Funkcie na uľahčenie prístupu

Dokument alebo aplikácia sú ľahko prístupné, ak ich môžu používať osoby s postihnutím, napríklad telesne postihnutí, nevidiaci alebo slabozrakí. Funkcie na uľahčenie prístupu v aplikácii Acrobat Reader a v súboroch formátu PDF umožňujú osobám s postihnutím používať dokumenty PDF s aplikáciami na čítanie z obrazovky alebo zväčšenie zobrazenia a s tlačiarňami na tlač Braillovho písma, ale aj bez nich.

Z uľahčenia prístupu k súborom PDF môžu mať úžitok všetci užívatelia. Napríklad štruktúra dokumentu, ktorá umožňuje aplikácii na čítanie z obrazovky nahlas čítať zobrazený text, umožňuje aj to, aby mobilné zariadenie dokument preformátovalo a zobrazilo na malej obrazovke. Podobne prednastavené poradie polí v dostupnom formulári PDF pomáha všetkým užívateľom, nie iba užívateľom so zníženou pohyblivosťou, pri vypĺňaní formulára.

Nastavenie predvolieb uľahčenia prístupu

Aplikácia Acrobat Reader ponúka niekoľko predvolieb na uľahčenie čítania dokumentov PDF pre zrakovo alebo pohybovo postihnutých používateľov. Tieto predvoľby určujú spôsob zobrazovania dokumentov PDF na obrazovke a ich čítania aplikáciou na čítanie z obrazovky.

Väčšina predvolieb súvisiacich s uľahčením prístupu je k dispozícii prostredníctvom Sprievodcu nastavením prístupu, ktorý zobrazuje pokyny na nastavenie týchto predvolieb na obrazovke. Niektoré predvoľby, ktoré majú vplyv na uľahčenie prístupu, nie sú k dispozícii prostredníctvom Sprievodcu nastavením prístupu. Ide napríklad o predvoľby v kategóriách Čítanie, Formuláre a Multimédiá. Všetky predvoľby môžete nastaviť v dialógovom okne Predvoľby.

Názvy niektorých predvolieb zobrazené v Sprievodcovi nastavením prístupu sú odlišné od názvov rovnakých predvolieb v dialógovom okne Predvoľby.

Nastavenie predvolieb uľahčenia prístupu pomocou Sprievodcu nastavením prístupu

 1. Jedným z nasledujúcich spôsobov spustite Sprievodcu nastavením prístupu:

  • Vyberte možnosti Úpravy Uľahčenie prístupu Sprievodca nastavením.
  • (Len v systéme Windows) Aplikáciu Acrobat Reader spustite, keď je spustená aplikácia na čítanie obrazovky alebo lupa.
 2. Vyberte vhodnú voľbu pre svoj asistenčný softvér a zariadenie.
  V sprievodcovi sa zobrazujú len predvoľby, ktoré zodpovedajú vášmu asistenčnému softvéru a zariadeniam (na základe vybranej možnosti).

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak v akomkoľvek okamihu kliknete na tlačidlo Zrušiť, aplikácia Acrobat Reader použije predvolené nastavenia predvolieb nastavené sprievodcom (neodporúča sa).

Nastavenie predvolieb uľahčenia prístupu v dialógovom okne Predvoľby

Dialógové okno Predvoľby v aplikácii Acrobat Reader otvoríte výberom možností Úpravy > Predvoľby. Nastavte príslušné predvoľby pre svoj asistenčný softvér a zariadenie v rôznych paneloch v dialógovom okne Predvoľby.

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Uľahčenie prístupu

Predvoľby uľahčenia prístupu

 • Nahradiť farby dokumentu: Túto predvoľbu vyberte, ak chcete vybrať niektorú možnosť zo zoznamu kontrastných farebných kombinácií pre text a pozadie alebo chcete vytvoriť vlastnú.
Nahradiť farby dokumentu

 • Vždy použiť štýl rozloženia strany dokumentu: Zodpovedá možnosti Lokálna zmena štýlu usporiadania strán v Sprievodcovi nastavením prístupu.
 • Vždy použiť nastavenie zväčšenia: Zodpovedá možnosti Lokálne zmeniť zväčšenie dokumentu v Sprievodcovi nastavením prístupu.
 • Použiť štruktúru dokumentu na určenie poradia tabulátora, keď nie je poradie určené explicitne: Zlepší prechádzanie poľami formulára a odkazmi v dokumentoch, v ktorých nie je určené poradie tabulátora.
 • Vždy zobrazovať kurzor na výber z klávesnice: Túto možnosť vyberte pri používaní aplikácie na zväčšenie zobrazenia. Táto predvoľba zodpovedá možnosti Vždy zobrazovať kurzor pre výberSprievodcovi nastavením prístupu.
 • Vždy používať farbu výberu systému: Po výbere tejto možnosti sa predvolená farba výberu (modrá) nahradí farbou určenou systémom.
 • Zobraziť portfóliá v režime Súbory: Po výbere tejto možnosti sa v zozname zobrazia čiastkové súbory portfólia PDF a podrobnosti súborov. Režim Súbory umožňuje lepšie čítanie pre osoby s rôznymi druhmi postihnutia, ako sú napríklad telesne postihnutí, nevidiaci alebo slabozrakí.

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Dokumenty

 • Automaticky ukladať zmeny dokumentu do dočasného súboru každých: Keď sa zruší výber tejto predvoľby, vypne sa akcia automatického ukladania. Vždy, keď sa dokument PDF uloží, musí aplikácia na čítanie z obrazovky alebo na zväčšenie zobrazenia dokument znovu načítať. Táto predvoľba zodpovedá možnosti Vyradiť automatické ukladanie dokumentuSprievodcovi nastavením prístupu.
Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Dokumenty

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Formuláre

 • Farba zvýraznenia polí a Farba zvýraznenia povinných polí: Tieto predvoľby určujú, aké farby sa používajú na zvýraznenie vyplniteľných polí formulára. Zodpovedajú možnostiam Farba zvýraznenia poľaFarba zvýraznenia požadovaného poľaSprievodcovi nastavením prístupu.
 • Automaticky doplňovať: Povoľuje aplikácii Acrobat Reader automaticky ponúkať dokončenie niektorých položiek v poliach formulárov, aby vyplnenie týchto polí vyžadovalo menej stlačení klávesov. Táto predvoľba nezodpovedá žiadnej možnosti v Sprievodcovi nastavením prístupu.
Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Formuláre

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Multimédiá

 • Zobrazovať titulky, ak sú k dispozícii.
 • Prehrávať dabovaný zvuk, ak je k dispozícii.
 • Zobrazovať prídavné textové popisy, ak sú k dispozícii.
 • Zobrazovať zvukový popis (alebo video popis, alebo popisné video), ak je dostupný.

Tieto predvoľby nezodpovedajú žiadnym možnostiam v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Multimédiá

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Zobrazenie strán

 • Zväčšiť: Nastaví zväčšenie dokumentov na obrazovke a umožňuje slabozrakým používateľom ľahšie čítať preformátované dokumenty PDF. Táto predvoľba zodpovedá možnosti Lokálne zmeniť zväčšenie dokumentuSprievodcovi nastavením prístupu.
 • Vyhladiť text: Reguluje vyhladzovanie textu. Ak chcete vypnúť vyhladzovanie textu a zmeniť text na ostrejší a ľahšie čitateľný pri použití aplikácie na zväčšenie zobrazenia, vyberte Žiadne. Táto predvoľba zodpovedá možnosti Vypnúť vyhladzovanie textuSprievodcovi nastavením prístupu.
Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Zobrazenie strán

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Čítanie

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Čítanie

 • Poradie čítania: Určuje poradie čítania dokumentov. Voľby poradia čítania sú tiež v Sprievodcovi nastavením prístupu.
 • Odvodiť poradie čítania z dokumentu (odporúčané): Interpretuje poradie čítania netagovaných dokumentov pomocou prepracovanej metódy odvodenia štruktúry z analýzy rozloženia.
 • Poradie čítania zľava doprava, zhora dole: Sprostredkuje text podľa jeho umiestnenia na strane, pričom sa číta zľava doprava a potom zhora nadol. Táto metóda je rýchlejšia ako možnosť Odvodiť poradie čítania z dokumentu. Táto metóda analyzuje iba text; polia formulárov sa ignorujú a tabuľky sa nerozpoznajú ako tabuľky.
 • Použiť poradie čítania v nespracovanom tlačovom streame: Sprostredkuje text v poradí, v ktorom sa zaznamenal do tlačového streamu. Táto metóda je rýchlejšia ako možnosť Odvodiť poradie čítania z dokumentu. Táto metóda analyzuje iba text; polia formulárov sa ignorujú a tabuľky sa nerozpoznajú ako tabuľky.
 • Nahradiť poradie čítania v tagovaných dokumentoch: Použije poradie čítania určené v predvoľbách Čítanie namiesto poradia určeného štruktúrou tagov v dokumente. Túto predvoľbu použite len keď budete mať problémy v nesprávne tagovaných PDF. Táto predvoľba zodpovedá možnosti Nahradiť poradie čítania v tagovaných dokumentochSprievodcovi nastavením prístupu.
 • Strana alebo dokument Táto predvoľba určuje, aká časť dokumentu sa naraz pošle do aplikácie na čítanie z obrazovky.  Ak dokument PDF nie je tagovaný, aplikácia Reader ho zanalyzuje a pokúsi sa odvodiť jeho štruktúru a poradie čítania. V prípade dlhého dokumentu môže tento proces trvať dlho. Nastavte aplikáciu Reader tak, aby posielala len práve viditeľnú stranu, takže bude musieť naraz analyzovať len malú časť dokumentu. Toto rozhodnutie závisí od veľkosti a zložitosti dokumentu a od vlastností aplikácie na čítanie z obrazovky. Keď aplikácia Reader posiela informácie do aplikácie na čítanie z obrazovky, na zväčšenie zobrazenia na obrazovke alebo ďalšieho asistenčného softvéru, zapisuje informácie do vyrovnávacej pamäte, ktorú má asistenčný softvér priamo k dispozícii. Množstvo informácií, ktoré sa posielajú do tejto vyrovnávacej pamäte, môže mať vplyv na dĺžku trvania vykonávania úkonov v aplikácii Reader, ako otváranie dokumentu, prechod na ďalšiu stranu, zmena zobrazenia a vykonávanie príkazov.
  • Čítať len práve viditeľné strany: Táto možnosť je najlepšia pri používaní aplikácie na zväčšenie zobrazenia. Zvyšuje rýchlosť spracovania, pretože softvér nemusí spracovávať časti dokumentu, ktoré nie sú viditeľné. Keď aplikácia Reader posiela do vyrovnávacej pamäte len práve viditeľné strany PDF, asistenčná technológia má prístup len k týmto stranám. Nemôže prejsť na ďalšiu stranu, kým táto strana nie je viditeľná a kým aplikácia Reader nepošle informácie z nej do vyrovnávacej pamäte. Preto keď je vybratá táto možnosť, na prechádzanie zo strany na stranu v dokumente musíte použiť navigačné funkcie aplikácie Reader. Ak chcete, aby aplikácia Reader posielala asistenčnej technológii iba práve viditeľnú stranu, v predvoľbách nastavte položku Predvolené rozloženie strán na možnosť Jedna strana. Keďže aplikácia Reader posiela informácie o všetkých viditeľných stranách, asistenčná technológia dostáva okrem informácií o viditeľných stranách aj informácie o stranách, ktoré sú viditeľné iba čiastočne (napríklad spodná časť jednej strany a horná časť nasledujúcej strany). Ak používate iné nastavenie zobrazenia strany, než je Jedna strana, napríklad Priebežne, a potom zobrazíte nasledujúcu stranu, technológia nemôže správne sledovať, aká časť predchádzajúcej strany sa už prečítala nahlas. Pokyny týkajúce sa nastavenia predvoleného rozloženia strany na voľbu Jedna strana nájdete v časti Predvoľby zobrazenia dokumentov PDF. Táto voľba zodpovedá voľbe Čítať len práve viditeľné stranySprievodcovi nastavením prístupu.
  • Čítať celý dokument: Táto možnosť môže byť najlepšia, ak používate aplikáciu na čítanie z obrazovky s vlastnými navigačnými a vyhľadávacími nástrojmi, ktoré ovládate lepšie než nástroje v aplikácii Acrobat.
  • Pri veľkých dokumentoch čítať len práve viditeľné strany: Táto možnosť je vybratá predvolene a je najlepšia v prípade, že používate aplikáciu na čítanie z obrazovky v dlhých alebo zložitých dokumentoch PDF. Umožňuje, aby aplikácia Acrobat posielala malé dokumenty celé, ale pre veľké dokumenty sa vrátila k posielaniu po stranách. Táto predvoľba zodpovedá možnosti Pre veľké dokumenty čítať len práve viditeľné stranySprievodcovi nastavením prístupu.
 • Potvrdenie pred tagovaním dokumentov: Po výbere tejto položky môže používateľ potvrdiť možnosti, ktoré sa použijú, skôr než aplikácia Acrobat pripraví netagovaný dokument na čítanie. Tagovanie môže byť časovo náročný proces, hlavne pre väčšie dokumenty. Táto predvoľba zodpovedá možnosti Potvrdenie pred tagovaním dokumentovSprievodcovi nastavením prístupu.
 • Možnosti funkcie Čítať nahlas: Nastavenie predvolieb hlasitosti, rýchlosti a výšky hlasu, ktoré sa použijú pri čítaní nahlas. Môžete vybrať používanie predvoleného hlasu alebo ľubovoľného z hlasov poskytovaných operačným systémom. Ak chcete čítať bloky textu, môžete použiť aj šípku nahor a šípku nadol. Tieto predvoľby nezodpovedajú žiadnym možnostiam v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Klávesové skratky pre akcie myši

V aplikáciách Acrobat Reader a Acrobat sa používajú rovnaké klávesové skratky. Celý zoznam nájdete v časti Klávesové skratky v pomocníkovi k aplikácii Acrobat.

Použitie programu na čítanie z obrazovky alebo programu na zväčšenie zobrazenia

Pomocou Sprievodcu nastavením prístupu nastavte aplikáciu Acrobat Reader pre program na zväčšenie zobrazenia alebo pre program na čítanie z obrazovky.

 • Vyberte položku Úpravy > Uľahčenie prístupu > Sprievodca nastavením a potom vyberte želané možnosti na každej obrazovke Sprievodcu nastaveniami.

Používanie funkcie prevodu textu na reč Čítať nahlas

Čítať nahlas je funkcia prevodu textu na reč, ktorá je zabudovaná v aplikácii Acrobat Reader. Funkcia Čítať nahlas číta nahlas text v dokumente PDF vrátane textu v poznámkach a alternatívnych textových popisoch obrázkov a vyplniteľných polí. V tagovaných PDF sa obsah číta v poradí, v akom je uvedený v strome logickej štruktúry dokumentu. V netagovaných dokumentoch sa poradie čítania odhaduje, ak nie je určené v predvoľbách Čítanie.

Funkcia Čítať nahlas využíva dostupné hlasy nainštalované v systéme. Ak máte nainštalované hlasy SAPI 4 alebo SAPI 5 z aplikácie na prevod textu na reč alebo z jazykovej aplikácie, môžete ich vybrať na čítanie dokumentu PDF.

Ak chcete používať funkciu Čítať nahlas, v počítači musí byť nainštalovaná aplikácia Acrobat Reader a nástroj na prevod textu na reč. V aplikácii Acrobat Reader musí byť vybratý niektorý z nainštalovaných jazykov. Dokument musí byť zároveň prístupný, inak sa nebude dať prečítať vôbec alebo sa bude čítať v nesprávnom poradí.

Overenie nastavení v aplikácii Acrobat Reader:

 1. Výberom možností Úpravy Predvoľby prejdite do dialógového okna Predvoľby aplikácie Acrobat Reader.

 2. Na ľavom paneli vyberte položku Čítanie.

 3. Na pravom paneli zrušte výber položky Použiť predvolený hlas a z rozbaľovacej ponuky vyberte hlas, ktorý ste nainštalovali do počítača.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Funkcia čítania nahlas nie je aplikáciou na čítanie z obrazovky a niektoré operačné systémy ju nepodporujú.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Čítať nahlas

Ak chcete používať funkciu Čítať nahlas, musíte ju aktivovať. Funkciu čítania nahlas možno deaktivovať, čím sa uvoľnia systémové prostriedky a zvýši výkon ostatných operácií.

Vykonajte jeden z uvedených úkonov:

 • Vyberte možnosti Zobrazenie > Predčítať nahlas > Aktivovať čítanie nahlas.
 • Vyberte možnosti Zobrazenie > Predčítať nahlas > Deaktivovať čítanie nahlas.

Hlasité čítanie polí formulárov PDF

 1. Na paneli Čítanie v dialógovom okne Predvoľby v sekcii Voľby čítania nahlas vyberte voľbu Čítať polia formulárov.
 2. Vo formulári PDF stlačte tabulátor, aby ste vybrali prvé pole formulára.
 3. Vykonajte zadanie a výber podľa potreby a potom stlačením tabulátora prejdite do nasledujúceho poľa a tento postup opakujte, kým nevyplníte celý formulár. Aplikácia Acrobat prečíta stav vybratých začiarkavacích políčok a prepínacích tlačidiel.
  Poznámka:

  Funkcia Čítať nahlas nečíta klávesy, ktoré stlačíte. Ak chcete počuť, čo zadávate, použite aplikáciu na čítanie z obrazovky.

Preformátovanie textu v dokumente PDF

Súbor PDF môžete preformátovať, aby sa dočasne zobrazoval v jednom stĺpci na celú šírku tably dokumentu. Týmto preformátovaním zobrazenia sa uľahčí čítanie na mobilnom zariadení alebo čítanie zväčšeného textu na štandardnom monitore, pričom text možno čítať bez potreby horizontálneho posúvania.

 • Ak chcete preformátovať text, vyberte položku Zobrazenie > Zväčšenie > Preformátovať.

Pri preformátovanom zobrazení sa zvyčajne zobrazí len čitateľný text. Medzi texty, ktoré sa nepreformátujú, patria formuláre, poznámky, polia digitálnych podpisov a artefakty strán, ako sú čísla strán, hlavičky a päty. Strany, ktoré obsahujú čitateľný text, ako aj polia formulárov a digitálnych podpisov, sa nepreformátujú. Zvislý text sa preformátuje na vodorovný.

Poznámka:

Pri preformátovanom zobrazení sa dokument nedá ukladať, upravovať ani tlačiť.

O nástrojoch operačného systému na uľahčenie prístupu

Nástroje na uľahčenie prístupu v operačnom systéme Windows

Operačné systémy Windows 10, Windows 8 a Windows 7 obsahujú vstavané nástroje, ktoré poskytujú rozšírený alebo alternatívny prístup k informáciám na obrazovke počítača. Moderátor je odľahčená verzia aplikácie na čítanie z obrazovky. Lupa je nástroj na zväčšenie zobrazenia na monitore.

Začíname používať Moderátora v systéme Windows 10.

Nastavenie možností reči v systéme Windows 7.

Ďalšie informácie o nastaveniach Prevodu textu na reč v operačných systémoch Windows nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft, ktorá je venovaná zjednodušeniu ovládania.

Nástroje na uľahčenie prístupu v systéme macOS

Najnovšie verzie operačného systému macOS obsahujú vstavané nástroje, ktoré poskytujú rozšírený alebo alternatívny prístup k informáciám na obrazovke počítača. Ďalšie informácie o nástrojoch na uľahčenie prístupu v systéme macOS nájdete v Používateľskej príručke k systému macOS.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu