Opravy chýb v produkte Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Import

 • Súbory MXF z niektorých aplikácií a zariadení tretích strán sa v paneloch Projekt a Časová os zobrazujú so zmätočnými názvami.
 • Video MPEG-4 s audiom MPEG-1 sa prehráva tak, že audio znie len prvých pár sekúnd.
 • V súboroch VOB sa spúšťa len audio alebo sa donekonečna zobrazuje hlásenie Media Pending (Čaká sa na médiá).
 • Súbor FCP XML obsahujúci cesty UNC vyplní v dialógovom okne Locate Footage (Nájsť stopu) nesprávne cesty.
 • Uzavreté titulkové údaje v niektorých súborov sa v Premiere Pro nezobrazujú, ale v iných nástrojoch sú viditeľné.
 • Pri importe niektorých súborov FCP XML vznik sled klipov, ktoré sa prehrávajú v položke Monitor programu, ale nezobrazujú v položke Časová os.
 • Časový kód sa nezobrazuje správne v niektorých súboroch MXF z aplikácií tretích strán
 • Stopa MOD je pri importe orezaná.
 • Súbory RMF z produktu Canon C500 sa nedajú importovať.
 • Nerozbalené súbory Phantom Cine vyzerajú v nástroji Premiere Pro tmavšie ako v iných aplikáciách.

Rastúce súbory

 • Neprijateľné správanie pri obnovovaní a obaľovaní rastúceho súboru.
 • Niektoré rastúce súbory QuickTime sa neaktualizujú.
 • Pri používaní JKL na prehrávanie/posúvanie rastúceho súboru video niekedy zamrzne a reakčný čas je slabý.
 • Pravidelné prestoje trvajúce niekoľko sekúnd pri editácii rastúcich súborov.

Export a vykresľovanie

 • Zvukový šum v exportovanom súbore XDCAM HD 50 MXF.
 • Inteligentné vykresľovanie orezaného klipu XDCAM EX je skrátené.
 • Exportovaný súbor XAVC náhodne obsahuje nesprávny rám.
 • Funkcia Použiť náhľad nefunguje pri exporte z vlastnej sekvencie QuickTime ProRes.
 • Príležitostné varovanie Error compiling movie (Chyba pri kompilácii filmu) a zlyhanie pri inteligentnom vykresľovaní/exporte XDCAM HD 50.
 • Exportované klipy AVC-Intra nie sú rozpoznané v nástroji P2 Viewer Plus.
 • Sekvenčné klipy s odstránenými sekciami sa nevykresľujú inteligentne.
 • Manipulačný výber OMF sa zabudne pri opätovnom otvorení dialógového okna.
 • Prestoje pri exportovaní niektorých sekvencií ako projektu Premiere Pro.
 • Exportovaný audio klip s iXML má nesprávnu frekvenciu snímok.
 • Niektoré čisto zvukové exporty majú nesprávny časový kód.
 • Niektoré súbory AVC-Intra 100 sa neaktualizujú hladko, pri exporte vzniká chyba, konsolidácia a prekódovanie atď.
 • Prestoj pri radení sekvencie do frontu do Adobe Media Encoder, ak sa nachádza na druhom monitore a klip v sekvencii obsahuje efekt analógového oneskorenia (len Mac OS).

AAF

 • Exportovaný obsah súborov AAF nie je v niektorých aplikáciách tretích strán prepojený prostredníctvom dávkového importu.
 • Prechody typu Cross Dissolve sa odstránia, keď sa exportovaný súbor AAF importuje do nástroja Premiere Pro alebo do niektorých aplikácií tretích strán.
 • Zmeny rýchlosti vo videoklipoch sa odstránia pri exporte AAF.
 • Súbor AAF obsahujúci stereoklip v monostope sa pri otvorení v niektorých aplikáciách tretích strán ukáže ako dve monostopy.
 • Správanie exportu AAF s kompletnými súbormi je oveľa pomalšie než pri OMF.
 • V niektorých aplikáciách tretích strán sa všetky klipy v exporte AAF zobrazujú s názvom prvého klipu v stope A1 (len Mac OS).
 • Pri pokuse o export AAF s niektorými efektmi tretích strán dochádza k zlyhaniu [len Windows].
 • Pri importe exportu 5.1 do niektorých aplikácií tretích strán vo forme monoklipov sú názvy klipov nesprávne.
 • Súbory mono AIFF a WAV v sekvencii exportovanej prostredníctvom AAF sa v niektorých aplikáciách tretích strán automaticky neprepoja.

XML

 • Záznam 47,95-fps sa exportuje do FCP XML ako 47 fps.

EDL

 • Časový kód v exportovanom súbore EDL je pre niektoré súbory nesprávny.
 • V exportovanom súbore EDL sa namiesto snímok v časovom kóde používajú milisekundy.

Prehrávanie a prenos

 • Cross Dissolve sa prenáša ako progresívny, aj keď sekvencia je nastavená ako prekladaná.
 • V projekte s médiami Canon XG C300 sa vynechávajú snímky, ak súbor nebol istú dobu otvorený.
 • Súbory XAVC z niektorých zdrojov sa nedajú prehrať.
 • Keď sa na monitore HD zobrazí sekvencia z uzavretými titulkami 708 pomocou funkcie Prenos s použitím určitého hardvéru tretích strán, titulky sa nezobrazia.
 • Zmena offsetu videa nemá vplyv na vstupný/výstupný hardvér tretích strán.
 • Pomalé posúvanie vedie k snímkam mimo poradia.

Zvuk

 • Monoklipy sa prehrávajú do kanálov 1 a 2 po pretiahnutí myšou do adaptívnej stopy.
 • Audio striedavo mizne z klipu v sekvencii, ale existuje v hlavnom klipe.
 • Pri použití funkcie Audio Gain v hlavnom klipe dôjde k zlyhaniu.
 • Pri strihaní audioklipov s nástrojom Multiband Compressor aplikovaným pri prehrávaní dôjde k zlyhaniu.
 • Monoaudio posunuté na stredový kanál s posúvacím nástrojom 5.1 preniká do ľavého kanála.
 • Audio zo súborov 2K ProRes HQ sa nedá prehrávať.
 • Kanály stereoklipu sú stlmené na 3 dB, keď je rovnaký zdrojový kanál smerovaný na oba cieľové kanály v dialógovom okne Audiokanály.

Projekt

 • Nesprávne usporiadanie klipov pri zobrazovaní projektu v prehliadači médií.
 • Poradie usporiadania List View (Zobrazenie v zozname) v ikone projektového panelu sa neaktualizuje pri zmene usporiadania zobrazenia v zozname.
 • Otvorenie sekvencie z prehliadača médií bez toho, aby bola importovaná, umožňuje, aby panel Ovládacie prvky efektov aplikoval efekty na hlavné klipy.
 • Zlyhanie pri kopírovaní celej sekvencie za určitých okolností.
 • Príležitostné prestoje pri importovaní/otváraní projektu, ktorý obsahuje záznam XDCAM (len Mac OS).
 • Editovanie metaúdajov klipu v poliach Pripomienka, Klient a Dobré nekontaminuje projekt.
 • V zobrazení s ikonami použitie príkazu Cmd/Ctrl – pretiahnuť do koša v prípade klipov vedie len k duplikácii prázdneho koša.
 • Zlyhanie pri vykonávaní príkazu Zatvoriť iné panely s časovou osou, keď je otvorených viacero sekvencií len na čítanie/“zdrojový monitor“ (len Mac OS).
 • Pri presúvaní myšou sekvencie vnorenej v koši z prehliadača médií sa všetky položky zduplikujú.
 • Pri presunutí klipu obsahujúceho len video/len audio myšou zo sekvencie do panelu Projekt sa nič nestane.
 • Existujúci súbor CFA sa za istých podmienok zregeneruje v umiestnení zdieľanej vyrovnávacej pamäte médií.
 • V projekte s dvoma sekvenciami, kde bol na všetky klipy aplikovaný Warp Stabilizer, trvá ukladanie omnoho dlhšie. Aplikácia môže v tomto stave aj pomaly reagovať alebo celkovo vytvárať prestoje.
 • Dynamické médiá: pole Shot Name (Názov záberu) sa nedá použiť v zobrazení panelu Projekt vo forme zoznamu.
 • Časový kód sa nečíta/nezobrazuje správne pre súbory ProRes nasnímané hardvérom tretích strán.
 • Dopyt definujúci kôš vyhľadávania je poškodený po importe projektu z prehliadača médií.
 • Stlačením klávesu Escape v dialógovom okne o prepísaní projektu sa projekt prepíše.

Správca projektov a konsolidácia a prekódovanie

 • Súbory QuickTime s viacerými stereopármi vedú k nesprávnemu rozdeleniu audiokanálov v sekevncii.
 • Predvoľby prekódovania DNxHD nie sú k dispozícii pre 720p24/25/30.
 • V prípade použitia predvoľby prekódovania s aktivovanou možnosťou CC sa klip s uzavretými titulkami skopíruje bez upozornenia.
 • Prekódovanie A/V alebo klip typu „len audio“ s predvoľbami pre typ „len video“ vedie k prekódovaniu zvuku.
 • Predvoľby audio nedokážu prekódovať klipy typu A/V alebo „len video“ a na paneli Udalosti sa zobrazujú len nezhody pre veľkosť snímky.
 • Konsolidácia a prekódovanie s predvoľbou MPEG bez multiplexovania vedie k neznámej chybe.
 • Pri konsolidácii a prekódovaní nie je používateľ upozornený na offline materiál.
 • Ak nie sú zvolené všetky sekvencie, nepoužité klipy sa neskopírujú s deaktivovanou možnosťou Vylúčiť nepoužité klipy.
 • V prekódovanom projekte sa nachádza zdrojová sekvencia s viacerými kamerami, ktorá nie je v prekódovanej sekvencii.
 • Viaceré použitia toho istého klipu, pričom na jeden je aplikovaná možnosť Pohyb a možnosť Zhoda: Sekvencia, sú prekódované samostatne.
 • Ak sa prekódovaný projekt otvorí bez toho, aby sa najskôr zatvoril nástroj Premiere Pro, nevygenerujú sa žiadne vrcholové súbory.
 • V prípade prekrývajúcich sa podriadených klipov s aktivovanou možnosťou Obmedziť strihy na okraje podriadených klipov vedie k tomu, že každý podriadený klip sa prekóduje ako samostatný klip.
 • V správcovi projektov v zobrazení Sekvencia sa sekvencia uvádzajú mimo poradia a neexistuje spôsob ich usporiadania.
 • Keď je aktivovaná možnosť Obmedziť strihy na okraje podriadených klipov, v podriadených klipov sa zobrazujú nesprávne videosnímky pri otvorení zdrojového monitora po funkcii Konsolidácia a prekódovanie.
 • Prekódovaný projekt obsahuje odkaz na prekreslenie a nahradený klip, ale pôvodný klip nie je zahrnutý v priečinku Prekódované, keď je aktivovaná možnosť Vylúčiť nepoužité klipy.
 • Pri použití audia zo súboru A/V dochádza pri funkcii Konsolidácia a prekódovanie do MXF k prekódovaniu na A/V bez upozornenia.
 • Reverzné zmeny rýchlosti vedú ku klipu v prekódovanom projekte s nedostatočným médiom.

Vykreslenie a nahradenie

 • Funkcia vykreslenie a nahradenie na klipe interpretovanom ako 15-fps vedie k zamrznutiu snímky/čiernemu klipu v sekvencii.
 • Strih v bode nie je dodržaný pri použití funkcie Vykreslenie a nahradenie na médiu s reverznou rýchlosťou.
 • Vykreslený a nahradený zdrojový klip sa umiestni do koša Obnovený klip v novom projekte vytvorenom exportom možnosti Výber ako projekt Premiere.

Zlúčené klipy

 • Zlúčené klipy nemajú miniatúru v zobrazení zoznamu v paneli Projekt.

Podriadené klipy

 • Médium sa posunie na podriadený klip v zdrojovom monitore pri zmene z pevného na mäkký podriadený klip.
 • Krivka audia podriadeného klipu na zdrojovom monitore sa nezobrazí správne, ak dôjde k reverzii rýchlosti.

Editácia a sekvencia

 • Príležitostné niekoľkominútové prestoje pri otváraní titulov z projektu Panel.
 • Pri prilepení skopírovanej sekvencie sa za určitých okolností prilepí nesprávne audio.
 • Zlyhanie pri posúvaní audioklipu pri prehrávaní.
 • Niektoré referenčné filmy XDCAM QuickTime strácajú pri prehrávaní synchronizáciu zvuku.
 • Príležitostné prestoje pri kopírovaní audioklipov zmiešaných typov (napríklad stereo a mono).
 • Zamŕzanie pri presúvaní klipov hore a dole v stope počas prehrávania.
 • Keď je možnosť vnorenia nastavená na hodnotu „vložiť ako jednotlivé klipy“, klipové afekty sa stratia, ak sa do sekvencie myšou premiestni viacero sekvencií.
 • Šípkou nahor sa nedá prejsť na začiatok sekvencie.
 • Prestoj pri strihaní počas prehrávania.
 • Nesprávny stav vykreslenia žltej čiary v sekvencii XDCAM 422 HD 25i PAL so zodpovedajúcim obsahom.
 • Zlyhanie pri premiestnení klipu myšou vertikálne do inej stopy s použitím kolieska myši na posúvanie nahor/nadol.
 • Funkcia Priradiť snímku nevykoná správne priradenie spätne k hlavnému klipu z funkcie Podržanie snímky alebo segmentu podržania snímky.

Multikamera

 • Krivky sa nezobrazujú pre vnorenú zdrojovú sekvenciu s viacerými kamerami, ktorá obsahuje samostatné klipy z jedného zdroja a bola vytvorená s možnosťou Prepnúť audio.
 • Audio sa zasekáva pri pokuse prehrať klipy z viacerých kamier s 28 – 32 kanálmi audia zmapovanými na mono.
 • Zobrazenie s viacerými kamerami pri editácii a pri zastavení bliká.
 • Mriežka na výber viacerých kamier a zložená strana zobrazenia viacerých kamier sa nezhodujú, ak sa zmena rýchlosti aplikuje na klip zhotovený viacerými kamerami so zdrojovými klipmi, ktoré sa nezačínajú v čase nula.
 • Pri sploštení sekvencie z viacerých kamier zmizne nepriehľadná maska.
 • Monitor programu bliká pri strihaní v režime multikamery (zobrazenie strihu 2 a viac), keď sa zdrojové klipy nezačínajú v čase nule (len GPU).
 • Editácia sekvencie z viacerých kamier môže spôsobiť posun/sploštenie audiokrivky po bode editácie. Krivka sa potom správa zvláštne pri zväčšení/posúvaní časovej osi.

Značky

 • Značku v klipe so zmenou rýchlosti nemožno editovať opätovným stlačením skratky Pridať značku.
 • Zlyhanie pri posúvaní kolieskom myši v paneli Značky, keď sú značky sekvencie načítané a v poli Pripomienky prebieha editácia.
 • Funkcia Vymeniť klip nenačíta nový klip do panelu Značky, čo vedie k neurčitému stavu a neistote, kde sa uložili prípadné zmeny značiek.
 • Pri posúvaní viacerých značiek klipu/sekvencie je možné posunúť niektoré značky do pozícií pred začiatkom alebo za koncom klipu/sekvencie.

Efekty a prechody

 • Zlyhanie pri zmene smerovaného rozmazania pri prehrávaní (OpenCL).
 • Prestoj spôsobený úpravou parametra Cieľová hlasitosť nástroja Loudness Radar pri prehrávaní v slučke.
 • Zlyhanie pri vykresľovaní klipu s niektorými efektmi tretej strany.
 • Efekty úrovní a vyváženia farieb aplikované na záznam zo Sony F55 vyvolajú výnimku týkajúcu sa nízkej úrovne.
 • V niektorých editoroch tretích strán sa príležitostne zobrazí nesprávna snímka.
 • Jednotky parametra Cieľová hlasitosť nástroja Loudness Radar sú v nástroji Audio Track Mixer a v tipe k nástroju Časová os vždy označené ako LKFS bez ohľadu na nastavenie parametra Jednotka hlasitosti.
 • Zlyhanie pri vykresľovaní sekvencie obsahujúcej klip s dvomi aplikovanými efektmi, ktoré majú dočasné parametre.
 • Prestoj pri zatváraní projektu pri prehrávaní sekvencie, ktorá má aplikované niektoré zvukové efekty (len Mac).
 • Pri niektorých prechodoch tretích strán nie je možné zmeniť nastavenia po skopírovaní a prilepení prechodu.
 • Nástroj Warp Stabilizer vyprodukuje po vykreslení veľa čiernych snímok.

Maskovanie a zaznamenávanie stôp

 • Odznak „fx“ nezmení farbu po aplikovaní masky nepriehľadnosti.
 • Zlyhanie pri skupinovom výbere niekoľkých kontrolných bodov Bezier na masku efektu a následnom stlačení klávesu Ctrl a kliknutí na iný kontrolný bod masky.

GPU

 • Prehrávanie prekladaných sekvencií sa zadrháva, keď je aktivované GPU a video sa prehráva na druhom monitore pomocou funkcie Prenos.
 • Nesprávna interpretácia kanála alfa pri vykresľovaní s GPU.
 • Nesprávne zmiešavanie pixelov v nelineárnom farebnom režime pri vykresľovaní s GPU
 • Nesprávne okraje snímok pri lineárnych a nelineárnych kompozíciách s modifikovanou hodnotou Mierka/poloha [len GPU].

Používateľské rozhranie a pracovné plochy

 • Okno Nastavenia exportu sa v niektorých počítačoch mimoriadne dlho otvára – zdá sa, že aplikácia zamrzla (len Mac).
 • Monitor programu sa neresetuje pri editácii vlastností sekvencie HD na možnosť SD.
 • Audiokrivka mizne pri posúvaní sekvencie pomocou horúceho textu časového kódu.
 • Zadávanie príkazov na klávesnici rýchlo po sebe vedie k strate príkazov.
 • Ponuka sa automaticky neotvorí kliknutím na trojuholník zverejnenia v klávesových skratkách.
 • Dialógové okno klávesových skratiek si zachováva veľkosť, ale nie polohu, takže pri opätovnom otvorení môže siahať mimo obrazovku.
 • Panel s metaúdajmi bliká a používateľské rozhranie je spomalené pri sólovaní stopy v 16-kanálovej sekvencii.
 • Číslo poslednej snímky prekrýva rozbaľovací zoznam Vybrať úroveň priblíženia, keď sa klip myšou pretiahne do sekvencie.
 • Ak sa v dvoch alebo viacerých skupinách panelov otvorí viacero časových osí, skratkou Časové osi možno prepínať len medzi dvoma skupinami.

Interoperabilita

 • Zmeny nastavenia kompozície textovej šablóny následných efektov nie sú rozpoznané.
 • Extrémne pomalé vykresľovanie dynamicky prepojených kompozícií, keď sú otvorené následné efekty.

Výkon

 • Slabý výkon pri prehrávaní XDCAM HD.

 

 

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online