14 Ağustos 2012. Adobe® Flash Player® 11.3 ve AIR® 3.3'e hoş geldiniz. Bu sürüm genel kararlılık, ses, video ve iOS uygulama geliştirme ile ilgili hata düzeltmeleri içermektedir.

Geçerli Çalışma Zamanı Yayın Sürümleri

 • Flash Player Masaüstü 11.3.300.271

Yeni Özellikler

 Yok

Güvenlik Geliştirmeleri

Bu sürüm, Güvenlik Bülteni APSB12-18 içinde listelenen güvenlik geliştirmelerini içermektedir

Çözülen Sorunlar

Yok

Bilinen Sorunlar

 • Flash içeriği yayınlanırken ses bozukluğu sorunları (3212648)

Flash Player 11.3 için geliştirme

Yeni Flash Player'ı kullanmak için Flex derleyicisine ek bir derleyici argümanı ileterek SWF 16 sürümünü hedeflemeniz gerekir: -swf-version=16. Talimatlar aşağıdadır.
Adobe Flex SDK kullanıyorsanız:

 • Flash Player 11.3 için yeni playerglobal.swc öğesini indirin
 • Flex 4.5 SDK tablosundan Flex 4.5.1 SDK'sını (4.5.1.21328) indirin.
 • Flash Builder'da yeni bir ActionScript projesi oluşturun: Dosya -> Yeni -> ActionScript projesi.
 • Projenin Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScript Derleyicisi'ni seçin.
 • Projenin Flex 21328 yapısını göstermesi için sağ üst köşedeki 'Flex SDK'lerini yapılandır' seçeneğini kullanın. Tamam'ı tıklatın.
 • Projenizi SWF 16 sürümünü hedefleyecek şekilde yapılandırın
 • 'Additional compiler arguments' girdisine şunu ekleyin: -swf-version=16. Böylelikle çıktısı alınan SWF'nin SWF 16 sürümünü hedeflediğinden emin olabilirsiniz. Derlemeyi Flash Builder'da değil, komut satırında gerçekleştirirseniz aynı derleyici argümanını eklemeniz gerekir.
 • Tarayıcınıza yeni Flash Player 11.3 derlemesini yüklediğinizden emin olun.

AIR 3.3 için geliştirme

AIR 3.3 ad alanında güncelleme
Yeni AIR 3.3 API'leri ve davranışına erişmek için uygulama tanımlayıcı dosyanızı 3.3 ad alanına güncellemeniz gerekir. Uygulamanız yeni AIR 3.3 API'lerini ve davranışını gerektirmiyorsa ad alanını güncellemeniz gerekli değildir. Ancak tüm kullanıcıların, yeni 3.3 özelliklerinden henüz yararlanmıyor olsa da AIR 3.3 ad alanını kullanmaya başlamasını öneririz. Ad alanını güncellemek için, xmlns özniteliğini uygulama tanımlayıcınızda şu şekilde değiştirin:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.3">

Özellik Kullanım Yönergeleri

Tam Ekran Klavye Girişi
Tuşlarla tam ekran modunu etkinleştirmek için, içeren HTML dosyasına yeni bir / tag parametresi eklenmelidir. Bu parametre varsayılan olarak false değerindedir, diğer bir deyişle tuşlarla tam ekrana izin vermez. Tuşlarla tam ekrana izin vermek için parametrenizde allowFullScreenInteractive değerini aşağıdaki gibi "true" olarak ayarlayın:

<object classid=”"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,18,0"
 width="600" height="400" id="fullScreen" align="middle">

  <param name=”allowFullScreenInteractive” value=”true” />
  <param name=”movie” value=”fullScreenInteractive.swf” />

  <embed src=”fullScreen.swf” allowFullScreen=”true” width=”600” height=”400” name=”fullScreen” align=”middle” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://get.adobe.com/flashplayer/” />

</object>

Aşağıda gösterildiği gibi mms.cfg dosyasında FullScreenInteractiveDisable = 1 şeklinde ayarlanarak bu özellik devre dışı bırakılabilir:

FullScreenInteractiveDisable=1 

İlgili ActionScript API'si:

flash.display.Stage.getAllowsFullScreenInteractive();
flash.display.StageDisplayState
flash.events.FullScreenEvent

Doku Akışı

Doku Akışı, Stage3D için yeni bir özelliktir ve Stage3D dahilinde öncelikle daha kaba, daha düşük kalitedeki dokuları yükleme ve ardından daha fazla veri kullanılabilir oldukça bunları aşamalı olarak geliştirme olanağı sağlar.

function createCubeTexture( size:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0):CubeTexture
function createTexture( width:int, height:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0 ):Texture;

createTexture ve createCubeTexture işlevlerine streamingLevels adlı isteğe bağlı bir parametre daha eklendi. Bu parametre 0 değilse, bu doku için akış etkinleştirilir. Maksimum değer 2D dokular için log2(maks.(genişlik, yükseklik)), küp eşleme dokuları için log2(boyut) şeklindedir. Daha büyük bir değer, ActionScript hata özel durumu ile doku oluşturmanın başarısız olmasına neden olur. Akışı etkinleştiren dokular, dokularda oluşturma için kullanılamaz ve optimizeForRenderToTexture bayrağı yok sayılır.

Akış için etkinleştirilen dokular %50 ek boyuta kadar bellek kullanımında olası bir koşula ve olası bir karşıya yükleme hızı koşuluna sahiptir. Bir doku tamamen yüklendikten sonra farklı içerikle yeniden yayınlanamaz. Bir doku yayınlanıyor olarak işaretleniyorsa, streamingLevels değeri ve üzerindeki tüm mip düzeyleri karşıya yüklendiğinde, dokunun tamamlandığı ve oluşturmaya hazır olduğu kabul edilir. Doku yüklemesi değişmez.

Örnek:

[Embed( source = "MipLevel9.jpg" )]
var MipLevel9:Class;
var context3D:Context3D;
var texture:Texture;

stage.stage3Ds[0].addEventListener(Event.CONTEXT3D_CREATE, createdHandler);
stage.stage3Ds[0].requestContext3D(Context3DRenderMode.AUTO);

function createdHandler(e:Event) {
      context3D = stage.stage3Ds[0].context3D;
      //set streaming levels to 9, a 1x1 mip level for a complete texture size of 512 (Mip level 0 =512, Mip level 9 = 1)
      texture = context3D.createTexture(512,512,Context3DTextureFormat.BGRA,false, 9);
      var mip9:Bitmap = new MipLevel9();
      texture.uploadFromBitmapData(mip9.bitmapData,9);
}


BitmapData.drawWithQuality
Geçmişte, BitmapData.draw kalitesini değiştirmek için sahne alanı kalitesinin değiştirilmesi gerekiyordu. BitmapData. drawWithQuality, vektör görüntü oluşturma kalitesini belirtmek üzere isteğe bağlı parametre ekleyen bir BitmapData.draw uzantısıdır.

function drawWithQuality(source: IBitmapDrawable, matrix:Matrix=null, colorTransform: ColorTransform =null, blendMode:String=null, clipRect:Rectangle=null, smoothing:Boolean=false, quality:String=null): void

Desteklenen kalite değerleri aşağıda verilmiştir:

 • StageQuality.LOW
 • StageQuality.MEDIUM
 • StageQuality.BEST
 • StageQuality.HIGH_8X8_LINEAR
 • StageQuality.HIGH_16X16
 • StageQuality.HIGH_16X16_LINEAR

BitmapData.encode


BitmapData.encode, bir BitmapData nesnesinin PNG, JPEG, ve JPEG XR biçimine yerel olarak sıkıştırılmasına olanak tanır. Bu, geliştiricilerin çalışma zamanı görüntü sıkıştırma işlemi için doğal hıza ulaşmasına olanak tanır (mobil aygıtlarda çok değerlidir).

function encode(rect:Rectangle,EncoderOptions :Object, byteArray: ByteArray = null): ByteArray;
Desteklenen EncoderOptions nesneleri aşağıda verilmiştir:

// compress bitmap data as a JPEG file
var bitmapData:BitmapData = new BitmapData(640,480,false,0x00FF00);
var byteArray:ByteArray = new ByteArray();
bitmapData.encode(new Rectangle(0,0,640,480), new JPEGCompressOptions(), byteArray);
// Display the bitmap we just encoded
var loader:Loader = new Loader();
loader.loadBytes(byteArray);
addChild(loader); 

Context3D.driverinfo içinde donanım hatası dizesi

Bu özellik, Stage3D içeriği donanımla hızlandırılamadığında Context3D.driverInfo içinde bilgi sağlar. Context3D.driverInfo, Stage3D'nin neden yazılıma geri döndüğü ile ilgili aşağıdaki dizelerden birini içerir.

 • Software Hw_disabled=userDisabled

Ayarlar Kullanıcı Arabirimi'ndeki donanım hızlandırma ayarı onay kutusu devre dışıdır ve Stage3D yazılım kullanılarak oluşturulur.

 • Software Hw_disabled=oldDriver

Donanım grafik sürücüsü bilinen bir sorun nedeniyle kara listeye alındı ve Stage3D, yazılım kullanılarak oluşturuluyor. Sürücü güncellenerek bu sorun düzeltilecek.

 • Software Hw_disabled=unavailable

Sürücünün kapasitesi veya genel olarak kara listeye alınması ya da donanım grafik başlatma işlemindeki herhangi bir hata nedeniyle donanım kullanılamaz ve Stage3D, yazılım kullanılarak oluşturulur.

 • Software Hw_disabled=explicit

İçerik requestContext3D aracılığıyla açıkça bir yazılım oluşturma ister ve Stage3D, yazılım kullanılarak oluşturulur


En Boy Oranı Geliştirmeleri

AIR 3.3 ile, belirtilen en boy oranını yok sayan çalışma zamanı ile ilgili sorun çözülmüştür. aspectRatio değeri ayarlanmış ve autoOrients değeri true ise sahne alanının yönü, cihaz döndürülerek yalnızca iki yön ile sınırlandırılır (en boy oranının değerine bağlı olarak, yatay-sol ve yatay sağ yönü ya da dikey ile dikey-baş aşağı yönü desteklenmelidir).

ANY adlı yeni bir StageAspectRatio sabiti eklenmiştir. StageAspectRatio.ANY, autoOrients değerinin true olarak ayarlandığı tüm aygıt yönlerinde otomatik Sahne Alanı yönlendirmesi sağlamak için kullanılabilir. Uygulama tanımlayıcısında aspectRatio mevcut olmadığında bu, varsayılan davranıştır.

AIR iOS için USB Hata Ayıklaması
İlk olarak, uygulamanın başlatılırken bir fdb bağlantısını dinlemesini sağlamak üzere uygulamayı fazladan bir -listen anahtarı ile paketleyin.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen (bağlantı noktası numarası isteğe bağlı) -provisioning-profile xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

Uygulama varsayılan olarak bağlantı noktası 7936 üzerinde dinler. Kullanıcı dilediği bağlantı noktasını belirtebilir.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen 16000 xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

2) Uygulama bir ipa olarak paketlendikten sonra uygulamayı yükleyip aygıtta başlatın.

3) SDK_LOCATION/lib/aot/idb dizininde bulunan idb ikili dosyasını -devices parametresi ile birlikte çalıştırın. DEVICE_HANDLES değerleriyle birlikte masaüstüne eklenen aygıtların listesi döndürülür.

idb -devices

4) Bu noktada, bazı masaüstü bağlantı noktalarının, bağlantı için dinleme yapan cihaz bağlantı noktasına iletilmesi gerekir.

idb -forward LOCAL_PORT REMOTE_PORT DEVICE_HANDLE

Bu LOCAL_PORT, masaüstünüzdeki bağlantı noktasını ifade eder. Dilediğiniz bir bağlantı noktası numarası olabilir, ancak 8000'den büyük olması tercih edilir.

REMORT_PORT, paketleme komutunda bahsettiğiniz bağlantı noktası numarasıdır. Paketleme sırasında herhangi bir bağlantı noktası numarasından bahsetmediyseniz, uygulamanız varsayılan olarak bağlantı noktası 7936 üzerinde dinleme yapar.

Cihazınızın DEVICE_HANDLE değeri, 3. Adımda elde edilen değerdir.

5) Şimdi aşağıdaki komutu kullanarak fdb'yi başlatın.

fdb -p LOCAL_PORT

6) fdb hata ayıklayıcısı başlatılır. Hata ayıklama oturumunu başlatmak için komut satırına ’r’ yazın.

Not : idb, bağlantı noktası iletmeyi durdurmak için kullanılabilen ’stopforward’ adlı başka bir parametre sunar. Ancak, bu parametre yalnızca fdb oturumu kurulmadığında çalışır.

idb -stopforward LOCAL_PORT

Şu anda Flash Builder üzerinde bu özellik desteklenmemektedir.

AIR iOS için Geliştirilmiş Arka Plan Davranışı
Arka plan desteği artık iOS'taki yerel uygulamalara daha fazla benzemektedir. AIR for iOS ile zaten sunulan temel çoklu görev ve arka plan ses desteğine ek olarak, uygulamalar artık konum güncellemelerini, arka planda ağ oluşturmayı ve işletim sisteminin bir arka plan uygulamasını askıya almak üzere olduğunu bildirmeyi desteklemektedir.
Bunun için, birkaç yeni Etiket ve bir Olay eklenmiştir. Arka planda konum güncellemelerini desteklemek için, AIR uygulama tanımlayıcısının iPhone etiketine aşağıdakileri ekleyin:

<iPhone>
<InfoAdditions>
<![CDATA[
<key>UIBackgroundModes</key>
<array>
<string>location</string>
</array>
]]>
</InfoAdditions>
</iPhone> 

Uygulamanız bu etiketi belirtip arka plana geçerse, oynatıcı 4 kare/saniye hızda çalışmaya devam eder. Ancak tüm ekran güncellemeleri (oluşturma çağrıları, OpenGL çağrıları) devre dışı bırakılır.
Uygulamanızın aynı anda ses üretmesi ve konum izlemesi gerekirse (örneğin, sesli yol tarifi veren bir navigasyon uygulaması), UIBackgroundModes anahtarı eşzamanlı olarak "konum" ve "ses" desteği verir.
iOS kısa arka plan görevlerini çalıştırmaya yönelik bir mekanizma sağlar. Ancak, iOS görevin yürütüleceğini değil, yalnızca kullanıcı adına iş üzerinde çalışmaya kısa bir süre daha devam edeceğini garanti eder. Bu tür arka plan görevlerinin uygulamayı çalıştırmaya devam edebileceği süre için bir üst sınır vardır.(yaklaşık 10 dakika)

Uygulama yazarı executeInBackground özelliğini TRUE/FALSE olarak belirtirse, bu değer seçilir ve uygulama buna uygun davranır. Şu anda uygulama arka plana geçtiğinde, uygulamanın askıya alınıp alınmadığına bakılmaksızın Deactivate Olayı tetiklenir. Uygulamaya daha belirli bilgiler vermek için, uygulama askıya alınmak üzere olduğunda uygulamaya Suspend olayı gönderilir ve uygun uygulama davranışı etkinleştirilir.
iOS'ta, pil ömrünü korumak amacıyla uygulama arka planda yürütülmeyi her seçtiğinde oynatıcının hızı azaltılır (4 kare/saniyeye).

Simulator Desteği
iOS'taki Simulator x86 özelliğinde olduğu için, ADT'ye bu amaçla iki yeni hedef eklenmiştir. Simulator için Paketleme özelliğinin yalnızca yorumlayıcı modunda desteklendiğini unutmayın.

Hedefler şunlardır:

1.) ipa-test-interpreter-simulator
2.) ipa-debug-interpreter-simulator

Uygulamanızı Simulator üzerinde test etmeye başlamak için Apple'dan bir geliştirici sertifikası almanıza (zaman alan bir işlemdir) veya bir AIR uygulaması geliştirmeye başlamadan önce sağlama dosyaları oluşturmanıza gerek yoktur. (Kullanıcı tarafından oluşturulabilecek bir p12 sertifikası yeterli olacaktır)

Uygulamayı simulator için paketlemek üzere aşağıdaki komutları yürütün.

Yorumlayıcı Hedefi

adt -package -target ipa-test-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

Hata Ayıklama Hedefi

adt -package -target ipa-debug-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

*Uygulamayı Simulator'a yüklemek için *

adt -installApp -platform ios -platformsdk (/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk gibi sdk yolu) -device ios-simulator -package Sample_ipa_name.ipa

*Uygulamayı Simulator'da başlatmak için *

adt -launchApp -platform ios -platformsdk (/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk gibi sdk yolu) -device ios-simulator -appid

Sample_ipa_name

Simulator üzerinde Yerel uzantıyı test etmek için extension.xml dosyasına yeni bir platform adı (iPhone-x86) eklenmiştir
Yerel uzantıyı paketlemeye yönelik tüm komutların aynı kalacağını, ancak XCode'dan gereken library.a dosyasının yalnızca Simulator için derlenmesi gerektiğini unutmayın

extension.xml dosyası şunun gibi görünür:

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/3.1">
<id>com.cnative.extensions</id>
<versionNumber>1</versionNumber>
<platforms>
<platform name="iPhone-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>library.a</nativeLibrary>
<initializer>TestNativeExtensionsInitializer </initializer>
<finalizer>TestNativeExtensionsFinalizer </finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Sistem Gereksinimleri

Geçerli Flash Player sistem gereksinimleri için şu adresi ziyaret edin: http://www.adobe.com/tr/products/flashplayer/systemreqs/

Geçerli AIR sistem gereksinimleri için şu adresi ziyaret edin: http://www.adobe.com/tr/products/air/systemreqs/

Flash Access sistem gereksinimleri için (istemci ve sunucu) http://www.adobe.com/tr/products/flashaccess/systemreqs/ adresini ziyaret edin.

Flash Player 11.3 şu minimum sistem gereksinimlerine sahiptir:

 

Windows®

Macintosh  

İşlemci

Netbook sınıfı aygıtlar için 2,33 GHz ya da daha hızlı x86 uyumlu işlemci veya Intel® Atom™ 1,6 GHz ya da daha hızlı işlemci

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz veya daha hızlı işlemci

İşletim Sistemi 

Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server® 2003 (32 bit), Windows Server® 2008 (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7® (32 bit ve 64 bit)

Mac OS® X 10.6 ve Mac OS X 10.7

Tarayıcı

Internet Explorer 7.0 ve üzeri, Mozilla Firefox 4.0 ve üzeri, Google Chrome, Safari 5.0 ve üzeri, Opera 11

Safari 5.0 ve üzeri, Mozilla Firefox 4.0 ve üzeri, Google Chrome, Opera 11

Bellek

128 MB RAM (netbook sınıfı aygıtlar için 1 GB RAM önerilir), 128 MB grafik belleği

256 MB RAM, 128 MB grafik belleği

AIR 3.3 aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerine sahiptir:

 

Windows®

Macintosh  

AndroidTM

iOS

İşlemci / Aygıt Donanımı

Netbook sınıfı aygıtlar için 2,33 GHz ya da daha hızlı x86 uyumlu işlemci veya Intel Atom™ 1,6 GHz ya da daha hızlı işlemci

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz veya daha hızlı işlemci

Vektör FPU'suna sahip ARMv7 işlemci, Minimum 550 MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 ve AAC H/W Kod çözücüler

iPod touch (3. nesil) 32 GB ve 64 GB modeli, iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

İşletim Sistemi 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate veya Enterprise (64 bit sürümleri de dahildir) (Service Pack 2 ile) veya Windows 7

Mac OS® X 10.6 ve 10.7

AndroidTM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 ve 4.0

iOS 4.2 ve üstü

RAM

512 MB RAM (1 GB önerilir)

512 MB RAM (1 GB önerilir)

256 MB RAM 

 -

Sorunları Bildirme

Hata mı buldunuz? Lütfen Flash Player ve Adobe AIR hata veritabanına bir hata gönderin.

Flash Player ve AIR, H.264 videonun kodunu çözmek veya bu videoyu oynatmak için grafik donanımınızı kullanabilir. Yalnızca sizin özel grafik donanımınız ve sürücünüzle yeniden oluşturulabilen video sorunları olabilir. Videolarla ilgili bir sorun bildirirken işletim sisteminizin ve tarayıcınızın bilgileriyle birlikte grafik donanımınızın ve sürücünüzün bilgilerini vermeniz önemlidir. Böylece sorunları yeniden oluşturup araştırabiliriz. Lütfen bu bilgileri Video Oynatma Sorunlarını Bildirme Talimatları'nda açıklanan şekilde eklediğinizden emin olun. Not: Aldığımız e-postaların sayısının fazla olması nedeniyle, her talebe karşılık veremiyoruz.

Adobe® Flash Player® ve AIR® uygulamalarını kullandığınız ve geri bildirim göndermek üzere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!

 

Çalışma Zamanı Sürümü Geçmişi

Yayınlanma Tarihi

Çalışma Zamanı Sürümleri

Yeni Özellikler

Güvenlik Geliştirmeleri

Çözülen Sorunlar

21 Haziran 2012
Yalnızca Flash Player 11.3.300.262 Windows eklentisi
Yok Yok Kullanıcılar Windows üzerinde Firefox ile Flash içeriğini görüntülerken kilitlenme yaşıyor (3211153)

8 Haziran 2012

Flash Player Masaüstü 11.3.300.257
AIR Masaüstü 3.3.0.3650
AIR Android 3.3.0.3650
AIR SDK 3.3.0.3650

Masaüstü:
Flash Player için tam ekran klavye girişi
NetStream aracılığıyla ses akışı oluşturmaya yönelik düşük gecikme süresi ses desteği
Ses API'si için düşük gecikme süresi ses desteği
Firefox için korumalı mod (Yalnızca Windows®)
Doku akışı
Mac için Arka Planda Güncelleyici
Framelabel olayları
Bitmapdata.drawwithQuality
BitmapData.encode
ReleaseOutside olayı
Çalışma zamanı sınıfları iç gözlemi
Geliştirilmiş Apple MacOS App Store Desteği

AIR Mobil:
Windows®'ta iOS için Platform SDK desteği
AndroidTM 4.0 aygıtları için Ekran Kalemi Desteği
AIR iOS için USB Hata Ayıklaması
AIR iOS için Geliştirilmiş Arka Plan Davranışı
iOS için Benzetici Desteği
En Boy Oranı Geliştirmeleri

APSB-14

[Masaüstü için Stage 3D] Starling içeriği yanlış konumda oluşturuluyor (3153467)
GPU oluşturma modu kullanılırken iOS oluşturma işlemi bazı uygulamalarda donuyor (3124838)
rendermode=gpu içinde kenar yumuşatma kalitesi ayarlarına uyulmuyor (3124862)
[Stage3D] Mac üzerinde Intel HD 3000 ile makas dikdörtgeni doğru ayarlanmıyor (2959500)
Windows 7'deki Chrome tarayıcısında Mouselock kullanıldığında, x/y hareketi göreli değerler yerine mutlak değerler döndürüyor (3152175)
Bir tarayıcıda birden fazla Flash örneği açıldığında ses gecikme sorunu (3084306)
Video oynatma sırasında oluşan yeşil ekran sorunu (3050372)

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi