Hoe u de CSV van het Studenttranscript moet interpreteren

Let op:

Learning Manager-leerprogramma's heten vanaf nu Leerpaden. Deze wijziging vindt onmiddellijk na de release van oktober 2021 plaats en de terminologie van Leerpaden is weergegeven in alle rollen.

Overzicht

Het Studenttranscript is een van de populairste rapporten van Adobe Learning Manager. Met dit rapport is het mogelijk om bijna alle details in slechts één CSV-rapport op te nemen.

Behalve dat het een rapport is dat gebruikers kunnen ophalen om leergedrag bij te houden en te analyseren, wordt het rapport ook gezien als model waarin Learning Manager kan worden ingesteld om gegevens over leergedrag te exporteren naar externe toepassingen/systemen.

Voor een doorsnee bedrijfsscenario wordt een periodieke export van het Learning Manager studenttranscript gemaakt, die geanalyseerd wordt om studenten die een belangrijk leerprogramma voltooien eruit te filteren en een cadeaubon te bestellen om ze te belonen als ze het programma op tijd af hebben.

Een andere gebruikscase is om leergedraggegevens toe te voegen aan een datawarehouse van een onderneming, waar leergegevens kunnen worden gecombineerd met andere bedrijfsgegevens om de samenhang tussen het leergedrag en andere procesgegevens te analyseren.

In de rest van dit document beschrijven we kort hoe u aan het Studenttranscript van Learning Manager komt; vervolgens geven we aan hoe elke rij en elke kolom in het rapport geïnterpreteerd moet worden.

Deze informatie kan nuttig zijn voor elke ontwikkelaar die Learning Manager met andere systemen wil integreren door de geëxporteerde studenttranscriptgegevens te verwerken.

Download Studenttranscript uit de gebruikersinterface

Vanuit de Profielinstellingen kan een student diens transcript downloaden. Voor meer informatie, zie Studenttranscript downloaden.

Beheerders kunnen Studenttranscripts genereren voor de hele organisatie, een bepaalde set gebruikers of leerobjecten, of een bepaalde set gebruikers én leerobjecten. Ze kunnen ook alle leerrecords opvragen voor een bepaalde tijdsduur en aangeven of er informatie op moduleniveau nodig is (standaard wordt deze informatie weggelaten). Voor meer informatie, zie Studenttranscripten downloaden.

Beheerders kunnen het systeem ook zo instellen dat het Studenttranscript periodiek wordt gemaild.

Opmerking:

Het Studenttranscript dat via de gebruikersinterface wordt gegenereerd, is een Excel-bestand, dat ook het 'Vaardighedentranscript' bevat. In dit document verwijzen we naar het gegenereerde CSV-rapport, met leeractiviteiten die betrekking hebben op de inschrijving, de start, de voortgang of de voltooiing van een leerobject.

Studenttranscript exporteren

Als het Studenttranscript door een extern systeem moet worden gebruikt, biedt Learning Manager een functie die Gegevens exporteren heet, waarbij het Studenttranscript een van de soorten gegevens is die kunnen worden geëxporteerd. Zoals uitgelegd in de Preambule is dit nodig om Learning Manager te integreren met een extern systeem dat leergedraggegevens verwerkt of om een datawarehouse van een onderneming te voorzien van leergedraggegevens.

Voor details over de connectoren die Studenttranscripten exporteren, zie Gegevens exporteren in de FTP-, Box- en PowerBI-connectoren.

Het doel van deze connectoren is om periodiek (één keer per N dagen) gegevens te exporteren naar een downstream-toepassing. Deze connectoren exporteren alleen de incrementele leergedraggegevens in elke run. Let op dat het met deze connectoren niet mogelijk is om records op te halen die betrekking hebben op specifieke deelverzamelingen van gebruikers of leerobjecten; het zijn altijd gegevens over alle gebruikers en alle leerobjecten in dat account.

Bij PowerBI moet de klant een werkruimte ter beschikking stellen waar Prime deze gegevens stapsgewijs exporteert naar een dynamisch gecreëerde dataset. Deze connector exporteert uitsluitend gegevens, waarbij de klanten desgewenst hun eigen rapporten/dashboards bouwen op basis van deze dataset.

Het volgende deel geeft aan hoe een downstream-systeem de records in het studenttranscript moet interpreteren.

Hoe u het Studenttranscript moet interpreteren

Elke rij in een Studenttranscript kan worden beschouwd als leergedrag dat is vastgelegd tijdens een bepaalde periode in Learning Manager. Normaal gesproken exporteren de connectoren 'incrementele gegevens' en staan de rijen dus voor leeractiviteiten die plaatsvonden tussen de laatste en de huidige run van de connector.

Natuurlijk kunt u met de connectoren ook het studenttranscript aanvragen; in dat geval kan de gebruiker een begindatum opgeven en wordt ervan uitgegaan dat de einddatum de huidige datum is. Dit doet men doorgaans eenmalig en vervolgens stelt men de connector in om het incrementele studenttranscript op een specifiek tijdstip te exporteren, één keer per N dagen (standaardwaarde van N is 1).

Nu bespreken we wat bedoeld wordt met het Incrementele studenttranscript

In het studenttranscript staat elke rij voor een specifieke activiteit waarbij een specifieke leerling en een specifiek leerobject betrokken zijn. We zijn vooral geïnteresseerd hoe ver een student is met betrekking tot het leerobject: Ingeschreven, Gestart, In voortgang en Voltooid. Daarom documenteert het studenttranscript ook vier overeenkomende data.

Er zijn drie soorten leerobjecten, waarbij Learning Manager de voortgang van de student volgt; en de geëxporteerde gegevens bevatten voortgangsinformatie op moduleniveau, de meest gedetailleerde inhoud voor studenten in Learning Manager.

  • Cursus: een samenstelling van een of meer modules
  • Leerprogramma: een samenstelling van een of meer cursussen
  • Certificering: een samenstelling van een of meer cursussen.

Elke rij in het Studenttranscript kan over de betrokkenheid van een specifieke gebruiker bij een Module, Cursus, Leerprogramma of Certificering gaan. Zodra een gebruiker is ingeschreven in een leerprogramma, zal het transcript aangeven dat de gebruiker is ingeschreven.

De kolommen van het Studenttranscript geven informatie over elke leeractiviteit en de volgende tabellen geven aan waar elke kolom voor staat.

Studenttranscript

Kolomnaam

Soort waarde

Beschrijving

Naam

Kan nooit leeg zijn

Naam van de student

e-mail

Kan nooit leeg zijn

E-mailadres van de student

Adobe ID Kan leeg zijn Adobe ID van de student
Unieke ID van gebruiker Kan leeg zijn Unieke ID van gebruiker van de student. Deze kolom is gebaseerd op de back-endinstelling, al dan niet ingeschakeld/uitgeschakeld op accountniveau.

Naam van het leerplan

Kan leeg zijn

Naam van het leerplan (indien van toepassing), waarmee de gebruiker automatisch is toegewezen.

Leerplan/certificatie/cursus

Kan nooit leeg zijn

Naam van het leerpogramma, het certificaat of de cursus

Type

Kan nooit leeg zijn

Het type leerobject, waarvoor de gebruiker is ingeschreven.

Cursus

Kan leeg zijn

Naam van de cursus waarvoor de gebruiker is ingeschreven. Als de rij leeg is, staat deze voor een certificering of een leerprogramma. 
Unieke ID van LO Kan leeg zijn Unieke leerobject-ID van het LO. Deze kolom is gebaseerd op de instelling, al dan niet ingeschakeld/uitgeschakeld op accountniveau

Instantie 

Kan nooit leeg zijn Naam van de instantie waarvoor de gebruiker van het leerobject is ingeschreven. 

Selectiecriteria

Kan nooit leeg zijn

Basis van de inschrijving (hoe deze student is ingeschreven in dit leerobject).

Module

Kan leeg zijn

Naam van de module binnen de cursussen. Als deze rij leeg is, staat deze voor een cursus, een leerprogramma of een certificering.
Versie Kan leeg zijn Versie van de module
Leveringstype Kan leeg zijn Leveringstype van de module - eLearning, F2F, VC, activiteit.
Taal Kan leeg zijn Taal waarin de module door de student wordt gevolgd. Deze kolom toont alleen waarde voor eLearning-modules.
Opmerking Kan leeg zijn Opmerkingen die zijn toegevoegd door beheerder, instructeur voor de student terwijl hij of zij de aanwezigheid van de gebruiker markeert.
Inschrijvingsdatum (tijdzone Asia/Calcutta) Kan nooit leeg zijn Datum van inschrijving door de student voor het type LO.
Startdatum (tijdzone Asia/Calcutta)

Kan leeg zijn

De datum waarop de student aan het LO is begonnen. Leeg betekent dat de student dit nog niet is begonnen.
Voltooiingsdatum (tijdzone Asia/Calcutta)

Kan leeg zijn

De datum waarop de student dit heeft voltooid. Leeg betekent dit dat de student dit nog niet heeft voltooid..

Deadline (tijdzone Asia/Calcutta)

Kan leeg zijn

Datum waarop de student dit leerobject moet voltooien. Leeg betekent dat er geen deadline voor is.
Vervaldatum verstreken Ja/nee Huidige achterstallige status van de student die is ingeschreven voor het LO. Ja/nee

Status

Niet gestart/voltooid/in uitvoering/uitgeschreven Huidige voortgang % van de student die is ingeschreven voor het LO.

Voortgang %

Kan leeg zijn

Geeft aan in hoeverre de student dit heeft voltooid.

Bestede tijd (minuten) Kan leeg zijn Door de student bestede studietijd in het LO, de rijen op moduleniveau geven de individuele studietijd per module weer. De rijen Cursus/Programma/Certificaatniveau geven de totale bestede studietijd weer.

Cijfer

Geslaagd/niet geslaagd Geeft het succes van de student aan. 'Geslaagd' als de gebruiker aan de succescriteria heeft voldaan, anders 'Niet geslaagd'.

Quizscore

Kan leeg zijn De laatste door de student behaalde quizscore. Kan leeg zijn als de student de quiz niet heeft geprobeerd of als de inhoud geen quiz bevat of als de beheerder/docent geen score heeft gegeven.
Quiz_score_max Kan leeg zijn De laatst mogelijke maximale quizscore voor de module. Kan leeg zijn als de student de quiz niet heeft geprobeerd of als de inhoud geen quiz bevat.
Highest_Quiz_score Kan leeg zijn De hoogste quizscore die de student na meerdere pogingen heeft behaald. Kan leeg zijn als de student de quiz niet heeft geprobeerd of als de inhoud geen quiz bevat of als de beheerder/docent geen score heeft gegeven.
Highest_Quiz_score_max Kan leeg zijn De hoogst mogelijke maximale quizscore voor de module. Kan leeg zijn als de student de quiz niet heeft geprobeerd of als de inhoud geen quiz bevat.
Aantal pogingen Kan leeg zijn Het totale aantal pogingen van de student voor deze module, tot nu toe.
Maximaal toegestane pogingen Kan leeg zijn Het maximale aantal toegestane pogingen voor de student om de module te volgen.

userState

Kan nooit leeg zijn Gebruikersstatus van de student: Actief/Verwijderd/Opgeschort.
Groepeerbaar Actief veld Kan leeg zijn Voor elk groepeerbaar Actief veld in het account is er een kolom, waarvan de kolomnaam Actief veld is en de waarde de specifieke waarde is die de student voor dat veld heeft.

Naam van manager

Kan leeg zijn

Naam van manager van de student
Inschrijvingsaantal 1 of 0 Inschrijvingsaantal student voor het LO. De LO-rij van het hoogste niveau geeft de waarde = '1' weer. De subtrainingen geven de waarde 0 weer.
Aantal gestart 1 of 0 Aantal gestart student voor het LO. De LO-rij van het hoogste niveau geeft de waarde = '1' weer. De subtrainingen geven de waarde 0 weer.
Voltooiingsaantal 1 of 0 Voltooiingsaantal student voor het LO. De LO-rij van het hoogste niveau geeft de waarde = '1' weer als de student in afwachting is van voltooiing van die training. De subtrainingen geven de waarde 0 weer, zelfs in de status Openstaand. De LO-rij van het hoogste niveau geeft de waarde = '0' weer als de student de training heeft voltooid.
Deadline over N dagen 1 of 0 Er wordt een waarde van '1' of '0' weergegeven, afhankelijk van de deadline van de instantie waarvoor de student is ingeschreven. Dit hangt af van de waarde die is ingevoerd op het blad Leermateriaaloverzicht I > veld 'Vervaldatum over'.
Deadline over N dagen voor gebruiker 1 of 0 Er wordt een waarde van '1' of '0' weergegeven, afhankelijk van de deadline van de instantie waarvoor de student is ingeschreven. Dit hangt af van de waarde die is ingevoerd op het blad Leermateriaaloverzicht II > veld 'Vervaldatum over'.
Aantal van (voortgang groter dan N %) 1 of 0 Er wordt een waarde van '1' of '0' weergegeven, afhankelijk van de voortgang van de student in de training. Dit hangt af van de waarde die is ingevoerd op het blad Leermateriaaloverzicht I > veld 'Voortgang meer dan'.
Aantal van (voortgang groter dan N %) voor gebruiker 1 of 0 Er wordt een waarde van '1' of '0' weergegeven, afhankelijk van de voortgang van de student in de training. Dit hangt af van de waarde die is ingevoerd op het blad Leermateriaaloverzicht II > veld 'Voortgang meer dan'.
Training-ID Kan nooit leeg zijn Training-ID van de training.
Duur training of module (minuten) Kan nooit leeg zijn Totale duur training of module (minuten) van de standaardinstantie van de training.

Leermateriaaloverzicht I

Kolomnaam
Soort waarde Beschrijving
Type Alle, Leerprogramma, Certificaat, Cursus. Het LO-type waarvoor de tabel Leermateriaaloverzicht gegevens weergeeft.
Groepeerbaar veld (profiel) Kan nooit leeg zijn Het profiel waarvoor de tabel Leermateriaaloverzicht gegevens weergeeft.
Naam van manager Kan nooit leeg zijn De naam van de manager van wie de LO-gegevens van zijn of haar ondergeschikten moeten worden getoond in de tabel Leermateriaaloverzicht.
Rijlabels Kan nooit leeg zijn De LO-naam met de lijst met studenten die zijn ingeschreven voor het LO.
Aantal ingeschreven studenten Kan nooit leeg zijn Aantal studenten die voor het leerobject zijn ingeschreven.
Aantal studenten die het volgende hebben gestart Kan nooit leeg zijn Aantal studenten die het leerobject hebben gestart.
Aantal studenten die het volgende hebben voltooid Kan nooit leeg zijn Aantal studenten die het leerobject hebben voltooid.
Aantal studenten met een voortgang >= N % Kan nooit leeg zijn Aantal studenten met een voortgang >= N % (waarden).
Aantal studenten met een vervaldatum over N dagen Kan nooit leeg zijn Aantal studenten met een vervaldatum over N dagen (waarden).

Leermateriaaloverzicht II

Kolomnaam Soort waarde Beschrijving
Type Alle, Leerprogramma, Certificaat, Cursus. Het LO-type waarvoor de tabel Leermateriaaloverzicht gegevens weergeeft.
Groepeerbaar veld (profiel) Kan nooit leeg zijn Het profiel waarvoor de tabel Leermateriaaloverzicht gegevens weergeeft.
Naam van manager Kan nooit leeg zijn De naam van de manager van wie de LO-gegevens van zijn of haar ondergeschikten moeten worden getoond in de tabel Leermateriaaloverzicht.
Rijlabels Kan nooit leeg zijn De naam van de student met de lijst met LO's waarvoor de student is ingeschreven.
Aantal ingeschreven leerobjecten Kan nooit leeg zijn Aantal leerobjecten waarvoor een student is ingeschreven.
Aantal gestarte leerobjecten Kan nooit leeg zijn Aantal leerobjecten dat een student heeft gestart.
Aantal voltooide leerobjecten Kan nooit leeg zijn Aantal leerobjecten dat een student heeft voltooid.
Aantal leerobjecten met een voortgang >= N % Kan nooit leeg zijn Aantal leerobjecten van een student met een voortgang >= N %
Aantal leerobjecten met een vervaldatum over N dagen Kan nooit leeg zijn Aantal leerobjecten met een vervaldatum over N dagen.

Nalevingsoverzicht

Kolomnaam  Soort waarde Beschrijving
Type Alle, Leerprogramma, Certificaat, Cursus. Het LO-type waarvoor de tabel Leermateriaaloverzicht gegevens weergeeft.
Rijlabels (linkerkolom) Kan nooit leeg zijn De naam van de student met de lijst met LO's waarvoor de student is ingeschreven.
Rijlabels (linkerkolom) Kan nooit leeg zijn De naam van de student met de lijst met LO's waarvoor de student is ingeschreven.

Vaardighedentranscript

.Kolomnaam Soort waarde   Beschrijving
Naam Kan nooit leeg zijn Naam van de student
e-mail Kan nooit leeg zijn E-mailadres van de student
Adobe ID Kan leeg zijn Adobe ID van de student
Unieke ID van gebruiker Kan leeg zijn Unieke ID van gebruiker van de student. Deze kolom is gebaseerd op de back-endinstelling, al dan niet ingeschakeld/uitgeschakeld op accountniveau.
Vaardigheid Kan nooit leeg zijn Naam van vaardigheid toegewezen aan de student.
Vaardigheidsniveau Kan nooit leeg zijn Niveau van vaardigheid toegewezen aan de student.
Punten vereist Kan nooit leeg zijn Totaal aantal punten dat de student nodig heeft om de vaardigheid te behalen.
Punten verdiend Kan nooit leeg zijn Totaal aantal door de student verdiende punten voor de vaardigheid.
Voltooiingspercentage Kan nooit leeg zijn Voortgangspercentage om de vaardigheid te behalen.
Datum Toegewezen (tijdzone UTC) Kan nooit leeg zijn De datum waarop de vaardigheid aan de student is toegewezen.
Datum Bereikt (tijdzone UTC) Kan nooit leeg zijn De datum waarop de student de vaardigheid heeft behaald.
userState Kan nooit leeg zijn Gebruikersstatus van de student: Actief/Verwijderd/Opgeschort.
Groepeerbaar Actief veld Kan leeg zijn Voor elk groepeerbaar Actief veld in het account is er een kolom, waarvan de kolomnaam Actief veld is en de waarde de specifieke waarde is die de student voor dat veld heeft.
Naam van manager Kan leeg zijn Naam van manager van de student.

Vaardigheidsoverzicht I

Kolomnaam Soort waarde Beschrijving
Na Kan nooit leeg zijn Het aantal studenten dat de vaardigheid heeft behaald vóór de ingevoerde (waarde) aantal dagen en deze moet opfrissen.
Naam Een of meer of alle namen van studenten De naam van de student aan wie een vaardigheid is toegewezen.
Naam van manager Kan nooit leeg zijn De naam van de manager van wie de vaardigheidsgegevens van zijn of haar ondergeschikten moeten worden getoond in de samenvattingstabel Vaardigheden.
Rijlabels Kan nooit leeg zijn De vaardigheidsnaam met de lijst met studenten aan wie de vaardigheid is toegewezen.
Aantal gebruikers die deze vaardigheid moeten hebben Kan nooit leeg zijn Aantal studenten die aan de vaardigheid zijn toegewezen.
Aantal gebruikers die deze vaardigheid hebben opgedaan Kan nooit leeg zijn Aantal studenten die de vaardigheid hebben behaald.
Aantal studenten die vaardigheden moeten opfrissen Kan nooit leeg zijn Aantal studenten die vaardigheden moeten opfrissen.
Nalevingspercentage (gebaseerd op opgedane vaardigheden) Kan nooit leeg zijn Het vooruitgangspercentage van de toegewezen vaardigheid.

Vaardigheidsoverzicht II

Kolomnaam Soort waarde Beschrijving
Na Kan nooit leeg zijn Het aantal studenten dat de vaardigheid heeft behaald vóór de ingevoerde (waarde) aantal dagen en deze moet opfrissen.
Vaardigheid Een of meer of alle vaardigheidsnamen De namen van vaardigheden die zijn toegewezen aan studenten.
Naam van manager Kan nooit leeg zijn De naam van de manager van wie de vaardigheidsgegevens van zijn of haar ondergeschikten moeten worden getoond in de samenvattingstabel Vaardigheden.
Rijlabels Kan nooit leeg zijn De naam van de student met de toegewezen vaardigheden.
Aantal vaardigheden dat elke gebruiker moet hebben Kan nooit leeg zijn Aantal aan de student toegewezen vaardigheden.
Aantal vaardigheden dat elke gebruiker heeft Kan nooit leeg zijn Aantal vaardigheden behaald door de student.
Aantal vaardigheden dat moet worden opgefrist Kan nooit leeg zijn Aantal studenten die vaardigheden moeten opfrissen.
Nalevingspercentage Kan nooit leeg zijn Het vooruitgangspercentage van de toegewezen vaardigheid.
Opmerking:
  • Soms kunnen beheerders een leerobject handmatig voltooien (vooral bij klassikale cursussen), vaak lang na de les. In een dergelijk scenario, als Gegevens exporteren is ingesteld om dagelijks Studenttranscipten te exporteren, kan de werkelijke voltooiingsdatum al voorbij zijn en dus zal de export nooit zulke voltooiingsrecords krijgen die gemarkeerd zijn als voltooid, vaak lang na de les. Wanneer dit wordt gedetecteerd, overweeg dan het transcript te exporteren vanaf een bepaalde begindatum tot aan de huidige datum (op aanvraag) in de gebruikersinterface en breng het vervolgens naar de downstream-toepassing voor 'late verwerking'. Daarbij kan het zijn dat u de reeds verwerkte gegevens moet negeren.
  • Meerdere pogingen doen om een module te voltooien is alleen mogelijk als dat voor dit Leerobject is ingeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, ziet u nu per CSV-rij één poging tot een module. Niet alle pogingen op één dag kunnen worden gerapporteerd en dus kan het zijn dat het totale aantal pogingen met meer dan één toeneemt. Bovendien hoeft een poging niet per se de score te verbeteren, zodat u op een gegeven moment alleen de beste score te zien krijgt. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?