Adobe Experience Manager On-premise Software | Opis produktu

S účinnosťou od 30. júla 2020

Čo je softvér Adobe Experience Manager Sites 6.5 („AEM Sites“)?

AEM Sites je platforma na správu obsahu a zážitkov na poskytovanie digitálnych prieskumov medzi zákazníkmi pre rôzne kanály. AEM Sites umožňuje organizáciám vytvárať a spravovať digitálne zážitky v škále všetkých kanálov.

Produkty a služby Licenčná metrika Nasadenie
AEM Sites Na základný balík AEM Sites Base Package Softvér na mieste
Doplnky:
Additional Instances Na Instance Softvér na mieste
Používatelia Na používateľa Softvér na mieste
Commerce Integration Framework Na nasadenie Softvér na mieste a služby na vyžiadanie
AEM Assets Na Instance Softvér na mieste
Dynamic Media  Počet zobrazení stránky za mesiac Služby na vyžiadanie
Personalized Media Ročná návštevnosť – zobrazenia stránky Služby na vyžiadanie
Brand Portal Na používateľa Brand Portal Služby na vyžiadanie
Smart Content Services Na základný balík Smart Content Services Base Package Služby na vyžiadanie
AEM Screens Standard Na prehrávač Softvér na mieste
AEM Screens Premium Na prehrávač Softvér na mieste

AEM Sites: Obmedzenia produktu

1.  AEM Sites

Licencia.  Samostatný základný balík AEM Sites Base Package musí mať licenciu pre každé nasadenie AEM Sites pre AEM. AEM Sites zahŕňa využívanie funkcií knižnice médií softvéru AEM Assets. AEM Sites nezahŕňa licencie pre používateľov, ktoré musia byť licencované samostatne.

2.  Doplnky AEM Sites

Additional Instances. Additional Instances môžu byť pridané iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package a nesmú byť použité samostatne na vykonávanie akýchkoľvek funkcií AEM Sites.

Používatelia. Používateľské licencie môžu byť pridané iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package.  

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework môže byť pridané iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package. Pri integrácii s elektronickou obchodnou platformou tretej strany zahŕňa Commerce Integration Framework použitie služieb I/O Runtime na vyžiadanie. Zákazník je oprávnený používať funkciu Commerce dodávanú so softvérom Adobe Experience Manager On-premise.

AEM Assets. Inštancie AEM Assets môžu byť pridané iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package. Použitie AEM Assets je obmedzené na podporu systému na správu webového obsahu.

  • Pre AEM Sites:
    • ak je použitá funkcia Asset Share Feature, inštancie AEM Assets musia byť licencované v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu inštancií autora a publikácie nasadených v rámci nasadenia AEM, kde sa používa funkcia AEM Assets alebo ktorákoľvek jej časť alebo bola predtým aktivovaná (aj keď sa súvisle nepoužíva), alebo 
    • ak nie je použitá funkcia Asset Share Feature, inštancie AEM Assets musia byť licencované v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu inštancií autora nasadených v rámci nasadenia AEM, kde sa používa funkcia AEM Assets alebo ktorákoľvek jej časť alebo bola predtým aktivovaná (aj keď sa súvisle nepoužíva). 

Dynamic Media. Súčasť Dynamic Media môže byť pridaná iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites. Súčasť Dynamic Media sa poskytuje s agregovaným úložiskom na vyžiadanie s kapacitou 1 terabajt. Prístup k niektorým funkciám zahrnutým v súčasti Dynamic Media môže byť poskytovaný prostredníctvom alternatívnych rozhraní, ktoré môžu byť označené ako Adobe Scene7 alebo Dynamic Media Classic. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia aktualizovať označovanie alternatívnych rozhraní a konsolidovať tieto funkcie do jedného prístupového rozhrania. Ak je súčasť Dynamic Media licencovaná ako doplnok k systému AEM Sites, zákazník môže pristupovať k systému AEM Assets v rámci systému AEM Sites a používať ho iba v súvislosti s obsahom zákazníka, ktorý sa poskytuje pomocou súčasti Dynamic Media.

Personalized Media. Doplnok Personalized Media môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package a doplnok AEM Assets. Personalized Media je vybavený 60 gigabajtami celkového ukladacieho priestoru na vyžiadanie. Funkcie súčasti Dynamic Media, ktorá je súčasťou Personalized Media (ak je licencovaná oddelene od súčasti Dynamic Media), môžu byť použité len na to, aby zákazník mohol používať komponenty Visual Configurator a 1:1 Templates súčasti Personalized Media. Prístup k niektorým funkciám zahrnutých v Personalized Media môže byť poskytovaný prostredníctvom alternatívnych rozhraní, ktoré môžu byť označené ako Adobe Scene7 alebo Dynamic Media Classic. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia aktualizovať označovanie alternatívnych rozhraní a konsolidovať tieto funkcie do jedného prístupového rozhrania.

Brand Portal. Doplnok Brand Portal môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package a doplnok AEM Assets. Brand Portal je vybavený 10 terabajtami celkového úložného priestoru založeného na službách na požiadanie na zákazníka bez ohľadu na počet používateľov doplnku Brand Portal s licenciou. Každý používateľ doplnku Brand Portal, ktorý sa prihlasuje na používateľské rozhranie Brand Portal počas 12-mesačného licenčného obdobia, sa počíta ako jeden používateľ Brand Portal.

Smart Content Services. Základný balík Smart Content Services Base Package môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package a doplnok AEM Assets. Používanie služieb Smart Content Services je obmedzené až na 2 milióny označených obrázkov za rok. Spracované a označené duplicitné obrázky sa budú počítať ako označený obrázok.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package. AEM Screens Standard sa môže používať iba na spravovanie obsahu videa a obrázkov, ktoré sú poslané z AEM Screens do prehrávača v plánovaných časoch a dátumoch. AEM Screens Standard neobsahuje práva na spravovanie inteligentného, ​​interaktívneho, personalizovaného ani dynamického obsahu. AEM Screens Standard je licencovaný podľa prehrávača a musí byť licencovaný v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu prehrávačov, kde sa používa funkcia AEM Screens Standard alebo ktorákoľvek jej časť alebo bola predtým aktivovaná (aj keď sa súvisle nepoužíva). Súčasť AEM Screens Standard nezahŕňa žiadne prehrávače ani integráciu, údržbu a prevádzku prehrávačov.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites Base Package. AEM Screens Premium zahŕňa všetky možnosti AEM Screens Standard a môže byť tiež použité na správu inteligentného, ​​interaktívneho, personalizovaného alebo dynamického obsahu, ktorý môže vyžadovať automatické určenie toho, či sa má dynamický obsah zobrazovať. AEM Screens Premium je licencovaný podľa prehrávača a musí byť licencovaný v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu prehrávačov, kde sa používa funkcia AEM Screens Premium alebo ktorákoľvek jej časť alebo bola predtým aktivovaná (aj keď sa súvisle nepoužíva). Súčasť AEM Screens Premium nezahŕňa žiadne prehrávače ani integráciu, údržbu a prevádzku prehrávačov. Nástroj AEM Screens Premium obsahuje funkciu, ktorá umožňuje interaktívne alebo dotykové používanie aplikácií.
 

AEM Sites: Definície

Nasadenie AEM znamená nezávislú inštanciu autora alebo prepojené zoskupenie inštancií autorov s ľubovoľným počtom pripojených inštancií publikácie.

Základný balík AEM Sites Base Package znamená 1 inštanciu autora, 1 inštanciu Publish a neobmedzený počet Dispatcher inštancií.

Ročná návštevnosť – zobrazenia stránky znamená súčet zobrazení stránky počas obdobia 12 mesiacov.

Funkcia Asset Share Feature znamená podskupinu funkcií AEM Assets, ktorá uľahčuje distribúciu digitálnych aktív zákazníka uložených v rámci aktív AEM Assets do interných a externých skupín prostredníctvom stránky „Asset Share Page“ (t.j. stránky, ktorá sa používa na vyhľadávanie aktív na základe súvisiacich metaúdajov).  Prístup na stránku Asset Share Page nie je obmedzený na používateľov.

Inštancia autora znamená prostredie, do ktorého môžu používatelia vstúpiť a spravovať obsah webových stránok zákazníka.

Používateľ portálu Brand Portal znamená osobu, ktorá môže používať alebo pristupovať k používateľskému rozhraniu Brand Portal. Licencia používateľov portálu Brand Portal nesmie byť použitá súbežne (t.j. rovnaké prihlasovacie ID nesmie byť v jednom okamihu používané viac než jedným používateľom alebo počítačom) alebo viacerými používateľmi.

Inštancia Dispatcher znamená prostredie na ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo nástroj na vyvažovanie záťaže pre prostredie dynamického vytvárania webových stránok. Na ukladanie do vyrovnávacej pamäte funguje Dispatcher inštancia ako súčasť servera HTTP, ktorý ukladá čo najviac statického obsahu webových stránok a čo najmenej pristupuje k mechanizmu rozloženia webových stránok. V úlohe vyrovnávania zaťaženia distribuuje Dispatcher inštancia zaťaženie medzi rôznymi inštanciami v zoskupení.

Inštancia znamená jednu kópiu softvéru On-premise Software, ktorá bola inštancovaná a spustená vo virtuálnom počítači Java na jednom fyzickom počítači alebo virtuálnom prostredí. Každá inštancia môže byť označená buď ako inštancia autora, alebo ako inštancia publikácie, ale každá z nich sa bude počítať samostatne ako jedna inštancia.

Knižnica médií znamená nasledujúce funkcie, ktoré sú k dispozícii v AEM Assets na použitie na úrovni jednotlivých digitálnych aktív: ukladanie digitálnych aktív na podporu systému riadenia webového obsahu zákazníka; spravovanie vlastností metaúdajov na karte Základné vlastnosti; prístup k funkciám časovej osi (vrátane zobrazovania komentárov, správy verzií aktív, spúšťania pracovných postupov a zobrazovania aktivít); pridávanie komentárov pomocou ikony Annotate; riadenie statických prevedení a zdieľanie súborov Creative Cloud prostredníctvom odkazu na zdieľanie. Použitie akýchkoľvek iných funkcií AEM Assets vyžaduje úplnú licenciu AEM Assets.

Zobrazenie stránky znamená jedno zobrazenie e-mailu alebo webovej stránky na internetovej lokalite vrátane zobrazenia obrazoviek aplikácií, stavových obrazoviek aplikácií, mobilných webových stránok a stránok sociálnych sietí.  Zobrazenia stránok sa započítajú pri každom načítaní alebo aktualizácii webovej stránky, pri načítaní aplikácie alebo pri vykresľovaní alebo zobrazovaní obsahu prostredníctvom otvoreného alebo zobrazeného e-mailu a pri spustení aktivity pomocou pôvodnej služby.

Prehrávač znamená počítač s digitálnymi médiami, na ktorom je nainštalovaná aplikácia AEM Screens na účely správy obsahu a zážitkov na pripojenom paneli displeja. Jeden prehrávač môže ovládať až 25 obrazoviek a nemôže sa používať na opakované vysielanie obsahu na viac displejov.

Primárne serverové volanie znamená zobrazenie každej stránky, odkaz na zatvorenie, sťahovanie, odkaz na zákazníka alebo inú udalosť na stránkach zákazníka do takej miery, že zákazník označuje, umožňuje označenie alebo spôsobuje označenie takýchto zobrazení stránok, odkazov na zatvorenie, sťahovaní, vlastných odkazov a ďalších udalostí s cieľom získať prístup a používať Adobe Analytics Essentials for Sites. Každé označené zobrazenie stránky,odkaz na zatvorenie, požiadavka na priečinok kampane, stiahnutie, vlastný odkaz alebo iná udalosť sa započítavajú ako jedno primárne serverové volanie.

Inštancia publikácie znamená prostredie, ktoré sprístupňuje obsah cieľovému publiku zákazníka.

Základný balík Smart Content Services Base Package znamená prístup k službám inteligentného obsahu.

Používateľ má význam uvedený vo všeobecných zmluvných podmienkach, ale zahŕňa aj jednotlivcov, ktorí programovo pristupujú k produktom a službám (napríklad prostredníctvom použitia API) na akýkoľvek účel.

Visual Configurator znamená technológiu renderovania obrazu v reálnom čase a rámec, ktorý poskytuje zákazníkovi online riešenia vizuálnej konfigurácie na personalizačné a prispôsobovacie efekty, ako je zobrazovanie farieb, textúr, povrchov, vzorov, monogramov, rytín do obrázkov produktov alebo scén v reálnom čase. Zákaznícka licencia Visual Configurator obsahuje 10 inštancií Scene7 Image Authoring.

1:1 Templates znamená dynamicky vytvorený a dodávaný multimediálny obsah 1:1 (napríklad bannery a e-maily) pre cieľových návštevníkov stránky. 

Čo je softvér Adobe Experience Manager Assets 6.5 („AEM Assets“)?

AEM Assets je nástroj na správu digitálnych aktív, ktorý je integrovaný s platformou Adobe Experience Manager a umožňuje zákazníkovi zdieľať a distribuovať digitálne aktíva. Používatelia môžu spravovať, ukladať a pristupovať k snímkam, videám, dokumentom, zvukovým klipom a multimédiám na použitie na webe, v tlači a na digitálnu distribúciu.

Produkty a služby Licenčná metrika Nasadenie
AEM Assets Na základný balík AEM Assets Base Package Softvér na mieste
Doplnky:
Additional Instances Na Instance Softvér na mieste
Používatelia Na používateľa Softvér na mieste
Dynamic Media Počet zobrazení stránky za mesiac Služby na vyžiadanie
Personalized Media Ročná návštevnosť – zobrazenia stránky Služby na vyžiadanie
Image Authoring Workstation Na Instance Softvér na mieste
Brand Portal Na používateľa Brand Portal Služby na vyžiadanie
Smart Content Services Na základný balík Smart Content Services Base Package Služby na vyžiadanie
AEM Screens Standard Na prehrávač Softvér na mieste
AEM Screens Premium Na prehrávač Softvér na mieste

AEM Assets: Obmedzenia produktu

1.  AEM Assets

Licencia. Samostatný základný balík AEM Assets Base Package musí mať licenciu pre každé nasadenie AEM Assets pre AEM.Nástroj AEM Assets nezahŕňa licencie pre používateľov, ktorí musia mať samostatné licencie. Nástroj AEM Assets nezahŕňa používanie fragmentov obsahu, fragmentov skúseností a obsahových služieb.

Asset Share Feature. Použitie funkcie Asset Share Feature vyžaduje inštanciu publikácie.  Funkcie AEM Sites zahrnuté na použitie s funkciou zdieľania dátových zdrojov možno použiť iba na vytvorenie vlastného mediálneho portálu na umožnenie použitia funkcie zdieľania dátových zdrojov zákazníkom.

2.  Doplnky AEM Assets

Additional Instances. Dodatočné inštancie možno pridať len do riešenia nasadenia AEM, kde má licenciu základný balík AEM Assets, a nesmú sa používať samostatne na vykonávanie akýchkoľvek funkcií či funkcií riešenia AEM Assets.

Používatelia. Ďalšie používateľské licencie môžu byť pridané iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Assets Base Package. 

Dynamic Media. Súčasť Dynamic Media môže byť pridaná iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Assets. Súčasť Dynamic Media sa poskytuje s agregovaným úložiskom na vyžiadanie s kapacitou 1 terabajt. Prístup k niektorým funkciám zahrnutým v súčasti Dynamic Media môže byť poskytovaný prostredníctvom alternatívnych rozhraní, ktoré môžu byť označené ako Adobe Scene7 alebo Dynamic Media Classic. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia aktualizovať označovanie alternatívnych rozhraní a konsolidovať tieto funkcie do jedného prístupového rozhrania.

Personalized Media. Personalized Media and Video môže byť pridané iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Assets Base Package. Personalized Media je vybavený 60 gigabajtami celkového ukladacieho priestoru na vyžiadanie. Funkcie súčasti Dynamic Media, ktorá je súčasťou Personalized Media (ak je licencovaná oddelene od súčasti Dynamic Media), môžu byť použité len na to, aby zákazník mohol používať komponenty Visual Configurator a 1:1 Templates súčasti Personalized Media. Prístup k niektorým funkciám zahrnutých v Personalized Media môže byť poskytovaný prostredníctvom alternatívnych rozhraní, ktoré môžu byť označené ako Adobe Scene7 alebo Dynamic Media Classic. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia aktualizovať označovanie alternatívnych rozhraní a konsolidovať tieto funkcie do jedného prístupového rozhrania.

Image Authoring Workstation. Inštancie Image Authoring Workstation môžu byť pridané iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Assets Base Package. Zákazník nesmie nainštalovať produkt Image Authoring Workstation na žiadny server, zdieľaný alebo hostovaný systém, ktorý umožňuje, aby Image Authoring Workstation používalo viacero počítačov alebo aby ich používali viacerí používatelia.

Brand Portal. Brand Portal môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Assets Base Package. Brand Portal je vybavený 10 terabajtami celkového úložného priestoru založeného na službách na požiadanie na zákazníka bez ohľadu na počet používateľov doplnku Brand Portal s licenciou. Každý používateľ doplnku Brand Portal, ktorý sa prihlasuje na používateľské rozhranie Brand Portal počas 12-mesačného licenčného obdobia, sa počíta ako jeden používateľ Brand Portal.

Služby pre inteligentný obsah. Základný balík Smart Content Services Base Package môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Assets Base Package. Používanie služieb Smart Content Services je obmedzené až na 2 milióny označených obrázkov za rok. Spracované a označené duplicitné obrázky sa budú počítať ako označený obrázok. Zákazník sa môže rozhodnúť, že bude odosielať svoje označené obrázky na spracovanie službe Smart Content Services. Zákazník berie na vedomie, že takéto spracovanie umožní službe Smart Content Services učiť sa a presnejšie replikovať spôsob značkovania zákazníka pri spracovávaní budúcich obrázkov.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Assets Package. AEM Screens Standard sa môže používať iba na spravovanie obsahu videa a obrázkov, ktoré sú poslané z AEM Screens do prehrávača v plánovaných časoch a dátumoch. AEM Screens Standard neobsahuje práva na spravovanie inteligentného, ​​interaktívneho, personalizovaného ani dynamického obsahu. AEM Screens Standard je licencovaný podľa prehrávača a musí byť licencovaný v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu prehrávačov, kde sa používa funkcia AEM Screens Standard alebo ktorákoľvek jej časť alebo bola predtým aktivovaná (aj keď sa súvisle nepoužíva). Súčasť AEM Screens Standard nezahŕňa žiadne prehrávače ani integráciu, údržbu a prevádzku prehrávačov. Štandard AEM Screens Standard obsahuje funkciu AEM Sites, ktorá sa používa iba na uľahčenie používania AEM Screens Standard k zákazníkovi. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium môže byť pridaný iba do nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Assets Package. AEM Screens Premium zahŕňa všetky možnosti AEM Screens Standard a môže byť tiež použité na správu inteligentného, ​​interaktívneho, personalizovaného alebo dynamického obsahu, ktorý môže vyžadovať automatické určenie toho, či sa má dynamický obsah zobrazovať. AEM Screens Premium je licencovaný podľa prehrávača a musí byť licencovaný v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu prehrávačov, kde sa používa funkcia AEM Screens Premium alebo ktorákoľvek jej časť alebo bola predtým aktivovaná (aj keď sa súvisle nepoužíva). Súčasť AEM Screens Premium nezahŕňa žiadne prehrávače ani integráciu, údržbu a prevádzku prehrávačov. Súčasť AEM Screens Premium obsahuje funkciu AEM Sites, ktorá sa používa iba na uľahčenie používania súčasti AEM Screens Premium zo strany zákazníka. Nástroj AEM Screens Premium obsahuje funkciu, ktorá umožňuje interaktívne alebo dotykové používanie prehrávačov.

AEM Assets: Definície

Balík AEM Assets Base Package  znamená 1 inštanciu autora.

Nasadenie AEM znamená nezávislú inštanciu autora alebo prepojené zoskupenie inštancií autorov s ľubovoľným počtom pripojených inštancií publikácie.

Ročná návštevnosť – zobrazenia stránky znamená súčet zobrazení stránky počas obdobia 12 mesiacov.

Funkcia Asset Share Feature znamená podskupinu funkcií AEM Assets, ktorá uľahčuje distribúciu digitálnych aktív zákazníka uložených v rámci aktív AEM Assets do interných a externých skupín prostredníctvom stránky „Asset Share Page“ (t.j. stránky, ktorá sa používa na vyhľadávanie aktív na základe súvisiacich metaúdajov).  Prístup na stránku Asset Share Page nie je obmedzený na používateľov.

Inštancia autora znamená prostredie, do ktorého môžu používatelia vstúpiť a spravovať obsah webových stránok zákazníka.

Brand Portal znamená službu na požiadanie Brand Portal On-demand Service. Úložisko založené na službách Brand Portal On-demand Services je považované za súčasť celkového úložiska zákazníka.

Používateľ portálu Brand Portal znamená osobu, ktorá môže používať alebo pristupovať k používateľskému rozhraniu Brand Portal. Licencia používateľov portálu Brand Portal nesmie byť použitá súbežne (t.j. rovnaké prihlasovacie ID nesmie byť v jednom okamihu používané viac než jedným používateľom alebo počítačom) alebo viacerými používateľmi.

Inštancia Dispatcher znamená prostredie na ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo nástroj na vyvažovanie záťaže pre prostredie dynamického vytvárania webových stránok. Na ukladanie do vyrovnávacej pamäte funguje Dispatcher inštancia ako súčasť servera HTTP, ktorý ukladá čo najviac statického obsahu webových stránok a čo najmenej pristupuje k mechanizmu rozloženia webových stránok. V úlohe vyrovnávania zaťaženia distribuuje Dispatcher inštancia zaťaženie medzi rôznymi inštanciami v zoskupení.

Inštancia znamená jednu kópiu softvéru On-premise Software, ktorá bola inštancovaná a spustená vo virtuálnom počítači Java na jednom fyzickom počítači alebo virtuálnom prostredí. Každá inštancia môže byť označená buď ako inštancia autora, alebo ako inštancia publikácie, ale každá z nich sa bude počítať samostatne ako jedna inštancia.

Zobrazenie stránky znamená jedno zobrazenie e-mailu alebo webovej stránky na internetovej lokalite vrátane zobrazenia obrazoviek aplikácií, stavových obrazoviek aplikácií, mobilných webových stránok a stránok sociálnych sietí.  Zobrazenia stránok sa započítajú pri každom načítaní alebo aktualizácii webovej stránky, pri načítaní aplikácie alebo pri vykresľovaní alebo zobrazovaní obsahu prostredníctvom otvoreného alebo zobrazeného e-mailu a pri spustení aktivity pomocou pôvodnej služby.

Prehrávač znamená počítač s digitálnymi médiami, na ktorom je nainštalovaná aplikácia AEM Screens na účely správy obsahu a zážitkov na pripojenom paneli displeja. Jeden prehrávač môže ovládať až 25 obrazoviek a nemôže sa používať na opakované vysielanie obsahu na viac displejov.

Primárne serverové volanie znamená zobrazenie každej stránky, odkaz na zatvorenie, sťahovanie, odkaz na zákazníka alebo inú udalosť na stránkach zákazníka do takej miery, že zákazník označuje, umožňuje označenie alebo spôsobuje označenie takýchto zobrazení stránok, odkazov na zatvorenie, sťahovaní, vlastných odkazov a ďalších udalostí s cieľom získať prístup a používať Adobe Analytics Essentials for Assets. Každé označené zobrazenie stránky,odkaz na zatvorenie, požiadavka na priečinok kampane, stiahnutie, vlastný odkaz alebo iná udalosť sa započítavajú ako jedno primárne serverové volanie.

Inštancia publikácie znamená prostredie, ktoré sprístupňuje obsah cieľovému publiku zákazníka.

Služby pre inteligentný obsah znamená službu Smart Content Services On-demand Service.

Základný balík Smart Content Services Base Package znamená prístup k službám pre inteligentný obsah.

Používateľ má význam uvedený vo všeobecných zmluvných podmienkach, ale zahŕňa aj jednotlivcov, ktorí programovo pristupujú k produktom a službám (napríklad prostredníctvom použitia API) na akýkoľvek účel.

Visual Configurator znamená technológiu renderovania obrazu v reálnom čase a rámec, ktorý poskytuje zákazníkovi online riešenia vizuálnej konfigurácie na personalizačné a prispôsobovacie efekty, ako je zobrazovanie farieb, textúr, povrchov, vzorov, monogramov, rytín do obrázkov produktov alebo scén v reálnom čase. Zákaznícka licencia Visual Configurator obsahuje 10 inštancií Scene7 Image Authoring.

1:1 Templates znamená dynamicky vytvorený a dodávaný multimediálny obsah 1:1 (napríklad bannery a e-maily) pre cieľových návštevníkov stránky. 

Čo je softvér Adobe Experience Manager Forms 6.5 („AEM Forms“)?

Softvér AEM Forms je podniková platforma pre dokumenty a formuláre, ktorá umožňuje zákazníkovi získavať a spracovávať informácie, poskytovať personalizovanú komunikáciu a chrániť a sledovať informácie. AEM Forms rozširujú obchodné procesy na mobilnú pracovnú silu a klientov rozšírením prístupu k službám pre používateľov vybavených počítačom, prenosným počítačom, smartfónom alebo tabletom.

Produkty a služby Licenčná metrika Nasadenie
AEM Forms
Na odosielanie formulárov a vykresľovanie dokumentov Softvér na mieste
Doplnky:
AEM Forms Document Security Na príjemcu Softvér na mieste

AEM Forms: Obmedzenia produktu

1.  AEM Forms

Licencia.Riešenie AEM Forms je obmedzené na počet odoslaní formulárov a vykresľovaní dokumentov uvedených v obchodnej objednávke. AEM Forms zahŕňa využívanie funkcií knižnice médií softvéru AEM Assets.

AEM Forms Portal.

  • Funkcia AEM Sites, ktorá je súčasťou portálu AEM Forms Portal (až 2 inštancie AEM Sites), sa môže používať iba na vytváranie, správu, správu a doručovanie formulárov a dokumentov na webových stránkach, ako je vytvorenie a prispôsobenie webovej stránky súvisiace s vyhľadávaním, zobrazovaním, vyhľadávaním a spracovaním formulárov a dokumentov a pre vytváranie e-mailov, ktoré odkazujú späť na dokumenty dodané na webovej stránke.  Zákazník nesmie používať funkciu AEM Sites, ktorá je súčasťou portálu AEM Forms Portal, na publikovanie webového obsahu alebo spravovanie webových stránok, ktoré sa netýkajú spracovania formulárov alebo zobrazovania dokumentov.
  • Funkcia AEM Assets zahrnutá ako súčasť portálu AEM Forms Portal môže byť použitá pri zostavovaní formulárov, dokumentov a korešpondencie a súvisiacich webových stránok na portáli AEM Forms Portal, ale nesmie byť použitá na všeobecné ukladanie a správu aktív.
  • Ak zákazník skombinuje inštanciu AEM Sites a ďalšie možnosti riešenia AEM Forms na jednom počítači, táto kombinácia sa bude počítať ako použitie inštancie AEM Sites navyše k použitiu riešenia AEM Forms.

Rozšírenia nástroja Reader.Pre každý základný balíček AEM Forms s licenciou od zákazníka:

  • Zákazník môže používať rozšírenia nástroja Reader na maximálne 100 jedinečných dokumentov a nasadiť tieto dokumenty pre neobmedzený počet príjemcov.
  • Zákazník môže používať rozšírenia nástroja Reader na neobmedzený počet dokumentov, ak bol dokument vykreslený nástrojom PDF Forms Rendering Engine bezprostredne pred nasadením pre prijímateľa. V tomto scenári neobmedzeného používania nemusí byť rozšírený dokument nástroja Reader odoslaný na webovú lokalitu alebo inak nasadený pre viac ako jedného príjemcu bez toho, aby sa dokument opätovne vykresľoval pomocou nástroja PDF Forms Rendering Engine.

Písma.  Pre Písma označené ako „Licencované na tlač a vloženie ukážky“ tu: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html môže zákazník vložiť do dokumentov zákazníka kópie softvéru písma distribuovaného zákazníkovi na použitie s AEM Forms len na účely tlače a prezerania dokumentov.

AEM Forms Designer/Workbench.Kópie nástrojov AEM Forms Designer a AEM Forms Workbench smie používať zákazník len na počítači alebo notebooku v kombinácii s nástrojom AEM Forms.

Digitálne certifikáty. Akýkoľvek nákup, používanie alebo spoliehanie sa na digitálne certifikáty vydané certifikačnými orgánmi tretích strán v súvislosti s používaním AEM Forms zo strany zákazníka sa vykonáva výlučne na základe rozhodnutia, rizika a zodpovednosti zákazníka.

Adobe Acrobat Professional. Akýkoľvek produkt Adobe Acrobat Professional poskytnutý zákazníkovi v spojení s AEM Forms môže byť nainštalovaný iba v počítačoch, kde boli nainštalované AEM Forms a môže byť použitý len nepriamo do takej miery, aby generátor AEM Forms PDF Generator bol navrhnutý tak, aby programovo používal program Adobe Acrobat Professional, ako je opísané v dokumentácii.

2.  AEM Forms: Doplnky

AEM Forms Document Security. Každý príjemca je licencovaný na jedno nasadenie AEM. Zákazník nesmie zakázať ani zasahovať do elektronických upozornení alebo dialógových polí, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov alebo sledovania, ktoré sa zobrazujú v softvéri používanom na prezeranie elektronických súborov, ktoré boli spracované pomocou programu AEM Forms Document Security.

AEM Forms: Definície

Nasadenie AEM znamená nezávislú inštanciu autora alebo prepojené zoskupenie inštancií autorov s ľubovoľným počtom pripojených inštancií publikácie.

AEM Forms Porta znamená modul AEM Forms, ktorý umožňuje obmedzený prístup k funkciám AEM Sites a AEM Assets pre použitie v spojení s AEM Forms.  Do portálu AEM Forms Portal je zahrnutý primeraný počet používateľských licencií, ale akíkoľvek takíto používatelia majú povolenie používať AEM Sites a AEM Assets v rámci obmedzení portálu AEM Forms Portal a nie sú oprávnení na prístup ku všetkým funkciám AEM Sites a AEM Assets.

Inštancia autora znamená prostredie, do ktorého môžu používatelia vstúpiť a spravovať obsah webových stránok zákazníka.

Nasadiť znamená dodať alebo iným spôsobom priamo alebo nepriamo sprístupniť dokument jednému alebo viacerým osobám alebo subjektom vrátane príjemcov. Dokument, ktorý bol nasadený, bude považovaný za naďalej nasadený, až kým ho už nebude dostupný na distribúciu.

Inštancia Dispatcher znamená prostredie na ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo nástroj na vyvažovanie záťaže pre prostredie dynamického vytvárania webových stránok. Na ukladanie do vyrovnávacej pamäte funguje Dispatcher inštancia ako súčasť servera HTTP, ktorý ukladá čo najviac statického obsahu webových stránok a čo najmenej pristupuje k mechanizmu rozloženia webových stránok. V úlohe vyrovnávania zaťaženia distribuuje Dispatcher inštancia zaťaženie medzi rôznymi inštanciami v zoskupení.

Dokument znamená elektronický alebo vytlačený súbor, ktorý sa spracováva alebo generuje prostredníctvom AEM Forms vrátane dokumentov, ktoré obsahujú dátové polia, do ktorých môžu byť zapísané a uložené údaje.  Dokument sa bude považovať za „jedinečný“, pokiaľ nie je zhodnou kópiou nasadeného dokumentu alebo priamym prekladom nasadeného dokumentu alebo sa neodlišuje sa od iných nasadených dokumentov iba opravou typografických chýb alebo neobsahuje prispôsobenia informácií o príjemcoch pred nasadením (napr. meno, adresa, číslo účtu atď.) a podobné rozdiely, ktoré nemenia základný obchodný účel dokumentu.

Vykresľovanie dokumentov znamená vykreslenie dokumentu kombináciou šablóny a údajov, digitálne podpisovanie alebo overovanie dokumentu alebo konverzia dokumentu z jedného formátu do iného bez ohľadu na dĺžku alebo konečný formát dokumentu.

Odoslanie formulára znamená odosielanie údajov z ľubovoľného formulára akéhokoľvek typu vytvoreného nástrojom AEM Forms, ktoré vedie k odoslaniu údajov do databázy alebo iného úložiska bez ohľadu na umiestnenie. Kde formulár sa skladá z viacerých stránok alebo panelov, za odovzdanie formulára sa považuje jedno podanie formulára. Čiastočne vyplnené formuláre sa nepovažujú za podanie formulára: len podanie vyplneného formulára sa považuje za podanie formulára. Každý formulár v množine formulárov sa počíta ako individuálne podanie formulára.

Inštancia znamená jednu kópiu softvéru On-premise Software, ktorá bola inštancovaná a spustená vo virtuálnom počítači Java na jednom fyzickom počítači alebo virtuálnom prostredí. Každá inštancia môže byť označená buď ako inštancia autora, alebo ako inštancia publikácie, ale každá z nich sa bude počítať samostatne ako jedna inštancia.

Knižnica médií znamená nasledujúce funkcie, ktoré sú k dispozícii v AEM Assets na použitie na úrovni jednotlivých digitálnych aktív: ukladanie digitálnych aktív na podporu systému riadenia webového obsahu zákazníka; spravovanie vlastností metaúdajov na karte Základné vlastnosti; prístup k funkciám časovej osi (vrátane zobrazovania komentárov, správy verzií aktív, spúšťania pracovných postupov a zobrazovania aktivít); pridávanie komentárov pomocou ikony Annotate; riadenie statických prevedení a zdieľanie súborov Creative Cloud prostredníctvom odkazu na zdieľanie. Použitie akýchkoľvek iných funkcií AEM Assets vyžaduje úplnú licenciu AEM Assets.

PDF Forms Rendering Engine znamená serverovú komponentu AEM Forms, ktorá dynamicky vykresľuje a nasadzuje formulár vo formáte PDF na vypĺňanie, ukladanie a odosielanie.

Spracovacia inštancia je prostredie, v ktorom sa vykonávajú operácie spracovania po spustení, ktoré sa nevyskytujú v inštancii publikácie.

Reader Extensions znamená modul AEM Forms, ktorý pri použití na dokumente umožňuje zákazníkovi aktivovať ďalšie funkcie v programe Adobe Acrobat Reader.

Funkcie čítačky znamená:

(a)    niektoré technológie vložené do súborov PDF pomocou Adobe Forms, ktoré umožňujú funkcie v softvéri Adobe Acrobat Reader, ktorý by inak nebol k dispozícii (napr. možnosť uložiť dokumenty lokálne alebo pridať poznámky) a

(b)    metaúdaje (uložené v počítači alebo vložené v elektronickom súbore v podporovanom formáte), ktoré obsahujú alebo odkazujú na práva na prístup a používanie určené na uplatňovanie prostredníctvom Adobe Forms Rights Management priamo alebo prostredníctvom podporovaných softvérových aplikácií.

Inštancia publikácie znamená prostredie, ktoré sprístupňuje obsah cieľovému publiku zákazníka.

Príjemca znamená osobú, ktorej klient priamo alebo nepriamo nasadzuje dokumenty. Licencie príjemcu nesmie zdieľať alebo používať viac než jeden individuálny príjemca, ale môžu byť preradené:

(a)    keď bývalých príjemcov, ktorí ukončili svoje vzťahy so zákazníkom, nahradia noví príjemcovia alebo

(b)    na základe písomného súhlasu spoločnosti Adobe.

Používateľ má význam uvedený vo všeobecných zmluvných podmienkach, ale zahŕňa aj jednotlivcov, ktorí programovo pristupujú k produktom a službám (napríklad prostredníctvom použitia API) na akýkoľvek účel.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu