Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Prehľad pracovnej plochy

Aplikácia Adobe Acrobat XI sa otvára dvoma rôznymi spôsobmi: ako samostatná aplikácia alebo vo webovom prehľadávači. Príslušné pracovné plochy sa mierne, ale pritom výrazne líšia.

V hornej časti pracovnej plochy sa nachádza lišta menu a dva panely s nástrojmi. Pracovná plocha samostatnej aplikácie obsahuje tablu dokumentu, navigačnú tablu a skupinu pracovných tabiel na pravej strane. Na table dokumentu sa zobrazujú dokumenty Adobe® PDF. Navigačná tabla na ľavej strane pomáha užívateľom prechádzať dokumentom PDF a vykonávať ďalšie operácie so súbormi PDF. Panely s nástrojmi v hornej časti okna obsahujú ďalšie ovládacie prvky, ktoré môžete používať pri práci so súbormi PDF.

Pri otvorení dokumentu PDF vo webovom prehľadávači nie sú panely s nástrojmi, navigačná tabla a pracovné tably dostupné. Tieto položky môžete zobraziť kliknutím na ikonu aplikácie Acrobat na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi v dolnej časti okna.

Pracovná plocha v aplikácii Acrobat
Pracovná plocha v aplikácii Acrobat

A. Lišta menu B. Panely s nástrojmi C. Navigačná tabla (so zobrazeným panelom Záložky) D. Tabla dokumentu E. Pracovné tably 

Poznámka:

V niektorých dokumentoch PDF, ale nie vo všetkých, sa zobrazí aj lišta správ dokumentu. V portfóliách PDF sa zobrazí špecializovaná pracovná plocha.

Uvítacia obrazovka

Uvítacia obrazovka je okno na table dokumentu, ktoré sa zobrazí, keď nie je otvorený žiadny dokument. Umožňuje rýchly prístup k naposledy otvoreným súborom, otvorenie súboru a spúšťanie najpoužívanejších pracovných postupov jedným kliknutím.

Uvítacia obrazovka
Uvítacia obrazovka aplikácie Acrobat XI

Poznámka:

V systéme Mac OS môžete uvítaciu obrazovku vypnúť nastavením predvoľby. Vyberte voľby Acrobat/Reader > Predvoľby. V zozname Kategórie na ľavej strane kliknite na položku Všeobecné. V časti Spúšťanie aplikácie zrušte výber voľby Zobraziť uvítaciu obrazovku. V systéme Windows nie je žiadna podobná voľba.

Obvykle je užitočné nechať menu aplikácie Acrobat viditeľné, aby ste ich mali pri práci k dispozícii. Môžete ich skryť pomocou príkazu Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Lišta menu. Jediným spôsobom, ako ich znova zobraziť a používať, je stlačenie klávesu F9 (systém Windows) alebo Shift+Command+M (systém Mac OS).

Na rozdiel od menu zobrazených v hornej časti obrazovky sú v kontextových menu zobrazené príkazy súvisiace s aktívnym nástrojom alebo výberom. Kontextové menu môžete používať ako rýchly spôsob výberu bežne používaných príkazov. Keď napríklad kliknete pravým tlačidlom myši na oblasť panela s nástrojmi, zobrazia sa v kontextovom menu rovnaké príkazy ako v menu Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi.

 1. Umiestnite ukazovateľ nad dokument, objekt alebo panel.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši.

Poznámka:

(Systém Mac OS) Ak nemáte myš s dvomi tlačidlami, kontextové menu môžete zobraziť stlačením klávesu Control a súčasným kliknutím myšou.

Panely s nástrojmi

Predvolené panely s nástrojmi (Rýchle nástroje a Bežné nástroje) obsahujú bežne používané nástroje a príkazy na prácu s dokumentmi PDF. Väčšina z dostupných nástrojov sa nachádza na table Nástroje na pravej strane okna. Na panely s nástrojmi môžete pridať nástroje, ku ktorým chcete mať jednoduchý prístup.

Panely s nástrojmi tiež obsahujú tlačidlo Vytvoriť . Kliknutím na šípku napravo od tlačidla Vytvoriť môžete zobraziť menu s príkazmi týkajúcimi sa vytvárania dokumentov PDF.

Panely s nástrojmi
Štandardne zobrazené panely s nástrojmi

A. Tlačidlo Vytvoriť B. Panel s nástrojmi Rýchle nástroje C. Panel s nástrojmi Bežné nástroje D. Príkazy na paneli s nástrojmi Navigácia na strane E. Príkazy na paneli s nástrojmi Vybratie a zväčšenie F. Príkazy na paneli s nástrojmi Zobrazenie strán 

Poznámka:

Ak umiestnite ukazovateľ nad nástroj, zobrazí sa popis nástroja. Všetky nástroje sú označené pomocou názvu v menu Zobrazenie > Nástroje a Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi.

Rýchle nástroje

Na panel s nástrojmi Rýchle nástroje môžete pridať často používané nástroje z tabiel Nástroje a Poznámka.

 1. Na paneli s nástrojmi Rýchle nástroje kliknite na tlačidlo Prispôsobiť rýchle nástroje .

 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete pridať nástroj, vyberte ho na ľavej table a kliknite na ikonu šípky hore .

  • Ak chcete nástroj odstrániť, vyberte jeho ikonu a kliknite na ikonu Odstrániť .

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie nástroja na paneli s nástrojmi, vyberte jeho ikonu a kliknite na tlačidlo  alebo  ..

  • Ak chcete pridať zvislú čiaru na oddelenie skupín nástrojov na paneli s nástrojmi, kliknite na ikonu .

Poznámka:

Ak chcete rýchlo pridať nástroj z tably Nástroje alebo Poznámka, pretiahnite lištu nástroja na presúvanie na požadované miesto na paneli s nástrojmi Rýchle nástroje. Tiež môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na nástroj a vybrať voľbu Pridať na panel s rýchlymi nástrojmi.

Pridanie nástroja z tably Nástroje alebo Poznámka
Pretiahnutie nástroja na panel s nástrojmi Rýchle nástroje

Bežné nástroje

Na panel s nástrojmi Bežné nástroje môžete pridať nástroje.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na paneli s nástrojmi.

 2. Vyberte nástroj z menu.

 3. Ak chcete odstrániť nástroj z panela s nástrojmi, kliknite pravým tlačidlom myši na daný nástroj a zrušte jeho výber v menu.

Zobrazenie a skrytie panelov s nástrojmi

Ak pri svojej práci nepotrebujete nástroje na niektorom paneli s nástrojmi, môžete tento panel s nástrojmi zatvoriť a uvoľniť tak miesto na pracovnej ploche. Ak je otvorených niekoľko dokumentov PDF, panely s nástrojmi môžete prispôsobiť pre každý dokument PDF samostatne. Rôzne prispôsobené stavy sa pri prepínaní medzi dokumentmi PDF zachovávajú.

 • Ak chcete skryť všetky panely s nástrojmi, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi > Skryť nástrojové lišty.
 • Ak chcete obnoviť predvolenú konfiguráciu panelov s nástrojmi, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi > Obnoviť panely s nástrojmi.

Poznámka:

Ak ste kryli všetky panely s nástrojmi, môžete ich znova zobraziť stlačením klávesov F8.

Výber nástroja

Po spustení aplikácie Acrobat je štandardne aktívny nástroj na výber, pretože je to najvšestrannejší nástroj.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte nástroj na paneli s nástrojmi.

  • Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi > [názov panela s nástrojmi] > [nástroj].

Dočasné prepnutie na nástroj zväčšenie alebo ruka

Tieto nástroje môžete používať dočasne bez toho, aby ste zrušili výber aktuálneho nástroja.

 • Ak chcete dočasne vybrať nástroj ruka, podržte medzerník.
 • Ak chcete dočasne vybrať nástroj na zväčšenie zobrazenia, podržte stlačený kláves Ctrl a stlačte medzerník.

Po uvoľnení klávesov sa aplikácia Acrobat vráti k skôr vybratému nástroju.

Pracovné tably

Väčšina príkazov je teraz usporiadaná do pracovných tabiel Nástroje, Podpísať a Poznámka na pravej strane okna aplikácie. Väčšina nástrojov sa teraz nachádza na týchto pracovných tablách. Kliknutím na tlačidlo Nástroje, Podpísať alebo Poznámka zobrazíte panely príslušnej úlohy.

Môžete určiť, ktoré panely sa zobrazia na tablách Nástroje a Poznámka.

 1. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete prepnúť viditeľnosť panela, kliknite na ikonu Zobraziť alebo skryť panely  v pravom hornom rohu pracovnej tably a kliknite na daný panel. Značka začiarknutia označuje, že panel je viditeľný.

  • Ak chcete otvoriť panel a pridať ho na tablu Nástroje, vyberte voľby Zobrazenie > Nástroje a vyberte daný panel.

  • Ak chcete panely, ktoré vyberiete, ponechať otvorené, v menu Zobraziť alebo skryť panely vyberte voľbu Umožniť otvorenie viacerých panelov. Pri predvolenom nastavení sa otvorený panel zatvorí, keď otvoríte iný panel.

Sady nástrojov

Využívajte rýchly prístup k svojim najpoužívanejším nástrojom a príkazom pomocou sád nástrojov. Sady nástrojov umožňujú stanoviť nástroje a panely, ktoré najviac využívate pri rôznych typoch úloh, ako napríklad vytváraní formulárov, pridávaní poznámok či príprave právnych dokumentov. Zoskupujte nástroje na paneli s nástrojmi a prispôsobte si pracovné tably tak, aby obsahovali iba panely, ktoré pri jednotlivých úlohách potrebujete. Sady nástrojov môžete zdieľať s ostatnými a preberať ich priamo z lokality AcrobatUsers.com

Prispôsobte si panel s nástrojmi a tablu Nástroje
Prispôsobte si panel s nástrojmi a tablu Nástroje tým, že nastavíte sady nástrojov pre jednotlivé úlohy.

Vytvorenie sady nástrojov

 1. Vyberte voľby Prispôsobiť > Vytvoriť novú sadu nástrojov.

 2. Ak chcete prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchle nástroje, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete na panel s nástrojmi pridať nástroj, kliknite na panel na ľavej strane, vyberte nástroj a kliknite na ikonu Pridať na panel s nástrojmi .

  • Ak chcete nástroj z panela s nástrojmi odstrániť, vyberte jeho ikonu a kliknite na ikonu Odstrániť .

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie nástroja na paneli s nástrojmi, vyberte jeho ikonu a kliknite buď na ikonu premiestnenia doľava alebo doprava .

  • Ak chcete pridať zvislú čiaru na oddelenie skupín nástrojov na paneli s nástrojmi, kliknite na ikonu Pridať zvislú čiaru .

  Dialógové okno Vytvoriť novú sadu nástrojov
  Dialógové okno Vytvoriť novú sadu nástrojov

  A. Usporiadať alebo odstrániť nástroje na paneli s nástrojmi Rýchle nástroje B. Pridať vlastné panely, pokyny alebo oddeľovaciu čiaru medzi nástroje C. Premenovať, usporiadať alebo odstrániť nástroje či panely D. Pridať na panel s nástrojmi Rýchle nástroje vyššie alebo na tablu Vlastné nástroje vpravo 
 3. Ak chcete prispôsobiť tablu Nástroje, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete na tablu Vlastné nástroje pridať panel, kliknite na panel naľavo a potom kliknite na ikonu Pridať na tablu s nástrojmi .

  • Ak chcete vytvoriť svoj vlastný panel, kliknite na ikonu Pridať panel vpravo. Panel pomenujte a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Ak chcete pridať nástroj na panel, vpravo vyberte panel, vľavo vyberte nástroj a kliknite na ikonu Pridať na tablu s nástrojmi .

  • Ak chcete nástroj z panela odstrániť, vyberte jeho ikonu a kliknite na ikonu Odstrániť .

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie nástroja alebo panela, vyberte ho vpravo a kliknite na ikonu Hore alebo Dole .

  • Ak chcete vložiť zvislú čiaru, ktorá oddelí jednotlivé skupiny nástrojov, kliknite na ikonu Pridať oddeľovač .

  • Ak chcete upraviť pokyny alebo názov nástroja, vyberte ho a kliknite na ikonu Upraviť .

 4. Keď je sada nástrojov hotová, kliknite na tlačidlo Uložiť, zadajte jej názov a opäť kliknite na tlačidlo Uložiť.

Upravenie, odstránenie, premenovanie alebo zdieľanie sád nástrojov

Pomocou dialógového okna Spravovať sady nástrojov môžete upravovať, premenúvať, kopírovať, odstraňovať, meniť usporiadanie či zdieľať sady nástrojov. Poradie, v ktorom sa sady nástrojov zobrazujú v ponuke Prispôsobiť, môžete upraviť ich posunutím nahor alebo nadol v zozname. Sady nástrojov môžete zdieľať so svojou pracovnou skupinou pomocou volieb Importovať a Exportovať.

 • Vyberte voľby Prispôsobiť > Spravovať sady nástrojov.

Navigačná tabla je oblasť pracovnej plochy, v ktorej sa zobrazujú rôzne navigačné panely. Na navigačnej table môžu byť zobrazené nástroje s rôznymi funkciami. Napríklad panel Miniatúry strán obsahuje miniatúry jednotlivých strán. Kliknutím na miniatúru sa zobrazí daná strana v dokumente.

Keď otvoríte súbor PDF, pri predvolených nastaveniach sa navigačná tabla zavrie. Tlačidlá na ľavej strane pracovnej oblasti poskytujú jednoduchý prístup k rôznym panelom, je tu napríklad tlačidlo Miniatúry strán  alebo tlačidlo panela Záložky . Keď je aplikácia Acrobat otvorená, ale prázdna (nie je otvorený žiadny dokument PDF), nie je navigačný panel dostupný.

Zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably

 1. Ak chcete otvoriť navigačnú tablu, vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Kliknutím na akékoľvek tlačidlo panela v ľavej časti pracovnej plochy otvoríte tento panel.

  • Zvoľte Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Zobraziť navigačnú tablu.

 2. Ak chcete navigačnú tablu zatvoriť, vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Kliknite na tlačidlo aktuálne otvoreného panela na navigačnej table.

  • Zvoľte Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Skryť navigačnú tablu.

Poznámka:

Tvorca PDF môže ovládať obsah niektorých navigačných panelov a môže ich nechať prázdne.

Zmena plochy pre zobrazovanie navigačných panelov

Všetky navigačné panely, napríklad Záložky, sa zobrazujú v stĺpci na ľavej strane pracovnej plochy.

 • Ak chcete zmeniť šírku navigačnej tably, myšou presuňte jej pravý okraj.

 • Ak chcete na ľavej strane navigačnej tably zobraziť iný panel, kliknite na tlačidlo pre daný panel.

Voľby na navigačnom paneli

Na všetkých navigačných paneloch sa v ľavom hornom rohu nachádza menu Voľby . Toto menu môže obsahovať rôzne príkazy.

Niektoré panely tiež obsahujú ďalšie tlačidlá, ktoré ovplyvňujú položky panelu. Opäť, tieto tlačidlá sa v rôznych paneloch líšia a v niektorých paneloch sa nenachádzajú žiadne.

Navigačné panely a menu Voľby
Navigačné panely a menu Voľby

Lišta správ dokumentu

Lišta správ dokumentu sa zobrazí iba v určitých typoch PDF. Zvyčajne sa táto oblasť zobrazí pri otvorení formulára PDF, súboru PDF, ktorý vám bol poslaný na podpis alebo recenziu, súboru PDF so špeciálnymi povoleniami a obmedzeniami zabezpečenia alebo súboru PDF, ktorý vyhovuje štandardu PDF/A. Lišta správ dokumentu sa zobrazí hneď pod oblasťou panelov s nástrojmi. Ak chcete zobraziť alebo skryť lištu správ dokumentu, kliknite na jej tlačidlo  na ľavej strane pracovnej plochy. Tlačidlo sa líši v závislosti od typu lišty správ.

Na lište správ dokumentu nájdete pokyny, ako pokračovať a ako používať špeciálne tlačidlá súvisiace s úlohou. Lišta je farebne odlíšená: purpurová pre formuláre, žltá pre recenzie alebo výstrahy zabezpečenia a modrá pre certifikované dokumenty PDF, portfóliá PDF alebo dokumenty PDF zabezpečené heslom alebo obsahujúce obmedzenia dokumentu.

Lišta správ dokumentu pre formulár
Lišta správ dokumentu pre formulár

Lišta správ dokumentu pre výstrahu zabezpečenia
Lišta správ dokumentu pre výstrahu zabezpečenia

Lišta správ dokumentu
Lišta správ dokumentu pre certifikované portfólio PDF

Nastavenie predvolieb

V dialógovom okne Predvoľby je možné zadať mnohé nastavenia pre programy vrátane nastavení zobrazovania, nástrojov, prevodu, podpisov a výkonu. Nastavené predvoľby sa budú používať dovtedy, kým ich nezmeníte.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat/Adobe Reader > Predvoľby (Mac OS).
 2. V časti Kategórie vyberte typ predvolieb, ktoré chcete zmeniť.

Obnovenie (opätovné vytvorenie) predvolieb

Obnovenie priečinka Preferences (Predvoľby) aplikácie Acrobat (systém Windows)

Obnovením priečinka Preferences aplikácie Acrobat odstráňte problémy, ktoré spôsobujú poškodené predvoľby. Väčšina problémov s predvoľbami je spôsobená týmito predvoľbami uloženými v súboroch, hoci väčšina predvolieb aplikácie Acrobat je uložená v databáze Registry.

Poznámka:

Toto riešenie odstráni vlastné nastavenia pre položky Spolupráca, JavaScripty, Zabezpečenie, Pečiatky, Správa farieb, Automatické vyplňovanie, Zachytenie webu a Aktualizácie.

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat.

 2. V programe Windows Prieskumník prejdite do priečinka Predvoľby:

  • (Windows 7/Vista) C:\Users\[meno používateľa]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[verzia]

  • (XP) C:\Documents and Settings\[meno používateľa]\Application Data\Adobe\Acrobat\[verzia]

 3. Premiestnite priečinok Predvoľby do iného umiestnenia (napríklad do priečinka C:\Temp).

 4. Reštartujte aplikáciu Acrobat.

Ak problém pretrváva aj po obnovení priečinka Predvoľby aplikácie Acrobat, problém sa netýka priečinka Predvoľby. Ak chcete obnoviť vlastné nastavenia, myšou presuňte priečinok vytvorený v kroku 2 späť do jeho pôvodného umiestnenia. Potom kliknite na tlačidlo Áno pre všetky, aby sa nahradil novým priečinkom Predvoľby.

Obnovenie súborov s predvoľbami aplikácie Acrobat (systém Mac OS)

Obnovením súborov s predvoľbami aplikácie Acrobat môžete odstrániť problémy spôsobené poškodeným súborom s predvoľbami.

Poznámka:

Pri opätovnom vytvorení súborov s predvoľbami aplikácie Acrobat sa obnovia predvolené nastavenia.

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat.

 2. Myšou presuňte nasledujúce súbory z priečinka Users/[meno používateľa]/Library/Preferences na pracovnú plochu:

  • Acrobat WebCapture Cookies

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist alebo com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Acrobat Distiller Prefs a com.adobe.Acrobat.Pro.plist (ak riešite problém s aplikáciou Distiller)

  • Priečinok Acrobat, ktorý obsahuje predvoľby pre formuláre (MRUFormsList), spoluprácu (OfflineDocs) a nastavenia farieb (AcrobatColor Settings.csf)

 3. Reštartujte aplikáciu Acrobat.

Ak problém pretrváva aj po obnovení súborov s predvoľbami aplikácie Acrobat, problém sa netýka súborov s predvoľbami. Ak chcete obnoviť vlastné nastavenia, myšou presuňte súbory premiestnené v kroku 2 späť do ich pôvodného umiestnenia. Potom kliknite na tlačidlo OK, keď sa zobrazí výzva „A newer item named ‘[názov súboru]’ already exists in this location. Do you want to replace it with the older one you're moving?“ (V tomto umiestnení už existuje novšia položka s názvom ‘[názov súboru]’. Chcete ju nahradiť staršou položkou, ktorú premiestňujete?).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online