Installatieproblemen met logboekbestanden oplossen | CS

De installatieprogramma's van Adobe Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements en Premiere Elements registreren hun acties in logboeken. Met deze logboeken kan worden nagegaan of bepaalde fouten tijdens een installatie zijn opgetreden. Bij een installatie op de achtergrond is het logboekbestand de enige locatie waar foutmeldingen worden vastgelegd.

 • Als u problemen met Creative Suite, Photoshop Elements of Premiere Elements wilt oplossen die zich voordoen nadat u op Installeren hebt geklikt, raadpleegt u Het installatielogbestand van het product analyseren.
 • Als u problemen met Creative Suite, Photoshop Elements of Premiere Elements wilt oplossen die zich voordoen voordat u op Installeren in de gebruikersinterface van het installatieprogramma klikt, raadpleegt u Het PDapp-logboek analyseren.

Hebt u Creative Cloud?

Voor informatie over het gebruik van Creative Cloud-installatielogbestanden om problemen op te lossen raadpleegt u Installatieproblemen met logboekbestanden oplossen | CC.

Het installatielogbestand van het product analyseren

Als u problemen oplost die zijn opgetreden nadat u op Installeren hebt geklikt, analyseert u het hoofdinstallatielogbestand.

Analyse van het hoofdlogboek van de installatie bestaat uit drie hoofdstappen. Doorloop elke stap in de juiste volgorde totdat u uw installatiefouten hebt gevonden.

 1. Navigeer naar de logboeken in een van de volgende mappen:

  • Windows 32 bits: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64 bits: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  De naam van het logboek bevat de productnaam en de installatiedatum, gevolgd door '.log.gz.' De extensie .gz geeft een gecomprimeerde indeling aan.

 2. Gebruik een decompressieprogramma zoals WinRAR of StuffIt om het GZ-bestand uit te pakken. Na het uitpakken is het logboek een bestand met tekst zonder opmaak.

 3. Open het logbestand via WordPad (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  Opmerking:

  Logbestanden worden standaard in Console op Mac OS geopend. Selecteer alle tekst door op Command+A te drukken, en kopieer en plak de tekst vervolgens naar een teksteditor voordat u verdergaat.

 4. Blader naar onderen in het logboek. Zoek in het gedeelte --- Samenvatting --- naar regels die beginnen met ERROR: of FATAL: en die op een fout bij het installatieproces wijzen.

  Belangrijk: sommige vermeldingen die met ERROR of FATAL beginnen, zijn foutberichten waarop geen actie hoeft te worden ondernomen. Sommige ERROR- en FATAL-berichten geven alleen aan in welke component iets is fout gegaan en niet wat de oorzaak van de fout was. Zie 'Informatieve FOUT- en FATAL-vermeldingen' onder 'Geavanceerde fouten analyseren' hieronder.

  Er kunnen meerdere fouten zijn. Foutberichten zien er als volgt uit:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand

  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5

 5. Doorzoek Adobe Support voor een oplossing voor elk foutbericht. Neem bij het zoeken geen paden en computerspecifieke informatie op in de zoekreeksen. Voor de bovenstaande fouten zou u bijvoorbeeld zoeken op 'Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand' en 'Unable to create directory'.

  Raadpleeg Installatie- of opstartfoutlogboeken | CS6, CS5.5, CS5 voor een lijst met fouten die kunnen voorkomen in uw installatie- of startlogboeken.

Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements en Acrobat kunnen de Windows Installer-service gebruiken. Foutcodes die door deze service worden gegenereerd, worden niet weergegeven in het samenvattingsgedeelte van het logbestand.

Opmerking:

De fout wordt vóór de zoekterm weergegeven met de volgende indeling: Fout 1234.

 1. Open WordPad en zoek in het logbestand naar Return value 3.

 2. Doorzoek Adobe Support voor mogelijke oplossingen voor aangetroffen fouten. Laat bestands- of registerpaden weg uit de zoekopdracht.

 3. Herhaal de zoekactie tot u het eind van het logboek hebt bereikt.
 4. Ga naar het gedeelte Samenvatting van het logboek en zoek naar de volgende vermeldingen. Als u een of meer van de volgende vermeldingen vindt, raadpleegt u Microsoft Visual Studio-runtimes installeren niet in CS5, CS5.5 voor Windows voor een oplossing.

  • ERROR: - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • ERROR: - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR: - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed 
  • ERROR: - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed 
  • ERROR: - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed 
  • ERROR: - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR: - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed

De meeste fouten worden door het installatieprogramma van Creative Suite, Photoshop Elements of Premiere Elements gerapporteerd in het gedeelte Samenvatting van het installatielogbestand. Als het samenvattingsgedeelte geen fouten bevat, heeft de laatste component die kon worden geïnstalleerd, de installatiefout veroorzaakt. 

Fouten die niet gegenereerd zijn door de Return value 3-foutcodes, duiden er ook op dat de laatste mislukte component de installatiefout heeft veroorzaakt. Bij het oplossen van geavanceerde fouten moet u soms bepalen welke stappen vereist zijn als er geen foutbericht is gegenereerd.  

Componentinstallaties beginnen met:

Installer Operation: <Naam component> *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Componentinstallaties eindigen met:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: # =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Volg de instructies hieronder om de laatste component te vinden waarvan de installatie is mislukt.

Belangrijk: zoek in het logboek niet naar mogelijkheden met de status: #. Soms zijn er ook 'status: #'-vermeldingen die de installatie niet verhinderden. Alleen de componentinstallatie die als laatste is mislukt, heeft ervoor gezorgd dat de installatie mislukte.

 1. Blader naar beneden in het installatielogbestand.
 2. Blader langzaam omhoog vanaf het gedeelte Samenvatting van het logbestand. 
 3. Zoek naar een logvermelding met een status: #, waarbij het hekje niet gelijk is aan 0.  De regel ziet er ongeveer zo uit:

  *=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

  Opmerking:
  deze vermelding geeft het einde aan van een componentinstallatie die is afgesloten met fouten. 4. Als u de laatste mislukte component hebt gevonden, scrolt u naar het begin van de componentinstallatie.  

 5. Bekijk elke logvermelding tussen de eerste en laatste regel van de componentinstallatie en kijk of er foutberichten voorkomen.

 6. Doorzoek Adobe Support voor mogelijke oplossingen voor fouten in dit deel van het logbestand.

  Opmerking:

  Als er geen foutberichten worden aangegeven, lost u problemen op voor het onderdeel waarnaar wordt verwezen. Gebruik het logboek om te zien welk type acties zijn uitgevoerd door de componentinstallatie en om te bepalen welke stappen u moet uitvoeren om problemen op te lossen. Raadpleeg AIR-component mislukt bij installatie van Creative Suite 5-producten.

Voor het oplossen van problemen met het mislukte onderdeel moet u eerst bepalen wat het onderdeel probeert te installeren en vervolgens component-specifieke problemen oplossen. Als het installatieprogramma bijvoorbeeld probeerde een lettertypepakket te installeren maar u tussen de eerste en laatste logboekvermeldingen voor de component geen foutberichten hebt gevonden, los dan problemen met lettertypen op. Zo kunt u een lettertype verwijderen en installeren, machtigingen controleren voor de lettertypenmap en hulpprogramma's voor lettertypebeheer uitschakelen.

Informatieve ERROR- en FATAL-vermeldingen

De volgende vermeldingen voor Windows-gebruikers geven aan dat 64-bits componenten niet kunnen worden geïnstalleerd en op een 32-bits systeem kunnen worden genegeerd:

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine. 

De volgende vermeldingen geven aan dat een installatiecomponent is mislukt, maar geven de oorzaak van de fout niet aan. U kunt vermeldingen als de volgende negeren:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CS5: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CS5 Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

Het PDapp-logbestand analyseren

Als u problemen oplost die zijn opgetreden voor u op Installeren hebt geklikt, analyseert u het PDapp-logbestand.

 1. Navigeer naar het PDapp.log-bestand in een van de volgende mappen:

  Opmerking: de volgende mappen zijn standaard verborgen. Gebruik indien nodig Mapopties (Windows) of de Option-toets (Mac OS) om verborgen mappen weer te geven. Raadpleeg Verborgen bestanden en mappen weergeven in Windows 10 en eerder of Kan de bestanden in de gebruikersbibliotheek niet zien op Mac OS 10.7 en later voor meer informatie.

  • Windows XP: \Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Local Settings\Temp
  • Windows 10/8.1/Vista/7: \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/[gebruikersnaam]/Library/Logs
 2. Open PDapp.log in een teksteditor zoals WordPad (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  In PDapp.log worden installatiepogingen opeenvolgend vastgelegd. Elke regel in het logboek begint met een datum- en tijdstempel, waarmee wordt aangegeven wanneer de installatiepoging heeft plaatsgevonden. Elke poging wordt voorafgegaan door een versienummer.

  Analyseer alleen de meest recente poging. Als u niet kunt zien welke poging het recentst is, verwijdert u PDapp.log en voert u het installatieprogramma opnieuw uit.
   

 3. Zoek in de recentste installatiepoging naar regels met [ERROR] of [FATAL]. Bijvoorbeeld:


  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CS5 PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Doorzoek Adobe Support voor een oplossing voor elk foutbericht. Verwijder paden en computerspecifieke informatie uit zoekreeksen. Voor de voorgaande fouten zou u bijvoorbeeld zoeken op “DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload” en “PIM - Error could not create PIM Common Folder Path.”

Nog steeds hulp nodig?

Vindt u geen oplossing voor de fout nadat u de pagina Adobe Support hebt doorzocht, neem dan contact op met Adobe Support.

U kunt ook de Adobe-productforums raadplegen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account