Tento dokument obsahuje známe problémy a tipy na riešenie problémov, ktoré nie sú obsiahnuté v dokumentácii pre aplikácie Acrobat a Reader. Spoločnosť Adobe tieto problémy zistila až po vydaní aplikácií Acrobat X a Reader X. Problémy, ku ktorým od ich vydania došlo, sú zahrnuté v samostatných technických poznámkach alebo poznámkach k vydaniu. Ak sa niektorý problém podarí vyriešiť prostredníctvom aktualizácie, uvedie sa číslo príslušnej verzie. Chyby súvisiace s jednotlivými problémami uvedenými v tomto dokumente sú uvedené v zátvorke [].

Najnovšie informácie a informácie o známych problémoch nájdete na lokalitách Podpora pre aplikáciu Reader alebo Podpora pre aplikáciu Acrobat.

Systémové požiadavky

Uistite sa, že váš systém spĺňa systémové požiadavky pre daný produkt:

Pre operačné systémy Windows Server 2003 a Windows XP, 64-bitové verzie s balíkom Service Pack 2 (SP2), sa vyžaduje Microsoft Hot Fix KB930627. Pozrite support.microsoft.com/kb/930627.

Vyhľadanie problémov

Vyhľadávanie v tomto dokumente/Prechádzanie týmto dokumentom

Vzhľadom na to, že tento dokument predstavuje úplný zoznam vzťahujúci sa na dva produkty, je neobvykle dlhý.Na rýchle vyhľadanie problému obsiahnutého v tomto dokumente použite funkciu vyhľadávania webového prehľadávača.

 1. Stlačte:

  Windows: Ctrl + F

  Mac OS
  : Príkaz + F
 2. Potom zadajte svoj problém do vyhľadávacieho poľa prehľadávača. Umiestnenie tohto vyhľadávacieho poľa závisí od vášho prehľadávača. Obvykle sa zobrazí buď v dolnej časti okna, alebo pod panelom s ponukami alebo pásom s nástrojmi v hornej časti okna.   Microsoft Internet Explorer:   Dialógové okno vyhľadávania v prehľadávači Internet Explorer 9

  Mozilla Firefox  Dialógové okno vyhľadávania v prehľadávači Mozilla Firefox

  Apple Safari:
   


  Dialógové okno vyhľadávania v prehľadávači Apple Safari

  Google Chrome:
   


  Dialógové okno vyhľadávania v prehľadávači Google Chrome

Vyhľadanie ďalších technických poznámok

Mnoho problémov je zahrnutých v samostatných technických poznámkach. Vyhľadávanie ďalších problémov a krokov riešenia problémov:

 1. Zadajte svoj problém alebo chybovú správu do vyhľadávacieho poľa

  Zadajte svoj problém alebo chybovú správu

 2. Kliknite na ikonu Vyhľadávanie. 
  Ikona Vyhľadávanie

Známe problémy v systéme Windows

Inštalácia/Licencovanie

 • Aplikácie Acrobat a Reader sa nepodarí nainštalovať, ak cieľová cesta obsahuje dvojbajtové alebo špeciálne znaky. Tento problém sa vyskytne iba počas inštalácie na cestu s inou kódovou stránkou, ako má hostiteľský operačný systém. [2730985, 2714530]
 • Chyba 1406 vo webovom inštalátore Reader: Tento problém sa vyskytne vtedy, keď sa nainštaluje program na kontrolu vírusov, napr. McAfee, s maximálnou ochranou. Môže nastať aj pri niektorých iných neznámych situáciách. (Dochádza k nemu pri zápise knižníc VC runtime do vyrovnávacej pamäte GAC.) Podobný článok je už publikovaný v znalostnej báze Adobe na webovej stránke http://kb2.adobe.com/cps/329/329137.html [2640298]
 • Acrobat X a Reader X sa môžu pripojiť len k službe LiveCycle ES2 SP1 a novším verziám služby. [2514825]
 • Dialógové okno Používané súbory sa nezobrazí, keď vyberiete voľby Pomocník > Opraviť inštaláciu aplikácie Acrobat. Tento problém sa vyskytne vtedy, keď si iný používateľ prezerá dokument PDF (pomocou aplikácie Acrobat) v rovnakom čase prostredníctvom Citrix. Tento problém sa vyskytne aj v prostredí WTS, kde si používateľ môže dokonca nainštalovať aplikáciu, zatiaľ čo ju používa iný používateľ. Riešenie: Správca môže štandardnému používateľovi zakázať opravu vytvorením kľúča ZAKÁZAŤ_OPRAVU v registri [2655803]
 • Ak sa Acrobat X nainštaluje so softvérom CS3 a CS3 sa opätovne nainštaluje alebo opraví, potom sa Acrobat 8 znovu nainštaluje spolu s aplikáciou Acrobat X. Aj pri pokuse nainštalovať Acrobat 8 samostatne po samostatne nainštalovanej aplikácii Acrobat X sa zobrazí hlásenie, že je už nainštalovaný pokročilejší produkt.  [2672869]
 • Po nainštalovaní aplikácie Acrobat 10.0.1 pomocou Admin Install Point (AIP) sa cesta 10.1 nenainštaluje po inštalácii 10.0.1. Zobrazí sa toto hlásenie. „Upgrade nemožno nainštalovať pomocou služby Windows Installer, pretože program, ktorý sa má inovovať, pravdepodobne chýba, alebo upgrade môže aktualizovať inú verziu programu. Overte si, či program určený na inováciu existuje vo vašom počítači a či máte správny upgrade.“ Technická poznámka cpsid_88814 [2818745]
 • (Vista, 64-bitová verzia) Acrobat sa nespustí a zobrazí sa chyba: „Aplikácia sa nespustila, pretože jej súčasná konfigurácia je nesprávna. Ďalšie podrobnosti nájdete v denníku udalostí aplikácie.“ Problém sa vyrieši reštartovaním počítača. [2743784] 
 • V aplikácii Acrobat X a novšej sa výberom volieb Pomocník > Opraviť inštaláciu aplikácie Acrobat preruší deaktivácia aplikácie Acrobat, čím sa vynúti inštalácia AcrobatVolumeLicensingNoActivation.msi. [2678369]

Aktualizácia

 • Záznam aktualizačného programu v položke Predvoľby zmizne, ak sa register zásuvného modulu (pod HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe ARM\1.0\ARM) zmení ručne. Ak sa register zásuvného modulu zmení ručne, záznam aktualizačného programu zmizne pri nasledujúcom spustení a znovu sa objaví pri ďalšom spustení. [2399623]
 • {OPRAVENÉ v 10.1} Aplikácie Acrobat alebo Reader môžu zamrznúť alebo prestať fungovať, ak v priebehu inštalácie aktualizácií niektorú z týchto aplikácií spustíte. 2386548, 2392307, 2586729
 • Chyba 1310 alebo 1321 sa vyskytne pri pokuse opraviť aplikáciu Acrobat alebo Reader (Pomocník > Skontrolovať aktualizácie alebo dvojitým kliknutím na vykonanie opravy priamo). Protokoly nástroja Process Monitor indikujú, že úložisko Crash Plan zálohuje súbory súčasne s pokusom aplikácie Acrobat alebo Reader opraviť tieto súbory. Vhodné riešenie je, aby sa neaktualizoval produkt vtedy, keď CrashPlan zálohuje súbory. [2815059]

Odinštalovanie aplikácie Reader

 • V systéme Vista odinštalovanie aplikácie Reader zobrazuje vydavateľa ako „Neznáme“ vtedy, keď sa očakáva „Systémy Adobe“. [2262779]

Uľahčenie prístupu 

 • Ak vaša čítačka obrazovky beží pri inštalácii aplikácie Acrobat X, nedôjde k zasotreniu na žiadne tlačidlá v poli schválenia licencie koncového používateľa. Používatelia musia niekoľkokrát stlačiť klávesy Tab alebo Shift + Tab, aby sa kurzor presunul na tlačidlá schválenia licnecie koncového používateľa. V aplikácii Adobe Reader sa tento problém nevyskytuje; používatelia sa hneď dostanú na tlačidlo odmietnutia. [2704224] 
 • Aplikácia JAWS 10 v tabuľke správne neprečíta Windows+bodka, Windows+čiarka, Windows+hore a Windows+dole. Riešením je vypnutie možnosti automatického formulárového režimu. Predvoleným nastavením je možnosť Povoliť automatický formulárový režim. Keď je Automatický formulárový režim zapnutý, stlačte kláves ESC a potom zadajte Windows + bodka na prečítanie obsahu aktuálneho stĺpca. Keď je Automatický formulárový režim vypnutý, stlačte kláves Enter a potom zadajte hodnotu. [2384139] 
 • Keď je spustená funkcia Úplná kontrola uľahčenia prístupu v akomkoľvek dokumente PDF na báze XFA, dôjde k tejto chybe: „Celému textu v tomto dokumente chýba určenie jazyka.“ Na úspešné zakončenie Úplnej kontroly uľahčenia prístupu si dokument PDF vyžaduje jazyk (a /Lang tag). [2605924]
 • {Opravené vo verzii 10.1.1} (Reader) K Chybe aplikácie dôjde vtedy, keď sa aplikácia Reader spustí na počítači so systémom Windows 7 v chránenom režime pri spustenej funkcii Rozoznávanie reči. Problém sa vyrieši vypnutím chráneného režimu. (Úpravy > Predvoľby > panel Všeobecné na ľavej strane. Zrušte výber voľby Povoliť chránený režim pri spustení.) [2809569]
 • (Reader) Aplikácia JAWS nedokáže prečítať dokument PDF otvorený v prehľadávači, keď sa aplikácia Reader spustí v chránenom režime na počítači so systémom Vista.Problém sa vyrieši vypnutím chráneného režimu [2747010].
 • (Reader) Aplikácia JAWS nedokáže prečítať dokument PDF otvorený v prehľadávači Mozilla Firefox 4, keď sa aplikácia Reader spustí v chránenom režime. Riešením je používanie staršej verzie prehľadávača Firefox. [2866957]

Komentáre a poznámky

 • Lokalizované názvy poznámok nie sú úplne zobrazené v PDF s výsledkami vyhľadávania pre japončinu. Zobrazené sú iba tri posledné znaky a nedá sa nijako zistiť, o ktorý typ poznámky ide. Vidíte napríklad text „ght test“ tam, kde by mal byť text v angličtine „Highlight test“. Riešením je riadiť množstvo kontextuálnych slov „pre“ a „post“ v registroch Windows. [2712837]  
 • V dokumente PDF s množstvom poznámok (500 alebo viac) použitie Shift + A na výber všetkých poznámok v Zozname poznámok spôsobí zamrznutie aplikácie Acrobat alebo Reader. POZNÁMKA: Skratky CTRL nefungujú v Zozname poznámok, takže ani pomocou skratky CTRL + A nie je možné vybrať všetky poznámky. [1700615]

Katalóg

 • Funkcia Katalóg nedokáže vytvoriť index priečinkov, ktoré obsahujú jednobajtové znaky Unicode, a s dĺžkou názvu priečinka s menej ako ôsmimi znakmi. Poznámka: Vyhľadávanie zlyhá aj pri pokuse pridať index uchovávaný v týchto priečinkoch. [1886694]

Citrix

 • Program Neighborhood Client nie je podporovaný. [2867547]
 • Konfigurácia App Streaming nástroja XenApp 5 a 6 nie je podporovaná. [2810983]
 • Dialógové okno FilesInUse sa nezobrazí, keď vyberiete voľby Pomocník > Oprava inštalácie aplikácie Acrobat vtedy, keď si iný používateľ prezerá dokument PDF v rámci aplikácie Acrobat prostredníctvom aplikácie Citrix. Tento problém sa vyskytne aj v prostredí WTS, kde si používateľ môže dokonca nainštalovať aplikáciu, zatiaľ čo ju používa iný používateľ. Pre používateľov so štandardným prístupom by nemalo byť možné odinštalovať aplikáciu vtedy, keď sa používa. Na vyriešenie problému môže správca štandardnému používateľovi zakázať opravu pridaním kľúča ZAKÁZAŤ_OPRAVU do registra. [ 2655803, 2650392]

Prehľadávače (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome)

 • Internet Explorer 7: Pri zdieľanej recenzii Internet Explorer 7 prestane reagovať a nezobrazí sa dialógové okno Publikovať/Odstrániť poznámky. Toto správanie nastane, ak pridáte poznámky, ale potom prejdete na inú adresu URL bez publikovania poznámok. Problém sa vyrieši publikovaním poznámok a zatvorením zdieľanej recenzie pred tým, než sa otvorí iná adresa URL.  [2741044]
 • Internet Explorer 9: V závislosti od rýchlosti systému Internet Explorer 9 niekedy zobrazí varovné upozornenie na vypnutie doplnkov Adobe PDF na zrýchlenie prehľadávania. [2856456]
 • Internet Explorer: Keď Internet Explorer beží v chránenom režime, zlyhá funkcia Uložiť výsledky vyhľadávania. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako, aplikácia Acrobat však nemôže otvoriť dokument PDF, keď je uložený na pracovnej ploche. [2708961]
 • Internet Explorer: Keď Internet Explorer beží v chránenom režime, nastavenia tlačiarne používateľa sa neuplatňujú a používajú sa predvolené nastavenia výrobcu alebo zamestnávateľa. K tomuto správaniu dôjde kvôli verzii IE7/IE8 s aplikáciou Acrobat/Reader 9.x alebo IE7 s aplikáciou Acrobat/Reader 10.x. Riešením je vypnutie chráneného režimu prehľadávača Internet Explorer alebo upgrade na verziu IE8. [2874948]
 • Internet Explorer: Strany sa pri otvorení PDF pomocou záložiek v prehľadávači zobrazia čierne. Kliknite na jednu alebo dve záložky a potom na možnosť Načítať znova. Tento jav sa vyskytuje neustále v prehľadávači Safari (32-bitová alebo 64-bitová verzia) v systéme Mac OS a príležitostne v prehľadávači Internet Explorer v systéme Windows. [2840208]
 • Internet Explorer/Firefox: (Windows 7/Reader) Keď otvárate PDF v prehľadávači Internet Explorer alebo Firefox, niektoré funkcie nefungujú, ak je nastavenie zobrazenia nastavené na Väčšie – 150 %. (Toto nastavenie sa zmení výberom volieb Ovládací panel > Vzhľad a prispôsobenie > Zobrazenie > Zväčšiť alebo zmenšiť text a ostatné položky.) Napríklad, nič sa nestane, keď kliknete na panel nástrojov, tlačidlo navigácie alebo tlačidlo na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi v dolnej časti stránky. Riešením je vypnutie chráneného režimu alebo zmena nastavenia zobrazenia na „Stredné – 125 %“ alebo „Menšie – 100 % (predvolené).“ [2811420]
 • Firefox: Firefox prestane fungovať pri nasledujúcom postupe, keď je nainštalovaný Microsoft Office a Acrobat 10.1. 1) Spusťte Firefox, pretiahnite PDF do okna Firefox a otvorte ho. 2) Kliknite na tlačidlo Zobraziť panel s nástrojmi aplikácie Acrobat na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi v dolnej časti stránky. 3) Kliknite na panel úloh Poznámky na pravej hornej strane dokumentu PDF. 4) Kliknite na tlačidlo Voľby na paneli Zoznam poznámok a vyberte možnosť Exportovať do aplikácie Word. 5) Keď sa zobrazí dialógové okno Uložiť zmeny pred exportovaním, kliknite na možnosť Uložiť. Firefox sa zablokuje. [2847787]
 • Firefox: V prehľadávači Firefox 4 sa zobrazí prázdna strana, keď je aplikácia Acrobat nainštalovaná do vlastnej dvojbajtovej cesty. [2832730, 2714530, 2837121] 
 • Google Chrome: Chrome neuznáva predvoleného vlastníka PDF na úrovni okna alebo karty. Ak sa dokument PDF otvorí v prehľadávači Chrome pomocou nevlastníka a iný dokument PDF sa otvorí v novom okne alebo na novej karte, otvára sa pomocou nevlastníka. Predpokladajme napríklad, že používateľ nainštaloval Acrobat 9 v svojom systéme, potom nainštaloval Reader X a pri inštalácii poskytol vlastníctvo aplikácii Reader X. Otvorí dokument PDF v prehľadávači Chrome a potom spustí Reader X a prevedie vlastníctvo na Acrobat 9. Ak používateľ otvorí v prehľadávači Chrome nové okno alebo kartu a potom otvorí dokument PDF, dokument PDF sa otvorí v aplikácii Reader X. Riešením je reštartovanie prehľadávača Chrome. [2694988]
 • HTTPS: {OPRAVENÉ vo verzii 10.1.3} (Vyskytne sa po aktualizácii Acrobat/Reader 10.1.2) Dokument PDF sa nezobrazí, keď sa nachádza na zabezpečenej lokalite. Riešením je obnovenie stránky (F5). 

Firefox

 • Acrobat zlyhá pri kovertovaní webovej stránky z prehľadávača Firefox 3.5.5. {Problém bol opravený vo verzii Firefox 3.5.6}. [2493712] 
 • Nemôžete zobraziť dokument PDF v prehľadávači Firefox, keď je nainštalovaná aplikácia Reader 8 aj Acrobat X Pro. Tento problém sa vyskytne vtedy, keď bol Firefox nainštalovaný ako posledný. Riešením je oprava aplikácie Acrobat X (Pomocník > Opraviť inštaláciu aplikácie Acrobat).  [1765498] 

Spolupráca – e-mailová recenzia

Pred dialógovým oknom multimédií vo formáte Flash sa zobrazí dialógové okno zlúčenia. Iniciátor nemôže zlúčiť poznámky do pôvodného PDF. Tento problém sa vyskytuje pri e-mailových recenziách, ak sa v pôvodnom dokumente nachádza multimediálny obsah. Typický scenár:

 1. Otvorte dokument s multimédiami, pridajte lístok s poznámkou a uložte vo formáte PDF.
 2. Vyberte voľby Poznámky > Pripojiť na e-mailovú recenziu a odošlite dokument PDF e-mailom.
 3. Recenzent otvorí PDF a vyberie voľby Nástroje > Poznámky a označenia > Čiara a pridá čiaru do dokumentu.
 4. Recenzent klikne na tlačidlo Odoslať poznámky a poznámky vráti.
 5. Iniciátor dvakrát klikne na dokument PDF pripojený k e-mailu recenzenta.
 6. Keď sa zobrazí dialógové okno zlúčenia poznámok, kliknite na možnosť Áno.

Zobrazí sa dialógové okno na vloženie multimédií a v jeho hornej časti sa zobrazí chybové hlásenie o prebiehajúcej úlohe. Po kliknutí na tlačidlo OK sa zobrazí hlásenie, že sa dokument recenzie nenašiel. [1918612]

Spolupráca – zdieľaná recenzia

 • Keď recenzent zdieľanej recenzie pridá poznámku a odošle ju, iniciátor recenzie nevidí poznámku v správnom umiestnení. Poznámka sa namiesto toho zobrazí v ľavom dolnom rohu, za dokumentom PDF. [2734285] 
 • Súbor sa nemôže odoslať na zdieľanú recenziu viac ako raz. [1779748] 
 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.1} Iniciácia zdieľanej recenzie zlyhá, keď sa súbor otvorí v umiestnení v sieti. Zlyhá aj pri otváraní súboru recenzie v rovnakom zdieľanom umiestnení, kde sa súbor pôvodne uchováva pomocou Uloženého profilu. Zobrazí sa chybové hlásenie: „Umiestnenie úložiska poznámky nemôže byť rovnaké ako umiestnenie dokumentu. Vyberte iné umiestnenie úložiska poznámky.“ Riešením je inicializácia zdieľanej recenzie pomocou výberu možnosti Interný server a následným zadaním všetkých detailov o umiestnení v sieti. [2737699]
 • Internet Explorer 7 prestane reagovať a nezobrazí sa dialógové okno Publikovať/Odstrániť poznámky. Toto správanie nastane, ak pridáte poznámky, ale potom prejdete na inú adresu URL bez publikovania poznámok. Problém sa vyrieši publikovaním poznámok a zatvorením zdieľanej recenzie pred tým, než sa otvorí iná adresa URL. [2741044] 

Spolupráca – recenzia na báze prehľadávača

 • Panel hlásení Dokument (Document Message Bar – DMB) sa nezobrazí hneď po tom, ako používateľ prepne z režimu offline do režimu online. Obnovenie prehľadávača nepomôže. Problém sa vyskytuje v systéme Windows 2008 Server a Windows Server 2003. [2664477]

Živá spolupráca (Reader)

 • Relácia Živá spolupráca sa neustále odpojí a znova pripojí, keď aplikácia Reader beží v chránenom režime.Problém sa vyrieši vypnutím chráneného režimu. (Úpravy > Predvoľby > panel Všeobecné na ľavej strane. Zrušte výber voľby Povoliť chránený režim pri spustení.) Potom, keď dokončíte svoju úlohu, znovu povoľte chránený režim. [2738036, 2635536]

Kombinovanie súborov

 • Môžete kombinovať súbory, pokiaľ máte nainštalovanú aplikáciu Acrobat a Reader a aj súbor PDF máte otvorený v aplikáci Reader (alebo aplikácia Reader beží na pozadí). Ak pravým tlačidlom myši kliknete na súbor v podporovanom formáte a vyberiete možnosť Kombinovať podporované súbory v aplikácii Acrobat, dialógové okno Kombinovanie súborov sa nezobrazí. K rovnakému výsledku dôjde aj v prípade, že vyberiete možnosť Spustiť a zadáte acrobat /n. Riešením je použitie príkazu Spustiť na spustenie aplikácie Acrobat. Potom na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Vytvoriť a vyberte možnosť Skombinovať súbory do jedného súboru PDF. [2605772]  
 • Pretiahnutie e-mailového priečinka Outlook do dialógového okna Kombinovanie súborov sa nepodarí, keď je e-mailové konto Outlook nastavené na použitie japončiny. E-mailové konto Outlook má vždy na ceste k priečinku japonské znaky. Napríklad: Outlook:\\???????%20-%20guitar%20\aaaaa, kde ??????? sú pravdepodobne japonské znaky, sa zmenia na nezmyselné znaky. Kvôli týmto nezmyselným znakom sa pretiahnutie e-mailového priečinka Outlook do dialógového okna Kombinovanie súborov nepodarí. [2618079] 
 • Funkcia Kombinovanie súborov sa nespustí v okne Začíname, keď sa používa súbor balíka Microsoft Office 2007 v systéme Windows XP (Service Pack 3). Spusťte aplikáciu Acrobat X a v okne Začíname kliknite na možnosť Skombinovať súbory do súboru PDF. Potom pridajte súbor *.docx. Vyberte súbor a kliknite na tlačidlo Vybrať strany. Zobrazí sa táto chyba: „Word nemôže spustiť prevádzač: mswrd632.wpc. Po chvíli sa zobrazí výstražné dialógové okno s textom Server je zaneprázdnený. Riešením na počítači, ktorý používa 32-bitovú verziu systému Windows, je odstránenie tejto položky registra: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc. [2713003]    

Formuláre – Distribúcia

 • Pri procese Distribúcie formulárov dôjde k problému, ak je chránené zobrazenie nastavené na možnosť Všetky súbory (Úpravy > Predvoľby > Zabezpečenie (Rozšírené) > Povoliť rozšírené zabezpečenie). Ak zvolíte súbor, ktorý neobsahuje polia formulára, sprievodca sa opýta, či chcete automaticky detegovať polia formulára. Kliknutím na možnosť Áno sa proces zastaví a nezobrazí sa žiadna informácia. [2849144]

Vytváranie PDF

 • Tlačiareň Adobe PDF nepodporuje možnosť „Povoliť pokročilé funkcie tlače.“ Aby tlačiareň Adobe PDF fungovala správne, vypnite funkciu „Povoliť pokročilé funkcie tlače“.[2633953]
 • Keď sa textové pole prevedie do formátu PDF, niektoré znaky v textovom poli sa stratia. K tomuto problému môže dôjsť v 32-bitovej japonskej verzii systému Vista. Možným riešením je vytvorenie textového poľa pred prevedením. [1625896]
 • Tlačiareň Adobe PDF nevytvára súbor kompatibilný s formátom PDF/A z objektov Prístupu.Zobrazí sa chyba: „Vo vloženom písme chýbajú piktogramy.“ [2431563, 1780417]
 • Súbor PowerPoint a webové stránky sa nedajú vytlačiť do formátu PDF v 64-bitovej verzii systému Windows XP. Problém sa vyskytuje iba v 64-bitovej verzii systému Windows XP SP2. Tento problém sa opakuje pri prehľadávači Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 a PowerPoint 2003 a v aplikácii balíka Excel 2003, Word 2003 a Office 2007.Hlásenie „Príkaz tlačiarne je neplatný.“ sa zobrazí vtedy, keď tlačíte súbor balíka Word 2003 do formátu PDF, ale je možné vytvoriť súbor PDF. Riešením je nainštalovanie najnovších aktualizácií systému Windows na 64-bitovú verziu systému XP SP2. Potom tlač na tlačiarni Adobe PDF z aplikácie PowerPoint 2003, Word 2003 a IE 8.0 bude fungovať podľa očakávaní. [2619079]
 • 64-bitová verzia systému Windows Server 2003 R2, súčasť balíka Excel 2003/2007 PDFMaker a tlačiareň Adobe PDF zobrazia túto chybu:
  „Súbor sa nedá vytlačiť kvôli chybe v Adobe PDF v Ne00.“ {Oprava hotfix systému Microsoft tento problém opraví}. [2609554]
 • Pri tlači zošita programu Excel na tlačiarni Adobe PDF a po výbere možnosti Vytlačiť celý zošit alebo viac Aktívnych hárkov sa vyskytne problém. Viackrát sa zobrazí výzva na zadanie názvu cieľového súboru PDF a namiesto jedného súboru PDF sa vytvorí viac súborov.Riešením je použitie súčasti Excel PDFMaker. [2513126]
 • Ak v programe Excel vyberiete viac hárkov ako jeden a následne vyberiete voľby Súbor > Tlačiť > Adobe PDF, zobrazí sa chyba „Príkaz tlačiarne je neplatný“. Ak sa vyberie iba jedna karta, strana sa vytlačí správne. Tento problém sa vyskytuje v 64-bitovej verzii systému Windows 2003 pri použití balíka Office 2007.K problému nedochádza v 32-bitových systémoch s rovnakou konfiguráciou. {Oprava hotfix systému Microsoft tento problém opraví}. Tento problém sa vyskytuje kvôli chybe v GDI. [2609751] 
 • Excel 2003/2002: Tlačiareň Adobe PDF vytlačí prázdnu stranu, keď sa vybraná tabuľka tlačí pri kvalite tlače nastavenej na hodnotu 3600+ dpi.  [2401800]

Portfóliá PDF

 • Aplikácia Reader zobrazí nezmyselné znaky, keď sa zobrazí ukážka webového obsahu HTML pri presmerovaní adresy URL do súboru PDF zverejneného na webovom serveri. [2711118]
 • Keď sa Portfólio PDF vytvorí v aplikácii Acrobat 9 a potom sa otvorí v aplikácii Acrobat X, miniatúry všetkých zabezpečených súborov PDF sú menšie, než sa očakávalo. [2723975]
 • Ukážky v aplikácii Acrobat alebo Reader sú niekedy rozmazané. Riešením je vypnutie chráneného režimu (Reader) alebo chráneného zobrazenia (Acrobat). [2835361]

PDFMaker pre program Lotus Notes

 • V prípade, že sa pred nainštalovaním aplikácie Acrobat nainštaluje antivírusový program McAfee (a v programe Lotus Notes sa nachádza doplnok McAfee) panel s nástrojmi Acrobat PDFMaker sa v programe Lotus Notes nenainštaluje. Tento problém sa vyskytuje v kombináciách verzií programov McAfee a Lotus Notes v prípade, že sa program McAfee AntiVirus nechá nainštalovať (podporované) do programu Lotus Notes. Napríklad: Verzia McAfee VirusScan 8.0i s verziou Lotus Notes 6.0.x, verzia McAfee VirusScan 8.5i so všetkými verziami programu Lotus Notes (aj s verziou Lotus Notes 7.0.x).Príkazy menu aplikácie Acrobat sa zobrazujú správne v programe Lotus Notes. Iba panel s nástrojmi súčasti Acrobat PDFMaker sa nepodarí nainštalovať. [1374378] 
 • Konverzia Lotus Notes do formátu PDF sa nepodarí, ak PDFLibPI.ppi chýba v priečinku „...\Acrobat 9.0\PDFMaker\pdfplug_ins\“. [1884332]
 • Všetky prvky FORMULÁRA HTML v maili, napr. Textové pole, Zaškrtávacie políčka, Prepínače a Rozbaľovacia ponuka, sa vo vytvorenom súbore PDF stratili. [1884359]
 • (Lotus Notes 7/8.5) Aplikácia Acrobat v chránenom zobrazení neotvorí prílohy vo formáte PDF, keď sa používa program Lotus Notes. [2837673] 

PDFMaker pre program Office

 • Office Starter Edition zahŕňa verzie programov Word a Excel s obmedzenou funkčnosťou. PDFMaker sa v týchto verziách programu Word alebo Excel nenačíta a možnosti na prevod do formátu Adobe PDF nie sú k dispozícii. [2767226] 
 • (Windows Vista so 64-bitovou verziou programu Office 2010) Kliknutím pravým tlačidlom myši na dokument Office a výberom možnosti Previesť do Adobe PDF a odoslať e-mailom sa vytvorí dokument PDF. Nový skladateľ správ sa však neotvorí. [2870975]
 • (Windows Vista a Server 2008 so 64-bitovou verziou Office 2010) Po nainštalovaní aplikácie Acrobat 10.1 funkcie súčasti PDFMaker sú neaktívne a nemožno ich povoliť. Tento problém sa vyrieši opravou inštalácie aplikácie Acrobat (Pomocník > Opraviť inštaláciu aplikácie Acrobat). [2838036, 2837792]

PDFMaker pre aplikáciu Word

 • PDFMaker vypne funkciu Golder Macro v programe MS Word 2007 po vytvorení súboru PDF. Pokiaľ je tento postup nežiaduci, problém sa vyrieši tým, že sa súčasti PDFMaker zabráni vypnúť tieto makrá. Nastavte položku nižšie uvedeného registra na hodnotu nižšiu ako 0:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat\PDFMaker\10.0\Word\Settings\DisableMacro
  Zakázanie makier však súčasti PDF Maker zabraňuje, aby zakázala všetky makrá, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné riziko. [2504216, 2324017, 1444894]
 • V súbore PDF sa nenachádza väzba vpravo (Acrobat > Vytvoriť Adobe PDF > Predvoľby, potom kliknite na možnosť Rozšírené nastavenia. [2657332] 

PDFMaker pre program Outlook

Ak je program Outlook online v režime Exchange (vypnutý režim Cached Exchange), potom súčasť PDFMaker môže previesť výberom iba 249 mailov. Všetky maily sa následne v rámci stavu „Nemožno otvoriť zabezpečenú správu.“ vynechajú.

 • V prípade, že konverzia súčasti PDFMaker prostredníctvom výberu zlyhala, správy môžete otvoriť v programe Outlook v rovnakej relácii.
 • Konverzia priečinka funguje dobre. PDFMaker úspešne skonvertuje 10000 mailov v online priečinku na serveri Exchange.
 • Otestované pre programy Outlook 2007, Outlook 2003 a Outlook XP. Rovnaké fungovanie bez ohľadu na verziu programu Outlook.

  Súčasť PDFMaker by mala byť schopná skonvertovať až 1000 mailov prostredníctvom výberu pri vypnutom režime Cached Exchange. [1662502]

Otváranie súborov PDF (Reader)

 • Súbor PDF nemožno otvoriť z virtuálneho disku Humyo SmartDrive (Trend Micro SafeSync).
 • Súbor PDF nemožno otvoriť pomocou žiadnej metódy otvárania súborov.
 • Zobrazí sa chyba „Prístup zamietnutý“.
 • Súbor PDF sa neotvorí správne v prehľadávači Internet Explorer 7 a zobrazí sa sivé okno prehľadávača. (Súbor PDF sa otvorí správne v prehľadávačoch Mozilla 9 a Firefox 3.6.)

Ďalšie informácie nájdete na stránkach forums.adobe.com/thread/801226. Problém sa vyrieši vypnutím chráneného režimu. (Úpravy > Predvoľby > panel Všeobecné na ľavej strane. Zrušte výber voľby Povoliť chránený režim pri spustení.) Potom, keď dokončíte svoju úlohu, znovu povoľte chránený režim. [2825258]

Súbory WMV (Reader)

 • (Windows XP) Súbory WMV sa nespustia vo formáte PDF, a to aj potom, čo sa vyberie možnosť „povoliť“. (Tieto možnosti sa zobrazia na žltom paneli hlásení týkajúcich sa dokumentov v hornej časti okna.) Problém sa vyrieši vypnutím chráneného režimu. (Úpravy > Predvoľby > panel Všeobecné na ľavej strane. Zrušte výber voľby Povoliť chránený režim pri spustení.) Keď dokončíte svoju úlohu, znovu povoľte chránený režim. [2632621] 

Čipové karty (Reader)

Antivírusový softvér (Reader)

Predvoľby (Reader)

 • Keď sa aplikácia Reader spustí v režime kompatibility s programom Windows Server 2003 (Service Pack 1), pri otvorení možnosti Predvoľby (Úpravy > Predvoľby) sa zobrazia nižšie uvedené chyby. „Toto dialógové okno nastavuje predvoľby a nemôže sa zobraziť, kým je zobrazený iný dokument PDF, ktorý tiež nastavuje predvoľby. Zatvorte toto dialógové okno a skúste to znova.“ Problém sa vyrieši vypnutím chráneného režimu. (Úpravy > Predvoľby > panel Všeobecné na ľavej strane. Zrušte výber voľby Povoliť chránený režim pri spustení.) Potom, keď dokončíte svoju úlohu, znovu povoľte chránený režim. [2770053]

Chránený režim – Reader

Doplnky tretích strán

 • Pri inštalácii doplnku tretej strany sa zobrazí hlásenie „Zatvorte aplikáciu: AcroRd32.exe“, aj keď je v systéme nainštalovaná iba aplikácia Acrobat. Doplnok môže vyriešiť tento problém tým, že sa pozrie na použitý príkazový riadok na vytvorenie procesu aplikácie Reader. [2873298] 

Flash Player a 64-bitová verzia programu Office

 • Na vloženie veľkého obsahu médií do súborov Dokument/Prezentácia 64-bitovej verzie programu Office je potrebné nainštalovať 64-bitovú verziu Flash Player pre prehľadávač Internet Explorer. V súčasnosti je 64-bitová verzia Adobe Flash Player v beta fáze. Môžete si prevziať ukážku vydania Flash Player s kódovým názvom „Square“ zo stránok Adobe Labs na adrese labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_square.htmlPoznámka: Tento beta program nepodporuje automatické aktualizácie. Overte si dostupnosť 64-bitovej verzie Adobe Flash Player a nainštalujte ju. [2849696] 

Rozšírené zabezpečenie

 • Na pracovnej ploche aplikácie LiveCycle/LiveCycle ES/ES2 sa zobrazí chyba servera HTTP 404. Táto chyba sa vyskytne vtedy, keď sa otvorí dokument PDF volaním jazyka Web Service Definition Language (WSDL) a cieľový server sa nenachádza v zozname privilegovaných umiestnení Reader v predvoľbách rozšíreného zabezpečenia. Pri pridaní servera do zoznamu privilegovaných umiestnení kliknutím na žltý panel v hornej časti dokumentu aplikácie Reader sa zobrazí chybové hlásenie. Riešením je dostať sa späť do zoznamu formulárov pracovných postupov v používateľskom rozhraní a znova otvoriť formulár. Formulár sa úspešne otvorí bez žltého panela, pretože server sa pridal do zoznamu privilegovaných umiestnení. [2631101]   
 • Aplikácia Reader zobrazí iné varovanie týkajúce sa zapnutého rozšíreného zabezpečenia než je varovanie pri otvorení súboru, ktorý potrebuje japonské znaky, že rozšírené zabezpečenie je vypnuté. Problém sa vyrieši nainštalovaním najnovšej verzie balíka Podpora japonského jazyka. [2713868]

Adobe Digital Editions

 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.1} Nemožno spustiť aplikáciu Adobe Digital Editions výberom volieb Pomocník > Digital Editions v aplikácii Acrobat alebo Reader. Riešením je nainštalovanie aplikácie Adobe Digital Editions z lokality http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?source=acromenu. Potom spusťte program z operačného systému.  [2737169]

Vlastníctvo dokumentu PDF

 • Vybraný predvolený obslužný program súborov PDF pre aplikáciu Reader X nedokáže identifikovať aplikáciu Acrobat 8 a uvedie to v aplikácii Adobe Products, ktorá bola nainštalovaná na to, aby bola vybraná ako predvolený obslužný program. [2687788]
 • Predvolený obslužný program súborov PDF nedokáže zmeniť vlastníctvo súborov PDX. Podporované sú iba súbory PDF. [2693724]
 • Odinštalovaním aplikácie Reader X sa zruší vlastníctvo súborov PDF pre obslužný program Adobe PDF Preview, keď sa do systému nainštalujú aplikácie Acrobat 9 a Reader X. Aplikácia Reader X disponuje vlastníctvom pred tým, ako sa nainštaluje. Aj vtedy, keď sa vlastnosti dokumentu PDF zobrazia kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom možností Vlastnosti > PDF, polia sú prázdne. Na vrátenie vlastníctva aplikácii Acrobat 9 použite voľby Pomocník > Opraviť. [2726364] 

Tlačiareň Adobe PDF

 • Pri prevode súboru do formátu PDF pomocou tlačiarne Adobe PDF v dialógovom okne Tlač sa prevod ukončí a zobrazí sa nasledujúca správa. „Súbor nastavení Adobe PDF prečítal chybu v priečinku: C\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings\Standard.joboptions...“ Na vyriešenie problému je potrebné sa uistiť, že oddeľovač desatinných miest pre miestne nastavenia je bodka. 1) Na ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenia. 2) Na karte Miestne nastavenia kliknite na tlačidlo Vlastné. 3) Na karte Čísla skontrolujte, či je zvolená bodka, kliknite na tlačidlo OK, Použiť. [2759743]
 • Tlačením webovej stránky na tlačiarni Adobe PDF niekedy dôjde k zamrznutiu počítača. Riešením je použitie možnosti Previesť webovú stránku do PDF príkazom v ľubovoľnom podporovanom webovom prehľadávači. [2823388]  
 • V programe Word 2010 a Acrobat 10.x sa strany formátu A4 prevedú do formátu podľa veľkosti písma dokumentov PDF. Vhodné riešenia nájdete na stránkach support.microsoft.com/kb/284867[2838802]

Tlač

 • Aplikácia Acrobat nevytlačí súbor vo formáte brožúry pri tlači na univerzálnych tlačiarňach HP 4700 a HP 2840. [2390174] 
 • Tlač príloh PDF vytorených v programe Outlook 2003/2007 zlyhá a zobrazí sa toto hlásenie: „Pri otváraní tohto dokumentu došlo k chybe. Vybraný súbor nemožno nájsť.“ Toto správanie sa vyskytne po kliknutí pravým tlačidlom myši na prílohu bez otvorenia e-mailu a výbere možnosti Tlačiť alebo výbere voľby Súbor > Tlačiť. V dialógovom okne Tlač je vybraná možnosť Tlač priložených súborov. [2390159]
 • Tlačiarne Xerox zmenšia obsah strany na 1/10 alebo 1/20 pôvodnej veľkosti a vytlačia obsah v ľavej hornej časti papiera. Dochádza k tomu vtedy, keď sa v dialógovom okne Tlač vyberú obe tieto možnosti: Zvoliť zdroj papiera podľa veľkosti strany PDF a V prípade potreby použiť vlastný formát papiera. [2392553]
 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.1.3} (Vyskytne sa po aktualizácii aplikácie Reader 10.1.2): Aplikácia Reader nevytlačí dokument (znamená to, že dôjde k chybe aplikácie alebo sa nič nestane).  
 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.1.3} (Vyskytne sa po aktualizácii aplikácie Reader 10.1.2): Aplikácia Reader predvolene zapne obojstrannú tlač.

Kontrola pred výstupom

 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.1.3} (Vyskytne sa po aktualizácii aplikácie Acrobat 10.1.2): Dôjde k chybe aplikácie Acrobat pri zatváraní/ukončovaní aplikácie Acrobat po prístupe na panel Kontrola pred výstupom. Technická poznámka [3089118]

Uložiť/Uložiť ako

 • Pri ukladaní dokumentu PDF do súboru Microsoft Word DOCX softvér OCR je spustený na stranách, na ktorých sa už použilo riešenie OCR Prehľadávateľný obraz. Výsledný súbor obsahuje chyby skenovania. Pôvodný, opravený text sa mal pri ukladaní do formátu DOCX zachovať. [2715278]
 • Keď vytvoríte dokument PDF z vybranej oblasti dokumentu PDF otvoreného vo webovom prehľadávači, nový dokument PDF nie je uložený v zadanom priečinku. Tento problém sa vyskytuje iba v systéme Windows 7 X64 v dokumente PDF otvorenom vo webovom prehľadávači. [2715278]
 • Po vymazaní strany a uložení dokumentu sa náhodne vymaže jedna z ďalších strán. Problém sa vyrieši, ak po vymazaní strany použijete možnosť Uložiť ako. [2869530]
 • Postup Uložiť ako > Microsoft Word > Dokument Word nevytvára v súboroch PDF presný výstup slov z hebrejského textu. [2838335]
 • Keď otvoríte dokument PDF vo webovom prehľadávači a vytvoríte dokument PDF z vybranej oblasti, nový dokument PDF nie je uložený v zadanom priečinku. Tento problém sa vyskytuje iba v systéme Windows 7 X64 v dokumente PDF otvorenom vo webovom prehľadávači. [2679903] 

Skenovanie

 • Pri skenovaní čiernobielych novinových článkov sa na výslednom dokumente PDF objavia čierne škvrny. Problém sa vyrieši použitím režimu natívneho rozhrania skenera. Vyberte voľby Súbor> Vytvoriť > PDF zo skenera > Vlastné skenovanie. Potom kliknite na tlačidlo Voľby a v menu Používateľské rozhranie vyberte položku Zobraziť natívne rozhranie skenera. [1846078] 
 •  Po skenovaní skenermi Hewlett-Packard je strana orezaná alebo veľkosť strany je buď menšia alebo väčšia ako zadaná veľkosť. [2886627] Pozrite aj časť Z dokumentu s naskenovanou veľkosťou písma je dokument PDF s platnou veľkosťou | HP | Acrobat.

Rozdeľovanie dokumentov

 • V dôsledku rozdelenia dokumentu záložkami a pomocou názvu záložky pre názov súboru došlo k chybe „Zlý parameter“. [1866994]

Formuláre LiveCycle

 • Z hlavnej strany zmiznú údaje po pridaní podformulára na obsahové strany. Tento problém nastane napríklad vtedy, keď otvoríte formulár LiveCycle, vyberiete možnosť Ukážka tlače a kliknete na tlačidlo Pridať. [1862393] 

Správa práv LiveCycle

 • Na zabezpečenie dokumentov pomocou aplikácie Adobe LiveCycle Rights Management ES nainštalujte certifikát iba pomocou prehľadávača Internet Explorer. Aplikácia Acrobat nevyzdvihne certifkáty z iného prehľadávača. [2582622]
 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.1.1} Príslušné chybové hlásenia sa nezobrazia, keď sa nepodarí načítať zabezpečený dokument do prehľadávača. Namiesto toho sa zobrazí bežná chybová stránka HTML. [2830882]  

Klávesové skratky

Nižšie uvedené klávesové skratky nefungujú v chránenom zobrazení aplikácie Acrobat.

 • Súbor > Zatvoriť: Ctrl + W
 • Ukončiť: Ctrl + Q
 • Predchádzajúca ukážka: Alt + šípka doľava
 • Panel s ponukami: F9
 • Skryť/Obnoviť panely s nástrojmi: F8/Alt + F8
 • Dlaždice > Vodorovne/Zvisle: Shift + Ctrl + K/Shift + Ctrl + L
 • Kaskáda: Shift + Ctrl + J
 • Pravítka (v prehľadávači): Ctrl + R

Riešením je vypnutie chráneného zobrazenia. (Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby, v položke Kategórie na ľavej strane vyberte možnosť Zabezpečenie (Zvýšené), pre chránené zobrazenie vyberte možnosť Vypnúť.) [2843198] 

 

Známe problémy v systéme Mac OS X

Inštalácia

 • V prípade, že zavádzací zväzok rozlišuje veľké a malé písmená, aplikácia Acrobat sa nenainštaluje úspešne. Tento problém sa netýka aplikácie Reader. [2594334]
 • Aplikáciu Acrobat nemožno nainštalovať na vlastné umiestnenie v systéme Mac OS 10.5 (rad Leopard). Prispôsobenie je podporované vo verzii Mac OS 10.6 a novšej. [2704639]
 • {OPRAVENÉ vo verzii 9.4.2} Odinštalovaním verzie 9.3.3 sa odstráni skript „Uložiť ako Adobe PDF.action“ a Uložiť ako Adobe PDF.verz. aplik. 10.0, ktorú aplikácia Acrobat X nainštaluje. Problém sa vyrieši opätovnou inštaláciou aplikácie Acrobat X. [2689706]
 • {OPRAVENÉ vo verzii 9.4.2} Odinštalovaním verzie 9.3.3 sa odstráni doplnok AdobePDFViewer.plugin verzie 10.0 nainštalovaný aplikáciou Reader X (alebo Acrobat X). Riešením je oprava inštalácie aplikácie Acrobat X. [2689626]  
 • {OPRAVENÉ vo verzii 9.4.2} Vykonaním opráv aplikácie Acrobat sa vždy odstráni skript „Uložiť ako Adobe PDF.action“, a to dokonca aj v prípade prítomnosti staršej verzie. V prípade, že aplikácie Acrobat X a Acrobat 9.4 existujú súčasne a nainštalujete opravu aplikácie Acrobat 9.4.1, dôjde k prechodu na nižšiu verziu skriptu „Uložiť ako Adobe PDF.action“. Aj samoopravou a opravou aplikácie Acrobat dôjde k prechodu na nižšiu verziu skriptu „Uložiť ako Adobe PDF.action“. Problém sa vyrieši opätovnou inštaláciou aplikácie Acrobat X. [2688562]
 • Pokiaľ sa aplikácie Acrobat X alebo Reader X nainštalujú do systému, v ktorom je už nainštalovaná aplikácia Acrobat 9 alebo Acrobat 8, potom aplikácie Acrobat X alebo Reader X preberajú vlastníctvo doplnku Safari. Ak nainštalujete aplikáciu Acrobat 9 alebo Acrobat 8, potom sa odinštaluje aj doplnok na prezeranie dokumentov PDF v programe Safari. V dôsledku toho sa dokument PDF otvorí pomocou aplikácie Apple Preview a nie Acrobat alebo Reader, aj keď sa aplikácie Acrobat X alebo Reader X nachádzajú v systéme. Problém sa vyrieši opätovnou inštaláciou (alebo opätovným spustením inštalátora .pkg) aplikácie Acrobat X, ktorou sa odstráni doplnok Safari. [2684577] Pozrite aj časť Odporúčania týkajúce sa kompatibility doplnku Adobe Reader a doplnku Acrobat s prehľadávačom Safari 5.1 (cpsid_90885).
 • Ak sa aplikácia Acrobat X nainštaluje vzdialene pomocou služby SSH vtedy, keď nebude prihlásený žiadny používateľ, zobrazí sa táto chyba: „(ConnectAndCheck) Nedôveryhodné aplikácie sa nemôžu pripojiť k serverovému operačnému systému Window Server ani ho spustiť pred prihlásením.“ Táto chyba sa pri rôznych súboroch opakuje dvakrát. Inštalácia sa však dokončí správne a aplikácia Acrobat X sa spustí, protokol inštalátora však obsahuje varovania. [2715376]
 • Niekedy sa na table Typ inštalácie zobrazí tlačidlo Zmeniť umiestnenie inštalácie. Tlačidlom sa otvorí tabla Výber cieľového miesta. Tabla Výber cieľového miesta však neumožňuje žiadne prispôsobenie. Vzhľad tlačidla Zmeniť umiestnenie inštalácie je neurčitý a je prepojený s vzhľadom tably Výber cieľového miesta. Tabla Výber cieľového mietsa sa nezobrazuje pri každej inštalácii. Vzhľad tably môže závisieť od tempa, akým klikáte prostredníctvom používateľského rozhrania. [2668391]
 • V prípade, že sa napájanie počítača so systémom Mac pri inštalácii aplikácie Acrobat X prepína, inštalácia aplikácie Acrobat potom zakaždým zlyhá. Postup na vyriešenie problému:
  1. Odstráňte priečinok PDApp.
  2. Prevezmite si aplikáciu AAM z lokality Adobe.com na adrese http://www.adobe.com/go/applicationmanager.
  3. Nainštalujte prevzatú zostavu AAM. 
  4. Znovu sa pokúste o nainštalovanie aplikácie Acrobat [2726223] 

Aktualizácia

 • Ak spustíte oba opravné balíky aplikácií Reader 10.1 a Acrobat 10.1 súčasne prostredníctvom príkazového riadka, opravný balík aplikácie Acrobat sa nenainštaluje. Aktualizácia sa podarí neskôr. Nepodarí sa, ak sa spustia súčasne. Pri ďalšej kontrole aktualizácií bude aktualizácia fungovať správne. [2866121] 

Odinštalovanie

 • Ak nainštalujete doplnok programu Safari počas inštalácie aplikácie Reader, doplnok už potom neskôr nebudete môcť odstrániť. Nie je možné napríklad špecifikovať, že predvolená aplikácia Mac OS X Preview otvorí dokumenty PDF v prehľadávači. [2685190] Viac informácií nájdete v časti Riešenie problémov s doplnkom prehľadávača Safari | Acrobat X, Reader X (cpsid_90885).
 • Odinštalovaním aplikácie CS4 zo systému, ktorý má nainštalovanú aplikáciu CS4, rovnako ako aplikáciu Acrobat X, sa odstránia niektoré profily farebných priestorov z priečinka /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles.

  Odstránené profily:

  CIERGP.icc

  PAL_SECAM.icc

  SMPTE-C.icc

  WideGamutRGB.icc  Problém sa vyrieši opätovnou inštaláciou aplikácie Acrobat X alebo opätovným spustením inštalátora Acrobat X (.pkg). Týmto spôsobom sa profily znovu nainštalujú. [2674888]   

Koexistencia aplikácií Acrobat X a Acrobat 9

 • Keď sa obe aplikácie, Acrobat 9 aj Acrobat X, nainštalujú na rovnaký počítač, aplikácia Acrobat 9 nahradí akciu Uložiť ako PDF aplikácie Acrobat X v priečinku Library/Automator. To spôsobí, že aplikácia Acrobat X zlyhá. Odporúča sa vyhnúť sa tomu, aby ste mali aplikácie Acrobat 9 a Acrobat X nainštalované na rovnakom počítači. [2736944]

Prehľadávač

 • (Mac OS X 10.6.4) Keď sa nainštaluje aplikácia Reader X, pri verzii 10.0 sa v priečinku \Library\InternetPlugins vytvorí doplnok AdobePDFViewer, prístupové práva root\wheel. Ak sa aplikácie Acrobat 9 alebo Reader 9 nainštalujú neskôr, doplnok AdobePDFViewer aplikácie Reader X (10.0) bude stále nainštalovaný. V tomto prípade nemožno zmeniť predvoľbu aplikácií Acrobat\Reader 9.0 Zobrazovať PDF v prehľadávači s cieľom zakázať doplnok prehliadača PDF alebo zmeniť verziu zo 9 na 10. Tento problém sa vyskytuje iba pri prvom nainštalovaní aplikácie Reader X. Vyrieši sa to ručným odstránením doplnku aplikácie Reader X a následným výberom doplnku verzie 9.0 v možnosti Zobrazovať PDF v prehľadávači. (Acrobat/Adobe Reader > Predvoľby > Internet) [2751439] 
 • Najnovšie nainštalovaný doplnok AdobePDFViewer sa neuplatňuje. Napríklad, ak nainštalujete aplikáciu Reader 10.0.1 a neskôr aplikáciu Acrobat X, predvolenou aplikáciou na zobrazovanie dokumentov PDF v prehľadávači by mala byť aplikácia Acrobat. Predvolenou aplikáciou je namiesto toho aplikácia Reader. Problém sa vyrieši tým, že sa odstráni AdobePDFViewer.doplnok z priečinka /Library/Internet. Pri následnej inštalácii aplikácie Acrobat X sa nainštaluje doplnok prehliadača dokumentov PDF a pridruží sa k aplikácii Acrobat X. [2801058, 2800287]

Komentáre a poznámky

 • Lokalizované názvy poznámok nie sú úplne zobrazené v PDF s výsledkami vyhľadávania pre japončinu. Zobrazené sú iba tri posledné znaky a nedá sa nijako zistiť, o ktorý typ poznámky ide. Vidíte napríklad text v angličtine „ght test“ tam, kde by mal byť text „Highlight test“. Správanie zodpovedá správaniu určenému na daný účel [2712837]
 • Otvorenie súboru, ktorý obsahuje veľa poznámok (napríklad 3000), a následne ich výber na table Poznámky môžu spôsobiť zablokovanie aplikácií Acrobat a Reader. [1700615]

Spolupráca – e-mailová recenzia

Dialógové okno zlúčenia sa zobrazí pred dialógovým oknom multimédií vo formáte Flash, takže iniciátor nemôže zlúčiť poznámky do pôvodného PDF. Tento problém sa vyskytuje pri e-mailových recenziách, ak pôvodný dokument obsahuje multimediálny obsah. Typický scenár:

 1. Otvorte dokument s multimédiami, pridajte lístok s poznámkou a uložte vo formáte PDF.
 2. Vyberte voľby Poznámky > Pripojiť na e-mailovú recenziu a odošlite dokument PDF e-mailom.
 3. Recenzent otvorí PDF a vyberie voľby Nástroje > Poznámky a označenia > Čiara a pridá čiaru do dokumentu.
 4. Recenzent klikne na tlačidlo Odoslať poznámky a poznámky vráti.
 5. Iniciátor dvakrát klikne na dokument PDF pripojený k e-mailu recenzenta.
 6. Keď sa zobrazí dialógové okno zlúčenia poznámok, kliknite na možnosť Áno.

Zobrazí sa dialógové okno na vloženie multimédií a v jeho hornej časti sa zobrazí chybové hlásenie o prebiehajúcej úlohe. Po kliknutí na tlačidlo OK sa zobrazí hlásenie, že sa dokument recenzie nenašiel. [1918612]

Spolupráca – Sledovanie recenzií

 • Rozšírená zostava znakov ASCII a dvojbajtové znaky v názve súboru sa vo funkcii sledovania nezobrazujú správne. Rovnaký problém nastáva v dialógovom okne odoslania formulára. Tento problém sa vyskytuje v systéme Mac OS 10.5.6 (9G21), nie však v systéme Mac 10.5.5.V názve a poli adresy URL sú zobrazené rovnaké znaky.Riešením je aktualizácia na verziu Mac OS 10.5.8. [2256138]

Spolupráca – Zdieľaná recenzia

 • Súbor sa nemôže odoslať na Zdieľanú recenziu viac ako raz. [1779748]
 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.1} Iniciácia Zdieľanej recenzie zlyhá, keď sa súbor otvorí v umiestnení v sieti. Tento problém sa vyskytuje pri vytvorení súboru recenzie v rovnakom zdieľanom umiestnení, kde sa súbor pôvodne uchovával pomocou uloženého profilu. Môže sa zobraziť chybové hlásenie: „Umiestnenie úložiska poznámky nemôže byť rovnaké ako umiestnenie dokumentu. Vyberte iné umiestnenie úložiska poznámky.“ Riešením je inicializácia Zdieľanej recenzie pomocou výberu možnosti „interný server“ a následným zadaním všetkých detailov o umiestnení v sieti. [2737699]

Adobe Digital Editions

 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.1} Nemožno spustiť aplikáciu Adobe Digital Editions výberom volieb Pomocník > Digital Editions v aplikácii Acrobat alebo Reader. Riešením je nainštalovanie aplikácie Adobe Digital Editions z lokality http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?source=acromenu. Potom spusťte program v operačnom systéme. [2737169]

Rozšírené zabezpečenie

 • Aplikácia Reader zobrazí iné varovanie týkajúce sa zapnutého rozšíreného zabezpečenia než je varovanie pri otvorení súboru, ktorý potrebuje japonské znaky, že rozšírené zabezpečenie je vypnuté. Problém sa vyrieši nainštalovaním najnovšej verzie balíka Podpora japonského jazyka. [2713868]

Písma

 • (Japanončina) Predvoleným písmom v nástroji Pridať alebo upraviť textový rámček (nástroj Písací stroj) má byť Kozuka Mincho Pr6N R (KozMin), ako v systéme Windows. Vplyv to má iba na počiatočný (po inštalácii) výber písma. Odporúča sa zmeniť písmo na správne nastavenie, ktoré sa potom stáva predvoleným nastavením písma. [2870914] 

LiveCycle

 • Acrobat X a Reader X sa pripájajú len k službe LiveCycle ES2 SP1 a serverom s vyššími verziami. [2514825]
 • {OPRAVENÉ vo verzii 10.0.1} Len prehľadávač 64-bitovej verzie systému Mac: Správa práv sa zruší pri súboroch PDF zobrazovaných pomocou softvéru Ubiquity Level 2 v 64-bitovom režime aplikácie Reader X v prehľadávači Safari. Riešením je použitie aplikácie Reader X v 32-bitovom režime. [2688555] 

Vytváranie PDF

 • Lokalizované možnosti kompresie v nastaveniach pracovných úloh PDF sa vždy vrátia na hodnotu Žiadne (čeština, poľština a maďarčina). Riešením je spustenie aplikácie Distiller v angličtine odstránením lokalizovaných súborov .lproj zo zdrojového priečinka v aplikácii Distiller. [2585347]

Portfóliá PDF

 • Aplikácia Reader zobrazí nezmyselné znaky, keď sa zobrazí ukážka webového obsahu HTML pri presmerovaní adresy URL do súboru PDF zverejneného na webovom serveri. [2711118]
 • Keď sa Portfólio, ktoré obsahuje zabezpečené dokumenty PDF, vytvorí v aplikácii Acrobat 9 a potom sa otvorí v aplikácii Acrobat X, miniatúry všetkých zabezpečených súborov PDF sú menšie, než sa očakávalo. [2723975]

Uložiť ako

 • Pri ukladaní dokumentu PDF do súboru Microsoft Word DOCX softvér OCR je spustený na stranách, na ktorých sa už použilo riešenie OCR Prehľadávateľný obraz. Výsledný súbor obsahuje chyby skenovania. Pôvodný, opravený text by sa mal pri ukladaní do formátu DOCX zachovať. [2715278]

Skenovanie

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online