebo Zobraziť dokumenty vedľa seba. Ak chcete synchronizovať relevantné strany počas zobrazovania dokumentov vo vlastných oknách, v menu volieb vyberte možnosť Synchronizovať strany.

  • Ak chcete prejsť priamo na požadovanú stranu, kliknite na jej miniatúru. Ak chcete zmeniť veľkosť miniatúr strán, v menu volieb vyberte voľbu Veľkosť miniatúry > [voľba].

  • Ak chcete zobraziť miniatúry starého dokumentu, myšou presuňte deliacu lištu v spodnej časti panela Porovnať smerom nahor. Kliknutím na miniatúru v starom dokumente otvoríte jej stranu v novom okne.

Voľby popisu dokumentu

Rozloženia správ, tabuliek, časopisov

Obsah sa porovná ako jeden súvislý text, od začiatku po koniec.

Prezentácie, kresby alebo ilustrácie

Každá snímka alebo strana sa zobrazí ako mini dokument a spáruje sa s podobnými snímkami alebo stranami. Potom sa porovnajú obsahy všetkých spárovaných dokumentov. Identifikujú sa premiestnené dokumenty, napríklad snímky v prezentácii.

Skenované dokumenty

Pre každú naskenovanú stranu sa vytvorí obrázok a porovnajú sa obrazové body. Skontrolujú sa všetky naskenované strany a spárujú sa strany, ktoré sú podobné. Tiež sa identifikujú strany v odlišnom poradí. Táto voľba je užitočná na porovnanie obrázkov alebo stavebných výkresov.

Porovnať iba text

Túto voľbu môžete použiť pri každom type dokumentu. Táto voľba je určená na porovnanie textu pri veľkých dokumentoch (250 alebo viac strán). Táto voľba tiež porovná text medzi dokumentmi s kresbou na pozadí každej strany, čo spomaľuje spracúvanie.

 • Ak je vybratá voľba správ alebo prezentácie, voľbou Porovnať iba text sa identifikujú iba rozdiely v texte medzi dvoma dokumentmi.

 • Ak je vybratá voľba Skenované dokumenty, text sa porovná oddelene od grafiky a potom sa výsledky skombinujú. Pri dokumentoch obsahujúcich reklamy v časopisoch s textom nad obrázkom na pozadí sa porovná preformátovaná časť v textovom režime. Obrázok sa porovná samostatne na pozadí. Odlišnosti (textu aj kresieb alebo obrázkov) sa skombinujú do jedného dokumentu s výsledkami.

Predvoľby zobrazenia dokumentov PDF

Dialógové okno Predvoľby slúži na definovanie predvoleného usporiadania strán a na prispôsobenie vašej aplikácie mnohými ďalšími spôsobmi. Informácie o zobrazovaní dokumentov PDF zistite podľa možností predvolieb v kategóriách Dokumenty, Všeobecné, Zobrazenie strán a 3D a multimédiá.

Nastavenia predvolieb určujú, ako sa bude aplikácia pri používaní správať. Nie sú spojené so žiadnym konkrétnym dokumentom PDF.

Poznámka:

Ak nainštalujete nejaké zásuvné moduly od iného výrobcu, nastavte tieto predvoľby pomocou položky menu Predvoľby tretích strán.

Predvoľby dokumentov

Otvoriť nastavenie

Pri otváraní dokumentov obnoviť posledné nastavenie zobrazenia

Určuje, či sa dokumenty automaticky otvárajú na naposledy zobrazenej strane.

Otvoriť odkazy na iné dokumenty v tom istom okne

Práve otvorený dokument sa zatvorí a v rovnakom okne sa otvorí dokument, na ktorý odkazuje väzba. Tým sa minimalizuje počet otvorených okien. Ak je dokument, na ktorý odkazuje odkaz, už otvorený v inom okne, súčasný dokument sa nezatvorí, keď kliknite na odkaz do otvoreného dokumentu. Ak túto voľbu nevyberiete, otvorí sa nové okno vždy, keď kliknite na odkaz do iného dokumentu.

Povoliť nastavenie stavu vrstvy podľa informácií užívateľa

Povolí autorovi dokumentu PDF s vrstvami určiť viditeľnosť vrstiev na základe informácií od užívateľa.

Povoliť v dokumente skrytie ponúk, panelov s nástrojmi a ovládačov okna

Umožňuje určiť, či sa pri otvorení dokumentu PDF má skryť lišta menu, panel s nástrojmi a ovládacie prvky okna.

Dokumenty v zozname naposledy použitých

Nastaví maximálny počet dokumentov, ktoré sa zobrazia v menu Súbor.

Uložiť nastavenia

Automaticky ukladať zmeny dokumentu do dočasného súboru každých _ minút

Určuje, ako často má Acrobat automaticky ukladať zmeny do otvoreného dokumentu.

Uložiť ako optimalizuje pre rýchle zobrazovanie z webu

Zmení štruktúru dokumentu PDF pre preberanie z webového servera po stranách.

Režim zobrazenia PDF/A

Zobraziť dokumenty v režime PDF/A

Určuje, kedy sa má použiť tento režim zobrazenia: Nikdy alebo Iba pre dokumenty PDF/A.

Skryté informácie

Hľadá v dokumente PDF položky, ktoré nemusia byť viditeľné, napríklad metadáta, priložené súbory, poznámky, skrytý text a vrstvy. Výsledky hľadania sa zobrazia v dialógovom okne a používateľ môže odstrániť ľubovoľný typ položiek, ktorý sa v ňom zobrazí.

Odstrániť skryté informácie pri zatváraní dokumentu

(Táto voľba nie je štandardne zvolená.)

Odstrániť skryté informácie pri odosielaní dokumentu e-mailom

(Táto voľba nie je štandardne zvolená.)

Redigovanie

Pri ukladaní použitých značiek redigovania prispôsobiť názov súboru

Určuje predponu alebo príponu, ktorá sa má použiť pri ukladaní súboru, v ktorom sa použili značky redigovania.

Vybrať lokalizáciu pre vzory hľadania a redigovania

Určuje, ktorá nainštalovaná jazyková verzia aplikácie Acrobat sa má použiť pre vzory. Ak ste napríklad nainštalovali anglickú aj nemeckú verziu, môžete vybrať jeden z týchto jazykov pre vzory. V dialógových oknách Prehľadať a Redigovanie sa zobrazí voľba Vzory.

Na celú obrazovku, predvoľby

Nastavenie pre Na celú obrazovku

Len aktuálny dokument

Určuje, či je zobrazenie obmedzené na jeden dokument PDF.

Vyplniť obrazovku jednou stranou

Nastaví zobrazenie strany tak, aby jedna strana pokryla maximálne možnú plochu obrazovky.

Upozorniť, keď dokument vyžaduje Na celú stranu

Pred prechodom do režimu Na celú obrazovku zobrazí správu. Zvolením tejto voľby zmeníte v tejto správe predchádzajúce zaškrtnutie voľby Nabudúce túto správu nezobrazovať.

Ktorý monitor použiť

Špecifikuje monitor, na ktorom sa zobrazí dokument v režime Na celú stranu (pre užívateľov, ktorí majú nakonfigurovaných viac monitorov).

Navigácia v režime Na celú obrazovku

Ukončiť klávesom Escape

Umožňuje ukončiť režim Na celú obrazovku stlačením klávesu Esc. Ak táto voľba nie je vybratá, môžete na ukončenie použiť klávesovú skratku Ctrl+L.

Zobraziť navigačnú lištu

Zobrazí minimálnu navigačnú lištu bez ohľadu na nastavenie dokumentu.

Kliknutím ľavým tlačidlom prejde o stranu dopredu; pravým tlačidlom o stranu dozadu

Umožňuje prechádzať dokumentom Adobe PDF po stranách kliknutím myši. Dokumentom môžete prechádzať po stranách tiež stlačením klávesu Return, Shift+Return (ak sa chcete vrátiť späť) alebo klávesov so šípkami.

Dookola po poslednej strane

Umožňuje prechádzať dokumentom PDF po stranách nepretržite, s návratom na prvú stranu po poslednej strane. Táto voľba sa typicky používa pri nastavení zobrazenia pre informačný stánok.

Dopredu po každých _ sekundách

Určuje, či sa má automaticky prejsť na ďalšiu stranu po nastavenom počte sekúnd. Aj keď je nastavené automatické prechádzanie na ďalšie strany, môžete prechádzať stranami dokumentu pomocou myši alebo pomocou klávesových skratiek.

Vzhľad v režime Na celú obrazovku

Farba pozadia

Určuje farbu pozadia okna v režime Na celú obrazovku. Na prispôsobenie farby pozadia môžete vybrať farbu na palete farieb.

Kurzor myši

Určuje, či chcete pri používaní režimu Na celú obrazovku zobraziť alebo skryť kurzor.

Prechody v režime Na celú obrazovku

Ignorovať všetky prechody

Odstráni prechodové efekty z prezentácií, ktoré prehliadate v režime Na celú obrazovku.

Predvolený prechod

Určuje prechodový efekt, ktorý sa použije, keď prejdete na inú stranu v režime Na celú obrazovku a v dokumente nie je nastavený žiadny prechodový efekt.

Smer

Určuje smer postupu vybratého predvoleného prechodu na obrazovke, napríklad Dole, Vľavo, Vodorovne atď. Dostupné voľby sa líšia podľa prechodu. Ak vybratý predvolený prechod neovplyvňuje žiadne smerové voľby, táto voľba nebude dostupná.

Smer navigácie

Napodobuje postup užívateľa v prezentácii, napríklad pri postupe užívateľa na nasledujúcu stranu zobrazí prechod zhora dole a pri kroku užívateľa späť na predchádzajúcu stranu zobrazí prechod odspodu nahor. Dostupné iba pre prechody so smerovými voľbami.

Všeobecné predvoľby

Základné nástroje

Používať jednoznakové klávesové skratky na prístup k nástrojom

Umožňuje výber nástrojov jedným stlačením klávesu. Táto voľba štandardne nie je nevybratá.

Vytvorenie väzieb z URL

Určuje, či sa majú v dokumente PDF automaticky identifikovať odkazy, ktoré neboli vytvorené pomocou aplikácie Acrobat, a či sa majú zmeniť na odkazy, na ktoré je možné kliknúť.

Vyberať text pomocou nástroja ruka & Obrázky

Umožňuje, aby nástroj ruka fungoval ako nástroj výberu, keď sa s ním v súbore Adobe PDF ukáže na text.

Čítať články pomocou nástroja ruka

Pri posunutí nad zreťazením článku zmení vzhľad kurzora nástroja ruky. Pri prvom kliknutí priblíži článok tak, aby vodorovne vyplnil tablu dokumentu; nasledujúce kliknutia sledujú zreťazenie článku.

Používať s nástrojom ruka zväčšovanie kolieskom myši

Zmení akciu kolieska myši z rolovania na zväčšenie.

Nástroj na výber vyberie obrázky pred textom

Zmení poradie, v ktorom nástroj na výber vyberá objekty.

Použiť pevné rozlíšenie pre obrázky nástroja obrázok

Nastaví rozlíšenie použité pre kopírovanie obrázkov zachytených nástrojom obrázok.

Dotykový režim

Slúži na nastavenie toho, či a ako prejde aplikácia Acrobat do dotykového režimu v prípade zariadení podporujúcich dotykové ovládanie. V dotykovom režime sa tlačidlá na paneli s nástrojmi, panely aj menu posunú o kúsok ďalej od seba, aby sa uľahčil výber pomocou prstov. Režim dotykového čítania optimalizuje zobrazovanie a podporuje väčšinu najbežnejších gest.

Upozornenie

Nezobrazovať výstrahy úprav

Vypína výstražné správy, ktoré by sa normálne zobrazili, keď odstránite položky, ako sú väzby, strany, miniatúry strán a záložky.

Obnoviť všetky upozornenia

Obnoví predvolené nastavenie pre výstrahy.

Správy od spoločnosti Adobe

Zobraziť správy pri spustení aplikácie Acrobat

Povolí zobrazenie marketingových správ od spoločnosti Adobe na uvítacej obrazovke pri spustení aplikácie bez otvoreného dokumentu. Kliknite na správu, ak chcete získať informácie o funkciách, aktualizáciách alebo online službách, prípadne ak chcete otvoriť element v aplikácii, napríklad pracovnú tablu. Zrušte výber tejto voľby, ak nechcete, aby sa v produkte zobrazovali marketingové správy.

 

Poznámka:

Správy týkajúce sa transakcií od online služby spoločnosti Adobe nemožno vypnúť.

Spúšťanie aplikácie

Zobraziť úvodnú obrazovku (Mac OS)

Určuje, či sa vždy pri spustení aplikácie zobrazí úvodná obrazovka aplikácie.

Použiť len certifikované zásuvné moduly

Zabezpečí, aby sa načítali len tie zásuvné moduly tretích strán, ktoré sú certifikované spoločnosťou Adobe. Položka Teraz v certifikovanom režime obsahuje v závislosti od stavu hodnotu Áno alebo Nie.

Skontrolovať akcelerátor grafiky 2D (len v systéme Windows)

(Zobrazuje sa iba vtedy, ak hardvér počítača podporuje urýchľovanie grafiky 2D.) Ak je vybratá táto voľba, povolí sa pri otvorení prvého dokumentu využívanie hardvérového urýchľovania. Ak je výber tejto voľby zrušený, využívanie hardvérového urýchľovania sa spustí po otvorení prvého dokumentu. Táto voľba môže predĺžiť čas spúšťania, preto je predvolene nevybratá.

Poznámka:

Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je v predvoľbách Zobrazenie strán vybratá voľba Urýchliť používanie grafiky 2D.

Vybrať predvolenú aplikáciu PDF (len v systéme Windows)

Určí, ktorá aplikácia sa bude používať na otváranie dokumentov PDF – Reader alebo Acrobat. Toto nastavenie sa použije, ak máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Acrobat aj Reader. V operačnom systéme Windows 7 alebo staršom používa prehliadač toto nastavenie iba vtedy, ak na zobrazovanie dokumentov PDF využíva zásuvný modul alebo doplnok Adobe. V operačnom systéme Windows 8 toto nastavenie určuje, ktorá aplikácia sa použije ako predvolená aplikácia pre dokumenty PDF, tak v operačnom systéme, ako aj vo vašom prehliadači. V systéme Windows 8 sa pred aplikovaním tejto zmeny do vášho systému zobrazí výzva, aby ste túto zmenu povolili. Po nastavení bude systém Windows 8 používať zvolenú aplikáciu PDF aj na úlohy súvisiace so súbormi PDF, ako napr. náhľad, zobrazenie miniatúr a poskytovanie informácií o súboroch.

Zobrazenie strán, predvoľby

Predvolené usporiadanie a zväčšenie

Rozloženie strany

Nastavuje rozloženie strán, ktoré sa použije pre rolovanie, keď prvýkrát otvoríte dokument. Predvolené nastavenie je Automaticky. Nastavenie Usporiadanie strán v ponuke Súbor > Vlastnosti > Počiatočné zobrazenie prepíše túto hodnotu.

Zväčšenie

Nastaví úroveň zväčšenia pre dokumenty PDF pri prvom otvorení. Predvolené nastavenie je Automaticky. Nastavenie zväčšenia v ponuke Súbor > Vlastnosti > Počiatočné zobrazenie prepíše túto hodnotu.

Poznámka:

Usporiadanie strán a zväčšenie môžu ovplyvniť dve podmienky. 1) Niekto už nastavil konkrétny dokument PDF na iné počiatočné zobrazenie pomocou položiek Súbor > Vlastnosti. 2) Je zvolená možnosť Pri otváraní dokumentov obnoviť posledné nastavenie zobrazenia v ponuke Úpravy > Predvoľby > kategória Dokumenty.

Rozlíšenie

Použiť systémové nastavenie

Použije systémové nastavenie pre rozlíšenie monitora.

Iné rozlíšenie

Nastaví rozlíšenie monitora.

Vykreslenie

Vyhladiť text

Určuje typ vyhladenia textu, ktorý sa má použiť.

Vyhladiť čiarové grafiky

Pomocou vyhladenia odstráni ostré uhly čiar.

Vyhladiť obrazy

Pomocou vyhladenia minimalizuje prudké zmeny farieb v obrazoch.

Používať lokálne písma

Určuje, či aplikácia použije alebo ignoruje lokálne písma nainštalované vo vašom systéme. Ak je táto voľba vypnutá, použijú sa pre písma, ktoré nie sú vložené do PDF, náhradné písma. Ak písmo nie je možné nahradiť, text sa zobrazí ako typografické bodky a zobrazí sa chybová správa.

Vylepšiť tenké čiary

Ak je vybratá táto voľba, zlepší sa viditeľnosť tenkých čiar pri zobrazení dokumentu.

Použiť pamäť strán

Umiestni nasledujúcu stranu do vyrovnávacej pamäte ešte skôr, ako sa zobrazí platná strana, aby sa skrátila doba potrebná na prechádzanie dokumentom po stranách.

Urýchliť používanie grafiky 2D (len v systéme Windows)

(Zobrazuje sa iba vtedy, ak hardvér počítača podporuje urýchľovanie grafiky 2D.) Zrýchľuje zmeny mierky zobrazenia, rolovania a prekresľovania obsahu strany aj reprodukciu a manipuláciu s obsahom dvojrozmerného dokumentu PDF. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená.

 

Poznámka:

Ak táto voľba nie je k dispozícii v predvoľbách Zobrazenie strán, na povolenie tejto hardvérovej funkcie bude pravdepodobne potrebné aktualizovať ovládač karty GPU. Aktualizovaný ovládač si vyžiadajte od výrobcu karty alebo počítača.

Obsah a informácie strán

Zobraziť veľké obrázky

Zobrazí veľké obrázky. Ak je systém pomalý pri zobrazovaní strán so zložitými obrázkami, vypnite túto voľbu.

Používať plynulé zväčšovanie (len v systéme Windows)

Ak je táto voľba vypnutá, sú vypnuté efekty animácie, čo zvyšuje rýchlosť.

Zobraziť rám kresby, rezania a spadávky

Zobrazí všetky rámy kresby, rezania alebo spadávky definované pre dokument.

Zobrazovať mriežku priehľadnosti

Zobrazí mriežku za priehľadnými objektmi.

Používať logické čísla strán

Umožňuje použiť príkaz Číslovať strany na spojenie pozície strany v dokumente PDF s číslom vytlačeným na strane. Na paneli s nástrojmi Navigácia na strane a v dialógových oknách Prejsť na stranu a Tlačiť sa zobrazí číslo strany, za ktorým sa v zátvorkách zobrazí umiestnenie strany. Ak je tlačené číslo prvej strany napríklad i, zobrazí sa i (1 z 1). Ak táto voľba nie je vybratá, strany sú číslované arabskými číslicami od čísla 1. Zapnutie tejto voľby pomáha zabrániť neočakávanému správaniu pri kliknutí na príkaz Späť alebo Prejsť späť vo webovom prehliadači.

Vždy zobraziť veľkosť strany dokumentu

Zobrazí rozmery strany vedľa vodorovného posuvníka.

Použiť náhľad predtlače

Určuje, či je režim Náhľad predtlače zapnutý len pre súbory PDF/X, či je vždy vypnutý, vždy zapnutý alebo sa nastavuje automaticky. Ak je nastavená hodnota Automaticky, režim Náhľad predtlače sa aktivuje, ak dokument obsahuje predtlače. Režim Náhľad predtlače umožňuje zobrazenie (na obrazovke) efektov vytvorenia zástupcov tlačových farieb v tlačenom výstupe. Poskytovateľ služieb alebo tlačiareň môže napríklad vytvoriť zástupcu tlačovej farby, ak dokument obsahuje dve podobné priame farby, pričom sa vyžaduje len jedna z nich.

Predvolený farebný priestor zlúčenia priehľadností

Udáva predvolený farebný priestor zlúčenia priehľadností: Aktívny profil RGB alebo Aktívny profil CMYK.

Režim zobrazenia referenčných objektov XObject

Zobraziť ciele referenčných objektov XObject

Určuje typ dokumentov, v ktorých je možné zobraziť referenčné objekty XObject.

Umiestnenie odkazovaného súboru

(Voliteľné) Určuje umiestnenie odkazovaných dokumentov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online