Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

O brožúrach

Brožúry sú dokumenty s viacerými stranami usporiadanými na listoch papiera tak, že po ich preložení vznikne správne poradie strán. Môžete vytvoriť brožúry so zošitým chrbtom s 2 stranami na list potlačenými na oboch stranách, ktoré raz zložíte a zošijete pozdĺž ohybu. Prvá strana sa tlačí na ten istý list ako posledná strana. Druhá strana sa tlačí na ten istý list ako predposledná strana atď. Každá strana sa na liste automaticky vystredí a veľké strany sa zmenšia tak, aby sa zmestili na tlačiteľnú plochu. Keď skompletujete, zložíte a zošijete obojstranné strany, vznikne kniha so správnym číslovaním strán.

Aby ste mohli tlačiť brožúry, musí vaša tlačiareň podporovať automatickú alebo ručnú obojstrannú tlač (tlač na obe strany papiera, niekedy nazývanú aj duplex). Ručná obojstranná tlač vyžaduje dva samostatné priechody: jeden na tlač na prednú stranu a druhý na tlač na zadnú stranu. Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, skontrolujte jej príručku alebo sa obráťte na jej výrobcu.

Viacstranový dokument (naľavo), strany usporiadané v rozložení brožúry (v strede) a strany po vytlačení a zložení do novej brožúry (napravo)
Viacstranový dokument (naľavo), strany usporiadané v rozložení brožúry (v strede) a strany po vytlačení a zložení do novej brožúry (napravo)

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť a vyberte požadovanú tlačiareň.

 2. Určite strany, ktoré chcete vytlačiť:
  • Ak chcete tlačiť strany spredu dozadu, vyberte voľbu Všetko.
  • Ak chcete rozdeliť veľkú brožúru na menšie skupiny, vyberte voľbu Strany a zadajte rozsah strán pre prvú skupinu. Každý rozsah strán vytlačíte samostatne.
 3. Kliknite na voľbu Brožúra.

 4. Ak chcete vytlačiť určité strany na iný papier alebo typ papiera, určite tieto strany voľbou Listy Od/Do. Kliknite na tlačidlo Vlastnosti a vyberte správny zásobník papiera a ďalšie voľby podľa potreby.

 5. Vyberte ďalšie voľby spracovania strán. Obrázok náhľadu sa pri zadávaní volieb mení.

  Podmnožina brožúry

  Určuje, na ktoré strany papiera sa tlačí. Vyberte voľbu Obe strany, ak chcete automaticky tlačiť na obidve strany papiera (tlačiareň musí podporovať automatickú obojstrannú tlač). Vyberte položku Len prednú stranu, ak chcete vytlačiť všetky strany, ktoré sa zobrazia na prednej strane papiera. Po vytlačení týchto strán ich otočte, znova vyberte voľby Súbor > Tlačiť a vyberte položku Len zadnú stranu. Podľa modelu tlačiarne budete možno musieť strany otočiť a zmeniť ich poradie, aby ste mohli tlačiť na zadné strany.

  Poznámka:

  Aby ste zabránili ostatným užívateľom v prostredí so zdieľaním tlače, aby tlačili na vaše strany predtým, ako vytlačíte zadné strany, zvážte tlač na zadné strany strán pomocou iného zásobníka papiera.

  Automaticky otáčať strany v rámci jednotlivých listov

  Automaticky otočí každú stranu tak, aby sa čo najlepšie zmestila do tlačiteľnej plochy.

  Listy od

  Určuje prvý a posledný list pre tlač. Acrobat určí, ktoré listy sa musia vytlačiť pre danú tlačovú úlohu. Ak máte napríklad 16-stranový dokument, vytlačia sa listy od 1 do 4.

  Odkaz

  Určuje orientáciu väzby. Vyberte voľbu Vľavo pre text, ktorý sa číta zľava doprava. Vyberte voľbu Vľavo (na výšku) pre papier preložený na dlhšej strane, takže tlačená oblasť je dlhá a úzka. Vyberte voľbu Vpravo pre text, ktorý sa číta sprava doľava alebo pre ázijský text čítaný zvislo. Vyberte voľbu Vpravo (na výšku) pre papier preložený na dlhšej strane.

  Pravostranné viazanie
  Vpravo (vysoké)
  Porovnajte pravostranné viazanie s pravostranným viazaním na výšku.

Portfólio PDF obsahuje viaceré dokumenty zabalené v jednom súbore PDF. Dokumenty PDF, ktoré sú súčasťou portfólia PDF, môžete tlačiť samostatne alebo spolu. Dokumenty sa tlačia v abecednom poradí, bez ohľadu na poradie súborov.

Poznámka:

Ak chcete premenovať súbor alebo zmeniť poradie súborov v rámci portfólia PDF, použite zobrazenie Podrobnosti. Pozrite si časť Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF.

 1. Otvorte portfólio PDF. Ak chcete vytlačiť len niektoré dokumenty PDF, vyberte tieto dokumenty PDF.
 2. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť a potom vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:

  Všetky súbory PDF

  Vytlačia sa všetky dokumenty PDF v portfóliu PDF.

  Vybraté súbory PDF

  Vytlačia sa vybraté dokumenty PDF. Táto voľba je dostupná iba v prípade, že je v zozname čiastkových dokumentov vybratých viac súborov.

 3. Vyberte príslušné voľby tlače a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Na vytlačenie čiastkového dokumentu, ktorý nie je vo formáte PDF, musíte použiť jeho pôvodnú aplikáciu. Ak chcete otvoriť súbor v jeho natívnej aplikácii, kliknite pravým tlačidlom na súbor a použite príkaz Otvoriť súbor v natívnej aplikácii. (Aby ste mohli otvoriť súbor, jeho natívna aplikácia musí byť nainštalovaná.)

Strany spojené so záložkami môžete tlačiť priamo z karty Záložky. Záložky sa zobrazujú v hierarchii s rodičovskými a dcérskymi (závislými) záložkami. Ak tlačíte rodičovskú záložku, vytlačí sa aj celý obsah strán spojených s dcérskymi záložkami.

Nie všetky záložky zobrazujú obsah strán, a preto ich nemôžete vytlačiť. Niektoré záložky napríklad otvoria súbor alebo prehrajú zvuk. Ak vyberiete tlačiteľné aj netlačiteľné záložky, budú sa netlačiteľné záložky ignorovať.

Poznámka:

Záložky vytvorené z tagovaného obsahu vždy zobrazujú obsah strany, pretože tagovaný obsah predstavuje tlačiteľné prvky v štruktúre dokumentu, napríklad nadpisy a obrázky.

 1. Otvorte PDF so záložkami. V prípade potreby vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Záložky, aby sa na navigačnej table zobrazili záložky.

 2. Vyberte jednu alebo viacero záložiek a potom kliknite pravým tlačidlom myši na výber.
 3. V menu vyberte voľbu Tlačiť strany.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online