Кратък преглед на груповото добавяне

Функцията "Импортиране на потребители“ (групово качване) ви позволява като фирмен администратор да създадете файл, съдържащ потребителски самоличности, и да изпратите този файл в страницата за администраторско управление на потребителите на корпоративен клиент за обработка. Всеки запис във файла представлява потребител, а резултатът от обработката е, че за всеки потребител се създава акаунт. Тъй като в процеса може да са включени няколко хиляди акаунта, състоянието и напредъка на обработката се показват на екрана, като можете да прекратите обработката на файла по всяко време.

Корпоративен акаунт се създава при купуване на лицензно споразумение от клиент на Adobe, което дава право на клиента на определен брой лицензи за различни продукти на Adobe. При завършване на операцията по покупката, агент на Adobe създава акаунт за организацията и създава потребител с администраторски права за този акаунт. Този администратор може да създава и управлява потребителски акаунти за членовете на своята организация.

Бележка:

Функцията "Импортиране на потребители" не поддържа потребителски псевдоними със специални знаци, като например запетая (,) и точка и запетая (;).

Функция

Когато бъде избран файл за обработка, се правят следните предварителни проверки и се излъчват съобщения за грешка, в случай че проверките не успеят.

 • Файл в CSV формат
 • Заглавният ред е валиден, ако е налице
 • 1-5000 записа

За всеки запис:

 • Имейл адресът трябва да е реален
 • Нула или повече конкретни продуктови конфигурации
 • Държавата, ако е налична, е реална и е такава, където Adobe прави бизнес
 • Опциите, ако има такива, са валидни

Има лимит от 5000 записа на файл. Това е максималният брой, който може да бъде обработен при всяка операция за импортиране.

Когато се обработва файл, всеки запис се обработва поотделно, както следва:

Домейнът на имейл адреса е

Действие

Изключения

Заявено от организация и управлявано от Adobe Adobe ID акаунтът се създава с даден имейл адрес. Изпратен е приветстващ имейл.

Вече има покана в процес на изпълнение или съществува акаунт с даден имейл адрес.

Държавата, ако има такава, не е отворена за бизнеса на Adobe.

Продуктовите конфигурации са непозволени или квотите са превишени.

Заявено от организация и управлявано от организация Създаден е личен запис с посоченото потребителско име. Добавете към конкретни продуктови конфигурации. Имейл адресът не се използва, освен за определяне на домейна. Не е изпратен имейл.

Потребителското име съществува.

Държавата, ако има такава, не е отворена за бизнеса на Adobe.

Продуктовите конфигурации са непозволени или квотите са превишени.

Не е заявено от организация

Изпратете имейл с покана до имейл адреса на потребителя. Не е създаден акаунт. Поканата е свързана с изброените конфигурации на продукта.

Ако акаунтът съществува, добавете го към продуктови конфигурации.

Вече има покана или съществува акаунт с даден имейл адрес.

Държавата, ако има такава, не е отворена за бизнеса на Adobe.

Когато приключи обработката на всички записи във файла, за иницииращия потребител се генерира имейл съобщение, което го информира за завършването и дава резюме на резултатите.

Ако операцията за импортиране бъде отменена, обработката ще спре, когато това стане възможно. Обработката, която е завършила, не може да се върне обратно.

Потребителски интерфейс

На панела „Списък на потребителите“ в администраторската конзола има икона за качване на файла с потребители. Файлът трябва да е от тип "csv" и да има разширение .csv. Неговият формат е описан по-долу.

Когато импортирането е избрано, в диалоговия прозорец, където се показват инструкциите, има връзка за изтегляне на примерен файл и има връзка за преглеждане и избиране на файл за качване и обработка.

След като файлът бъде избран за обработка, той се проверява за валидност и се отчитат всички открити грешки. Ако няма такива, файлът се записва на сървъра и обработката започва. За дадена организация (независимо от домейна) едновременно може да се извършва само по една операция за импортиране, така че последващото иницииране на операции за импортиране ще бъде забранено, докато не завърши първото.

Когато бъде приет за обработка даден ред, той се показва в раздела „Резултати от импортирането“ на панела „Списък на потребителите“. Записът показва следното:

 • Име на файл
 • дата/час на качване и начало на обработката
 • Статус (Обработка / Завършен / Анулиран) (периодично се актуализира)
 • Брой на създадените акаунти (периодично се актуализира)
 • Брой на грешките (периодично се актуализира)
 • Скорост на обработката (записи/секунда) (периодично се актуализира)
 • Очаквано оставащо време (периодично се актуализира)
 • Бутон за отмяна на операцията (само когато обработката е в ход)
 • Връзка към отчета (когато обработката завърши)
 • Бутон за изтриване на записа (когато обработката завърши)

Щракването върху името на файла довежда до появата на изскачащ отчет с повече подробности за обработката, когато статусът е „Завършено“ или „Анулирано“. Показва се кратка справка за броя на успешните операции и на различни видове откази. Показват се само ненулеви стойности.

Тъй като се извършва обработка, всички създадени потребители започват да се показват в активния списък на потребителите, ако той е показан (или броят на актуализациите, ако той е показан).

При извършване на обработката генерираните покани за потребители се показват в списъка „Чакащи покани“, ако е показан (или броят се актуализира, ако е показан)

Отчетът е достъпен при завършване на обработката и показва резултатите за всеки обработен запис. В отчета има три колони:

 • Номер на ред
 • Имейл адрес
 • Статус и съобщение за грешка (ако има такова)

Отчетът се сортира по номер на ред, като номерата на редовете съответстват на първоначалните номера на редовете в CSV файла.

Важно: Страницата с резултатите от импортирането показва отчетите, създадени през последните 90 дни. Отчетите, които са на повече от 90 дни, се премахват автоматично, без намесата на системния администратор.

Формат на файла

Файлът, в който са изброени потребителите, трябва да съответства на спецификацията RFC 4180 (CSV файл).  Ако е наличен, заглавният ред трябва да съдържа:

Тип, имейл адрес, продуктови конфигурации, потребителско име, код на държава, собствено име, фамилно име, опции

Забележка: Тези полета могат да се променят периодично. Уверете се, че вашият заглавен ред съответства на най-новия образец от администраторската конзола.

Тези полета са дефинирани по следния начин:

Поле

Синтаксис

Интерпретация

Тип Една от стойностите: Adobe ID, Enterprise ID или Federated ID. Тези стойности контролират типа на идентификатора, зададен на потребителя. Малките и големите букви нямат значение. Типът на ID трябва да бъде валиден за домейна.
Имейл

RFC 2822 раздел 3.4.1

Максимум 60 знака

Име и домейн. За администрираните от Enterprise домейни се използва само името на домейна. Потребителското име определя името на акаунта. За други типове акаунти се използва имейл адресът за потребителя и името на акаунта.
Продуктови конфигурации Списък с псевдоними за продуктови конфигурации, представен като списък, разделен със запетайки Псевдонимът за продуктова конфигурация, към който искате да зададете потребителя. Можете да зададете за потребителя няколко продуктови конфигурации едновременно; разделете имената на конфигурациите със запетайка. Например "Управление на аудиторията: Мениджър на аудиторията - достъп по подразбиране, само персонализиран план – персонализиран план – дизайн"
Потребителско име Произволен низ. Ограничен до ASCII. Използва се само в домейни, администрирани от Enterprise. Името на акаунта, което ще се използва за този потребител. Ограничения на имейл адреса и същия имейл адрес могат да бъдат наложени от собственика на домейна. Mакс. дължина 255
Код на държава ISO 3166-1 alpha-2 – кодове на държави Това е двуцифрен код на държава (например, САЩ = "US") Ако е наличен, проверете дали потребителят е от държава, в която Adobe може законно да прави бизнес. Трябва да присъства за акаунти, администрирани от Enterprise.
Собствено име Низ Mакс. дължина 255
Фамилно име Низ Mакс. дължина 255
Опции

Списък с имена, разделени със запетайка. Това поле е за бъдещо ползване

Очаквани бъдещи стойности:

NoEmail (Няма имейли): подтиска изпращането на приветстващ имейл за акаунтите.

ResetPassword (Подновяване на паролата): отбелязва акаунт за подновяване на паролата

Изтегляне

Отстраняване на проблеми при групово качване

Този раздел ви помага да отстранявате грешки или други проблеми, които биха могли да възникнат, когато използвате функцията за групово импортиране с администраторската конзола на Adobe.

Грешка "Невалидни конфигурационни имена"

Ако получите грешката "Невалидни конфигурационни имена" ("INVALID_CONFIGURATIONS"), проверете продуктовата конфигурация в администраторската конзола:

 • Ако продуктовата конфигурация е "Default configuration" (Конфигурация по подразбиране), това е виртуална конфигурация, предоставена като пример. Трябва да редактирате тази конфигурация, за да я конвертирате в реално работеща продуктова конфигурация.
 • Ако създадете нова продуктова конфигурация, конфигурацията по подразбиране ("Default configuration") ще изчезне.
 • След като редактирате продуктова конфигурация или създадете нова, опитайте отново груповото импортиране.

Валидиране на CSV формата

Валидирайте CSV файла, като го сравните с примерния шаблон на таблото. Важните полета са собственото име, фамилното име, потребителското име, имейл адреса и кода на държавата.

Ако потребителят съществува, импортирането е успешно. Вместо това, виждате съобщение, показващо че потребителят съществува в отчета за груповото качване.

Отчетът за качените потребители показва другите грешки отделно от съществуващите предупреждения за потребителите.

Грешка при импортиране

Задължителни полета за различните типове потребителски имена:

Тип Имейл Продуктови конфигурации Потребителско име Код на държава Собствено име Фамилно име Опции
Adobe ID Задължително Незадължително Незадължително Незадължително Незадължително Незадължително Незадължително
Enterprise ID Задължително Задължително Незадължително Незадължително Незадължително Незадължително Незадължително
Federated ID Задължително Задължително Задължително Задължително Незадължително Незадължително Незадължително

Известни проблеми

Съобщението за грешка при импортирането в отчета за групово импортиране понастоящем е отрязано от дясната страна. Това ще бъде коригирано в бъдещата компилация на администраторската конзола.

Ситуации, съобщения и ответни кодове за грешки при импортиране

 

Ситуация

Съобщение

Бележки

Невалиден заглавен ред на CSV файл

 

Невалиден заглавен ред на CSV файл. Заглавният ред трябва да бъде 

Тип, имейл, продуктова конфигурации, потребителско име, код на държава, собствено име, фамилно име, опции

 

Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява.

Заглавният ред на CSV файла липсва

 

Невалиден заглавен ред на CSV файл. Заглавният ред трябва да бъде 

Тип, имейл, продуктова конфигурации, потребителско име, код на държава, собствено име, фамилно име, опции

 

Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява.

Неправилен брой колони в заглавния ред Невалиден файлов формат на ред 2: За помощ вижте примера. Някой ред в CSV файла има грешен брой колони Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява.
Неправилен брой колони в ред с данни

Невалиден файлов формат на ред 2: За помощ вижте примера. Някой ред в CSV файла има грешен брой колони

Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява.
В CSV файла няма редове за данни или има само 1 ред и липсва заглавен ред Невалиден файл. Добавете поне един потребител във файла и опитайте отново. За помощ вижте примера.  Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява.
Типът е невалиден

Невалиден файлов формат на ред 2. Типът на самоличността трябва да бъде един от следните: Adobe ID, Enterprise ID или Federated ID. (Номер на ред 2.)

Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява
Имейл адресът е невалиден

Невалиден файлов формат на ред 2: очаква се валиден имейл адрес. (Номер на ред 2.)

Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява
Имейл адресът принадлежи на друг домейн вижте по-долу  
Кодът на държавата е невалиден: не е от две букви Невалиден файлов формат на ред 2: Кодът на държавата трябва да отговаря на ISO 3166-1 alpha-2 (двуцифрен код на държава). (Номер на ред 2.) Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява. Трябва да е реален и на държава, в която Adobe работи.
Кодът на държавата е забранен (например KP) Невалиден код на държава. Показва се като съобщение в отчета и в резюмето.
Кодът на държавата е с две букви, но не е валиден код (например AB) Невалиден код на държава. Показва се като съобщение в отчета и в резюмето.
Собственото име или фамилното име, или потребителското име, или опциите са твърде дълги (> 255) Невалиден файлов формат на ред 3: Низът надхвърля 255 знака. (Номер на ред 3.) Импортирането е отхвърлено по време за качването и пакетното импортиране не се изпълнява.
Потребителското име не е имейл адрес Невалидно потребителско име.

Зависи от това дали източникът на авторските права изисква това.

Също така се появява в резюмето.

Потребителското име и имейл адресът трябва да съответстват Невалидно потребителско име. Потребителското име и имейл адресът трябва да са еднакви за тази организация

Зависи от това дали източникът на авторските права изисква това.

Невалидно потребителско име. се появява в резюмето

Имейл адресът не е в правилния домейн Домейнът на имейл адреса не е собствен. Този потребител се управлява от друга организация или има различен тип. Домейнът на имейл адреса не е собствен. се появява в резюмето.
Полето "Опции" има невалидна стойност   В момента няма проверка или съобщения
Вътрешна грешка Вътрешна грешка: <string>  
Потребителят вече е поканен Вече е поканен като потребител Adobe ID. Вече е изпратена покана. Първата част се появява в резюмето.
Потребител вече е в организацията Вече е свързан с организацията. Потребителят xxx> вече е свързан с вашата организация. Първата част се появява в резюмето.
Неподдържано кодиране   Кодирането е от неподдържан тип.

Някои конкретни случаи:

Домейн на организацията и тип

Предварителни условия

Действие

Очакване

Съобщение

d3 е от заявения Type3 Потребителят u@d3 съществува като Type3 Добавете u@d3 като Type1 Грешка Вече е свързан с организацията. Този потребител съществува
  всеки Добавете u@d3 като Type2 Грешка Домейнът на имейл адреса не е собствен. Този потребител се управлява от друга организация или има различен тип.
  Потребителят u@d3 съществува като Type3 Добавете u@d3 като Type3 Грешка Вече е свързан с организацията. Потребителят u@d3 вече е свързан с вашата организация.
  Потребителят u@d3 съществува като Type1 в организацията Добавете u@d3 като Type1 Грешка Вече е свързан с организацията. Потребителят u@d3 вече е свързан с вашата организация.
  Потребителят u@d3 съществува като Type1 в организацията Добавете u@d3 като Type3 Грешка Вече е свързан с организацията. Потребителят u@d3 вече е свързан с вашата организация.
 

Потребителят u@d3 е поканен като Type1

u@d3 не съществува

Добавете u@d3 като Type1 Грешка Вече е поканен като потребител Adobe ID. Вече е изпратена покана. 
 

Потребителят u@d3 е поканен като Type1

u@d3 не съществува

Добавете u@d3 като Type3 Грешка Вече е поканен като потребител Adobe ID. Вече е изпратена покана. 
 

Потребителят u@d3 е поканен като Type1

u@d3 създаде Type1 след поканата

Добавете u@d3 като Type1 Грешка Вече е поканен като потребител Adobe ID. Вече е изпратена покана. 
 

Потребителят u@d3 е поканен като Type1

u@d3 създаде Type1 след поканата

Добавете u@d3 като Type3 Грешка

Вече е поканен като потребител Adobe ID. Вече е изпратена покана. 

 

 

Потребителят u@d3 е поканен като Type1

u@d3 създаде Type1 преди поканата

Добавете u@d3 като Type1 Грешка Вече е поканен като потребител Adobe ID. Вече е изпратена покана. 
 

Потребителят u@d3 е поканен като Type1

u@d3 създаде Type1 преди поканата

Добавете u@d3 като Type3 Грешка Вече е поканен като потребител Adobe ID. Вече е изпратена покана. 
  Потребителят u@d3 съществува като Type1, но не в организацията Добавете u@d3 като Type3 Успешно  
  d2 не е заявен от тази организация

Добавете u@d2 като Type3

Грешка Домейнът на имейл адреса не е собствен. Този потребител се управлява от друга организация или има различен тип на потребител.
         
d2 е заявен като тип 2 Потребителят x@y е поканен като Type2 в d2 Добавете x@y като Type1 Грешка Вече поканен като потребител Adobe ID. Изпратена е покана.
  всеки Добавете u@d3 като Type2 Грешка Домейнът на имейл адреса не е собствен. Този потребител се управлява от друга организация или има различен тип.
  всеки Добавете x@y като Type3 Грешка Домейнът на имейл адреса не е собствен. Този потребител се управлява от друга организация или има различен тип.
         

Данни за производителността

За да се избегне претоварване, при обработката се спазва правилото за натоварване 66,6%.  Ако времето за обработка на запис се различава от променящата се средна стойност с повече от 10%, тогава регулаторът се настройва така, че обработката на заявките да консумира само 2/3 от реалното време.

Освен това, оперативният екип, който контролира регулатора, също така ограничава скоростта на обработка.  Ако регулаторът е зададен изрично на някаква стойност, тогава управлението на натоварването се изключва. Има API повикване за връщане към автоматичното управление на натоварването.

Броят на заявките, които се обработват в секунда, се показва на потребителя, за да получи той обратна информация за производителността.

Желаната скорост за създаването на 1000 акаунта, като към всеки се добавят 2 продуктови конфигурации, е 1 акаунт/секунда, без да се отчита натоварването от 66,6%, така че ако то се отчита, очакваната скорост на обработка ще бъде 0,66 акаунта/секунда или около 40 акаунта/минута.  Създаването на 1000 акаунта при тази скорост ще отнеме 25 минути.  Създаването на 5000 акаунта при тази скорост ще отнеме два часа и пет минути.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност