Adobe Experience Manager ako služba Cloud Service | Opis produktu

S účinnosťou od 30. júla 2020

Čo je softvér Adobe Experience Manager Sites („AEM Sites“)?

AEM Sites je platforma na správu obsahu a zážitkov na poskytovanie digitálnych prieskumov medzi zákazníkmi pre rôzne kanály. AEM Sites umožňuje organizáciám vytvárať a spravovať digitálne zážitky v škále všetkých kanálov.

Produkty a služby

Licenčná metrika

AEM Sites: Cloud Service

Počet zobrazení stránky za mesiac

AEM Sites: Obmedzenia produktu

 • Zobrazenia stránky. Zákazník môže využiť taký počet zobrazení stránok, ktorý je uvedený v zákazke odberateľa. Zobrazenia stránok zahŕňajú kombináciu zobrazení stránok a volaní rozhrania AP, pričom 5 volaní rozhrania API sa počíta ako 1 zobrazenie stránky. 
 • Súbežní používatelia. Zákazník môže použiť:
  • až 20 súbežných používateľov so službou AEM Sites s licenciou do 5 miliónov zobrazení stránok alebo
  • až 40 súbežných používateľov so službou AEM Sites s licenciou na 5 a viac miliónov zobrazení stránok. 
 • Prostredia. Zákazník môže nasadiť 1 produkčné prostredie, 1 skúšobné prostredie a 1 vývojové prostredie, pričom všetky zdieľajú rovnaké úložisko kódov.
 • Úložisko. Zákazník môže použiť úložisko s kapacitou až 1 terabajt pre produkčné prostredie, 1 terabajt pre skúšobné prostredie a 200 gigabajtov pre vývojové prostredie.
 • Sieťový vstup/výstup. Zákazník môže využiť:
  • až 25 terabajtov údajov sieťového vstupu/výstupu ročne so službou AEM Sites s licenciou do 5 miliónov zobrazení stránok alebo
  • až 50 terabajtov údajov sieťového vstupu/výstupu ročne so službou AEM Sites s licenciou na 5 a viac miliónov zobrazení stránok.
 • Ďalšie možnosti. Zákazník môže mať prístup k funkciám knižníc médií služby AEM Assets a komponentom Experience Fragments pre použitie so službou AEM Sites.

Čo je softvér Adobe Experience Manager Assets („AEM Assets“)?

AEM Assets je digitálny systém správy dátových zdrojov, ktorý umožňuje zákazníkovi zdieľať a distribuovať digitálne dátové zdroje. Používatelia môžu spravovať, ukladať a pristupovať k snímkam, videám, dokumentom, zvukovým klipom a multimédiám na použitie na webe, v tlači a na digitálnu distribúciu.

Produkty a služby

Licenčná metrika

AEM Assets: Cloud Service

Na štandardného používateľa za rok

AEM Assets: Obmedzenia produktu

 • Štandardní používatelia. Zákazník môže používať najviac taký počet štandardných používateľov, ktorý je uvedený v zákazke odberateľa.
 • Prostredia. Zákazník môže nasadiť 1 produkčné prostredie, 1 skúšobné prostredie a 1 vývojové prostredie, pričom všetky zdieľajú rovnaké úložisko kódov.
 • Úložisko. Zákazník môže využívať úložisko: 
  • s kapacitou až 1 terabajt pre produkčné prostredie, 1 terabajt pre skúšobné prostredie a 200 gigabajtov pre vývojové prostredie so systémom AEM Assets s licenciou pre 10 až 24 štandardných používateľov a
  • s kapacitou až 5 terabajtov pre produkčné prostredie, 5 terabajtov pre skúšobné prostredie a 200 gigabajtov pre vývojové prostredie so systémom AEM Assets s licenciou pre 25 a viac štandardných používateľov.
 • Sieťový vstup/výstup. Zákazník môže využiť:
  • až 25 terabajtov údajov sieťového vstupu/výstupu ročne so systémom AEM Assets s licenciou pre 10 až 24 štandardných používateľov alebo
  • až 50 terabajtov údajov sieťového vstupu/výstupu ročne so systémom AEM Assets s licenciou pre 25 a viac štandardných používateľov.
 • Brand Portal. Zákazník môže mať prístup k súčasti Brand Portal a používať ju na distribúciu dátových zdrojov. Súčasť Brand Portal zahŕňa až 500 používateľov Light User a až 10 terabajtov úložiska na požiadanie v rámci súčasti Brand Portal.
 • Služby Smart Content Services. Zákazník môže mať prístup k službám Smart Content Services a používať ich.
 • Ďalšie obmedzenia. Zákazník nemá licenciu na používanie súčastí Experience Fragments alebo Content Services.

Doplnky

Produkty a služby

Licenčná metrika

Aplikovateľnosť doplnkových produktov a služieb

Izolovaný priestor Sandbox

Na každý

AEM Sites alebo AEM Assets

Vývojové prostredie

Na každý

AEM Sites alebo AEM Assets

Úložisko

Na terabajt za rok

AEM Sites alebo AEM Assets

Súbežný používateľ

Na súbor 20 súbežných používateľov

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Počet zobrazení stránky za mesiac

AEM Sites

Asset Share

Na každý

AEM Assets

Používateľ Light User

Na používateľa Light User za rok

AEM Assets

Dynamic Media

Počet zobrazení stránky za mesiac

AEM Sites alebo AEM Assets

Úložisko Cloud Service Dynamic Media

Na terabajt za rok

Dynamic Media

Doplnky: obmedzenia produktu

Izolovaný priestor Sandbox. Izolované priestory Sandbox môžu byť licencované nezávisle len na neprodukčné účely použitia a tak, aby neslúžili na vykonávanie žiadnych prvkov alebo funkcií systému AEM Sites alebo AEM Assets. Každé prostredie, ktoré je súčasťou izolovaného priestoru Sandbox, má úložisko obmedzené na 200 gigabajtov.

Vývojové prostredie. Dodatočné vývojové prostredia sa môžu pridávať iba do neprodukčného prostredia systému AEM Sites alebo AEM Assets a nemôže sa používať samostatne na vykonávanie na vykonávanie akýchkoľvek prvkov alebo funkcií systému AEM Sites alebo AEM Assets. Vývojové prostredia musia byť licencované osobitne na použitie s určeným produkčným prostredím, s ktorým majú rovnaký základný kód, a nesmú byť zdieľané v rámci viacerých nasadení systémov AEM Sites alebo AEM Assets. Každé ďalšie vývojové prostredie obsahuje úložisko s kapacitou až 200 gigabajtov.

Úložisko. Úložisko sa môže pridať do produkčného prostredia, testovacieho prostredia alebo do vývojového prostredia systému AEM Sites alebo AEM Assets.

Súbežný používateľ. Súbory súbežných používateľov možno pridať iba k systému AEM Sites. Súbory súbežných používateľov musia byť licencované osobitne pre každé nasadenie systému AEM Sites a nemôžu byť zdieľané v rámci viacerých nasadení systému AEM Sites. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework možno pridať iba k systému AEM Sites. Zákazník môže využiť taký počet zobrazení stránok, ktorý je uvedený v zákazke odberateľa. Pri integrácii s elektronickou obchodnou platformou tretej strany zahŕňa Commerce Integration Framework použitie služieb I/O Runtime na vyžiadanie.

Asset Share. Súčasť Asset Share možno pridať iba do systému AEM Assets. Súčasť Assets Share musí byť licencovaná osobitne pre každé nasadenie systému AEM Assets a nemôže sa zdieľať v rámci viacerých nasadení systému AEM Assets. Súčasť Asset Share zahŕňa použitie funkcie AEM Sites iba na vytvorenie vlastného mediálneho portálu na uľahčenie distribúcie digitálnych dátových zdrojov zákazníka uložených v systéme AEM Assets pre interné a externé skupiny.

Používateľ Light User. Používatelia Light User sa môžu pridať do systému AEM Assets iba na prístup k súčastiach Asset Share a Brand Portal.

Dynamic Media. Súčasť Dynamic Media sa môže pridať k systému AEM Sites alebo AEM Assets. Súčasť Dynamic Media sa poskytuje s agregovaným úložiskom na vyžiadanie s kapacitou 1 terabajt. Prístup k niektorým funkciám zahrnutým v súčasti Dynamic Media môže byť poskytovaný prostredníctvom alternatívnych rozhraní, ktoré môžu byť označené ako Adobe Scene7 alebo Dynamic Media Classic. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia aktualizovať označovanie alternatívnych rozhraní a konsolidovať tieto funkcie do jedného prístupového rozhrania. Ak je súčasť Dynamic Media licencovaná ako doplnok k systému AEM Sites, zákazník môže pristupovať k systému AEM Assets v rámci systému AEM Sites a používať ho iba v súvislosti s obsahom zákazníka, ktorý sa poskytuje pomocou súčasti Dynamic Media.

Úložisko Cloud Service Dynamic Media. Úložisko Cloud Service Dynamic Media je možné pridať iba k súčasti Dynamic Media. 

Vymedzenie pojmov

Doplnok znamená ďalšie produkty a služby, ktoré môžu byť licencované zákazníkom a identifikované v zákazke odberateľa.

Volanie rozhrania API znamená požiadavku protokolu HTTP aplikačného programového rozhrania (API) na získanie alebo zmenu údajov pomocou aplikácie, ktorá používa klienta HTTP na vytvorenie tejto požiadavky. 

Brand Portal znamená službu na požiadanie Brand Portal On-demand Service. Súčasť Brand Portal pracuje v prostredí s viacerými nájomníkmi mimo prostredia AEM Assets. V dôsledku toho sa súčasť Brand Portal neposkytuje na základe minimálneho percentuálneho podielu času prevádzky stanoveného pre systém AEM Assets. 

Súbežní používatelia znamenajú počet prihlásených a aktívnych (t. j. vykonávajúcich aspoň jednu operáciu) používateľov v produkčnom prostredí systému AEM Sites v rovnakom tridsaťminútovom časovom období. Štandardný neprispôsobený systém AEM Sites nasadený ako služba Cloud Service bol upravený tak, aby podporoval určený počet súbežných používateľov (ako je to uvedené v opise systému AEM Sites) založený na priemernom zaťažení produkčného prostredia z hľadiska počtu používateľov. Ak počet súbežných používateľov v akomkoľvek bode presahuje počet súbežných používateľov uvedených v opise systému AEM Sites alebo ak priemerné zaťaženie produkčného prostredia na strane zákazníka z hľadiska počtu zákazníkov presahuje predbežný priemer určený spoločnosťou Adobe, zákazník môže zaznamenať obmedzenie výkonu pri vytváraní obsahu. Ak je priemerné zaťaženie produkčného prostredia na strane zákazníka z hľadiska počtu používateľov nižšie ako predbežný priemer určený spoločnosťou Adobe, pri nasadení systému AEM Sites u zákazníka sa môže podporovať viac než určený počet súbežných používateľov (ako je to podrobne uvedené v opise systému AEM Sites).

Služby Content Services znamenajú množinu možností na sprístupnenie obsahu definovaného používateľom prostredníctvom rozhraní API vo formáte JSON.

Vývojové prostredie znamená neprodukčné prostredie na vykonávanie funkcií vývoja, ako je navrhovanie, kódovanie, testovanie a zaisťovanie kvality. 

Používateľ Light User znamená osobu, ktorá môže používať súčasti Asset Share a Brand Portal alebo k nim pristupovať. Licencie používateľov Light User sa nesmú používať súbežne (t. j. rovnaké prihlasovacie ID nesmie byť v jednom okamihu používané viac než jedným používateľom alebo počítačom) alebo viacerými používateľmi.

Knižnica médií znamená nasledujúce funkcie, ktoré sú k dispozícii v systéme AEM Assets na použitie na úrovni jednotlivých digitálnych dátových zdrojov: ukladanie pripravených digitálnych dátových zdrojov na podporu systému riadenia webového obsahu zákazníka; spravovanie vlastností metaúdajov na karte Základné vlastnosti; prístup k funkciám časovej osi (vrátane zobrazovania komentárov, správy verzií dátových zdrojov, spúšťania pracovných postupov a zobrazovania aktivít); pridávanie komentárov pomocou ikony Annotate; riadenie statických prevedení; webové a digitálne používanie. Použitie akýchkoľvek iných funkcií AEM Assets vyžaduje úplnú licenciu AEM Assets.

Zobrazenie stránky znamená jedno zobrazenie e-mailu alebo webovej stránky na internetovej lokalite vrátane zobrazenia obrazoviek aplikácií, stavových obrazoviek aplikácií, mobilných webových stránok a stránok sociálnych sietí. Zobrazenia stránok sa započítajú pri každom načítaní alebo aktualizácii webovej stránky, pri načítaní aplikácie alebo pri vykresľovaní alebo zobrazovaní obsahu prostredníctvom otvoreného alebo zobrazeného e-mailu a pri spustení aktivity pomocou pôvodnej služby. 

Produkčné prostredie znamená prostredie, ktoré sprístupňuje obsah cieľovému publiku zákazníka. 

Izolovaný priestor Sandbox znamená program na nasadenie jednorazových inštancií vývojového prostredia, testovacieho prostredia a produkčného prostredia pre prípady neprodukčného použitia (napr. schválenie konceptu, ukážky a školenia). Izolované priestory a zahrnuté prostredia sa neposkytujú na základe minimálneho percentuálneho podielu času prevádzky stanoveného pre systém AEM Sites alebo AEM Assets.

Smart Content Services znamená službu Smart Content Services On-demand Service. Zákazník sa môže rozhodnúť, že bude odosielať svoje označené obrázky na spracovanie službe Smart Content Services. Zákazník berie na vedomie, že takéto spracovanie umožní službe Smart Content Services učiť sa a presnejšie replikovať spôsob značkovania zákazníka pri spracovávaní budúcich obrázkov. Služba Smart Content Services pracuje v prostredí s viacerými nájomníkmi mimo prostredia AEM Assets. V dôsledku toho sa služba Smart Content Services neposkytuje na základe minimálneho percentuálneho podielu času prevádzky stanoveného pre systém AEM Assets.

Testovacie prostredie znamená prostredie, ktoré sa používa na overenie zmien aplikácie pred tým, ako sa presunú do produkčného prostredia prostredníctvom postupu nasadenia. 

Štandardný používateľ znamená osobu (zamestnanca alebo dočasného pracovníka zákazníka), ktorá môže používať produkty a služby alebo k nim mať prístup a zahŕňa jednotlivcov, ktorí programovo pristupujú k produktom a službám (napríklad prostredníctvom použitia rozhrania API) na akýkoľvek účel. Licencie štandardných používateľov nesmú byť použité súbežne (t. j. rovnaké prihlasovacie ID nesmie byť v jednom okamihu používané viac než jedným štandardným používateľom alebo počítačom) alebo viacerými štandardnými používateľmi.

Úložisko znamená celkový dostupný kombinovaný úložný priestor, ktorý je v danom čase k dispozícii pre všetky aktívne údaje v produkčnom, skúšobnom a vývojovom prostredí. 

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu