Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Najnovšie vydanie aplikácie Acrobat DC je už k dispozícii. Ak chcete získať ďalšie informácie, prejdite na položku Prehľad nových funkcií | Najnovšie vydanie aplikácie Acrobat DC.

 


Acrobat DC, vydanie z novembra 2017

Nové číslo verzie pre aplikácie Acrobat a Acrobat Reader

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat Reader DC Continuous

Od novembra 2017 sa všetci zákazníci aplikácie Acrobat DC v pásme Continuous  po zavedení najnovšej opravy presunú z verzie 17.xx na verziu 18.xx. Pre zákazníkov aplikácie Acrobat DC v pásme Classic nedôjde k žiadnym zmenám.

Vylepšenia elektronického podpisovania

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Prišlo k vylepšeniu služby Send for Signature pre používateľov, ktorí požadujú podpisy za využitia zjednodušenej základnej stránky. Vďaka novému systému navádzania sa taktiež uľahčilo vkladanie polí formulára pomocou nástroja na vytváranie polí formulárov služby Adobe Sign.

Zjednodušené rozhranie zobrazíte pomocou položiek Nástroje > Send for Signature.

send-for-signature

Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielanie dokumentov PDF na podpis.

Vylepšenia na uľahčenie prístupu

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Zobrazenie tagov mapovaných rolám

Aplikácia Acrobat teraz pri mapovaní tagu roly automaticky zobrazuje štandardné tagy súborov PDF v strome tagov namiesto originálneho alebo zdrojového tagu. Ak chcete prepnúť späť na zobrazenie zdrojových tagov, môžete využiť možnosť Použiť mapovania roly na tagy, ktorá sa nachádza v rozbaľovacej ponuke možností na paneli Tagy.

Použiť mapovania roly na tagy

Jednoduché opravenie tabuliek

Teraz môžete jednoducho opraviť tabuľky za pomoci priradenia buniek hlavičky viacerým bunkám riadkov alebo stĺpcov. Dátové bunky bez hlavičiek sa automaticky zvýraznia.

 • Hromadné upravovanie vlastností identifikátorov priradených buniek hlavičky: Teraz môžete jednoducho opraviť tabuľky za pomoci súčasného priradenia buniek hlavičky viacerým bunkám riadkov alebo stĺpcov.
 • Zvýraznenie buniek s chýbajúcim priradením k hlavičke: Dátové bunky bez hlavičiek sa pri spustení nástroja na úpravu tabuliek automaticky zvýraznia.
  Na ľavej navigačnej table vyberte položku Tagy, pravým tlačidlom myši kliknite na tag tabuľky, ktorej štruktúru chcete aktualizovať, a následne vyberte položku Editor tabuľky. Všetky dátové bunky bez hlavičiek sa automaticky zvýraznia farbou nastavenou v možnosti Zobraziť bunku s chýbajúcou hlavičkou (prednastavená farba je ružová).
Možnosť Chýbajúca hlavička

Automatické generovanie čísiel ID buniek hlavičky

Teraz môžete jednoducho vytvárať čísla ID buniek pre všetky bunky hlavičky. Ak sa pokúsite priradiť číslo ID hlavičky akejkoľvek bunke, zobrazí sa hlásenie s otázkou, či chcete vytvoriť čísla ID hlavičiek, ak niektoré bunky hlavičky nemajú číslo ID hlavičky.

Automaticky generovať čísla ID hlavičky

Prípadne môžete vybrať niektorú bunku v režime Editor tabuľky a vybrať položku Automaticky generovať čísla ID hlavičky v kontextovej ponuke zobrazenej pravým kliknutím.

Vylepšenia exportovania súborov PDF

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Do funkcie Export PDF (Nástroje > Export PDF) boli zavedené nasledujúce vylepšenia:

 • Export súboru PDF do súboru aplikácie Word: Zlepšenie detekcie tabuliek a obsahov.
 • Export súboru PDF do súboru aplikácie PowerPoint: Boli vyriešené problémy s medzerami medzi slovami, vytváraním textových polí pre popisy grafov a zobrazovaním odrážok v zoznamoch.
 • Zlepšenie výkonu a správy pamäte v záujme riešenia chýb spôsobených nedostatkom pamäte.

Doplnok na vytváranie súborov PDF je teraz kompatibilný s najnovšími verziami prehliadača Firefox

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Doplnok na vytváranie súborov pre prehliadač Firefox sme presunuli do nového webového modelu rozšírení, ktorý využíva prehliadač Firefox. Aktualizovaný doplnok ponúka podobné rozhranie a funkcie ako existujúce rozšírenie pre prehliadač Chrome a podporuje nasledujúce možnosti: Previesť webovú stránku na dokument PDF, Pridať do existujúceho dokumentu PDF a Otvoriť dokument PDF v aplikácii Acrobat z prehliadača Firefox.

Možnosti doplnku pri načítaní stránky HTML v prehliadači Firefox

firefox-on-webpage-load

Možnosti doplnku pri načítaní dokumentu PDF v prehliadači Firefox

firefox-on-pdf-load

Vylepšenia používateľského rozhrania pre automatické rozpoznávanie textu (OCR)

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Boli odstránené tlačidlá Previesť na text a Vrátiť na obrázok, ktoré boli nahradené jedným začiarkavacím políčkom Rozpoznať text.

Prejdite na položky Nástroje > Upraviť PDF. Začiarkavacie políčko sa zobrazuje na pravej table pod časťou Naskenované dokumenty.

Voľba Rozpoznať text

Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava naskenovaných dokumentov PDF.

Vylepšené riešenie problémov pri skenovaní

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Pre všetky chybové správy súvisiace so skenovaním bola pridaná možnosť Ďalšie informácie. Kliknutím na túto možnosť prejdete na stránku riešenia problémov, ktorá vám problém pomôže vyriešiť.

learnmore

Vylepšenia porovnania súborov

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Výsledky porovnania súborov neboli v prípade naskenovaných súborov presné, pretože porovnávanie v prípade týchto súborov prebiehalo v režime porovnávania obrázkov. Teraz nástroj Porovnanie súborov zobrazuje výstrahu „Vybratý dokument je naskenovaný súbor PDF a neobsahuje žiadny text. Aplikácia Acrobat vykoná iba porovnanie obrázkov.“ Nástroj Porovnanie súborov zároveň ponúkne lepšie výsledky, ak vo vstupnom súbore už bolo vykonané rozpoznávanie textu.

Uloženie súborov PDF otvorených z e-mailových príloh

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Pre všetky súbory PDF otvorené z e-mailových príloh je teraz k dispozícii tlačidlo Uložiť, aby ste ich mohli uložiť do miestneho priečinka.

Kopírovanie obsahu zo zoznamu poznámok

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Na skopírovanie obsahu poznámky v zozname poznámok teraz môžete použiť klávesovú skratku Shift+C alebo kliknutie na možnosť Kopírovať v ponuke možností po kliknutí pravým tlačidlom.

Vylepšenia kontroly pred výstupom

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Vyhľadávanie profilov, kontrol a opráv naprieč knižnicami

Profily, kontroly a opravy teraz môžete vyhľadávať naprieč všetkými knižnicami.

Ak chcete vyhľadávať vo všetkých knižniciach súčasne, najprv kliknite na symbol knižnice pred poľom vyhľadávania a následne do poľa vyhľadávania zadajte hľadaný výraz.

Ak je pole vyhľadávania prázdne, všetky profily sa zobrazujú v jednom zobrazení. Po zrušení symbolu knižnice taktiež môžete vyhľadávať v rámci jednej knižnice. Zobrazujú sa iba profily z aktuálne vybratej knižnice.

Vyhľadávanie v knižnici

Kompatibilita súborov PDF/A so systémom veraPDF

veraPDF je projekt Európskej únie (EÚ), ktorý prebieha pod vedením asociácie PDF Association. veraPDF je účelovo zostavený nástroj na overovanie súborov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa vzťahuje na všetky časti a úrovne súladu formátu PDF/A. Nástroje aplikácie Acrobat na kontrolu pred výstupom teraz dokážu zistiť a upozorniť na problémy, ktoré nie sú kompatibilné s testovaním systémom veraPDF.

Podpora formátu PDF 2.0

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Aplikácia Acrobat DC teraz poskytuje nasledujúcu podporu:

 • Zobrazovanie súborov PDF verzie 2.0.
 • Zachovanie verzie 2.0 v pracovných postupoch ukladania okrem prípadov, kedy sa prevod na nižšiu verziu vyslovene vyžaduje (napr. pri použití nastavení kompatibility pri možnostiach Uložiť ako optimalizovaný súbor PDF alebo zmenšený súbor PDF).

Podpora mien používateľov v nástroji Windows Terminal Server

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Správcovia teraz môžu v nástroji Windows Terminal Server (WTS) umožniť bezpečný vzdialený prístup k aplikácii Acrobat DC s podporou mien používateľov. Môžu tak svojim zamestnancom umožniť prístup k funkciám aplikácie Acrobat, keď potrebujú zaručiť zachovanie pravidiel a centralizáciu správ používateľských licencií v nástroji WTS.

Ako to funguje?

Správcovia nainštalujú aplikáciu Acrobat bez sériového čísla na zariadeniach centrálneho servera bez poskytnutia aplikácie Acrobat. Používatelia budú povinní sa pri prvom pripojení k týmto serverom prihlásiť pomocou svojho identifikátora Adobe ID s oprávnením aplikácie Acrobat DC na používanie aplikácie Acrobat. Po prihlásení sa licencia používateľa bude presúvať s používateľom pri prihlásení na iných serveroch. Pri tomto postupe sa údaje súvisiace s licenciami uložia do priečinka „appdata/roaming“ používateľa a pri každom prihlásení používateľa sa tento priečinok na jednotlivých zariadeniach vždy musí synchronizovať.

Predpoklad

Údaje používateľského profilu, najmä priečinok „<user>/appdata/Roaming“ a podregister HKCU, by sa mali presúvať s používateľom a synchronizovať v rámci inštancie servera, kde sa používateľ prihlási. Správcovia musia zabezpečiť, aby sa všetky údaje používateľov zapísané alebo upravené v priečinku „appdata/roaming“ alebo podregistri HKCU pre používateľa uložili, keď sa používateľ odhlási alebo odpojí, pričom rovnaké uložené údaje sa musia synchronizovať pri jeho nasledujúcom prihlásení.

Správcovia môžu využiť ľubovoľný dostupný postup presmerovania, ako je presmerovanie priečinka či iné nástroje na správu profilov.

Spôsoby zavádzania

Postup na zavedenie aplikácie Acrobat:

 1. Prihláste sa do zariadenia centrálneho servera (hlavný obraz) ako správca.
 2. Pomocou nižšie uvedeného príkazového riadku nainštalujte aplikáciu Acrobat po dokončení prípadných prispôsobení pomocou sprievodcu prispôsobením.
  Setup.exe  /sALL /msi ROAMIDENTITY=1 ROAMLICENSING=1
 3. Pomocou ľubovoľného z dostupných postupov tento príkaz skopírujte aj na ostatné zariadenia servera.
 • Využitie obrazu operačného systému na replikovanie obrazu do dostupných virtuálnych/fyzických zariadení.
 • Individuálne zaveďte aplikáciu Acrobat na dostupné serverové zariadenia podľa krokov 1 a 2.

Poznámka: Táto funkcia je podporovaná iba pre platné oprávnenia aplikácie Acrobat a nie je podporovaná pre skúšobné zavedenia. V prípade prihlásenia pomocou identifikátorov bez prihlásenia na odber môže dôjsť k rôznym poruchám.

Acrobat DC, vydanie z augusta 2017

Mierka zobrazenia pri práci na viacerých monitoroch

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC Continuous a Acrobat Reader 2017

Aplikácie Acrobat a Reader teraz poskytujú lepšiu podporu pre prácu na viacerých monitoroch. Keď pri práci v aplikácii Acrobat alebo Reader prejdete z jednej obrazovky na druhú (z monitora prenosného na monitor stolného počítača), mierka sa automaticky zmení a prispôsobí sa mierkovému faktoru a rozlíšeniu obrazovky, na ktorej pracujete.

Vylepšenia nástrojov na uľahčenie prístupu

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Aplikácia Acrobat teraz ponecháva zobrazenie stromu tagov a navigáciu pri ukladaní súboru nezmenené. Dokonca ich automaticky upravuje, keď pridávate, presúvate alebo odstraňujete strany, čím vám šetrí čas.

Okrem toho máte teraz prístup k nástroju Editor tabuľky priamo zo stromu tagov:

 • Na ľavej navigačnej table vyberte položku Tagy, pravým tlačidlom myši kliknite na tag tabuľky, ktorej štruktúru chcete aktualizovať, a následne vyberte položku Editor tabuľky.
 • V nástroji Retušovanie poradia čítania kliknite na ľubovoľné miesto v rámci orámovania tabuľky a povoľte možnosť Editor tabuľky.

Vylepšené tagovanie pri vkladaní, odstraňovaní, presúvaní alebo nahrádzaní strán

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic a Acrobat 2017

Pri vykonávaní operácií týkajúcich sa konkrétnych strán sa teraz strom tagov správne aktualizuje.

 • Vkladanie strán: Pri vkladaní strán sa tagy vkladaného dokumentu vždy pridávali na koniec stromu tagov bez ohľadu na umiestnenie vložených strán. Tento problém je teraz opravený a tagy sa vkladajú na správne miesto.
 • Presúvanie strán: Pri zmene usporiadania strán sa v nástroji Organizovať strany a na paneli Strany presúval len obsah a tagy zostávali na pôvodnom mieste. Teraz sa tagy presúvajú na správne miesto spolu s obsahom strán.
 • Nahrádzanie strán: Po vykonaní operácie nahradenia sa tagy nahradenej strany z dokumentu odstránili, ale tagy nových vložených strán sa nepridali. Tento problém je teraz opravený.

Vylepšenia na zvýšenie spokojnosti zákazníkov

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Acrobat 2017

Na základe najčastejších problémov alebo požiadaviek zákazníkov sme uskutočnili nasledujúce vylepšenia na zvýšenie spokojnosti zákazníkov:

Naposledy použité umiestnenie sa stáva predvoleným miestom uloženia

Umiestnenie otvorenia dokumentu sa stáva predvoleným miestom uloženia v dialógovom okne Uložiť ako, pokiaľ sa dokument neotvára z dočasného priečinka.

Podpora pre nástroj Odstrániť skryté informácie v aplikácii Acrobat Standard

V aplikácii Acrobat Standard je teraz k dispozícii nástroj Odstrániť skryté informácie. Ak chcete získať prístup k nástroju, prejdite na položky Nástroje > Chrániť > Odstrániť skryté informácie.

Nová predvoľba na zobrazenie pravítok

Pribudla nová predvoľba – Zobrazovať pravítka pri otváraní dokumentov, ktorá umožňuje povoliť alebo zakázať pravítka v aplikáciách Acrobat a Reader. Po výbere tejto predvoľby sa pravítka zobrazia v každom otvorenom dokumente PDF. Táto predvoľba predvolene nie je vybratá.

Postup na zobrazenie pravítok:

 • Prejdite na položky Upraviť > Predvoľby > Jednotky a vodidlá a v časti Pravítka označte začiarkavacie políčko Zobrazovať pravítka pri otváraní dokumentov. Kliknite na tlačidlo OK.
Zobrazovať pravítka pri otváraní dokumentov

Nastavenie predvoleného písma anotácií nástrojov Pridať textový rámček a Pridať lístok s poznámkou

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

V novej anotácii nástrojov Pridať textový rámček a Pridať lístok s poznámkou sa predvolene používa skupina písiem Helvetica. Teraz môžete v ponuke Vlastnosti textu zmeniť predvolenú skupinu písiem pre tieto dva druhy anotácií. Zmena sa uloží ako nová predvolená skupina písiem a bude sa používať v anotáciách, ktoré odteraz pridáte.

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC.

 2. Prejdite na položky Nástroje > Poznámka alebo vyberte položku Poznámka na pravej table.

 3. Na paneli nástrojov Poznámka vyberte nástroj Pridať textový rámček alebo Pridať lístok s poznámkou a potom v dokumente PDF kliknite na miesto, kam chcete anotáciu pridať.

 4. Zobrazí sa ponuka Vlastnosti textu. Vyberte písmo, veľkosť a farbu.

  Ponuka Vlastnosti textu

  Ak sa ponuka Vlastnosti textu nezobrazí, dvakrát kliknite na pole Pridať textový rámček alebo na pole Pridať lístok s poznámkou.

Zrušenie vyhradenia pri zatváraní dokumentu lokality SharePoint alebo pri ukončovaní aplikácie

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Ak v súčasnosti otvoríte dokument lokality SharePoint v aplikácii Acrobat pomocou možnosti Vyhradiť a otvoriť a následne dokument zatvoríte alebo aplikáciu Acrobat ukončíte bez toho, aby ste v dokumente urobili nejaké zmeny, dokument zostane na lokalite SharePoint vyhradený.

Po novom sa po zatvorení dokumentu alebo ukončení aplikácie Acrobat bude zobrazovať nižšie znázornená výzva na zrušenie vyhradenia.

Výzva na zrušenie vyhradenia

Prístup k súborom aplikácie Adobe Scan v zobrazení Domov

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz si môžete súbory naskenované pomocou mobilnej aplikácie Adobe Scan prezerať v zoznamoch súborov v zobrazení Domov v aplikáciách Acrobat a Reader.

Súbory mobilnej aplikácie Adobe Scan v zobrazení Domov

Poznámka:

Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID, aby sa vám vaše naskenované dokumenty zobrazili. Ak aplikáciu nepoužívate, môžete zadať svoje číslo mobilu, na ktoré dostanete odkaz na stiahnutie aplikácie do svojho zariadenia.

Podpora podpisovej schémy RSA-PSS

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

S aktuálnym vydaním verzie DC sa do aplikácie Acrobat dostáva podpora podpisovania pomocou schémy RSA-PSS. RSA-PSS predstavuje novú podpisovú schému, ktorá je založená na šifrovacom systéme RSA a poskytuje vyššiu mieru istoty z hľadiska zabezpečenia. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Zvýšenie štandardu pre podpisy pomocou algoritmu RSA. Podpora aktuálne zahŕňa:

 • aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC,
 • overovanie podpisov (Windows a Mac),
 • vytváranie podpisov pomocou súborov digitálnych identifikátorov v systémoch Windows a Mac (PFX/P12),
 • vytváranie podpisov pomocou digitálnych identifikátorov importovaných do priestoru na uloženie certifikátov v systéme Windows a do zariadení, ako sú karty Smart Card s podporou kryptografického rozhrania API (Cryptography API): Next Generation (CNG). CNG má nahradiť staršie rozhranie CryptoAPI. Okrem zvýšeného zabezpečenia CNG ponúka možnosti rozšírenia a pružné využívanie rôznych šifrovacích algoritmov. Podrobnejšie informácie a zoznam funkcií nájdete v časti Funkcie rozhrania CNG.

Poznámka:

Vytváranie podpisov pomocou zariadení využívajúcich kľúčenku staršieho rozhrania CryptoAPI systému Windows a kľúčenku Apple zatiaľ nie je podporované.

V súčasnosti sa táto funkcia riadi prostredníctvom databázy Registry a nemá žiadne používateľské rozhranie. Ak potrebujete ďalšie informácie, kliknite na nižšie uvedený odkaz Ako povoliť podporu podpisovania pomocou schémy RSA-PSS.

Ako povoliť podporu podpisovania pomocou schémy RSA-PSS

Na povolenie podpisovania pomocou schémy RSA-PSS v aplikáciách Acrobat DC a Acrobat Reader DC, použite položky súboru databázy Registry v systéme Windows alebo súboru plist v systéme Mac.

Windows:

1.) bEnableRSAPSSSigning

Dáta boolean: hodnota DWORD > REG_DWORD
Predvolené 0
Verzia # DC z apríla 2017 (Continuous, s priebežným sledovaním aktualizácií)
Cesta k HKCU Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
Cesta k HKLM Neuzamykateľné
Prehľad Určuje, či sa má podpis vytvárať pomocou algoritmu RSA-PSS.
Podrobnosti

Možné hodnoty sú tieto:

 • 0: Nepodpisovať sa pomocou algoritmu RSA-PSS.
 • 1: Používať algoritmus RSA-PSS.

2.) aRSAPSSHashAlgorithm

Dáta atom: hodnota reťazca > REG_SZ
Predvolené hodnota null
Verzia # DC z apríla 2017 (Continuous, s priebežným sledovaním aktualizácií)
Cesta k HKCU Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
Cesta k HKLM Neuzamykateľné
Prehľad Určuje hašovací algoritmus, ktorý sa má používať pri podpisovaní pomocou schémy RSA-PSS.
Podrobnosti

Ak je bEnableRSAPSSSigning povolené, táto predvoľba určuje hašovací algoritmus. Ak táto predvoľba nie je prítomná alebo je k nej zadaná hodnota null, potom sa použije hodnota určená položkou aSignHash . Ak položka aSignHash  nie je určená, použije sa hodnota SHA256. Možné hodnoty sú tieto:

 • SHA1
 • SHA224
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512

3.) iRSAPSSSaltLength

Dáta integer: hodnota DWORD > REG_DWORD
Predvolené 32
Verzia # DC z apríla 2017 (Continuous, s priebežným sledovaním aktualizácií)
Cesta k HKCU Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
Cesta k HKLM Neuzamykateľné
Prehľad Určuje dĺžku náhodnej hodnoty (tzv. salt) použitej v algoritme RSA-PSS.
Podrobnosti

Poznámka: Pri nastavovaní dĺžky náhodnej hodnoty (salt) prihliadajte na základ. Predvolene je základ vyjadrený v šestnástkovej sústave. Buď preveďte základ do desiatkovej sústavy, alebo zadajte jeho hodnotu v šestnástkovej sústave. Ak je napríklad náhodná hodnota v desiatkovej sústave 32, potom príslušná hodnota v šestnástkovej sústave bude 20.

Mac:

Povolenie podpory podpisovania pomocou schémy RSA-PSS v systéme Mac

Acrobat DC, vydanie z apríla 2017

Nové číslo verzie pre aplikácie Acrobat a Acrobat Reader

  Dostupné pre: Acrobat DC Continuous a Acrobat Reader DC Continuous

Vydanie v apríli 2017 posunie po nainštalovaní balíka všetkých zákazníkov v pásme Continuous z verzie 15.xx na 17.xx. Pre zákazníkov v pásme Classic nedôjde k žiadnym zmenám.

Viac informácií nájdete v blogovom príspevku – Acrobat’s getting a new version number (Reader too!) – Acrobat dostane nové číslo verzie (aj Reader!).

 

Vytvárajte súbory PDF s bohatým formátovaním z formátov balíka Microsoft Office v systéme Mac

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete prevádzať dokumenty balíka Microsoft Office na vysokokvalitné súbory PDF so štítkami aj v systéme Mac OS. Aplikácia Acrobat DC teraz okrem lokálneho prevodu využíva na prevod dokumentov do formátu PDF aj cloudovú službu Adobe Create PDF.

Vytvorené súbory PDF disponujú vysokou kvalitou a poskytujú výnimočnú vizuálnu vernosť. Obsahujú štítky na uľahčenie prístupu. Zároveň obsahujú rozpoznávanie prepojení, takže hypertextové prepojenia, interné prepojenia v rámci dokumentu a obsahy sa vytvárajú s funkčnými prepojeniami.

Poznámka:

Táto služba funguje len vtedy, keď ste online.

Ako to funguje v rámci aplikácií balíka Microsoft Office?

 1. V programe Microsoft Word 2016 kliknite na položku Vytvorenie dokumentu PDF v páse s nástrojmi Acrobat.

  Vytvorenie dokumentu PDF z dokumentu programu Microsoft Word
 2. V dialógovom okne Acrobat Create PDF označte začiarkavacie políčko Zapamätať si moju voľbu a kliknite na tlačidlo Áno. Dokument sa prevedie do formátu PDF prostredníctvom služby a následne sa dokument PDF prevezme a otvorí v aplikácii Acrobat DC.

  Poznámka:

  Keď kliknete na tlačidlo Nie, na prevod dokumentu do formátu PDF sa použije lokálna aplikácia balíka Office.

 3. Uložte súbor PDF.

Postup obnovenia predvolených preferencií

Ak neskôr nebudete chcieť použiť na vytváranie dokumentov PDF cloudovú službu, môžete zmeniť svoje predvoľby.

 • Na páse s nástrojmi Acrobat kliknite na položku Predvoľby, v dialógovom okne nastavení služby Acrobat Create PDF začiarknite políčko Zobraziť výzvu na použitie cloudovej služby Adobe Create PDF a kliknite na tlačidlo OK
Obnovenie predvolených preferencií

Ako to funguje v aplikácii Acrobat DC?

V aplikácii Acrobat DC sú podporované nasledujúce postupy vytvárania dokumentov PDF prostredníctvom cloudovej služby:

 • Vytvorenie prostredníctvom ponuky Súbor – Súbor > Vytvoriť > Dokument PDF zo súboru.
 • Vytvorenie prostredníctvom nástroja Vytvorenie dokumentu PDF – Nástroje > Vytvorenie dokumentu PDF > Jeden súbor.
 • Potiahnutie a pustenie.

Aplikácia Acrobat DC dokáže pomocou služby previesť iba jeden súbor naraz.

 1. V aplikácii Acrobat DC vyberte položku Súbor > Vytvoriť > Dokument PDF zo súboru.

 2. Vyberte dokument balíka Office, ktorý chcete previesť do formátu PDF a kliknite na položku Otvoriť.

  Vytvorenie dokumentu PDF prostredníctvom online služby Acrobat
 3. Začiarkavacie políčko Použiť cloudovú službu Adobe Create PDF je označené predvolene. Dokument sa prevedie do formátu PDF prostredníctvom služby a následne sa dokument PDF prevezme a otvorí v aplikácii Acrobat DC.

 4. Uložte súbor PDF.

   

Jednoducho kopírujte zvýraznený text

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Kopírovanie zvýrazneného textu prostredníctvom kontextovej ponuky je teraz jednoduchšie.

 1. Kliknite na zvýraznený text pravým tlačidlom myši a vyberte položku Povoliť výber textu.

  Povoliť výber textu pre zvýraznený text
 2. Vyberte zvýraznený text, ktorý chcete kopírovať, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Kopírovať

  Kopírovať text

Podpisujte súbory PDF s funkciou DirectInk

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Nová podpora funkcie DirectInk na paneli Podpisy aplikácie Certifikáty ponúka prirodzenejšie používanie a prináša viac kontroly nad vzhľadom podpisu pri podpisovaní sa v zariadeniach so systémom Windows 10.

Nakresliť podpis

Spustite OCR pre skenované dokumenty so živým textom

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Aplikácia Acrobat teraz dokáže spustiť OCR v prípade naskenovaného súboru PDF, ktorý obsahuje obrázky so živým textom. Ak ste predtým v prípade takéhoto súboru spustili OCR, zobrazilo sa chybové hlásenie – „Táto strana obsahuje editovateľný text.“

 1. Otvorte naskenovaný súbor PDF v aplikácii Acrobat DC.

 2. Vyberte položku Nástroje > Vylepšiť naskenovaný dokument > Rozpoznateľný text > V tomto súbore.

 3. Kliknite na položku Nastavenia na paneli s nástrojmi. Zobrazí sa dialógové okno Rozpoznať text.

 4. V rozbaľovacej ponuke Výstup vyberte položku Obraz s možnosťou vyhľadávania alebo Obraz s možnosťou vyhľadávania (presný) a kliknite na položku OK.

 5. Kliknite na položku Rozpoznať text na paneli s nástrojmi.

   

Vylepšenia zjednodušenia ovládania

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Rozšírené zobrazenie tagov na paneli tagov

Aplikácia Acrobat teraz predvolene rozširuje stromové zobrazenie tagov na úrovni kontajnera pri otváraní panela tagov. Toto nastavenie nemení žiadne predchádzajúce zobrazenie, no slúži ako prvé predvolené zobrazenie. Rozšírené zobrazenie vám umožní jednoducho skontrolovať a upraviť štruktúru dokumentu.

Odstráňte všetky prázdne tagy jedným kliknutím

Teraz môžete odstrániť všetky prázdne tagy jedným kliknutím. Nová voľba Odstrániť prázdne tagy v ponuke Tagy vám umožňuje odstrániť všetky prázdne tagy z podstromu vybratého tagu. (Neodstránia sa platné tagy, ako sú TD, TH a Link – OBJR.)

 1. Otvorte súbor PDF s tagmi v aplikácii Acrobat DC.

 2. Vyberte položku Tagy na ľavej navigačnej table a potom rozbaľte zobrazenie tagov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tag, pre ktorý chcete odstrániť všetky prázdne tagy v podstrome, a kliknite na položku Odstrániť prázdne tagy.

   

Vylepšenia kontroly pred výstupom

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

 • Knižnice kontroly pred výstupom: profily kontroly pred výstupom, opravy a kontroly sú teraz prehľadne usporiadané v časti Knižnice.
  Ďalšie informácie nájdete v dokumente Knižnice kontroly pred výstupom (PDF | 711 kB).
 • Premenné kontroly pred výstupom: premenné vám umožňujú dynamicky upravovať profily, kontroly a opravy po ich použití. Premenné možno používať pri úprave profilov, kontrol alebo opráv vždy, keď sa zobrazí oranžový trojuholník. Pomocou premenných je rovnako možné filtrovať existujúce objekty.
 • Kontrola pred výstupom podporuje novú špecifikáciu pracovných skupín Ghent PDF Workgroup Specification 2015: nové špecifikácie GWG vychádzajú z PDF/X-4 a podporujú natívnu transparentnosť, ako aj neutrálne postupy pri práci s médiami v rámci RGB.
 • Overenie PDF/UA pri kontrole pred výstupom: kontrola pred výstupom teraz umožňuje opraviť bežné problémy s dostupnosťou a overiť súlad s medzinárodnou normou týkajúcou sa univerzálnej dostupnosti PDF/UA.

Nasadzujte aplikáciu Reader prostredníctvom interného aktualizačného servera

 K dispozícii vo verzii: Acrobat Reader DC Continuous a Classic

Správcovia IT môžu teraz spravovať a nasadzovať aplikáciu Acrobat Reader v rámci vlastného interného aktualizačného servera pomocou nástroja Adobe Update Server Setup Tool (AUSST). Tento nástroj umožňuje správcom IT v podnikoch nasadzovať produkty a aktualizácie vlastným tempom a sprístupňovať aktualizácie pre zamestnancov v čase podľa vlastného výberu. Podporuje aktualizácie pre systém Windows aj Mac.

Viac informácií nájdete v časti Používanie nástroja Adobe Update Server Setup Tool.

 

Nasadzujte aplikácie Acrobat a Acrobat Reader pomocou nástroja Remote Update Manager

 K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic, Acrobat Reader DC Continuous a Classic

Správcovia IT môžu teraz nasadzovať najnovšie aktualizácie aplikácií Acrobat Pro, Standard a Reader do klientskych počítačov prostredníctvom nástroja Remote Update Manager (RUM). Nástroj RUM možno používať spolu so serverom Adobe Update, ako aj s interným serverom Adobe Update pomocou nástroja Adobe Update Server Setup Tool (AUSST).

Viac informácií nájdete v časti Používanie nástroja Adobe Remote Update Manager.

 

Acrobat DC, vydanie z januára 2017

Nakreslite svoj podpis a vytvorte si digitálny identifikátor

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Okrem obrázkov a textu môžete k svojej digitálnej identite pridať svoj nakreslený podpis a používať ho na podpisovanie dokumentov. Podpis môžete nakresliť prstami alebo hardvérovým perom.

Vzhľad podpisu
Nakresliť podpis

Automatická konfigurácia zdieľanej recenzie v službe SharePoint

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

V prípade zdieľanej recenzie v službe SharePoint aplikácia Acrobat teraz na účely iniciovania zdieľanej recenzie automaticky vytvorí na podlokalite servera SharePoint novú knižnicu dokumentov. Prípadne môžete podlokalitu a príslušnú knižnicu dokumentov na hosťovanie zdieľanej recenzie vybrať.

Používanie možnosti automatickej konfigurácie zdieľanej recenzie

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý chcete odoslať na zdieľanú recenziu.

 2. Prejdite do ponuky Nástroje a na paneli nástrojov kliknite na položku Odoslať na zdieľané komentovanie.

 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Automaticky zhromažďovať poznámky na mojom vlastnom internom serveri a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vyberte podlokalitu služby SharePoint a uveďte adresu URL svojej podlokality na serveri SharePoint. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Hosťovanie súboru recenzie na podlokalite služby SharePoint

  Aplikácia Acrobat automaticky vytvorí a nakonfiguruje novú knižnicu dokumentov (s názvom AcrobatSharedReviews) v rámci vašej podlokality a inicializuje zdieľanú recenziu.

 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a výberom alebo uvedením príslušných možností dokončite zostávajúce kroky.

  Poznámka:

  Uistite sa, že majú recenzenti príslušné povolenia na pridávanie a uverejňovanie komentárov na podlokalite SharePoint.

Podpora polí s dátumom a obrázkom vo formulároch aplikácie Acrobat

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC pomocou nástroja Pripraviť formulár použiť aj pole s dátumom a pole s obrázkom. Pri vypĺňaní formulára možno na príslušné polia kliknúť – používatelia môžu kliknutím na pole vybrať obrázok alebo dátum.

Nástroje dátumu a obrázkov vo formulároch

Používanie poľa s obrázkom

Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC kliknite na ikonu Pole obrázka na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete pole umiestniť.

Používanie poľa s obrázkom vo formulári

Toto pole môžete premenovať alebo špecifikovať jeho hodnoty podobne ako v prípade akéhokoľvek iného poľa. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti, kliknite na odkaz Všetky vlastnosti alebo dvakrát kliknite na pole.

Vypĺňanie poľa s obrázkom

 1. Pole obsahuje ikonu obrázka. Kliknite na ikonu obrázka.

  Pri vypĺňaní formulára sa zobrazuje ikona obrázka
 2. Vyhľadanie a výber obrázka.

  Vyhľadanie a výber obrázka

  Poznámka:

  Pri prehľadávaní sa hneď nad tlačidlom Otvoriť v dialógovom okne Otvoriť zobrazí rozbaľovacia ponuka s typmi súborov. Vyberte príslušný typ súboru. Okrem súborov typu PDF sú podporované nasledujúce typy súborov – JPG, GIF, PNG a TIF.

  Nový spôsob vypĺňania polí s obrázkom vo formulároch je k dispozícii aj v aplikácii Acrobat Reader Continuous.

 3. Kliknite na tlačidlo OK. Obrázok sa vloží do poľa.

  Vybratý obrázok sa vloží do poľa

Používanie poľa s dátumom

Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC kliknite na ikonu Pole dátumu na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete pole umiestniť.

Používanie poľa s dátumom vo formulári

Toto pole môžete premenovať alebo špecifikovať jeho hodnoty podobne ako v prípade akéhokoľvek iného poľa. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti, kliknite na odkaz Všetky vlastnosti alebo dvakrát kliknite na pole.

Vypĺňanie poľa s dátumom

 1. Po kliknutí na pole sa na jeho pravej strane zobrazí ikona šípky.

  Po kliknutí na pole sa zobrazí ikona šípky

  Poznámka:

  Nový spôsob vypĺňania polí s dátumom vo formulároch je k dispozícii v aplikáciách Acrobat a Reader – Continuous a Classic.

 2. Kliknite na ikonu šípky a pomocou nástroja na výber dátumu vyberte príslušný dátum. Prípadne môžete dátum zadať pomocou klávesnice.

  Nástroj na výber dátumu
 3. Dátum sa zadá do poľa.

  Vybratý dátum sa zadá do poľa.

Ďalšie informácie o formulároch nájdete v časti Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF.

Vylepšenia prepínacieho tlačidla vo formulároch aplikácie Acrobat

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Nasledujúce vylepšenia sa týkajú predvolenej funkcie prepínacích tlačidiel vo formulároch v aplikácii Acrobat:

 • Predvolene sa viaceré kópie prepínacích tlačidiel vložia do jednej skupiny. Túto funkciu môžete zmeniť a každé prepínacie tlačidlo možno vložiť do samostatnej skupiny začiarknutím políčka Kopírovať prepínacie tlačidlá do rôznych skupín.
 • Pri vytváraní kópií prepínacích tlačidiel na jednotlivých stranách sa teraz pre každú stranu vytvorí samostatná skupina.
 • Pri výbere viacerých prepínacích tlačidiel teraz dialógové okno Vlastnosti obsahuje možnosť zmeniť názov skupiny jediným kliknutím pomocou poľa Názov skupiny.

Vylepšenia porovnania súborov

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Vylepšená presnosť porovnania obrázkov

Funkcia porovnania súborov v minulosti v prípade akýchkoľvek zmien obrázka v novom súbore zvýraznila celý obrázok. Teraz namiesto celého obrázka presne zvýrazní zmenenú časť obrázka.

Funkcie Odpovedať, Odstrániť, Filtrovať a Úpravy v rámci anotácií v správach o porovnaní

 • Funkcia Odpovedať je teraz k dispozícii v každom kontextovom okne použitom na zvýraznenie zmien v správe o porovnaní. Po kliknutí na odkaz Odpovedať v kontextovom okne prejdete na pravú tablu (RHP), kde môžete zadať potrebný text.
 • Teraz môžete zo správy odstrániť anotácie porovnania kliknutím pravým tlačidlom alebo stlačením klávesu Delete na klávesnici.
 • Na pravej table (RHP) môžete teraz filtrovať zmeny podľa konkrétneho stavu.
 • Okrem toho môžete na pravej table (RHP) upravovať text anotácií porovnania.

Ďalšie informácie nájdete v časti Porovnanie dvoch verzií súboru PDF.

Zachovanie posledného stavu ľavej tably (LHP) vo všetkých spustených reláciách aplikácie Acrobat

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete po otvorení príslušného poľa viditeľne pripnúť položku na ľavej table (LHP) cez kontextovú ponuku, ktorá sa otvorí pri kliknutí pravým tlačidlom.

Pripnutie položky na ľavej table (LHP) cez kontextovú ponuku, ktorá sa otvorí pri kliknutí pravým tlačidlom

Ovládacie prvky ľavej tably (LHP) a panela nástrojov začlenené vo vyhľadávaní nástrojov

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Ovládacie prvky ľavej tably (LHP) a panela nástrojov začlenené vo vyhľadávaní nástrojov.

Vylepšená technológia DirectInk

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete používať svoje pero alebo dotykové pero priamo v rámci dokumentu bez výberu nástroja.

Podpora pre nasadenie mena používateľa vo virtuálnych prostrediach

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Správcovia IT teraz môžu zaistiť bezpečný prístup k aplikácii Acrobat DC s novou podporou pre licencovanie mien používateľov vo virtuálnych prostrediach nástrojov Citrix XenApp, XenDesktop a VMware Horizon.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite Nasadenia obrazu OS (meno používateľa).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online