Pozrite si úplný zoznam produktov a období technickej podpory od spoločnosti Adobe, na ktoré sa vzťahuje politika životného cyklu podpory.

Podniková údržba a možnosti podpory

 • Základné programy podnikovej údržby a podpory

  Existujúce programy Platinová údržba a podpora, klasická Štandardná podpora a Prémiová údržba a podpora, poskytujú maximálne päť ročnú (odlišuje sa v závislosti na produkte, bežne od 3 do 5 rokov (pozrite si produktovú tabuľku)) produktovú podporu od dátumu všeobecnej dostupnosti produktu, počnúc vydaním produktovej verzie „.0“ („koreňové vydanie“). Platnosť podpory pre všetky produkty – lokalizované verzie, menšie inovácie, dodatočné operačné systémy, atď. – odvodené od koreňového vydania sa ukončí začatím platnosti podpory pre koreňové vydanie. To zahŕňa vydania s jednou alebo dvoma bodkami a konektorové produkty.

 • Rozšírená údržba a podpora

  Po skončení obdobia základnej podpory tento program poskytuje vašej organizácii ďalšie dva roky služieb Platinová údržba a podpora. Rozšírená údržba a podpora poskytuje organizácii cenný čas navyše, ktorý môžete potrebovať v rámci migrácie na najnovšie technológie od spoločnosti Adobe.

 • Klasická samoobslužná podpora

  Zákazníci môžu využiť túto možnosť na získanie ďalšieho roka podpory. Samoobslužný pomocník online im bude pomáhať s riešením otázok ohľadom produktu.

Plánujte dopredu: Spoločnosť Adobe môže pomôcť vašej spoločnosti určiť, čo potrebuje.

Ak vaša organizácia uvažuje o kúpe zmluvy Platinová údržba a podpora alebo chce pridať k svojej existujúcej zmluve jednu z nových možností podpory, informácie o produktoch, službách a dátumoch životného cyklu podpory získa jedným kliknutím alebo telefonátom.

 • Pozrite si tabuľku , ktorá zobrazuje zahrnuté produkty a ich rôzne obdobia podpory.
 • Kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Adobe, ktorý vám pomôže určiť najvhodnejší program podpory prispôsobený pre potreby vašej organizácie.
 • Ak neviete, kto je váš zástupca spoločnosti Adobe a chcete sa s ním rozprávať, zavolajte na číslo 888-649-2990.

1Poznámka k zmluve

Voliteľné programy ohlásené v rámci politiky životného cyklu podpory od spoločnosti Adobe sú dostupné už dnes, ale pre existujúcich zákazníkov začnú platiť od dátumu ďalšieho obnovenia zmluvy o údržbe a podpore. Ak sa podpora produktu blíži ku koncu svojho životného cyklu, spoločnosť Adobe to bude aj naďalej komunikovať minimálne 12 mesiacov vopred. Počas prechodného obdobia zostáva vaša zmluva(y) o údržbe a podpore v platnosti a bez zmeny.

Podrobnosti o ročnom poplatku za podporu musíte konzultovať so svojím zástupcom spoločnosti Adobe. Nepretržitá Platinová údržba a podpora je pre vás taktiež dostupné za nasledovných podmienok:

Obnovenie Keď sa obnovuje Platinová údržba a podpora pre akýkoľvek komerčný softvérový produkt od spoločnosti Adobe uvedený v produktovom zozname FLP spoločnosti Adobe, za predpokladu, že sa neskončila platnosť verzie daného produktu, ročný poplatok za podporu je, (i) pre počiatočné obdobie, ročný poplatok za podporu stanovený počas počiatočnej kúpy, (ii) pre prvé obnovenie v prípade obnovy, ročný poplatok za podporu stanovený počas počiatočnej kúpy zvýšený o tri percentá (3 %), (iii) pre druhé až štvrté obnovenie v prípade obnovy, ročný poplatok za podporu stanovený počas predchádzajúceho obnovenia zvýšený o o tri percentá (3 %), (iv) a pre štvrté a ďalšie obnovenie(a), menej ako 20 % z ceny softvéru uvedenej vo vtedy aktuálnom cenníku alebo ročný poplatok za podporu stanovený počas predchádzajúceho obnovenia zvýšený o platný index spotrebiteľských cien (CPI)* pre obdobie 12 mesiacov pred dátumom obnovenia.

Rozšírená podpora.Ak verzia programu licencovaného zákazníkom dosiahne koniec životnosti, ako je to definované v oddieli 1 e) vyššie, zákazník sa môže rozhodnúť, že si zakúpi rozšírenú podporu na maximálne obdobie dvoch (2) rokov od dátumu ukončenia životnosti za predpokladu, že rozšírená podpora je dostupná pre danú verziu programu. Informácie o programoch, ktoré dosiahli alebo čoskoro dosiahnu koniec životnosti, a o dátumoch dostupnosti rozšírenej podpory podľa verzie produktu, sú uverejnené na webovej lokalite spoločnosti Adobe www.adobe.com/sk/support. Ak sa zákazník rozhodne pre kúpu rozšírenej podpory, ročný poplatok za podporu pre prvý rok a/alebo obnovenie (druhý rok) sa zvýši o 25 % z ročného poplatku za podporu pre aktuálne obnovené obdobie, ako je popísané v oddieli b vyššie.

Ak sa obnoví rozšírená podpora, poplatok za obnovenie by bol rovný ročnému poplatku za podporu za predchádzajúci rok zvýšený o platný index spotrebiteľských cien (CPI)* pre obdobie 12 mesiacov pred dátumom obnovenia. Ak sa zákazník rozhodne aktualizovať na ďalšiu hlavnú verziu daného softvéru (napr. aktualizovať z verzie 4.0 na 5.0), ročný poplatok za podporu pre aktualizovanú verziu bude menej ako 20 % z ceny licencie takejto aktualizovanej verzie uvedenej vo vtedy aktuálnom cenníku, alebo rovný ročnému poplatku za podporu pre posledné obnovenie, ktoré nastalo pred obnovením v rámci rozšírenej podpory zvýšenej o platný index spotrebiteľských cien (CPI)* pre obdobie 12 mesiacov pred dátumom obnovenia.

* Hodnota CPI pre USA a Mexiko sa rovná tej, ktorá je uverejňuje Ministerstvo práce a Štatistický úrad v USA.Hodnotu CPI pre Kanadu uverejňuje banka Bank of Canada

Zrušenie.

 1. Na základe tejto zmluvy spoločnosť Adobe poskytne vyššie uvedené služby podpory na dobu jedného (1) roka počnúc („dátumom začatie“) („počiatočným obdobím“) služieb podpory. Táto zmluva sa bude automaticky obnovovať v rámci nasledujúcich období jedného (1) roka, kým jedna zo zúčastnených strán nedodá druhej strane písomnú žiadosť o zrušenie obnovenia aspoň tridsať (30) dní pred koncom aktuálneho obdobia. Ak ani jedna zo strán nedodá druhej strane písomnú žiadosť o zrušení obnovenia, spoločnosť Adobe odošle zákazníkovi faktúru s ročným poplatkom za podporu (ako sa uvádza nižšie). Ak sa zruší platnosť tejto zmluvy, zákazník môže podliehať ďalším poplatkom, kým sa znovu ustanovia služby podpory za nižšie uvedených podmienok.
 2. Spoločnosť Adobe môže zrušiť platnosť služieb podpory, keď: Zákazník nezaplatí za služby podpory; zákazník používa služby podpory na zneužívanie alebo podvod; zákazník poruší licenčné podmienky alebo vlastnícke práva. Ak spoločnosť Adobe zruší platnosť služieb podpory v dôsledku porušenia licenčných podmienok alebo vlastníckych práv, zákazník prestane okamžite používať daný softvér, odstráni softvér zo všetkých počítačových systémov, na ktorých je nainštalovaný a spoločnosti Adobe vráti všetky médiá obsahujúce softvér, ako aj príslušné materiály. Oddiely 2, 5, 7 a 8 platia aj po skončení alebo zrušení platnosti tejto zmluvy. Keď vyprší platnosť služieb podpory, zákazník môže naďalej používať softvér, ktorý obdržal na základe tejto zmluvy, pričom naďalej podlieha dodržiavaniu podmienok tejto zmluvy a/alebo príslušnej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Adobe.

2Poznámka k produktu

Nová politika životného cyklu podpory od spoločnosti Adobe neplatí pre všetky produkty od spoločnosti Adobe. Politika napríklad neplatí pre produkty od spoločnosti Adobe, pre ktoré spoločnosť Adobe už komunikovala dátum ukončenia podpory Adobe, a v závislosti na potrebách zákazníka môže spoločnosť Adobe v niektorých prípadoch uplatniť alternatívnu časovú os pre podporu, ani pre produkty, pre ktoré sa spoločnosť Adobe rozhodla použiť alternatívnu časovú os podpory podľa vlastného uváženia.