De afstand tussen tekens wijzigen in CJK-tekst

Spatiëring voor spaties van halve breedte tussen Romeinse woorden aanpassen

 1. Selecteer een tekstbereik met de tool Tekst  en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u meer ruimte wilt invoegen tussen geselecteerde woorden, drukt u op Alt+Ctrl+\ (Windows) of Option+Command+\ (Mac OS).

  • Als u ruimte tussen geselecteerde woorden wilt verwijderen, drukt u op Alt+Ctrl+Backspace (Windows) of Option+Command+Delete (Mac OS).

  • Als u de spatiëring in stappen van 5 aan wilt passen, houdt u Shift ingedrukt als u op de sneltoets drukt.

Tekentsume in CJK-compositie aanpassen

Wanneer u tsume toepast op tekens, wordt de ruimte rondom de tekens proportioneel gecomprimeerd. De verticale en horizontale schaling van de tekens blijft echter ongewijzigd.

Voor tsume (links) en na tsume (rechts)

 1. Selecteer de tekst waarop u tsume wilt toepassen.
 2. Typ het percentage bij Tsume  in het deelvenster Teken of in het regelpaneel.
Opmerking:

U kunt ook controleren welke tsume of tekstspatiëring is toegepast voor elk teken door de betreffende tekst te markeren.

Rasterspatiëring gebruiken om de tekenafstand aan te passen

U kunt de aki tussen tekens comprimeren door de tsume voor het kaderraster zelf op te geven en de tekstspatiëring voor geplaatste tekst aan te passen. Dit is een vorm van tekencompressie die gebruikmaakt van de functie Tekstspatiëring aanpassen met CJK-raster in het menu van het deelvenster Teken of in het regelpaneel (ook wel rasterspatiëring genoemd).

Sommige tekens in CJK-lettertypen zijn kleiner dan het em-vak. Dit resulteert in een grote aki tussen tekens wanneer deze op het kaderraster worden geplaatst. Het is handig om tsume op deze manier in te stellen voor het raster zelf, omdat mojikumi dan mogelijk wordt en tekens op de juiste wijze worden uitgelijnd op het raster. Deze instelling kan ook worden opgeslagen als een rasteropmaak.

De standaardwaarde van Teken Aki in het dialoogvenster Instellingen kaderraster is ''0''. In geautomatiseerde typografie wordt deze tekstspatiëring ''Bèta'' genoemd. Wanneer u een negatieve waarde voor mojikumi instelt, overlapt het rechterraster het linkerraster in overeenstemming met de ingestelde waarde. Op het raster ingevoerde tekens worden uitgelijnd op basis van het midden van elk raster, zodat de spatiëring voor elk teken wordt gecomprimeerd. En afhankelijk van de mojikumi-instellingen, worden tekenvormen die zijn aangepast tot minder dan de maximale breedte gewijzigd op basis van de waardeverhouding van Regelafstand tsume. Wanneer Mojikumi bijvoorbeeld is ingesteld op halve spatiëring voor yakumono, zoals haakjes, door Teken Aki in het raster in te stellen op -1H, wordt yakumono gecomprimeerd naar de helft van -1H, met als resultaat dus -0,5H. Omdat de tekenafstand op basis van tekstspatiëring in dit raster echter niet wordt toegepast op Romeinse tekst, wordt de tekenafstand voor Romeinse tekst niet gecomprimeerd in overeenstemming met de tekstspatiëring. En omdat deze tekstspatiëringswaarde op het raster zelf wordt toegepast, wordt deze bovendien behandeld als een absolute waarde. Daarom blijft de tekstspatiëringswaarde ongewijzigd, ook als de tekengrootte van de tekst wordt gewijzigd.

Deze functie is standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u Tekstspatiëring aanpassen met CJK-raster in het menu van het deelvenster Teken of het regelpaneel en schakelt u het vakje links van de itemnaam uit.

Tekstspatiëring aanpassen met gebruik van Grid jidori

U kunt tekst voor opgegeven rastertekens uitvullen door Grid jidori in te stellen. Als u bijvoorbeeld drie ingevoerde tekens selecteert en jidori instelt op 5, worden de drie tekens gelijkmatig verspreid over het raster voor vijf tekenruimten.

 1. Selecteer een tekenbereik.
 2. Typ bij Grid jidori in het regelpaneel of in het deelvenster Teken een waarde in het tekstvak of selecteer een waarde in het pop-upmenu.
Opmerking:

Gebruik de functie Grid jidori in het kaderraster. Deze functioneert mogelijk niet goed in een tekstkader.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account