Polia formulára PDF | Pridanie tipov, dátumu a času, povinných/voliteľných položiek, viacriadkového obsahu a vypočítaných hodnôt

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

V tomto dokumente sa opisuje, ako možno v aplikácii Acrobat spravovať vlastnosti poľa formulára PDF, napríklad pridať tipy, dátum a čas, povinné alebo nepovinné polia, viacriadkový text a vypočítané hodnoty.

Pridanie tipu do poľa formulára

Zmysluplné tipy môžu pomôcť používateľom jednoducho vyplniť formulár. Ak chcete pridať tip do poľa formulára, vykonajte tieto kroky:

 1. Dvojitým kliknutím na vybraté pole formulára otvorte okno Vlastnosti.

 2. Na karte Všeobecné zadajte popis do poľa tipu.

  Pridanie tipu

 3. Kliknite na položku Zatvoriť.

Nastavenie poľa formulára ako povinného alebo nepovinného pri vypĺňaní

Ak chcete nastaviť pole ako len na čítanie, ako povinné alebo nepovinné, vykonajte tieto kroky:

 1. Dvojitým kliknutím na vybraté pole formulára otvorte okno Vlastnosti.

 2. Na karte Všeobecné,

  • Ak chcete nastaviť pole len na čítanie, vyberte možnosť Len na čítanie.
  • Ak chcete pre pole nastaviť, že jeho vyplnenie je povinné, vyberte možnosť Povinné.
  • Ak chcete pre pole nastaviť, že jeho vyplnenie nie je povinné, zrušte výber možnosti Povinné.
  Nastavenie poľa ako povinné, nepovinné alebo len na čítanie

 3. Kliknite na položku Zatvoriť.

Pridanie polí s dátumom a časom

Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat kliknite na ikonu Pole dátumu na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete toto pole umiestniť.

Pridanie poľa dátumu

Ak chcete spolu s dátumom zadať čas, dvojitým kliknutím na pole dátumu otvorte okno Vlastnosti. Na karte Formát vyberte formát dátumu a času a kliknite na voľbu Zatvoriť.

Zadanie formátu dátumu a času

Pridanie poľa obrázka

Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat kliknite na ikonu Pole obrázka na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete pole umiestniť.

Pridať obrázok

Pridať obrázok

Pridanie viacriadkového textového poľa

Ak chcete pridať viacriadkové textové pole, vykonajte tieto kroky:

 1. Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat kliknite na ikonu Pridať text na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete pole umiestniť.

 2. Veľkosť textového poľa môžete zmeniť potiahnutím za niektorý z jeho rohov.

 3. Dvojitým kliknutím na pole otvorte okno Vlastnosti.

 4. Na karte Možnosti,

  • Ak chcete vytvoriť viacriadkové pole, vyberte možnosť Viacriadkové. Počet riadkov v poli sa predvolene rovná veľkosti textového poľa.
  • Ak chcete povoliť viacero riadkov bez obmedzenia, vyberte možnosť Rolovať dlhý text. Ak zadaný text presahuje veľkosť poľa, v aplikácii Acrobat sa zobrazí posúvač na rolovanie textu.
  Viacriadkové textové pole

  Pridanie posúvača k viacriadkovému textu
  Posúvač pre viacriadkový text

 5. Kliknite na položku Zatvoriť.

Pridanie základných výpočtov do polí formulára PDF

Aplikácia Acrobat poskytuje tri možnosti na vytvorenie výpočtov polí.

1: Predvolené výpočty

Výpočty ako súčet, súčin, priemer, minimum a maximum možno pridať pomocou predvolených výpočtov. V príklade uvedenom nižšie sa uvádza spôsob použitia predvolených výpočtov pre dve polia.

 1. V paneli s nástrojmi Pripraviť formulár vyberte a pridajte tri textové polia – Text1, Text2 a Text3. Text3 bude vypočítané pole.

 2. Dvojitým kliknutím na pole Text1 otvorte jeho vlastnosti. Na karte Formát vyberte v položke Kategória formátu možnosť Číslo. Zopakujte tento krok aj pre zvyšné dve textové polia.

  Poznámka:

  Textové polia sa predvolene označujú ako Text1, Text2 atď. Ak chcete zmeniť názov textového poľa, prejdite na kartu Všeobecné a v položke Názov zadajte Num1 alebo iný požadovaný názov a kliknite na voľbu Zatvoriť.

 3. Dvojitým kliknutím na pole Text3 otvorte jeho vlastnosti. Na karte Výpočet vyberte možnosť Hodnota je a v rozbaľovacom zozname vyberte jednu z týchto možností

  • Ak chcete sčítať položky Text1 a Text2, vyberte možnosť Sčítať (+).
  • Ak chcete vynásobiť položky Text1 a Text2, vyberte možnosť Násobiť (x).
  • Ak chcete vypočítať priemer položiek Text1 a Text2, vyberte možnosť Priemer.
  • Ak chcete získať minimálnu hodnotu zo zadaných čísel, vyberte možnosť Minimum.
  • Ak chcete získať maximálnu hodnotu zo zadaných čísel, vyberte možnosť Maximum.
  Predvolené výpočty

 4. Kliknite na položku Vybrať. V dialógovom okne Vybraté polia vyberte položky Text1 a Text2 a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku Zatvoriť. Keď zadáte čísla do polí Text1 a Text2, v poli Text3 sa zobrazí vypočítaná hodnota podľa zvoleného typu výpočtu v kroku 3.

  Poznámka:

  Predvolené výpočty sú pomerne obmedzené, neponúkajú napríklad delenie ani odčítanie.

2: Zjednodušený zápis poľa

Pomocou zjednodušeného zápisu poľa možno vytvárať omnoho zložitejšie výpočty. Používa sa pri ňom zápis podobný normálnemu zápisu výpočtu, t. j. pomocou bežných matematických symbolov, + (sčítanie), - (odčítanie), * (násobenie) a / (delenie). Názvy polí sa používajú ako operandy. Ak chcete použiť zjednodušený zápis poľa, vykonajte tieto kroky:

 1. V paneli s nástrojmi Pripraviť formulár vyberte a pridajte tri textové polia – Text1, Text2 a Text3. Text3 bude vypočítané pole.

 2. Dvojitým kliknutím na pole Text1 otvorte jeho vlastnosti. Na karte Formát vyberte v položke Kategória formátu možnosť Číslo. Zopakujte tento krok aj pre zvyšné dve textové polia.

  Poznámka:

  Textové polia sa predvolene označujú ako Text1, Text2 atď. Ak chcete zmeniť názov textového poľa, prejdite na kartu Všeobecné a v položke Názov zadajte Num1 alebo iný požadovaný názov a kliknite na voľbu Zatvoriť.

 3. Dvojitým kliknutím na pole Text3 otvorte jeho vlastnosti. Na karte Výpočet vyberte možnosť Zjednodušený zápis poľa a kliknite na položku Upraviť.

  Zjednodušený zápis poľa

 4. V editore JavaScriptu zadajte kód na vykonanie výpočtu. Ak napríklad chcete vypočítať súčin súčtu dvoch čísel a rozdielu dvoch čísel, zadajte (Text1+Text2)*(Text1-Text2)a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku Zatvoriť.

3: Výpočty pomocou vlastného JavaScript™

Pomocou vlastného JavaScript™ môžete vytvárať zložitejšie matematické výpočty. Pri tejto možnosti sa vyžaduje zadanie JavaScript™, pričom poskytuje úplný prístup ku všetkým poliam v súbore PDF a k rozsiahlym matematickým funkciám v jazyku JavaScript™. Takisto sa vyžaduje používanie úplnej syntaxe JavaScript™ aplikácie Acrobat, v dôsledku čoho sú výpočty dlhšie. Pomocou nasledujúceho kódu sa napríklad rieši rovnaká rovnica ako v príklade so zjednodušeným zápisom poľa uvedenom vyššie.

 1. V paneli s nástrojmi Pripraviť formulár vyberte a pridajte tri textové polia – Text1, Text2 a Text3. Text3 bude vypočítané pole.

 2. Dvojitým kliknutím na pole Text1 otvorte jeho vlastnosti. Na karte Formát vyberte v položke Kategória formátu možnosť Číslo. Zopakujte tento krok aj pre zvyšné dve textové polia.

  Poznámka:

  Textové polia sa predvolene označujú ako Text1, Text2 atď. Ak chcete zmeniť názov textového poľa, prejdite na kartu Všeobecné a v položke Názov zadajte Num1 alebo iný požadovaný názov a kliknite na voľbu Zatvoriť.

 3. Dvojitým kliknutím na pole Text3 otvorte jeho vlastnosti. Na karte Výpočet vyberte možnosť Vlastný skript výpočtu a potom kliknite na možnosť Upraviť.

  Vlastný skript výpočtu

 4. V editore JavaScript™ zadajte kód výpočtu. Ak napríklad chcete vypočítať súčin súčtu dvoch čísel a rozdielu dvoch čísel, zadajte 
  event.value=((this.getField("Text1").value+this.getField("Text2").value))*((this.getField("Text1").value-this.getField("Text2").value));

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online