Politika životného cyklu podpory

Pozrite si úplný zoznam produktov a období technickej podpory od spoločnosti Adobe, na ktoré sa vzťahuje politika životného cyklu podpory.

Podniková údržba a možnosti podpory

 • Základné programy údržby a podpory programov pre podniky

  Existujúce programy Údržba a podpora, podpora Platinum starších verzií a Údržba a podpora Premium poskytujú maximálne päťročnú podporu k produktu (dĺžka závisí od produktu, zvyčajne ide o 3 až 5 rokov – pozri produktovú tabuľku) od dátumu všeobecnej dostupnosti produktu počnúc vydaním produktovej verzie .0 („vydanie koreňovej verzie“). Platnosť podpory pre všetky derivácie – lokalizované verzie, menšie inovácie, ďalšie operačné systémy a tak ďalej. – odvodené od koreňového vydania sa ukončí začatím platnosti podpory pre koreňové vydanie. To zahŕňa vydania s jednou alebo dvoma bodkami a konektorové produkty.

 • Rozšírená údržba a podpora

  Po skončení obdobia základnej podpory tento program poskytuje vašej organizácii dva roky služby Údržba a podpora navyše. Rozšírená údržba a podpora poskytuje organizácii cenný čas navyše potrebný pri prechode na najnovšiu technológiu Adobe.

 • Samoobslužná podpora starších verzií

  Zákazníci môžu využiť túto možnosť na získanie roka podpory navyše. Samoobslužný pomocník online im bude pomáhať s riešením otázok ohľadom produktu.

Plánujte dopredu: Spoločnosť Adobe môže pomôcť vašej spoločnosti určiť, čo potrebuje.

Ak vaša organizácia uvažuje o uzatvorení zmluvy o službe Údržba a podpora alebo chce k existujúcej zmluve o podpore pridať jednu z nových možností podpory, informácie o produktoch, službách a dátumoch životného cyklu podpory jednoducho získate jedným kliknutím myši alebo jedným telefonátom.

 • Pozrite si tabuľku , ktorá zobrazuje zahrnuté produkty a ich rôzne obdobia podpory.
 • Kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Adobe, ktorý vám pomôže vybrať najvhodnejší program podpory pre potreby vašej organizácie.
 • Ak neviete, kto je vaším zástupcom účtu Adobe a chcete sa s ním spojiť, zavolajte na číslo 888 649 2990.

1Poznámka k zmluve

Voliteľné programy politiky životného cyklu podpory Adobe sú už k dispozícii, ale pre existujúcich zákazníkov začnú platiť od dátumu ďalšieho obnovenia zmluvy o údržbe a podpore. Ak sa podpora produktu blíži ku koncu svojho životného cyklu, spoločnosť Adobe to bude aj naďalej komunikovať minimálne 12 mesiacov vopred. Počas prechodného obdobia zostáva vaša zmluva(y) o údržbe a podpore v platnosti a bez zmeny.

Podrobnosti o ročnom poplatku za podporu musíte konzultovať so svojím zástupcom účtu Adobe. Nepretržitú údržbu a podporu získate po splnení týchto podmienok:

Obnovenie. Pri obnovení služby Údržba a podpora pre akýkoľvek komerčný softvérový produkt Adobe uvedený v produktovom zozname spoločnosti Adobe, ak sa neskončila platnosť verzie daného produktu, ročný poplatok za podporu sa počíta takto: i) za počiatočné obdobie je ročný poplatok za podporu stanovený počas počiatočnej kúpy; ii) za prvé obnovenie sa v prípade obnovenia ročný poplatok za podporu stanovený počas počiatočnej kúpy zvyšuje o tri percentá (3 %); iii) za druhé až štvrté obnovenie sa v prípade obnovenia ročný poplatok za podporu stanovený počas predchádzajúceho obnovenia zvyšuje o tri percentá (3 %); iv) a za štvrté a ďalšie obnovenie(-a), menej ako 20 % z ceny softvéru uvedenej vo vtedy aktuálnom cenníku alebo ročný poplatok za podporu stanovený počas predchádzajúceho obnovenia sa zvyšuje o platný index spotrebiteľských cien (CPI)* na obdobie 12 mesiacov pred dátumom obnovenia.

Rozšírená podpora. Ak verzia programu licencovaného zákazníkom dosiahne koniec životnosti, ako je to definované v oddieli 1 e) vyššie, zákazník sa môže rozhodnúť, že si zakúpi rozšírenú podporu na maximálne obdobie dvoch (2) rokov od dátumu ukončenia životnosti za predpokladu, že rozšírená podpora je dostupná pre danú verziu programu. Informácie o programoch, ktoré dosiahli alebo čoskoro dosiahnu koniec životnosti, a o dátumoch dostupnosti rozšírenej podpory podľa verzie produktu, sú uverejnené na webovej lokalite spoločnosti Adobe www.adobe.com/sk/support. Ak sa zákazník rozhodne pre kúpu rozšírenej podpory, ročný poplatok za podporu na prvý rok a/alebo obnovenie (na druhý rok) sa zvýši o 25 % z ročného poplatku za podporu za aktuálne obnovené obdobie.

Ak sa obnoví rozšírená podpora, poplatok za obnovenie by bol rovný ročnému poplatku za podporu za predchádzajúci rok zvýšený o platný index spotrebiteľských cien (CPI)* pre obdobie 12 mesiacov pred dátumom obnovenia. Ak sa zákazník rozhodne prejsť na ďalšiu hlavnú verziu daného softvéru (napr. prejsť z verzie 4.0 na 5.0), ročný poplatok za podporu pre aktualizovanú verziu bude menej ako 20 % z ceny licencie takejto aktualizovanej verzie uvedenej vo vtedy aktuálnom cenníku, alebo rovný ročnému poplatku za podporu pre posledné obnovenie, ktoré nastalo pred obnovením v rámci rozšírenej podpory zvýšenej o platný index spotrebiteľských cien (CPI)* pre obdobie 12 mesiacov pred dátumom obnovenia.

* Hodnota CPI pre USA a Mexiko sa rovná tej, ktorá je uverejňuje Ministerstvo práce a Štatistický úrad v USA. Hodnotu CPI pre Kanadu uverejňuje banka Bank of Canada

Zrušenie.

 1. Na základe tejto zmluvy spoločnosť Adobe poskytne vyššie uvedené služby podpory na dobu jedného (1) roka počnúc („dátumom začatie“) („počiatočným obdobím“) služieb podpory. Táto zmluva sa bude automaticky obnovovať v rámci nasledujúcich období jedného (1) roka, kým jedna zo zúčastnených strán nedodá druhej strane písomnú žiadosť o zrušenie obnovenia aspoň tridsať (30) dní pred koncom aktuálneho obdobia. Ak ani jedna zo strán nedodá druhej strane písomnú žiadosť o zrušení obnovenia, spoločnosť Adobe odošle zákazníkovi faktúru s ročným poplatkom za podporu (ako sa uvádza nižšie). Ak sa zruší platnosť tejto zmluvy, zákazníkovi sa môžu účtovať ďalšie poplatky, kým sa znovu neustanovia služby podpory za nižšie uvedených podmienok.
 2. Spoločnosť Adobe môže zrušiť platnosť služieb podpory, keď: Zákazník nezaplatí za služby podpory; zákazník používa služby podpory na zneužívanie alebo podvod; zákazník poruší licenčné podmienky alebo vlastnícke práva. Ak spoločnosť Adobe zruší platnosť služieb podpory v dôsledku porušenia licenčných podmienok alebo vlastníckych práv, zákazník prestane okamžite používať daný softvér, odstráni softvér zo všetkých počítačových systémov, na ktorých je nainštalovaný a spoločnosti Adobe vráti všetky médiá obsahujúce softvér, ako aj príslušné materiály. Oddiely 2, 5, 7 a 8 platia aj po skončení alebo zrušení platnosti tejto zmluvy. Keď vyprší platnosť služieb podpory, zákazník môže naďalej používať softvér, ktorý obdržal na základe tejto zmluvy, pričom naďalej podlieha dodržiavaniu podmienok tejto zmluvy a/alebo príslušnej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Adobe.

2Poznámka k produktu

Nová politika podpory od spoločnosti Adobe neplatí pre všetky produkty Adobe. Táto politika sa napríklad nevzťahuje na produkty Adobe, pre ktoré spoločnosť Adobe už oznámila dátum ukončenia podpory Adobe. Okrem toho v závislosti od potrieb zákazníka môže spoločnosť Adobe v niektorých prípadoch uplatniť alternatívnu časovú os pre podporu, pričom táto politika sa nevzťahuje ani na produkty, pre ktoré sa spoločnosť Adobe rozhodla použiť alternatívnu časovú os podpory podľa vlastného uváženia.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?