Tekens opmaken

Een verschuiving van de basislijn toepassen

Met een verschuiving van de basislijn verplaatst u een geselecteerd teken omhoog of omlaag ten opzichte van de basislijn van omringende tekst. Deze optie is vooral nuttig bij het handmatig instellen van breuken of het aanpassen van de positie van inline-afbeeldingen.

Baseline shift values applied to text

 1. Selecteer tekst.
 2. Typ in het regelpaneel of in het deelvenster Teken een numerieke waarde voor Verschuiving basislijn  . Met een positieve waarde wordt de basislijn van het teken verhoogd ten opzichte van de basislijn van de rest van de regel. Met een negatieve waarde wordt de basislijn verlaagd.
Opmerking:

Als u de waarde wilt verhogen of verlagen, klikt u in het vak Verschuiving basislijn en drukt u op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag. Als u de waarde in grotere stappen wilt wijzigen, houdt u Shift ingedrukt als u op een van de pijltoetsen drukt.

Als u de standaardtoename voor de verschuiving van de basislijn wilt wijzigen, geeft u een waarde op voor Verschuiving basislijn in het gedeelte Eenheden en toenamen van het dialoogvenster Voorkeuren.

Superscript of subscript toepassen in een niet-OpenType-lettertype

 1. Selecteer tekst.
 2. Kies Superscript of Subscript in het menu van het deelvenster Teken of in het regelpaneel.

Als u Superscript of Subscript kiest, wordt een vooraf gedefinieerde waarde voor de basislijnverschuiving toegepast en wordt de geselecteerde tekst voorzien van een vooraf gedefinieerde grootte.

De toegepaste waarden zijn percentages van de huidige waarden voor tekengrootte en regelafstand, gebaseerd op de instellingen in het venster voor tekstvoorkeuren. Deze waarden staan bij de selectie van de tekst niet in de vakken Verschuiving basislijn of Tekengrootte van het deelvenster Teken.

Opmerking:

U kunt de standaardgrootte en ‑positie van tekens in superscript en subscript aanpassen met de voorkeursinstellingen voor Geavanceerde tekst.

Een onderstreping of doorhaling toepassen

De standaarddikte van een onderstreping of doorhaling hangt af van de grootte van de tekst.

In Custom Underlines in InDesign vindt u een videozelfstudie van Jeff Witchel over onderstreping.

Een onderstreping of doorhaling toepassen

 1. Selecteer tekst.
 2. Kies Onderstrepen of Doorhalen in het menu van het deelvenster Teken of in het regelpaneel.

Opties voor onderstrepen of doorhalen wijzigen

Het maken van een aangepaste onderstreping is vooral handig wanneer u een gelijkmatige onderstreping onder tekst van verschillende grootten of speciale effecten, zoals achtergrondmarkering, wilt maken.

Before and after adjusting underlines

 1. Kies Opties voor onderstrepen of Opties voor doorhalen in het menu van het regelpaneel of van het deelvenster Teken.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit en klik op OK:
  • Selecteer Onderstrepen geactiveerd of Doorhalen geactiveerd om de actieve tekst te onderstrepen of door te halen.

  • Kies of typ bij Dikte een waarde om de dikte van de lijn voor onderstrepen of doorhalen te bepalen.

  • Selecteer het type onderstreping of doorhaling bij de optie Type.

  • Bepaal bij Verschuiving de verticale positie van de regel. De verschuiving wordt vanaf de basislijn gemeten. Bij een negatieve waarde wordt de onderstreping boven de basislijn en de doorhaling onder de basislijn geplaatst.

  • Selecteer Lijn overdrukken als de lijn bij het afdrukken geen onderliggende inkten mag bedekken.

  • Kies een kleur en tint. Als u een andere lijn dan een ononderbroken lijn opgeeft, wijzigt u de ruimte tussen streepjes, punten of lijnen door een kleur of tint voor de tussenruimte te kiezen.

  • Selecteer Lijn overdrukken of Tussenruimte overdrukken als de onderstreping of doorhaling over een andere kleur wordt afgedrukt en u fouten door een verkeerde registratie van het afdrukken wilt voorkomen.

Opmerking:

De opties voor onderstrepen of doorhalen in een alinea- of tekenstijl kunt u wijzigen in het gedeelte Opties voor onderstrepen of Opties voor doorhalen van het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u de stijl maakt of bewerkt.

Ligaturen toepassen op letterparen

Het is mogelijk automatisch ligaturen in te voegen. Dit zijn typografische vervangingen van bepaalde letterparen, zoals "fi" en "fl", mits beschikbaar in het desbetreffende lettertype. De tekens die na selectie van de optie Ligaturen worden gebruikt, zien eruit als ligaturen en worden ook als zodanig afgedrukt. U kunt ze echter gewoon bewerken en ze veroorzaken geen onterechte markering tijdens spellingcontroles.

Individual characters (top) and ligature combinations (bottom)

Als u met OpenType-lettertypen werkt en Ligaturen in het menu van het deelvenster Teken of van het regelpaneel kiest, worden overeenkomstig het ontwerp standaardligaturen gegenereerd die in het lettertype zijn gedefinieerd. Bepaalde lettertypen bevatten echter barokke, optionele ligaturen, die u kunt genereren door de opdracht Handmatige ligaturen te kiezen.

 1. Selecteer tekst.
 2. Kies Ligaturen in het pop-upmenu. U kunt ook het menu van het deelvenster Teken of het menu van het regelpaneel gebruiken om Ligaturen te kiezen.

De kleur, het verloop of de lijn van tekst wijzigen

U kunt kleuren, verlopen en lijnen toepassen op tekens en doorgaan met het bewerken van de tekst. Maak gebruik van het deelvenster Stalen en het deelvenster Lijn om kleuren, verlopen en lijnen toe te passen op tekst, of wijzig de instellingen voor Tekenkleur als u een stijl maakt of bewerkt.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u kleurwijzigingen wilt toepassen op tekst in een kader, gebruikt u de tool Tekst  om tekst te selecteren.

  • Als u kleurwijzigingen wilt toepassen op alle tekst in een kader, gebruikt u de tool Selecteren  om het kader te selecteren. Als u kleur toepast op tekst in plaats van op de container, moet u het pictogram Opmaak heeft gevolgen voor de tekst  in het deelvenster Tools of het deelvenster Stalen selecteren.

 2. Geef in de toolset of in het deelvenster Stalen aan of u de kleurwijziging wilt toepassen op de vulling of de lijn. Als u Lijn selecteert, heeft de kleurwijziging alleen gevolgen voor de contouren van tekens.
 3. Ga als volgt te werk:
  • Klik op een kleur of een verloopstaal in het deelvenster Stalen.

  • Geef een gewicht of andere lijnopties op in het deelvenster Lijn.

U kunt ook een verloop op tekst toepassen door het effect door de geselecteerde tekst te slepen met de tool Verloopstaal  of de tool Verloopdoezelaar .

Opmerking:

Als u omgekeerde tekst wilt maken, kunt u de vulkleur van de tekst wijzigen in wit of [Papier] en de vulkleur van het kader in een donkere kleur. U kunt ook omgekeerde tekst maken door een alinearegel achter de tekst te gebruiken. Als de alinea zwart is, moet u de tekst wit maken.

De kleur en het verloop van tekst wijzigen

U kunt kleuren en verlopen op de lijn en vulling van tekens toepassen met het deelvenster Stalen. Bij een gekoppeld artikel kunt u kleuren of verlopen toepassen die zijn gedefinieerd door de gekoppelde InDesign-opmaak. Bij een los artikel kunt u de standaardkleuren toepassen of nieuwe kleuren die u maakt voor het document.

Opmerking:

U kunt geen verlopen maken in InCopy. Verlopen worden alleen weergegeven als deze worden geïmporteerd vanuit InDesign.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

De kleur van tekst wijzigen

 1. Selecteer de tekst waarvan u de kleur wilt wijzigen met de tool Tekst  .
 2. Klik op een kleur of een verloopstaal in het deelvenster Stalen (kies Venster > Stalen).
Opmerking:

U kunt kleuren toepassen op tekst in de drukproef-, artikel- of layoutweergave. Kleurveranderingen zijn echter alleen zichtbaar in de layoutweergave.

De weergegeven staaltypen opgeven

 1. Kies Venster > Stalen om het deelvenster Stalen te openen.
 2. Selecteer onder in het deelvenster een van de volgende opties:
  • Als u alle kleur-, tint- en verloopstalen wilt bekijken, klikt u op de knop Alle stalen tonen.

  • Als u alleen proceskleur-, steunkleur- en tintstalen wilt bekijken, klikt u op de knop Kleurstalen tonen.

  • Als u alleen verloopstalen wilt bekijken, klikt u op de knop Verloopstalen tonen.

Transparantie-effecten toevoegen aan tekst

Gebruik het deelvenster Effecten om transparantie-effecten zoals slagschaduwen aan tekst toe te voegen.

In InDesign Eye Candy, Part I geeft Mike Rankin voorbeelden van transparantie-effecten.

 1. Gebruik de tool Selecteren  om het tekstkader te selecteren.
 2. Kies Object > Effecten > [effect].
 3. Kies Tekst in het menu Instellingen voor.

  Kies Object als u de effecten niet alleen wilt toepassen op de tekst in het kader, maar ook op de lijn en vulling van het tekstkader.

 4. Geef de opties op voor de effectkenmerken en klik op OK.

  Als u de overvloeimodus of de instellingen voor dekking wilt aanpassen, gebruikt u het deelvenster Effecten.

Een taal aan tekst toewijzen

Wijs een taal toe aan tekst om te bepalen welk woordenboek voor spelling en woordafbreking wordt gebruikt. Bij het toewijzen van een taal blijft de tekst in het document ongewijzigd.

 1. Ga als volgt te werk:
  • Als u de taal alleen wilt toepassen op een tekstselectie, selecteert u de tekst.

  • Als u het standaardwoordenboek in InDesign wilt wijzigen, kiest u de taal zonder dat er een document is geopend.

  • Als u het standaardwoordenboek voor een bepaald document wilt wijzigen, opent u het document, kiest u Bewerken > Alles deselecteren en kiest u de gewenste taal.

 2. Kies het gewenste woordenboek in het menu Taal in het deelvenster Teken.

Zowel voor spelling als woordafbreking worden Proximity-woordenboeken (en voor sommige talen Winsoft-woordenboeken) gebruikt. Met deze woordenboeken kunt u zelfs voor één tekstteken een andere taal opgeven. Elk woordenboek bevat honderdduizenden woorden met standaardafbreking per lettergreep. Het wijzigen van de standaardtaal heeft geen gevolgen voor bestaande tekstkaders of documenten.

U kunt woordenboeken aanpassen om er zeker van te zijn dat alle woorden die u regelmatig gebruikt, worden herkend en correct worden verwerkt.

InDesign bevat een functie voor taalvergrendeling waarmee wordt voorkomen dat CJK-tekst wordt toegewezen aan een niet-CJK-taal.

How dictionaries affect hyphenation

A. “Glockenspiel” in English B. “Glockenspiel” in Traditional German C. “Glockenspiel” in Reformed German 

Het hoofdlettergebruik van tekst wijzigen

Met de opdrachten Kapitalen of Kleinkapitalen verandert het uiterlijk van de tekst, maar niet de tekst zelf. Met de opdracht Hoofd-/kleine letter wordt het hoofdlettergebruik van de geselecteerde tekst echter wel gewijzigd. Dit is een belangrijk onderscheid wanneer u tekst wilt zoeken of wanneer u een spellingcontrole wilt uitvoeren. Stel bijvoorbeeld dat u “spinnen” typt in uw document en dat u Kapitalen toepast. Als u nu met Zoeken/wijzigen zoekt naar “SPINNEN” (en onderscheid maakt tussen hoofd-/kleine letters), wordt het woord “spinnen” waarop u de optie Kapitalen hebt toegepast, niet gevonden. Als u het resultaat van zoekacties en de spellingcontrole wilt verbeteren, kunt u beter de opdracht Hoofdletter/kleine letter gebruiken in plaats van Kapitalen.

In Small Caps vs OpenType All Small Caps vindt u een artikel van Anne-Marie Concepcion over kleinkapitalen.

Tekst wijzigen naar Kapitalen of Kleinkapitalen

Kapitalen is een methode die wordt gebruikt om alle Romeinse tekst om te zetten in hoofdletters. Kleinkapitalen is een methode die wordt gebruikt om alle Romeinse tekst om te zetten in hoofdletters en deze een grootte te geven die zo goed mogelijk overeenkomst met die van kleine letters.

InDesign kan automatisch het hoofdlettergebruik in geselecteerde tekst wijzigen. Als u tekst opmaakt in kleinkapitalen, worden automatisch de kleinkapitalen van het betrokken lettertype gebruikt, mits deze beschikbaar zijn. Is dat niet het geval, dan worden de kleinkapitalen nagemaakt met kleinere versies van de gewone hoofdletters. U stelt de grootte van kleinkapitalen in het venster voor tekstvoorkeuren in.

Before (top) and after (bottom) setting BC and AD in small caps to complement old-style numerals and surrounding text

Als u Kapitalen of Kleinkapitalen met een OpenType-lettertype selecteert, oogt de tekst eleganter. Als u een OpenType-lettertype gebruikt, kunt u ook Alles in kleinkapitaal selecteren in het regelpaneel of in het menu van het deelvenster Teken. (zie Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen).

 1. Selecteer tekst.
 2. Kies Kapitalen of Kleinkapitalen in het menu van het deelvenster Teken of in het regelpaneel. Als de tekst oorspronkelijk in kapitalen is getypt, wordt door de selectie van Kleinkapitalen niets gewijzigd.

De grootte van kleinkapitalen opgeven

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerde tekst (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Geavanceerde tekst (Mac OS).
 2. Typ voor de kleinkapitalen een percentage van de oorspronkelijke tekengrootte. Klik op OK.

Hoofdlettergebruik wijzigen

 1. Selecteer tekst.
 2. Kies een van de volgende opties in het submenu Tekst > Hoofd-/kleine letter:
  • Kies Kleine letters als u alle tekens als kleine letters wilt weergeven.

  • Kies Alles Beginhoofdletter als u de eerste letter van elk woord in hoofdletters wilt weergeven.

  • Kies Hoofdletters als u alle tekens als hoofdletters wilt weergeven.

  • Kies Als in een zin als u de eerste letter van elke zin met een hoofdletter wilt weergeven.

Opmerking:

Bij de opdracht Als in een zin wordt ervan uitgegaan dat de punt (.), het uitroepteken (!) en het vraagteken (?) het einde van de zin aangeven. Wanneer u de opdracht Als in een zin toepast, kunnen er onverwachte wijzigingen in het hoofdlettergebruik optreden als deze tekens op een andere manier worden gebruikt, zoals in afkortingen, bestandsnamen of internet-URL's. Bovendien kunnen eigennamen in kleine letters in plaats van in hoofdletters worden geschreven.

Tekst schalen

U kunt de proportie tussen de hoogte en breedte van tekst opgeven ten opzichte van de oorspronkelijke hoogte en breedte van de tekens. Niet-geschaalde tekens hebben een waarde van 100%. Sommige tekstfamilies beschikken over een zuiver verbreed lettertype, dat is ontworpen met een grotere horizontale spreiding dan de onbewerkte tekststijl. Schalen leidt tot vervorming van tekst. Indien mogelijk kunt u beter een lettertype gebruiken dat versmald of verbreed is ontworpen.

Scaling fonts horizontally

A. Unscaled type B. Unscaled type in condensed font C. Scaled type in condensed font 

Verticale of horizontale schaling aanpassen

 1. Selecteer de tekst die u wilt schalen.
 2. Typ in het regelpaneel of het deelvenster Teken een numerieke waarde om het percentage te wijzigen voor Verticaal schalen  of Horizontaal schalen  .

Als de voorkeursoptie Nieuwe verticale schaling gebruiken in Verticaal wordt geselecteerd, worden de X- en Y-schaal voor Romeinse glyphs in verticale tekst omgekeerd, zodat alle tekst op de regel in dezelfde richting wordt geschaald. (Zie CJK-compositievoorkeuren wijzigen.) Als de optie Adjust Line Height with Char Scale (Regelhoogte aanpassen met tekenschaal) wordt geselecteerd in het menu van het deelvenster Teken, heeft de Y-schaal van glyphs gevolgen voor de regelhoogte. Bij het schalen van kaderrasters wordt de Y-schaal beïnvloed, dus het is raadzaam de regelhoogte aan te passen om te voorkomen dat auto-gyoudori wordt toegepast op het geschaalde raster.

Tekst schalen door het formaat van het tekstkader te wijzigen in InDesign

 1. Ga als volgt te werk:
  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleep met de tool Selecteren een hoek van het tekstkader om het kader groter of kleiner te maken.

  • Wijzig het kader met behulp van het gereedschap Schalen .

De vormgeving van geschaalde tekstwaarden bepalen

Wanneer u de schaal van een kader wijzigt, wordt de tekst in het kader eveneens geschaald. Als u bijvoorbeeld het tekstkader twee keer zo groot maakt, wordt de tekst ook twee keer zo groot: 20-punts tekst wordt dus 40-punts tekst.

In Making a Magnifying Glass Text Frame in InDesign vindt u een artikel van David Blatner over geschaalde tekstkaders.

Met de voorkeursinstellingen kunt u bepalen hoe de geschaalde tekst in de deelvensters moet worden weergegeven:

 • Als u de optie Toepassen op inhoud selecteert, wordt de nieuwe tekengrootte (bijvoorbeeld 40 pt) standaard weergegeven in de desbetreffende vakken in het regelpaneel en in het deelvenster Teken. Als u de optie Schaalpercentage aanpassen selecteert, wordt in de vakken Tekengrootte zowel de originele grootte als de geschaalde grootte weergegeven, bijvoorbeeld “20 pt (40)”.

 • De schaalwaarden in het deelvenster Transformeren geven het horizontale en verticale schalingspercentage van het frame aan. Als u de optie Toepassen op inhoud selecteert, worden schaalwaarden standaard weergegeven als 100% nadat een tekst is geschaald. Als u de optie Schaalpercentage aanpassen selecteert, komen de schaalwaarden overeen met het geschaalde kader. Als het tekstkader bijvoorbeeld twee keer zo groot is geworden, wordt 200% weergegeven.

Het bijhouden van schaalwijzigingen aan kaders is nuttig als u een tekstkader moet herstellen en de tekst in het kader de oorspronkelijke grootte moet geven. Het is bovendien handig om na te kunnen gaan hoeveel groter of kleiner een tekstkader is geworden. Als u de schaalwijzigingen van tekstkaders en van de tekst in deze kaders wilt bijhouden, gaat u als volgt te werk:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS).

 2. Selecteer Schaalpercentage aanpassen en klik op OK.

Belangrijk:

 • De voorkeursinstelling Schaalpercentage aanpassen is van toepassing op kaders die na activering van de instelling worden geschaald, en niet op bestaande kaders.

 • De voorkeursinstelling Schaalpercentage aanpassen is gekoppeld aan de tekst. De geschaalde tekengrootte blijft tussen haakjes staan, zelfs als u de voorkeursinstelling Schaalpercentage aanpassen uitschakelt en de schaal van het kader nogmaals wijzigt.

 • Als u de geschaalde tekengrootte wilt verwijderen uit het deelvenster Transformeren, kiest u Schalen opnieuw instellen op 100% in het deelvenster Transformeren. Als u deze optie kiest, verandert de vormgeving van het geschaalde kader niet.

 • Als u de tekst bewerkt of een kader binnen een reeks verbonden tekstkaders schaalt wanneer de voorkeursinstelling Schaalpercentage aanpassen is ingeschakeld, wordt de tekst geschaald, zelfs wanneer de tekst naar een ander kader wordt verplaatst. Als Toepassen op inhoud echter is ingeschakeld, wordt alle tekst die in een ander kader doorloopt als gevolg van een bewerking, niet meer geschaald.

Tekst schuintrekken

 1. Selecteer tekst.
 2. Typ een numerieke waarde voor Schuintrekken  in het deelvenster Teken. Met een positieve waarde trekt u tekst schuin naar rechts en met een negatieve waarde naar links.

Als u een hoek toepast op tekst, genereert u echter geen zuiver cursieve tekens.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online