Spatiëring en reeksspatiëring

Over spatiëring en reeksspatiëring

Tekenspatiëring betekent het vergroten of verkleinen van de ruimte tussen specifieke tekencombinaties. Reeksspatiëring is het proces waarbij een blok tekst losser of compacter wordt gemaakt.

Opmerking:

Waarden voor spatiëring en reeksspatiëring zijn van invloed op Japanse tekst, maar over het algemeen worden deze opties gebruikt om de aki tussen Romeinse tekens aan te passen.

Soorten spatiëring

U kunt tekst automatisch spatiëren met metrische of optische tekenspatiëring. Metrische spatiëring maakt gebruik van spatiëringsparen, die in de meeste lettertypen beschikbaar zijn. Deze spatiëringsparen bevatten gegevens over de ruimte tussen bepaalde letterparen. Enkele voorbeelden zijn: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya en Yo.

InCopy gebruikt standaard metrische spatiëring zodat automatisch spatiëring wordt toegepast op specifieke paren wanneer u tekst importeert of typt. Als u metrische spatiëring wilt uitschakelen, selecteert u "0".

Bij optische spatiëring wordt de ruimte tussen aangrenzende tekens op basis van hun vorm aangepast. Sommige lettertypen bevatten duidelijke specificaties voor spatiëringsparen. Als een lettertype echter vrijwel geen ingebouwde spatiëring kent of als u twee verschillende lettertypen of tekengrootten gebruikt in een of meer woorden, kiest u waarschijnlijk de optie Optische spatiëring.

Met optische spatiëring past u de spatiëring tussen aangrenzende tekens aan op basis van de vorm van de tekens. Deze vorm van spatiëring is geoptimaliseerd voor gebruik met Romeinse glyphs. Sommige lettertypen bevatten duidelijke specificaties voor spatiëringsparen. Als een lettertype echter beperkte of geen ingebouwde spatiëring bevat, of als u twee verschillende lettertypesoorten of -formaten in een of meer woorden op een regel gebruikt, kunt u het beste optische spatiëring gebruiken voor de Romeinse tekst in uw document.

Before applying the optical kerning option to the “W” and “a” pair (top), and after (bottom)

Ook kunt u handmatige tekenspatiëring gebruiken. Dit is een ideale methode voor het aanpassen van de ruimte tussen twee tekens. Tekstspatiëring en handmatige tekenspatiëring zijn cumulatief, dus u kunt eerst enkele letterparen aanpassen en dan een blok tekst compacter of losser maken, zonder de relatieve spatiëring van de paren te beïnvloeden.

Spatiëring tussen woorden is niet hetzelfde als de optie Woordspatiëring in het venster Uitvulling. Bij spatiëring tussen woorden wordt alleen de spatiëringswaarde tussen het eerste teken van een woord en de ruimte vóór dat teken gewijzigd.

Kerning and tracking

A. Original B. Kerning applied between “W” and “a” C. Tracking applied 

De wijze waarop spatiëring en reeksspatiëring worden gemeten

U kunt geselecteerde tekst voorzien van spatiëring, reeksspatiëring of beide. Reeksspatiëring en spatiëring worden gemeten per 1/1000 em, een maateenheid die door de actieve tekstgrootte wordt bepaald. In een 6‑punts lettertype staat 1 em gelijk aan 6 punten en in een 10‑punts lettertype aan 10 punten. Spatiëring en reeksspatiëring zijn proportioneel ten opzichte van de huidige tekstgrootte.

Tekstspatiëring en handmatige tekenspatiëring zijn cumulatief, dus u kunt eerst enkele letterparen aanpassen en dan een blok tekst compacter of losser maken, zonder de relatieve spatiëring van de paren te beïnvloeden.

Als u klikt om het invoegpunt tussen twee letters te plaatsen, toont InCopy tekenspatiëringswaarden in het deelvenster Teken en in het regelpaneel. De waarden voor metrische en optische spatiëring (of gedefinieerde spatiëringsparen) staan tussen haakjes. En als u een woord of een stuk tekst selecteert, toont InCopy de reeksspatiëringswaarden in het deelvenster Teken en in het regelpaneel.

Spatiëring toepassen op tekst

U kunt een van beide typen automatische spatiëring toepassen (metrische en optische spatiëring) of u kunt de spatiëring tussen tekens handmatig instellen.

Metrische spatiëring gebruiken

 1. Stel de invoegpositie in tussen de tekens die u paarsgewijs wilt spatiëren, of selecteer tekst.
 2. Selecteer de optie Metrisch in het menu Spatiëring  van het deelvenster Teken of het regelpaneel.
 3. In het deelvenster Teken of in het regelpaneel selecteert u Metrisch of Cijfers - alleen Romeinse in het menu Spatiëring  .
Opmerking:

Als Metrisch is toegepast op lettertypen (inclusief bepaalde Japanse OpenType-lettertypen) die geen informatie over paarsgewijs spatiëren bevatten, wordt de spatiëring voor elk teken ingesteld op 0 en wordt tekencompressie niet toegepast.

Als u de ingebouwde spatiëringsgegevens van een lettertype niet wilt gebruiken voor geselecteerde tekst, kiest u "0" in het menu Spatiëring .

Opmerking:

De standaardinstelling is Cijfers - alleen Romeinse. Als Cijfers - alleen Romeinse is toegepast op Romeinse OpenType-lettertypen, is de spatiëring hetzelfde in het geval u Metrisch hebt geselecteerd. Als Cijfers - alleen Romeinse wordt toegepast op CJK OpenType-lettertypen, wordt spatiëring alleen toegepast met spatiëringsparen op Romeinse tekens, net alsof Metrisch is ingesteld. Er wordt geen spatiëring toegepast op CJK-tekens, net alsof 0 is ingesteld. Stel daarom 0 in als u spatiëringsparen wilt uitschakelen.

Opmerking:

Als u spatiëring voor lettertypegegevens gebruikt in een Japans OpenType-lettertype, is het raadzaam om in het regelpaneelmenu OpenType > Proportioneel metrisch gebruiken te kiezen. Zo voorkomt u dat u onnodig handmatig wijzigingen in de spatiëring moet aanbrengen.

Optische spatiëring gebruiken

 1. Stel de invoegpositie in tussen de tekens die u paarsgewijs wilt spatiëren, of selecteer de tekst die u wilt spatiëren.
 2. Selecteer de optie Optisch in het menu Spatiëring  van het deelvenster Teken of het regelpaneel.
Opmerking:

Optische spatiëring is ontworpen op basis van de vormen van Romeinse tekens. U kunt deze functie voor CJK-lettertypen gebruiken, maar controleer altijd de resultaten van de bewerking.

Spatiëring handmatig aanpassen

 1. Klik met de tool Tekst  om een invoegpositie tussen twee tekens te plaatsen.
  Opmerking:

  Als u een tekstbereik hebt geselecteerd, kunt u de spatiëring niet handmatig aanpassen (u kunt alleen Metrisch, Optisch of 0 kiezen). Gebruik in dat geval tekstspatiëring.

  Opmerking:

  Als u een stuk tekst selecteert, kunt u niet handmatig spatiëring toepassen op de tekst (u kunt alleen deze opties kiezen: Metrisch, Cijfers - alleen Romeinse, Optisch of 0). Gebruik in dat geval tekstspatiëring.

 2. Ga als volgt te werk:
  • Typ of selecteer een numerieke waarde in het menu Spatiëring in het deelvenster Teken of het regelpaneel.

  • Druk op Alt+Pijl links/Pijl rechts (Windows) of Option+Pijl links/Pijl rechts (Mac OS) om de spatiëring tussen twee tekens te verkleinen of te vergroten.

De mate van de aanpassing van de woordspatiëring is hetzelfde als de waarde Spatiëring in het dialoogvenster Voorkeuren > Eenheden en toenamen. Wanneer u op de sneltoets drukt terwijl u Ctrl of Command ingedrukt houdt, is de hoeveelheid spatiëring gelijk aan de waarde van de spatiëringsvoorkeuren vermenigvuldigd met 5.

Standaardtoename voor spatiëring wijzigen

 1. Typ een nieuwe waarde voor de optie Spatiëring in het gedeelte Eenheden en toenamen van het dialoogvenster Voorkeuren en klik op OK.

Spatiëring voor geselecteerde tekst uitschakelen

 1. Selecteer tekst.
 2. Typ of kies 0 in het menu Spatiëring van het deelvenster Teken of het regelpaneel.

U kunt ook op Alt+Ctrl+Q (Windows) of Option+Command+Q (Mac OS) drukken om de waarden voor spatiëring en reeksspatiëring opnieuw in te stellen. Automatisch wordt dan de optie Metrisch geactiveerd, ongeacht de optie die u eerder hebt toegepast.

Reeksspatiëring aanpassen

 1. Selecteer een tekenbereik.
 2. Typ of selecteer in het deelvenster Teken of het regelpaneel een numerieke waarde voor Reeksspatiëring  .

Tekst markeren die aangepaste spatiëring of reeksspatiëring bevat

In bepaalde gevallen is het wenselijk dat u weet wanneer aangepaste reeksspatiëring is toegepast op tekst. Als u de voorkeurenoptie Aangepaste reeksspatiëring/spatiëring selecteert, wordt tekst met aangepaste reeksspatiëring of spatiëring groen gemarkeerd.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Compositie (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Compositie (Mac OS).
 2. Selecteer Aangepaste reeksspatiëring/spatiëring en klik op OK.

Spatiëring tussen woorden aanpassen

 1. Selecteer een tekstbereik met de tool Tekst  en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u meer ruimte wilt invoegen tussen geselecteerde woorden, drukt u op Alt+Ctrl+\ (Windows) of Option+Command+\ (Mac OS).

  • Als u ruimte tussen geselecteerde woorden wilt verwijderen, drukt u op Alt+Ctrl+Backspace (Windows) of Option+Command+Delete (Mac OS).

  • Als u de spatiëring in stappen van 5 aan wilt passen, houdt u Shift ingedrukt als u op de sneltoets drukt.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online