Tabellen maken

Een tabel bestaat uit rijen en kolommen cellen. In een cel kunt u, net als in een tekstkader, tekst, verankerde kaders of andere tabellen plaatsen. U kunt tabellen maken in Adobe InDesign CS5 of deze uit andere toepassingen exporteren.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u in de layoutweergave werkt wanneer u in Adobe InCopy tabellen wilt maken, bewerken en opmaken.

Tabellen maken

Een tabel bestaat uit rijen en kolommen cellen. In een cel kunt u, net als in een tekstkader, tekst, inline-afbeeldingen of andere tabellen plaatsen. U kunt geheel nieuwe tabellen maken of u kunt bestaande tekst omzetten naar tabellen. Het is bovendien mogelijk een tabel in te sluiten in een andere tabel.

Als u een nieuwe tabel maakt, vult de nieuwe tabel de breedte van het containertekstkader. Een tabel wordt op dezelfde regel ingevoegd als de invoegpositie aan het begin van de regel staat, of op de volgende regel als de invoegpositie in het midden van de regel staat.

Tabellen met de omringende tekst net als inline-afbeeldingen schuiven. Zo loopt een tabel door gekoppelde kaders als de tekengrootte van de tekst boven de tabel wordt gewijzigd of als er tekst wordt toegevoegd of verwijderd. Een tabel kan echter niet op een kader met padtekst verschijnen.

U kunt verticale tabellen op dezelfde manier maken als horizontale tabellen. De schrijfrichting van een tabel is afhankelijk van de schrijfrichting van het tekstkader dat wordt gebruikt om de tabel te maken. De schrijfrichting van de tabel verandert wanneer de schrijfrichting van het tekstkader wordt gewijzigd. Dit gebeurt ook wanneer u een tabel maakt in een kaderraster. De schrijfrichting van cellen in een tabel kan echter worden gewijzigd, ongeacht de schrijfrichting van de tabel.

Opmerking:

Bevestig de schrijfrichting van het tekstkader voordat u een tabel maakt.

Voor meer informatie over het maken en opmaken van tabellen leest u het artikel Mind Your Table Manners van Michael Murphy.

Jeff Witchel van InfiniteSkills.com geeft een videodemonstratie over de basisprincipes van het instellen van tabellen.

Een nieuwe tabel maken

De tabel die u maakt, vult de breedte van het tekstkader.

 1. Plaats met de tool Tekst  de invoegpositie op de plaats waar u de tabel wilt invoegen.
 2. Kies Tabel > Tabel invoegen.
 3. Geef het aantal rijen en kolommen op.
 4. Geef het aantal horizontale cellen in de tekstrij en het aantal verticale cellen in de Kolom op.
 5. Als de tabelinhoud meer dan één kolom of kader beslaat, geeft u het aantal rijen voor kop- of voetteksten op waarin u bepaalde gegevens wilt herhalen.
 6. (Optioneel) Geef een tabelstijl op.
 7. Klik op OK.

De rijhoogte van een tabel wordt bepaald door de opgegeven tabelstijl. Zo kan een tabelstijl bijvoorbeeld celstijlen gebruiken voor de opmaak van verschillende delen van de tabel. Als een van deze celstijlen alineastijlen bevat, bepaalt de regelafstandwaarde van de alineastijlen de rijhoogte van dat gebied. Als er geen alineastijl wordt gebruikt, wordt de rijhoogte bepaald door de standaardwitruimte van het document (de witruimte is gebaseerd op de waarde voor de regelafstand. (Een witruimte rond de pagina is de geschatte hoogte van de markering in geselecteerde tekst.)

Van bestaande tekst een tabel maken

Voordat u tekst naar een tabel omzet, moet u controleren of de tekst juist is opgesteld.

 1. U maakt tekst gereed voor de omzetting door tabs, komma's, alinea-einden of een ander teken voor het aangeven van kolommen in te voeren. Voeg tabs, komma's, alinea-einden of een ander teken in om de rijen aan te geven (in veel gevallen kan tekst worden omgezet naar een tabel zonder dat de tekst hoeft te worden bewerkt).
 2. Selecteer met de tool Tekst  de tekst die u naar een tabel wilt omzetten.
 3. Kies Tabel > Tekst omzetten in tabel.
 4. Geef bij Scheidingsteken kolom en Scheidingsteken rij op waar de nieuwe kolommen en rijen moeten beginnen. Kies in het veld Scheidingsteken kolom of Scheidingsteken rij de optie Tab, Komma of Alinea of typ een teken, bijvoorbeeld een puntkomma (;) (elk teken dat u hier invoert, staat in het menu wanneer u weer een tabel van tekst gaat maken).
 5. Als u hetzelfde scheidingsteken voor kolommen en rijen invoert, moet u het aantal kolommen voor de tabel invoeren.
 6. (Optioneel) Geef een tabelstijl voor de opmaak van de tabel op.
 7. Klik op OK.

Als er in een rij minder items staan dan het aantal kolommen in de tabel, zijn de overige cellen leeg.

Een tabel in een andere tabel insluiten

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer de cellen of tabel die u wilt insluiten en kies Bewerken > Knippen of Kopiëren. Plaats de invoegpositie in de cel waar u de tabel wilt invoegen en kies Bewerken > Plakken.

  • Klik in een cel, kies Tabel > Tabel invoegen, geef het aantal rijen en kolommen op en klik op OK.

 2. Pas desgewenst de celinzet aan. (Zie Tekst in een tabel opmaken .)

Als u een tabel in een cel maakt, kunt u niet met de muis dat deel van de tabel selecteren dat buiten de cel valt. Maak in plaats daarvan de rij of kolom groter of plaats de invoegpositie in het eerste deel van de tabel en verplaats met de sneltoetsen de invoegpositie en selecteer de tekst.

Tabellen uit andere programma's importeren

Wanneer u een Microsoft Word-document met tabellen of een Microsoft Excel-spreadsheet importeert met de opdracht Plaatsen, krijgen de geïmporteerde gegevens de vorm van een bewerkbare tabel. U kunt de opmaak bepalen met gebruik van het dialoogvenster Importopties.

U kunt ook gegevens vanuit een Excel-spreadsheet of een Word-tabel in een InDesign- of InCopy-document plakken. De voorkeursinstellingen voor Klembordafhandeling bepalen hoe tekst die uit een andere toepassing is geplakt wordt opgemaakt. Wanneer u Alleen tekst hebt geselecteerd, worden de gegevens weergegeven als niet-opgemaakte tekst met tabs die u vervolgens kunt omzetten naar een tabel. Wanneer u Alle informatie hebt geselecteerd, wordt de geplakte tekst in een opgemaakte tabel weergegeven.

Als u tekst uit een andere toepassing naar een bestaande tabel plakt, dient u voldoende rijen en kolommen voor de geplakte tekst in te voegen. Selecteer de optie Alleen tekst bij de voorkeuren voor Klembordafhandeling en zorg ervoor dat er minstens één cel is geselecteerd (tenzij u de geplakte tabel in een cel wilt insluiten).

Als u meer controle over de opmaak van de geïmporteerde tabel wilt hebben of de opmaak van de spreadsheet wilt behouden, gebruikt u de opdracht Plaatsen om de tabel te importeren. Als u een koppeling naar de spreadsheet wilt behouden, selecteert u de optie Koppelingen maken bij het plaatsen van tekst- en spreadsheetbestanden in de voorkeursinstellingen bij Bestandsafhandeling.

Opmerking:

U kunt tekst met tabs ook kopiëren en plakken in geselecteerde tabelcellen. Dit is een goede manier om inhoud te vervangen met behoud van de opmaak. Veronderstel bijvoorbeeld dat u de inhoud van een opmaaktabel in een maandblad wilt bijwerken. U zou de inhoud kunnen koppelen aan een Excel-spreadsheet. Als de inhoud echter afkomstig is uit een andere bron, kunt u de tekst met tabs met de nieuwe inhoud kopiëren, het celbereik in de opgemaakte InDesign-tabel selecteren en vervolgens de tekst plakken.

Tekst aan een tabel toevoegen

U kunt tekst, verankerde objecten, XML-labels en andere tabellen aan tabelcellen toevoegen. De hoogte van een tabelrij wordt aangepast als er extra tekstregels worden toegevoegd, tenzij u een vaste rijhoogte hebt ingesteld. U kunt geen voetnoten toevoegen aan tabellen.

 1. Voer met de tool Tekst  een van de volgende handelingen uit:
  • Plaats de invoegpositie in een cel en voer tekst in. Druk op Enter of Return om een nieuwe alinea in dezelfde cel te maken. Druk op Tab om voorwaarts door cellen te gaan (als u in de laatste cel op Tab drukt, wordt een nieuwe rij ingevoegd). Druk op Shift+Tab om achterwaarts door cellen te gaan.

  • Kopieer de tekst, plaats de invoegpositie in een cel en kies Bewerken > Plakken.

  • Plaats de invoegpositie op de plaats in een cel waar u tekst wilt toevoegen, kies Bestand > Plaatsen en dubbelklik op een tekstbestand.

Afbeeldingen aan een tabel toevoegen

Als u een afbeelding wilt toevoegen aan een tabel in een op zichzelf staand InCopy-document, dient u ervoor te zorgen dat u in de layoutweergave werkt. Als u een afbeelding wilt toevoegen aan een tabel in een gekoppeld InDesign-document, gebruikt u InDesign, zodat u meer controle hebt over de grootte van het tekstkader.

 1. Ga als volgt te werk:
  • Plaats de invoegpositie op de plaats waar u de afbeelding wilt invoegen, kies Bestand > Plaatsen en dubbelklik op de bestandsnaam van de afbeelding.

  • Plaats de invoegpositie op de plaats waar u de afbeelding wilt invoegen, kies Object > Verankerd object > Invoegen en geef instellingen op. Naderhand kunt u een afbeelding aan het verankerde object toevoegen.

  • Kopieer een afbeelding of een kader, plaats de invoegpositie en kies Bewerken > Plakken.

Als u een afbeelding toevoegt die groter is dan de cel, wordt de celhoogte aan de afbeelding aangepast. De breedte wijzigt niet, waardoor de afbeelding aan de rechterkant van de cel kan uitsteken. Als de rij waarin de afbeelding is geplaatst, een vaste hoogte heeft, loopt de cel over als er een afbeelding wordt geplaatst die groter is dan de rijhoogte.

Opmerking:

U kunt voorkomen dat een cel overloopt door de afbeelding buiten de tabel te plaatsen, de grootte van de afbeelding te wijzigen en deze vervolgens weer in de tabelcel te plakken.

Kop- en voetteksten toevoegen aan tabellen

Wanneer u een lange tabel maakt, kan die groter zijn dan één kolom, kader of pagina. Met kop- of voetteksten kunt u bepaalde gegevens boven of onder aan elk gedeelte van de tabel herhalen.

Tijdens het maken van de tabel kunt u een rij voor de kop- en voettekst toevoegen. Met het dialoogvenster Tabelopties voegt u kop- en voettekstrijen toe en wijzigt u de vormgeving van deze rijen. U kunt bodyrijen omzetten naar kop- en voettekstrijen.

Header rows repeated once per frame

Opmerking:

Als u tabellen doorlopend wilt nummeren (Tabel 1A, Tabel 1B enzovoort), voegt u een variabele toe aan de kop- of voettekst van de tabel. (Zie Doorlopende bijschriften maken voor figuren en tabellen.)

 1. Selecteer boven aan de tabel de rij voor de koptekst of onder aan de tabel de rij voor de voettekst.
 2. Kies Tabel > Rijen omzetten > Naar koptekst of Naar voettekst.
 1. Plaats de invoegpositie in de tabel en kies Tabel > Tabelopties > Kopteksten en voetteksten.
 2. Geef het aantal kop- of voettekstrijen op. Er worden lege rijen boven of onder aan de tabel toegevoegd.
 3. Geef op hoe de gegevens in de kop- of voettekst moeten worden weergegeven: in elke tekstkolom (als de tekstkaders uit meerdere kolommen bestaan), één keer per kader of één keer per pagina.
 4. Selecteer Overslaan: eerste als u de koptekst niet in de eerste rij van de tabel wilt laten weergeven. Selecteer Overslaan: laatste als u de voettekst niet in de laatste rij van de tabel wilt laten weergeven.

  De optie Overslaan: eerste is vooral handig wanneer u wilt aangeven dat de kop- of voettekst wordt vervolgd. Zo wilt u bij een tabel die meerdere pagina's beslaat, mogelijk de koptekst "Tabel 2 (vervolg)" gebruiken. In dat geval wilt u niet dat "(vervolg)" aan het begin van de tabel wordt weergegeven, dus u selecteert Overslaan: eerste en u typt Tabel 2 in de eerste rij van de tabel.

 5. Klik op OK.
 1. Ga als volgt te werk:
  • Plaats de invoegpositie in de kop- of voettekstrij en kies Tabel > Rijen omzetten > Naar body.

  • Kies Tabel > Tabelopties > Kopteksten en voetteksten en geef een verschillend aantal kop- of voettekstrijen op.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account