Vytvorenie odkazu z URL na otvorenie súboru PDF na určitej strane

Stránky HTML môžu obsahovať prepojenia, ktoré otvárajú súbory PDF v rámci webového prehliadača pomocou doplnku Adobe Acrobat nainštalovaného v podporovaných verziách prehliadača Google Chrome alebo Microsoft Edge.

Keď otvoríte súbor PDF vo webovom prehliadači, štandardne sa zobrazí prvá strana súboru PDF. Do odkazu HTML môžete pridať reťazec, takže súbor PDF sa otvorí a preskočí na určitú stranu alebo vytvorené cieľové miesto. Postup použitia jedného z týchto dvoch spôsobov:

Otvorte súbor PDF podľa určitej strany

Odkaz HTML nacielite na určitú stranu v súbore PDF pridaním údaja #page=[page number] na koniec adresy URL odkazu.

Napríklad, táto značka HTML otvorí stranu 4 súboru PDF s názvom myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Poznámka: Ak v odkaze použijete umiestnenia servera UNC (\\názovservera\priečinok), nastavte odkaz na otvorenie na stanovenom cieľovom mieste pomocou postupu uvedeného v nasledujúcej časti. Ak použijete adresy URL, ktoré obsahujú miestne adresy pevného disku (c:\priečinok\), nemôžete odkazovať na čísla strán alebo zvolených cieľových miest. Odkaz na číslo strany funguje iba v prípade, že použijete lokality HTTP alebo HTTPS. Umiestnenia servera UNC budú fungovať len v prípade, že použijete metódu zvolených cieľových miest opísanú v nasledujúcej časti tohto dokumentu.

Otvorte súbor PDF podľa vytvoreného cieľového miesta

Cieľové miesto je koncový bod odkazu a predstavuje ho text na paneli Cieľové miesta. Cieľové miesta vám umožnia vytvoriť navigačné cesty naprieč súborom dokumentov Adobe PDF. Pri vytváraní odkazov medzi rôznymi dokumentmi sa odporúča použiť odkazy na cieľové miesta, pretože na rozdiel od odkazu na stranu nebude odkaz na cieľové miesto ovplyvnený pridaním ani odstránením strán v cieľovom dokumente.

Nastavenie cieľového miesta v aplikácii Acrobat:

  1. Nastavte umiestnenie zväčšenia zobrazenia a strany tak, ako to budete chcieť mať na obrazovke.

  2. Prejdite na položky  > Zobrazenie > Navigačné tably > Cieľové miesta a otvorte panel Cieľové miesta.

  3. Na paneli Cieľové miesta vyberte Možnosti > Nové cieľové miesto.

    Pomenujte cieľové miesto.

  4. Vytvorte odkaz HTML, ktorý odkazuje na toto cieľové miesto, pridaním znaku #[názov cieľového miesta] na koniec odkazov z URL.

    Napríklad, táto značka HTML otvorí cieľové miesto „slovník“ v súbore PDF s názvom myfile.pdf:

    <A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?